//img.uscri.be/pth/95d40eb20816aca98c141f4c7af96dd7c4f74593
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

De Europæiske Fællesskabers Tillæg Tidende Europa-Parlamentets forhandlinger Indhold Sessionen 1989-1990. Fuldstændigt referat af møderne fra den 10. til den 14. april 1989

De
338 pages
ISSN 0378-5033 De Europæiske Fællesskabers Tillæg Tidende Nr. 2-377 Dansk udgave Europa-Parlamentets forhandlinger Sessionen 1989-1990 Fuldstændigt referat af møderne fra den 10. til den 14. april 1989 Europabygningen, Strasbourg Indhold Medet mandag den 10. april 1989 Genoptagelse af sessionen, s. 1 — Dagsordenen, s. 3 — Ophævelse af immunitet, s. 11 — Redegørelse fra Kommissionen, s. 12 — Finansielle overslag (1990), s. 23. Medet tirsdag den 11. april 1989 25 Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 27 — Velkomstord, s. 29 — Finan­sielle overslag (1990) (forsættelse), s. 29 — Finansforordningen, s. 33 — Velkomstord, s. 39 — Fri bevægelighed for fodboldspillere, s. 40 — Højoplø-snings-tv, s. 49 — Afstemning, s. 54 — Grundlæggende rettigheder, s. 59 — Spørgetid, s. 62 — Grundlæggende rettigheder, s. 76 — STEP- og EPOCH-programmer, s. 83 — Farmaceutiske specialiteter, s. 86 — Lufforurening forårsaget af udstødningsgas, s. 92 — Udførsel af levnedsmidler efter nukleare ulykker eller strålingsfare, s. 103 — Fri adgang til miljøoplysninger, s. 105 — Fiskeripolitik, s. 110 — Regionaludviklingen i Spanien, s. 118 — LINGUA-programmet, s. 123. Mødet onsdag den 12. april 1989 128 Godkendelse af protokollen, s.9 — Debat om aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig betydning (Indsigelser), s. 132 — Landbrugspriser — Horn — Fåre- og gedekød, s. 133 — Kvalitetsproblemer inden for kødsektoren — Anvendelse af hormoner, s. 154 — Afstemning, s.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5033
De Europæiske Fællesskabers
Tillæg
Tidende
Nr. 2-377
Dansk udgave Europa-Parlamentets forhandlinger
Sessionen 1989-1990
Fuldstændigt referat af møderne
fra den 10. til den 14. april 1989
Europabygningen, Strasbourg
Indhold Medet mandag den 10. april 1989
Genoptagelse af sessionen, s. 1 — Dagsordenen, s. 3 — Ophævelse af
immunitet, s. 11 — Redegørelse fra Kommissionen, s. 12 — Finansielle overslag
(1990), s. 23.
Medet tirsdag den 11. april 1989 25
Afgørelse om uopsættelig forhandling, s. 27 — Velkomstord, s. 29 — Finan­
sielle overslag (1990) (forsættelse), s. 29 — Finansforordningen, s. 33 —
Velkomstord, s. 39 — Fri bevægelighed for fodboldspillere, s. 40 — Højoplø-
snings-tv, s. 49 — Afstemning, s. 54 — Grundlæggende rettigheder, s. 59 —
Spørgetid, s. 62 — Grundlæggende rettigheder, s. 76 — STEP- og EPOCH-
programmer, s. 83 — Farmaceutiske specialiteter, s. 86 — Lufforurening
forårsaget af udstødningsgas, s. 92 — Udførsel af levnedsmidler efter nukleare
ulykker eller strålingsfare, s. 103 — Fri adgang til miljøoplysninger, s. 105 —
Fiskeripolitik, s. 110 — Regionaludviklingen i Spanien, s. 118 — LINGUA-
programmet, s. 123.
Mødet onsdag den 12. april 1989 128
Godkendelse af protokollen, s.9 — Debat om aktuelle og uopsættelige
spørgsmål af væsentlig betydning (Indsigelser), s. 132 — Landbrugspriser —
Horn — Fåre- og gedekød, s. 133 — Kvalitetsproblemer inden for kødsektoren
— Anvendelse af hormoner, s. 154 — Afstemning, s. 157 — Det Europæiske
Råd, s. 162 — Afstemning (Fællesakten), s. 183 — Spørgetid, s. 188 — Bilag,
s. 201.
Mødet torsdag den 13. april 1989 243
Landbrugspriser — Afstemning, s.5 — Foreløbig forslag til ændrings- og
tillægsbudget nr. 1/89, s. 251 — Budgetkontrol inden for tobakssektoren -
(Fortsættes næste side) MEDDELELSE TIL LÆSEREN
De udførlige mødereferater fremkommer samtidigt på Fællesskabernes ni officielle
sprog: spansk, dansk, engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk og
tysk. Udgaven på dansk indeholder de danske indlægs originaltekster og den danske
oversættelse af taler holdt på de andre sprog. For de oversatte talers vedkommende er
det med bogstaver efter talerens navn angivet, hvilket sprog taleren har benyttet : (ES)
spansk, (DE) tysk, (GR) græsk, (EN) engelsk, (FR) fransk, (IT) italiensk, (NL)
nederlandsk, (PT) portugisisk.
Originalteksten til de oversatte taler findes i den udgave, der udsendes på den
pågældende talers sprog.
(Fortsættelse) Decharge til Kommissionen — Bedrageribekæmpelse, s. 251 — Monetær
Integration, s. 270 — Debat om aktuelle og uopsættelige spørgsmål af væsentlig
betydning, s. 279 — Afstemning, s. 295 — Debat om aktuelle og uopsættelige
spørgsmål af væsentlig betydning (forsættelse), s. 304.
Mødet fredag den 14. april 1989 311
Afstemning, s. 311 — Tekniske data for visse landevejskøretøjer, s. 318 —
Kvalitetsproblemer inden for kødsektoren — Anvendelse af hormoner (fortsæt­
telse), s. 321 — Godkendelse af protokollen, s. 324 — Kontrol med gennemfø­
relsen af fællesskabsret, s. 325 — Kvinder og sundhed (fortsættelse), s. 330 —
Afbrydelse af sessionen, s. 333.
