Fjerde beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af fællesskabspagten om arbejdsstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder

-

Documents
336 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

FJERDE BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM GENNEMFØRELSEN AF FÆLLESSKABSPAGTEN OM ARBEJDSSTAGERNES GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE OG SOCIALE RETTIGHEDER • • •*•* EUROPA­KOMMISSIONEN På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int). Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1996 ISBN 92-827-8478-9 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1996 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Luxembourg Fjerde beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af fællesskabspagten om arbejdsstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSMARKEDSRELATIONER OG SOCIALE ANLIGGENDER DOKUMENT K^ INDHOLDSFORTEGNELS E Forste Del: Beretning om Fælleskabspagten om de Grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder og om protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken bilag til traktaten om det Europæiske Fællesskab Indledning 3 1. Fællesskabspagten 5 1.00 Arbejdsmarked. Især Den Europæiske Socialfonds indsats 5 1.01 Beskæftigelse og løn 8 1.02 Forbedring af leve-og arbejdsvilkår 9 1.03 Fri bevægelighed 12 1.04 Social beskyttelse6 1.05 Medarbejderindflydelse7 1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 7
Langue Norwegian
Signaler un problème

FJERDE BERETNING FRA KOMMISSIONEN
TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG
DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM
GENNEMFØRELSEN AF FÆLLESSKABSPAGTEN
OM ARBEJDSSTAGERNES GRUNDLÆGGENDE
ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE OG SOCIALE
RETTIGHEDER
• •

*•*
EUROPA­
KOMMISSIONEN På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int).
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1996
ISBN 92-827-8478-9
© EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1996
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Luxembourg Fjerde beretning fra Kommissionen til Rådet,
Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale
Udvalg om gennemførelsen af fællesskabspagten om
arbejdsstagernes grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder
EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORAT
BESKÆFTIGELSE,
ARBEJDSMARKEDSRELATIONER
OG SOCIALE ANLIGGENDER
DOKUMENT K^ INDHOLDSFORTEGNELS E
Forste Del: Beretning om Fælleskabspagten om de Grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder og om protokollen om social- og
arbejdsmarkedspolitikken bilag til traktaten om det Europæiske Fællesskab
Indledning 3
1. Fællesskabspagten 5
1.00 Arbejdsmarked. Især Den Europæiske Socialfonds indsats 5
1.01 Beskæftigelse og løn 8
1.02 Forbedring af leve-og arbejdsvilkår 9
1.03 Fri bevægelighed 12
1.04 Social beskyttelse6
1.05 Medarbejderindflydelse7
1.06 Ligebehandling af mænd og kvinder8
1.07 Erhvervsuddannelse 20
1.08 Beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 23
1.09e af børn og unge
1.10 Ældre
1.11 Handicappede9
2. Aftale om social- og arbejdsmarkedspolitikken 31
2.1 Kommissionens meddelelse af 14.12.93 vedrørende gennemførelse
af protokollen 3
2.2 Gennemførelse af aftalen: Information og høring af arbejdstagerne 3
3. Den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiks fremtid 42
3.1 Grønbogen og høringsprocessen 4
3.2 Hvidbog om Europæisk Social- og Arbejdsmarkedspolitik :
En Vej frem for Unionen3
Bilag 46 Anden Del: Gennemførelsen i de enkelte medlemsstater af Fællesskabspagten om
arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder
Belgien 53
Danmark 76
Forbundsrepublikken Tyskland 95
Grækenland 111
Spanien 13
Frankrig 160
Irland 199
Italien 213
Luxembourg 224
Nederlandene 25
Portugal 272
Det Forenede Kongerige 29
Bilag 313
IV Første Del
Beretning om Fælleskabspagten om de Grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder
og om protokollen om social- og arbejdsmarkeds­
politikken bilag til traktaten om det
Europæiske Fællesskab INDLEDNING
1. Fællesskabspagten om Arbejdstagernes Grundlæggende Arbejdsmarkedsmæssige og Sociale
Rettigheder blev vedtaget af 11 stats- eller regeringschefer på Det Europæiske Råds møde i
Strasbourg den 8. og 9. december 1989. Det fastslås i protokollen om social- og
arbejdsmarkedspolitikken, at "elleve medlemsstater ønsker at gå videre ad den vej, som blev
afstukket i socialpagten af 1989", at de har bemyndigelse til at "anvende de i Traktaten
omhandlede institutioner, procedurer og mekanismer med henblik på indbyrdes at vedtage og
for så vidt angår dem selv at gennemføre de retsakter og afgørelser, der er nødvendige", og
det præciseres, at dette ikke "berører bestemmelserne i Traktaten, særlig bestemmelserne
vedrørende social- og arbejdsmarkedspolitikken, som udgør en integrerende del af gældende
fællesskabsret". I aftalen fastlægges herefter følgende "mål for Fællesskabet. og
medlemsstaterne: at fremme beskæftigelsen, en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, en
passende social beskyttelse, dialogen på mellem arbejdsmarkedets parter, en udvikling af de
menneskelige ressourcer, der skal muliggøre et varigt, højt beskæftigelsesniveau, og
bekæmpelse af udstødelse. Med henblik herpå iværksætter Fællesskabet og medlemsstaterne
foranstaltninger, der tager hensyn til forskellene i national praksis, især på
overenskomstområdet, samt til nødvendigheden af at opretholde fællesskabsøkonomiens
konkurrenceevne. "
2. Traktaten om Den Europæiske Union trådte i kraft den 1. november 1993, hvilket automatisk
medførte, at