Beslutninger, som er vedlaget under møderne fra den 10. til den 14. april 1989,
bekendtgøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 120, 16.5.1989. Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-377 / 1 10. 4. 89
MØDET MANDAG DEN 10. APRIL 1989
Indholds fortegnelse
1. Genoptagelse af sessionen 4. Redegorelse fra Kommissionen
McGowan, De Courcy Ling, Lahr, Prag, Scrivener (Kommissionen), Metten, Beumer,
Cassidy, Pannella, Lemass, Pannella .... Patterson, Bonaccini, Delorozoy, Lataillade,
2. Dagsordenen Van Dijk, Calvo Ortega, Rogalla, Christo-
doulou, Arguelles Salaverria, De Gucht, Beumer, Klepsch, Pattterson, Beumer,
Lalor, van der Waal, Collins, von Wogau, Colom i Naval, Pimenta, Collins, Klepsch,
Oppenheim, Wolff, Christensen, Herman, Prout, Eyraud, Arndt, Kuijpers, Chambei-
Peter Beazley, Fourçans, Schreiber, McMa-ron, Ewing, Pannella, Mallet,
hon, Scrivener 12 Arndt, Klepsch, Prout, Schön, Escuder
Cr oft, Musso, Telkämper, Chambeiron, De
Vries, Ford, Sherlock, Banotti, Buchou,
5. Finansielle overslag (1990) — Betænkning Crawley
(dok. A2-54/89) af von der Vring 3. Ophævelse af immunitet — Betænkning
(dok. A2-42/89) af Donnez
Scrivener (Kommissionen), von der Vring,
Donnez 11 Adam 23
McGowan (S). — (EN) Hr. formand, inden vi tager FORSÆDE : LORD PLUMB
fat på dagsordenen, vil jeg gerne meget kort under­
strege betydningen af et initiativ, De på Parlamen­
Formand tets vegne har taget med hensyn til Namibia i det
sidste par dage. Jeg værdsætter den henvendelse, De
den 4. april rettede til De Forenede Nationers (Modet åbnet kl. 17.00)
generalsekretær med en opfordring om øjeblikkelig
udstationering af alle medlemmer af FN-styrken i 1. Genoptagelse af sessionen
området for at bidrage til fredsaftalen i Namibia.
Som vi alle ved, er situationen dér endog særdeles Formanden. — Jeg erklærer Europa-Parlamentets
session, der blev afbrudt den 17. marts 1989, for vanskelig. Over 300 har mistet livet siden den
1. april, men det skal naturligvis ses på baggrund af, genoptaget ').
for blot at nævne ét tal, at mere end 50 000 børn har
mistet livet i Namibia i de sidste 10 år, børn der ville
have været med i denne aftale. Jeg vil gerne på alle Parlamentets medlemmers vegne
byde velkommen til alle vore gæster og specielt til
hr. José Antonio Marin, formand for Det Andalu­
Der er almindelig enighed om, at hovedproblemet
siske Parlament, der er til stede2).
har været De Forenede Nationers styrkers fravær i
området. Jeg har i sidste uge haft lejlighed til at
(Bifald) møde repræsentanter for frontlinjestaterne og for­
manden og andre repræsentanter for SWAPO. Jeg
vil håbe, at De som supplement til enhver uopsætte­
') Gudkendel.se af protokollen : se protokollen.
lig beslutning om Namibia i denne uge vil forsætte
:) Parlamentets sammensætning — Anmodning om ophavelse af
med at gøre Deres indflydelse gældende og gribe ind immunitet — Andragender — Modtagne dokumenter —
Tekster til aftaler sendt af Rådet : se protokollen. øjeblikkelig.s henvendelse var den første til De Nr. 2-377/2 Europa-Parlamentets forhandlinger 10. 4. 89
McGowan
Forenede Nationer, og den har ført til nogle vigtige lemmerne har modtaget ved denne modeperiodes
fremskridt i de sidste 48 timer. begyndelse. Jeg ser. at hr. MacSharry stadig står
opført som finansminister på listen over medlemmer
af den irske regering, mens han på sidste side står
Formanden. — Mange tak. hr. McGowan. Jeg greb
opført som kommissær. Jeg går ud fra, at han ikke
ind øjeblikkelig efter at have haft møde med den
beklæder begge hverv. Vi skulle dog nok være i
sydafrikanske ambassadør. Jeg har fået et svar, men
stand til at ajourføre denne liste fire måneder efter
naturligvis er situationen dér, som De siger, yderst
udnævelsen af den nye Kommission.
vanskelig. Vi vil følge den meget nøje, og det vil
overraske mig meget, hvis der ikke fremsættes en
uopsættelig beslutning i denne uges løb om sagen. Formanden. — Jeg beklager, at der er sket en sådan
Hvis det sker, vil den blive indgående debatteret. Jeg fejl, hr. Lalor. Det er naturligvis Ministerrådets
forsikrer Dem, at vi vil forsætte med at presse på, ansvar at sørge for. at listen er korrekt. For så vidt
for at De Forenede Nationer griber ind når og hvor hr. MacSharry angår, er jeg vis på, at De udmærket
som helst. er klar over, at han nu er en såre dygtig kommissær
med et stort ansvarsområde. Vi skal sørge for. at
fejlen bliver rettet. Tak fordi De henledte vor
De Courcy Ling (ED). — (EN) Hr. formand, De vil
opmærksomhed på det.
erindre, at jeg for et par måneder siden skrev til
Dem og udbad mig oplysninger om Ovide-program-
met. Jeg er interesseret i Ovide-programmet, for hvis Prag (ED). — (EN) Hr. formand, jeg vil gerne rejse
spørgsmålet om de uopsættelige sager, der sættes på jeg bliver genvalgt den 15. juni —jeg håber at blive
genvalgt, men jeg erkender selvfølgelig, at det ligger i dagsordenen. I sidste måned havde vi 55 beslut­
ninger på dagsordenen. Et af de bemærkelsesværdige gudernes skød — håber jeg at kunne gøre brug af et
avanceret computersystem, hvorved jeg på mit kon­ forhold var, at et af emnerne var Sydafrika, noget
der åbner vejen for store mængder beslutninger om tor i London kan modtage oplysninger fra Bruxelles
alle slags emner. Når det i artikel 64 hedder, at og Strasbourg. Måske kan jeg inden år 2000 endda
stemme fra mit kontor i London.
det samlede antal emner, der opfores på dagsordenen, må
ikke være over fem.
Jeg forventer ikke nogen erklæring i dag, ej heller i
denne uge, hr. formand, men jeg ville være meget
ved jeg, at det aldrig var hensigten at gøre et
taknemlig, hvis De ville love at komme med en
kontinent til et af emnerne. Jeg ved, at det ikke var
indgående erklæring til Parlamentet inden udgangen
hensigten, for det var tilfældigvis mig, der skrev den
af mødeperioden i maj, så at vi, når vi går til valg —
artikel, eller det meste af den. Det forekommer mig
og allersenest inden vi mødes her igen — kan vide.
virkelig, at hvis vi fortsætter på den måde, vil hele
hvad vi kan forvente med hensyn til computertekno­
formålet med et holde antallet af uopsættelige debat­
logi i skikkelse af Ovide-programmet, som vi som
ter nede på et fornuftigt antal blive forskertset. Hvis
institution er engageret i.
man ikke respekterer lovgiverens hensigter, hr. for­
mand, kan jeg se for mig, at de fem emner hver
Formanden. — Det tror jeg, jeg kan love Dem, hr. de måned bliver » Europa, Asien, Afrika, Amerika og
Courcy Ling, for spørgsmålet er på dagsordenen for Australasien«. Vi kan så få hundreder og atter
mødet i Det Udvidede Præsidium i morgen. Om vi hundreder af beslutninger til debat. Jeg håber meget,
vil være i stand til at komme med en umiddelbar at når man i fremtiden fastlægger antallet af uopsæt­
erklæring derefter, kan jeg ikke vide, før vi har haft telige sager, vil det være reelle sager og ikke navnene
den udførlige beretning og drøftet den. Mange af os på kontinenter.
er lige så optaget af det som De. Selvfølgelig ved jeg
godt, at vi har talt om det, og at De skrev til mig om
Formanden. — Mange tak, hr. Prag. Mange af os
det for ikke så længe siden. Jeg håber, vi kan finde
deler Deres bekymring. Den endelige afgørelse ligger
en tilfredsstillende løsning, og at den kan være parat,
naturligvis hos plenum, når beslutningerne forelæg­
når resultaterne af valget bekendtgøres. Jeg har
ges for forsamlingen med gruppeformændenes anbe­
faktisk talt med den nye borgmester i Strasbourg i
falinger. Jeg vil bare foreslå Dem måske ved lejlig­
eftermiddags, og jeg ved, at hun er meget opsat på.
hed at være sammen med os i en halv time, når vi
at vi får forbindelsen mellem Bruxelles og Stras­
drøfter disse ting tirsdag formiddag. Jeg kan forsikre
bourg, så at vi til den tid kan få de tilstrækkelige
Dem, at vi har store vanskeligheder. Naturligvis
efterretninger.
kigger Underudvalget om Menneskerettigheder altid
på beslutninger om dette emne og bylter et stort
Lalor (RDE). — (EN) Hr. formand, inden De går antalr sammen i én pakke. Det er en
over til dagsordenen, vil jeg gerne spørge Dem. overordentlig vanskelig opgave. Imidlertid må vi se
meget alvorligt på spørgsmålet i stedet for at samme hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen af den liste
over de repræsentanter for medlemsstaternes regerin­ 25 eller 30 eller hvor mange beslutninger, det nu er,
under én overskrift for at gøre arbejdsgangen lettere. ger, der normalt deltager i rådsmøderne, som med­Nr. 2-377/3 10. 4. 89 Europa-Parlamentets forhandlinger
Formanden
Faktisk medfører det tit risiko for at forsinke den. Pannella (NI). — (FR) Hr. formand, på onsdag
bliver vi vidner til et stykke dårlig skuespilkunst: i Vi vil se meget seriøst på problemet.
virkeligheden kommer formanden for Rådet for at
aflægge beretning for os om det, han endnu ikke har
Cassidy (ED). — (EN) Hr. formand, jeg vil gerne gjort. Det vil han gøre i 35 minutter, mens vi alt i alt
spørge, om Kommissionen agter at komme med en kun har en time til at svare ham i. Det er en
redegørelse for forsamlingen i denne uge om resulta­ karikatur af et parlament !
tet af GATT-drøftelserne i Genève i sidste uge?
Hr. formand, var det ikke klogere at undersøge, om
hr. Felipe Gonzales ikke kunne afgive sin redegø­
Formanden. — Det står ikke på dagsordenen for
relse om formiddagen, så vi kunne få et minimum af
denne mødeperiode. Kommissionen vil komme med
debat om en sag, der er absolut latterlig, for man
forskellige redegørelser i ugens løb. Vi skal se på det,
kan ikke aflægge beretning om et mandat, der
hr. Cassidy, og undersøge, om det på en eller anden
langtfra er afsluttet, og ikke give Parlamentet lov til
måde kan indpasses i programmet. Men De vil
andet end at holde mund ! Jeg foreslår, at vi kommer naturligvis erkende, at denne uges dagsorden er
til at disponere over mindst to timer til denne
meget voldsom, og at vi derfor har vanskeligheder.
debat.
Men det er en sag af stor betydning, og vi vil se på,
hvordan vi bedst kan tage den op. Tak fordi De
rejste spørgsmålet.
2. Dagsordenen
Pannella (NI). — (FR) Hr. formand, vi har læst i Formanden. — Næste punkt på dagsordenen er
fastsættelse af Parlamentets dagsorden. pressen, at Strasbourg vil have den store ære at
modtage hr. Gorbatjov i en fjorten dages periode,
Jeg har modtaget en række forslag i overensstem­hvor vort Parlament af tekniske grunde ikke kan
være med i denne historiske begivenhed. melse med artikel 74 i forretningsordenen om ænd­
ringer af det forslag til dagsorden, som Det Udvi­
dede Præsidium vedtog den 15. marts 1989. Tillad mig, hr. formand, at ønske Dem hjertelig til
lykke med dette resultat af Deres rejse til Moskva,
Mandag : og gratulere vor delegation for forbindelserne med
Unionen af Socialistiske Sovjet-Republikker med sin
Gruppeformændene har foreslået, at forhandlingen
fremragende virksomhed.
under ét om moms tages af dagsordenen og udsættes
til en senere mødeperiode. I stedet for denne for­
handling under ét vil den ansvarlige kommissær, fru Formanden. — Tak, hr. Pannella. Jeg kan kun sige
Scrivener, komme med en redegørelse for Parlamen­til Dem med hensyn til muligheden af et besøg af
tet, efterfulgt af en halv time til spørgsmål. hr. Gorbatjov, at det er et spørgsmål, vi vil drøfte i
morgen i Det Udvidede Præsidium, og at vi natur­
ligvis vil fortælle forsamlingen om resultatet af den
Beumer (PPE), formand for Udvalget om Økonomi,
drøftelse. Det kan være, det bliver efter hans besøg i Valutaspørgsmål og Industripolitik. — (NL) Hr.
Paris.
formand, som formand for Udvalget om Økonomi,
Valutaspørgsmål og Industripolitik vil jeg gerne over
for Dem påpege, at Økonomi- og Valutaudvalget
Lemass (RDE). — (EN) Hr. formand, jeg håber, det
ønsker et andet forløb af denne eftermiddags møde er det rette tidspunkt at sige følgende: jeg vil bare
end det, De foreslår. For det første vil jeg gerne
sige, at det var mig en stor glæde at mødes med
spørge Dem om, til hvilket tidspunkt De forestiller kommissær Bruce Milian i Dublin i fredags. Han
Dem at henlægge forhandlingerne over beskatnings-
besøgte Irland som følge af, at den irske regering
forslagene. Det spørger jeg om, fordi jeg ikke kan
havde forelagt den nationale plan i god tid før
forestille mig, at situationen i maj kommer til at
fristen den 31. marts. Han kom for at se, hvordan
adskille sig væsentligt fra den nuværende, og det
vores økonomi havde det. Som De måske ved, var
betyder, at forslagene sandsynligvis så vil blive jeg en af de første, der her i Parlamentet i 1984 rejste
behandlet af det nye Parlament efter sommerpausen.
spørgsmålet om integrerede programmer for Dublin,
Når det forholder sig således, hr. formand, så bety­og jeg har nu gode forhåbninger om, at fordoblingen
der det, at to initiativbetænkninger fra vort udvalg,
af strukturfondene vil blive godkendt. Jeg håber,
som var sat på dagsordenen, falder bort i medfør af hr. Milian var meget tilfreds med, hvad han så i
artikel 136. Det betyder, at de initiativbemærknin­
Dublin og i Irland.
ger, som ordførerne har arbejdet hårdt med — i
øvrigt har alle ordførere fra Økonomiudvalget arbej­
det hårdt for at prøve på betids at fremlægge vore Formanden. — Tak, fru Lemass. Jeg er ikke sikker
på, at det var til forretningsordenen, men det var til standpunkter — så er taget af bordet. Omend jeg
information, og jeg takker for det. erkender, at man endnu ikke kender alle de defini-Nr. 2-377/4 Europa-Parlamentets forhandlinger 10. 4. 89
Beumer
tive standpunkter, forspilder vi således en chance for det vil ske i næste mødeperiode, men det er et
spørgsmål, som kun Det Udvidede Præsidium, der at koble os ind på debatten i tide og for at lægge
pres på Rådet og Kommissionen. Vi lader også en forelægger det for plenum, kan afgøre. Når det er
vedtaget, må de to betænkninger. De nævnte, inklu­mulighed glide os af hænde for at afstikke en kurs,
hvilket jo dog også er meningen med initiativbe­ deres.
tænkninger.
Som dagsordenen er nu, vil redegørelsen blive efter­
Derfor, hr. formand, vil jeg på grundlag af en fulgt af en halv time med spørgsmål. Vi skal nu
flertalsbeslutning fra Økonomi- og Valutaudvalget overveje, om den bør efterfølges af en forhandling i
bede Dem om at lade initiativbetænkningerne blive stedet for.
stående på dagsordenen, det er altså hr. Pattersons
og hr. De Guchts betænkninger, og at drøfte alle de
øvrige betænkninger, der så i medfør af artikel 103 Beumer (PPE), formand for Udvalget om Økonomi,
ved afslutningen af forhandlingen kan tilbagevises til Valutaspørgsmål og Industripolitik. — (NL) Hr.
Økonomi- og Valutaudvalget som korresponderende formand, da sagen nu forholder sig således, fore­
udvalg. Jeg vil gerne fremsætte dette forslag, fordi kommer det mig nok alligevel meget lidt med kun en
jeg forsat mener, at det er det bedste for Parlamen­ halv time til spørgsmål. Jeg mener, at man bør give
tet. kommissæren lejlighed til at uddybe såvel visse
standpunkter samt forløbet af drøftelserne med
Rådet. Jeg synes, at en time må være minimum. Lad
Formanden. — Hr. Beumer, jeg forstår det sådan, at
os nu forhandle en time.
De er imod, at disse betænkninger tages af dagsor­
denen. Med andre ord ønsker De, at de skal blive
(Det vedtoges at afholde en forhandling af en times
stående på dagsordenen.
varighed efter Kommissionens redegørelse)
Klepsch (PPE). — (DE) Hr. formand, min gruppe
Formanden. — Gruppeformændene foreslår også, at er af den opfattelse, at den af Økonomiudvalget
von der Vring-betænkningen (dok. A2-54/89) om ønskede orienterende debat bør finde sted i dag. Det
vedtagelsen af de finansielle overslag og retningslin­er en lejlighed for Parlamentet til at give udtryk for
jerne for 1990-budgettet og Price-betænkningen sin mening om dette kompleks af spørgsmål. Vi ville
(dok. A2-46/89) om ændring af finansforordningen beklage det, hvis der i stedet for i en halv time blev
optages sidst på dagsordenen for i dag efter for­rettet spørgsmål til Kommission, hvis meningsdan­
handlingen efter Kommissionens redegørelse, og at nelse vakler eller ændrer sig. Vi mener, at initiativbe­
mundtlig forespørgsel med forhandling af Budgetud­tænkningerne bør drøftes og behandles færdig, og at
valget (0-3/89) om gennemførelse af artikel 12 i først og fremmest den orienterende debat, der var
aftalen mellem institutionerne også indgår som en forudset i dag, virkelig finder sted. Af den grund vil
fodnote til von der Vring-betænkningen. min gruppe ikke stemme for en ændring af dagsor­
denen.
Colom i Naval (S). — (ES) Hr. formand, jeg
Formanden. — Forslaget er, at disse betænkninger anmoder formanden om, efter at der er bragt klar­
tages tilbage. Jeg sætter det under afstemning. hed over problemet med behandlingen af det skatte-
og afgiftsmæssige aspekt, at redegøre for proceduren
(Forslaget vedtoges)
for forhandlingen om budgetspørgsmål.
Patterson (ED). — (EN) Hr. formand, til forret­ De sagde, at der vil blive tale om forhandling under
ningsordenen. De sagde, at debatten om disse sager ét om von der Vring-betænkningen, Price-betænk­
ville blive udsat til en senere mødeperiode. Jeg går ningen og en mundtlig forespørgsel fra Budgetudval­
ud fra, at der fastsættes en dato for, hvornår disse
get. Men der foreligger også en mundtlig forespørg­
betænkninger behandles. Kan jeg regne med, at de sel fra Budgetkontroludvalget og Udvalget om Insti­
to initiativbetænkninger — hr. De Guchts om fjer­ tutionelle Spørgsmål, der bør indgå i denne forhand­
nelsen og min om den sammenfattende meddelelse ling. Det var det første punkt, som jeg ønsker at
— vil blive behandlet, enten det nu bliver før eller minde formanden om, for det forekommer os indly­
efter valgene? sende, at sidstnævnte mundtlige forespørgsel bør
indføjes som en fodnote i lighed med Budgetud­
valgets. Formanden. — De vil blive behandlet, men jeg kan
ikke give Dem et præcist svar nu. For det første må
vi vente og høre Kommissionens beretning. Så skal For det andet vil jeg gerne have oplyst, hvornår
vi, som vi altid gør det i spørgsmål om dagsordenen, fristen udløber for at stille ændringsforslag til de
i Det Udvidede Præsidium beslutte, hvornår de betænkninger, der nu er blevet opført på dagsorde­
faktisk skal behandles. Jeg har forhåbninger om, at nen, uden at dette oprindeligt var planlagt. Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-377/5 10. 4. 89
Collins (S), ordfører. — (EN) Hr. formand, for det Formanden. — Hvad angår den første bemærkning,
De gjorde: ingen er kommet med en sådan anmod­ første er det korte svar, at generelt set er jeg faktisk
ning. Det skulle være sket inden en time inden enig med ham, fordi jeg mener, at disse to ting
supplerer hinanden — det er absolut slet ikke det mødeperiodens begyndelse, så dette forslag kan ikke
overvejes. Hvad ændringsforslagene angår, vil vi samme, som Præsidiet antydede i formiddags. For
det andet gør artikel 58 det klart, at når en sag står senere give Dem besked.
(Gruppeformændenes forslag vedtoges) ') på dagsordenen, har et udvalg ret til at stille en
forespørgsel, og at Parlamentet så opfordres til at
stemme om, hvorvidt dette punkt skal behandles Onsdag :
eller ikke. I det mindste bør vi gå til afstemning i
Jeg har modtaget en anmodning fra hr. Pimenta
plenum om denne forespørgsel, for selv om det er
m. fi. om på dagsordenen at optage to mundtlige
rigtigt, at disse punkter supplerer hinanden, og at
forespørgsler med forhandling til Kommissionen (0-
det ene ville blive mindsket uden det andet, ville det
200/88) og til Rådet (0-201/88) om resultatet af den
være endda særdeles uheldigt, hvis hr. Pimenta, der
undersøgelse af kvalitetsproblememe i kødsektoren,
har lagt så meget arbejde i denne sag, som han har,
som undersøgelsesudvalget om denne sag har foreta­
ikke fik lov til at få den vurderet ved en afstemning
get. af Parlamentet selv — ikke i form af ændringsforslag
til en anden betænkning, men derimod i form af en Gruppeformændene var i formiddags enige om, at
særskilt udtalelse. forretningsordenen ikke tillader optagelse af
sådanne mundtlige forespørgsler, når sagen allerede
Med andre ord : ja, jeg går ind for det. Jeg mener, at står på dagsordenen. Da Collins-betænkningen også
de to ting supplerer hinanden, og jeg ser gerne dem drejer sig om denne sag, må jeg træffe den afgørelse,
begge på dagsordenen. at hr. Pimentas anmodning ikke kan imødekom­
mes.
Klepsch (PPE). — (DE) Hr. formand, vi anser det
Pimenta (LDR). — (PT) Hr. formand, jeg ønsker at for rigtigt, at betænkningerne fra undersøgelsesud­
gøre indsigelse mod den trufne afgørelse, da den er i valget behandles uden yderligere tilføjelser, men
modstrid med forretningsordenen. Afgørelsen ville derfor er det også vor opfattelse, at de to emner ikke
være i overensstemmelse med forretningsordenen, hører sammen. Vi vil derfor stemme for, at kun
hvis de to betænkninger vedrørte samme emne, hr. Pimentas forespørgsel kommer på dagsordenen.
hvilket ikke er tilfældet. Collins-betænkningen
vedrører, så vidt jeg kan se — og hr. Collins er selv
Prout (ED). — (EN) Hr. formand, det forekommer
til stede og kan udtale sig desangående — USA's
mig, at den relevante artikel er artikel 58, og at
vægring mod at overholde EF-bestemmelserne i for­
hvilken konklusion De end kommer til, må det være
bindelse med slagterier og hormoner samt konse­
Deres konklusion. Jeg mener ikke, det er en sag, De
kvenserne heraf.
kan forelægge for forsamlingen. Det er et spørgsmål
Undersøgelsesudvalget havde mandat til at om fortolkning af Forretningsordenen. Efter min
undersøge samtlige spørgsmål i forbindelse med mening er artiklen ganske klar. Der er en klar
kvalitetsproblemer inden for kødsektoren. I de konflikt mellem Collins-betænkningen og den
44 henstillinger, som undersøgelsesudvalget har ved­ mundtlige forespørgsel med forhandling,
taget, berøres problemerne i forbindelse med uden­ hr. Pimenta har stillet, og jeg mener under disse
rigshandelen kun ganske let i en af henstillingerne. omstændigheder, at De er forpligtet til at udelukke
Emnerne er således forskellige, hvilket udvalgets hr. Pimentas mundtlige forespørgsel fra dagsordenen
formand, hr. Bocklet, dets næstformand, hr. Eyraud, i denne uge.
samt hr. Gatti kan bekræfte. Emnerne er forskellige,
og derfor anmoder jeg om, at den mundtlige
Eyraud (S). — (FR) Hr. formand, jeg vil gerne tage
forespørgsel opføres på dagsordenen, så at et forslag
ordet som næstformand i undersøgelsesudvalget.
til beslutning om resultaterne af undersøgelsesudval­
gets arbejde kan forelægges Parlamentet.
For det første vil jeg gerne sige, at jeg finder det
ukorrekt, at det arbejde, der er blevet udført i dette
Formanden. — Hr. Pimenta, De er i Deres fulde ret udvalg, ikke munder ud i en afsluttende afstemning i
til at give Deres fortolkning af forretningsordenen,
Parlamentet. For det andet er jeg ikke enig med
men vi overvejede det meget omhyggeligt og kritisk i
hr. Prout om anvendelsen af artikel 58 i forretnings­
formiddags og kom enstemmigt til den konklusion,
ordenen. I virkeligheden drejer det sig om to forskel­
at Deres forespørgsler ikke var antagelige i henhold
lige ting. Artikel 58 kan ikke bruges, fordi det i
til forretningsordenen. Hr. Collins, er De enig med Collins-betænkningen drejer sig om et spørgsmål,
hr. Pimenta?
der har med slagterierne i De Forenede Stater at
gøre, og jeg er i en god position til at vide, hvad jeg
taler om, eftersom Collins-betænkningen blev udar­1 ) For ydeligere en ændring af mandagens dagsorden og for en
ændring af tirsdagens dagsorden: se protokollen. bejdet i fortsættelse af et forslag til beslutning, som Europa-Parlamentets forhandlinger 10. 4. 89 Nr. 2-377/6
Eyraud
jeg var underskriver af. Hvad derimod undersøgelses­ produktion for at muliggøre den europæiske pro­
duktions udvikling. udvalget angår, drejer det sig om kvaliteten af kød i
Fællesskabet. Det er to ting, der har forbindelse med
I et år har Rådet forhandlet om dette forslag, og i hinanden, men de er helt forskellige. Jeg mener
begyndelsen af marts fik vi at vide, at der under det derfor ikke, at artikel 58 kan påberåbes.
spanske formandskab var fundet et kompromis i
Rådet, hvorefter medlemsstaterne skulle sikre pro­
Arndt (S). — (DE) Jeg vil virkelig anbefale alle
gramsætning af et flertal af europæiske produktio­
kolleger, når de tager ordet til forretningsordenen,
ner, hver gang dette var muligt. Det vil sige, at
først at læse i den. Undersøgelsesudvalget er kun
Rådets kompromis fuldstændig vender ryggen til
ansvarligt for det, vi udtrykkeligt har henlagt til det.
Europa-Parlamentets holdning og lukker europæisk
Det fik ikke til opgave at forelægge os et forslag; det
fjernsyns døre på vid gab for amerikanske produk­
skal kun fortælle os, hvad det har fundet ud af.
tioner.
Hvilke slutninger der kan drages heraf, afgør Parla­
mentet, og det gør det på forslag fra de ansvarlige
Men, hr. formand. Rådets fælles holdning er endnu
udvalg eller gruppen. Sådan står der klart og umis­ ikke fastlagt. Den skal ved tages den 13. april i
forståeligt i forretningsordenen. Luxembourg. Derfor har vi skrevet dette brev til
Dem, hvori vi inden den 13. april ønsker en redegø­(Bifald)
relse herom fra Rådet og fra Kommissionen i
Europa-Parlamentet. Der er stadig tid til at bøje
Hr. Klepsch har nu pludselig foreslået, at betænk­
ministrenes holdning.
ningen helt skal tages af dagsordenen. Det går vel
ikke, for så skulle det have været forslået tidligere, I Frankrig, i Italien, i Spanien, i andre lande i
og et sådant forslag foreligger ikke. Vi kan nu kun
Europa henvender de skabende, kunstnerne, sig til
stemme om de forslag, der foreligger, og her går jeg regeringerne og til Fællesskabet. Det er derfor
ud fra, at Parlamentet heller ikke kan afgøre, om
nødvendigt, hr. formand, at Kommissionen og
artikel 58 skal anvendes eller ej, for det træffer Rådet allerede nu hører deres røst, så at denne
formanden afgørelse om, når han fortolker forret­
beslutning ikke træffes den 13. april i Luxembourg.
ningsordenen. På onsdag vil Rådet og Kommission være meget vel
repræsenteret. Jeg tror, at det vil være en passende
lejlighed til at høre en redegørelse om denne sag, Kuijpers (ARC). — (NL) Hr. formand, jeg mener, at
som vi vurderer som meget vigtig. problemet er tilstrækkeligt vigtigt, og at borgeren
overhovedet ikke har nogen interesse i den slags
debatter. Der har siddet et udvalg, det har ydet et
Formanden. — Tak, hr. Chambeiron. Det er noget,
godt stykke arbejde. Betænkningen er klar. Betænk­
der vedrører fredagens dagsorden, og som vil blive
ningen skal derfor debatteres, og efter vor opfattelse
behandlet senere.
er det meningsløst indirekte at inddrage den i Col­
lins-betænkningen. De mennesker, der har fulgt pro­
Ewing (RDE). — (EN) Jeg ved, at De taler om blemet, med andre ord befolkningen, venter på
ændringer af dagsordenen, hr. formand, men må jeg diskussionen. Lad os da se at få den.
med hensyn til fiskeridebatten spørge, om det er
rigtigt, at kommissæren med ansvar for fiskeriet ikke
Formanden. — Det er åbenbart, at forsamlingen er
vil være her for at svare? Det vil faktisk være
ubeslutsom. Hr. Prout mindeden om, at
Parlamentets sidste chance for at drøfte dette
det kan være min afgørelse. Imidlertid ønsker jeg
spørgsmål, og vidtspændende spørgsmål vil blive
ingen forvirring i forsamlingen, og da det er vanske­
diskuteret, herunder selve den fælles fiskeripolitiks
ligt at træffe afgørelse om disse to ting — Collins-
overlevelse. Det er beklageligt, at hr. Marin ikke vil
betænkningen og Pimenta-forespørgslen — enten
være her, hvad grunden end måtte være. Formodent­
der nu er en stor forskel imellem dem eller ikke,
lig har Rådet af Fiskeriministre valgt at holde møde
agter jeg at sætte sagen til afstemning.
samtidig med Parlamentet. Kan Kommissionen love
(Anmodningen om optagelse af de mundtlige os, at et fremtrædende medlem af Kommission vil
forespørgsler på dagsordenen forkastedes) være til stede under denne meget alvorlige debat?
Chambeiron (COM). — (FR) Hr. formand, jeg tror, Formanden. — Tak. fru Ewing. Vi lader budskabet
at øjeblikket er egnet til at minde Dem om det brev, gå videre til Kommissionen og håber, at et fremtræ­
min gruppe har sendt Dem. Jeg vil også gerne minde dende medlem afn vil være til stede,
Dem om, at Europa-Parlamentet i januar sidste år når forhandlingen finder sted.
vedtog hr. Barzantis betænkning om fjernsyn uden
grænser, en betænkning der især fremhævede Jeg bør også gøre opmærksom på, at ved eftermid-
nødvendigheden af i europæisk fjernsyns program­ dagsmødets begyndelse kl. 15 vil repræsentanter for
sætning at have en kvota på mindst 60% europæisk Parlamentet, Rådet og Kommissionen i plenum Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-377/7 10. 4. 89
Formanden
underskrive brevvekslingen om institutionernes Klepsch (PPE). — (DE) Hr. formand, min gruppe
behandling af andragender. Det er en sag, der hat- har forelagt et skriftligt forslag om, at betænkningen
optaget os i temmelig lang tid. Der vil blive skrevet af hr. Franz behandles og diskuteres til ende inden
under offentligt her, og det vil vare cirka to minutter betænkningerne om budgetkontrollen. Det var der
ved mødets begyndelse. to grunde til : den ene grund var, at formanden for
Kommissionen, hr. Delors, har gjort os opmærksom
Pannella (NI). — (FR) Hr. formand, jeg vil gerne på, at han kun om torsdagen kan deltage i en sådan
bemærke, at ifølge forslaget til dagsorden vil erklæ­ debat, som han gerne deltager i. Hvis vi sætter det
ringen fra formanden for Det Europæiske Råd, hele på om fredagen, er det ikke muligt for ham. Det
er den ene grund. Den anden grund er: når Udval­hr. Gonzales, i forbindelse med udløbet af Parla­
mentets valgperiode og i anledning af Det Euro­ get om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripoli­
tik rettidigt har afsluttet sit arbejde for at kunne pæiske Råds næste møde i Madrid blive afgivet
kl. 15, og at afstemningen skal finde sted kl. 17. Der forelægge forsamlingen sin betænkning om udviklin­
bliver altså to timer til debatten. Man har i alt afsat gen i den europæiske monetære integration og denne
1 time og 35 minutters taletid, nemlig 35 minutter til betænkning giver os mulighed for i rette tid at drøfte
Rådets formand — herunder hans svar — og og fremføre Parlamentets standpunkt, så ønsker vi,
60 minutter til Parlamentet til at drøfte lovgivnings- at dette også faktisk bliver gennemført og ikke glider
status og Det Europæiske Råds møde i Madrid. ud på grund af tilfældigheder i afviklingen af
dagen.
Jeg ved, at dette er vedtaget af gruppeformændene,
men, hr. formand, man kan ikke acceptere, at
Nu var der naturligvis for mig et kompromis,
Parlamentet kun har en times debat om Rådets
hr. formand. Hvis vi kan enes om, at begge dele
formands statusopgørelse, og det 60 dage inden Det
bliver færdige inden kl. 18.30, og at vi i givet fald
Europæiske Råds møde i Madrid. Jeg vil gerne bede
kan gå til afstemning kl., også selv om diskus­
Dem, hr. formand, om at overveje denne sag og i
sionen om de to ting, nemlig budgetkontrollen og
Deres visdom, der eventuelt vil give sig udslag, rette
Franz-betænkningen, ikke er nået til ende, kan jeg
på den mangel på visdom, som gruppeformændene
også være indforstået med det. Men jeg vil ikke
endnu en gang har lagt for dagen. Vi vil alle have
have, at så vigtige emner kommer til afstemning
fordel deraf.
fredag formiddag.
Formanden. — Hr. Pannella, jeg er ked af, at min
Derfor vil jeg gerne endnu en gang pege på, at såvel
visdom kun skinner igennem fra tid til anden, men Kommissionens formands ønske som sagens krav
jeg noterer mig Deres bemærkning. Jeg vil bede Dem
råder til, at man går frem efter et af mine to
se på dagsordenen som helhed, for så vil De erkende
forslag.
de vanskeligheder, vi har med at komme igennem
arbejdet ').
Arndt (S). — (DE) Hr. formand, jeg vil gerne tale
imod dette forslag. Budgetkontrol er en højst per­Torsdag :
sonlig sag for Europa-Parlamentet. Vi er tvunget til (Formanden oplæste ændringerne af torsdagens dags­
at tage stilling til den. Jeg gad nok vide, hvordan vi orden) 2)
ellers vil klare os igennem en valgkamp, hvis nogen
spørger os : » Hvad har I gjort ved de ting, der ved Mallet (PPE), formand for Udvalget om Eksterne
jeres forfatning er blevet henlagt til jer?« Økonomiske Forbindelser. — (FR) Hr. formand, for
Udvalget om Eksterne Økonomiske Forbindelser
Det var jo grunden til, at vi gruppeformænd sagde, har jeg anmodet om, at hr. Andriessen afgiver en
at de argumenter, som hr. Klepsch her har fremført, redegørelse i Europa-Parlamentet om resultaterne af
absolut var holdbare, men at de ikke måtte føre til, de forhandlinger, der lige har været afholdt i
at debatten om budgetkontrollen, debatten om de Genève.
bedragerier i Det Europæiske Fællesskab der jo i
Jeg ved, at hr. Andriessen er parat til det, og jeg er mange lande har vakt en gevaldig opsigt, blev sat i
overbevist om, at Parlamentet, i betragtning af baggrunden. Vi gruppeformænd har jo oven i købet
betydningen og også de positive resultater af dette
accepteret, at vi på torsdag allerede begyndte
møde. vil lytte til denne redegørelse med den største kl. 9.30 og — endda efter mit forslag — ofrede
interesse. noget af vore gruppemøders tid. Jeg ville endog gå
med til kl. 9 — det var Deres gruppe, der ville gå
Formanden. — Hr. Cassidy rejste det før, hr. Mallet. med til kl. 9.30 — og vi foreslog også først at tage
Vi må se på det og finde ud af. hvilke muligheder vi den uopsættelige debat efter Franz-betænkningen for
har. at yde den retfærdighed.
Men det uforudsigelige i Parlamentet ligger jo i, at
1 ) For yderligere ændringer af onsdagens dagsorden : se proto­
en stor mængde mennesker her taler om ting, der i kollen.
:) Se protokollen. øjeblikket slet ikke står på dagsordenen. Vi kunne Europa-Parlamentets forhandlinger Nr. 2-377/8 10. 4. 89
Arndt
blive færdige meget hurtigere, hvis vi hele tiden Fredag :
snakkede om dagsordenen. Jeg vil indtrængende
Colino Salamanca-betænkningen om udryddelse af
bede hr. Klepsch om at tage forslaget tilbage om at hundegalskab og Musso-betænkningen om gen-
anbringe Franz-betænkningen før budgetkontrolde­
nemførelsesrapporten om de integrerede middelhavs­
batten.
programmer, der begge skulle have været behandlet
uden forhandling, er ikke vedtaget i udvalgene og er
Klepsch (PPE). — (DE) Hr. formand, måske er det derfor taget af dagsordenen ').
ikke lykkedes mig at gøre mig rigtig forståelig. Jeg
stillede det dobbelte forslag enten at imødekomme
Musso (RDE). — (FR) Jeg mener — men måske
forslaget, som jeg forelagde det, eller at afslutte forstod misforstod jeg det. eller også var der en fejl i
debatten om budgetkontrollen og debatten om
det, De sagde — at den betænkning, som jeg har
Franz-betænkningen inden eller senest kl. 18.30.
udarbejdet om de integrerede middelhavsprogram­
mer, skulle tages af dagsordenen, fordi den ikke har
Prout (ED). — (EN) Hr. formand, jeg er i den været forelagt i udvalget.
penible situation, at jeg må være enig med hr. Arndt
Tillad mig om den sag at sige, hr. formand, at når i denne sag.
den ikke er blevet forelagt i udvalget, er det, fordi
jeg ikke har kunnet forlade den region, jeg bor på i,
Schön (PPE), formand f or Budgetkontroludvalget. —
på grund af en strejke, der har varet i syv uger. Det
(DE) Hr. formand, som formand for Budgetkontro­
får mig til at nævne Cabezón Alonso-betænkningen,
ludvalget må jeg desværre modsige min egen gruppe­
som De ikke har nævnt, fordi min gruppe har
formand. Det er Parlamentets fornemste ret at give
påberåbt sig artikel 38 i forretningsordenen, men jeg
Kommissionen, der gennemfører Det Europæiske
vil alligevel gerne forklare noget. Det er ikke rigtigt,
Fællesskabs budget, decharge eller ikke give den
at man, når en af regionerne i Fællesskabet i syv
decharge. Netop regnskabsåret 1987 var et katastro-
uger har været fuldstændig afskåret fra omverdenen
feår, som De alle ved.
— jeg kunne selv slippe væk i sidste uge og kan ikke
komme tilbage — foreslår Parlamentet en betænk­
Jeg mener, at denne debat om den samlede udvikling
ning uden forhandling om en af disse regioner i
i gennemførelsen af budgettet lige til Dankert-
Fællesskabet. Derfor påberåbte jeg mig artikel 38.
betænkningen om bedragerierne i Fællesskabet, der
fører til tab af op til 10% af vort budget, ganske
Artikel 38 siger, at en gruppe eller mindst tretten
simpelt er Parlamentets ret og pligt. Det går ikke at
medlemmer kan forlange en betænkning med for­
blande den sammen med noget andet, hvor vi kun
handling optaget på dagsordenen for en af de
kan komme med råd, henstillinger og forslag. Her
følgende mødeperioder. Men den næste mødepe­
drejer det sig om en ret, der er sikret os ved
riode falder sammen med afslutningen af Parlamen­
Traktaten. Jeg beder derfor min gruppeformand om
tets valgperiode. Derfor ser jeg gerne, at De giver
at tage sit forslag tilbage.
mig tilsagn om, at denne tekst bliver behandler med
forhandling i den mødeperiode, der er tilbage, inden
Formanden. — Måske jeg kan foreslå en løsning på det nye Parlament træder i funktion.
dette problem. Hvis forsamlingen er villig til at
begynde mødet kl. 9 på torsdag, vil dette give
Formanden. — Jeg har noteret mig Deres sidste
sikkerhed for, at Franz-betænkningen kan behandles
bemærkning, hr. Musso. Det er en sag for Det
inden kl. 18.30.
Udvidede Præsidium, som vi først kan overveje, når
(Dette forslag vedtoges) vi skal drøfte dagsordenen for næste mødeperiode.
Utvivlsomt vil De være til stede.
Escuder Croft (ED). — (ES) Hr. formand, jeg
tilslutter mig hr. Schöns bemærkninger vedrørende Musso (RDE). — (FR) Hr. formand, jeg skal ikke
Parlamentets rettigheder og pligter, og jeg skal gøre trække debatten i langdrag — De kender min for­
formanden opmærksom på, at eftersom der kan sonlighedens ånd — men De må forstå, at det for
blive tale om, at en række emner fra mødet onsdag mig er af vital betydning.
må færdigbehandles torsdag, kan samtlige betænk­
Jeg er praktisk taget den eneste repræsentant her i ninger vedrørende budgetkontrol næppe forhandles
salen, der fører et dramatisk liv, og jeg kan ikke torsdag.
sidde i møde i Parlamentet uden at nævne denne
Derfor spørger jeg formanden, om han har overvejet dramatiske situation. Jeg har kun til min rådighed
muligheden af at afholde et ekstra aftenmøde tors­ artikel 38 i forretningsordenen for at bede om
dag, hvis det viser sig nødvendigt? optagelse af en debat om dette punkt. Denne artikel
Formanden. — Det er en sag, der er under alvorlig ') Betænkninger vedlaget i overensstemmelse med artikel 37
overvejelse, hr. Escuder Croft. Procedure uden forhandling (artikel 38) : se protokollen.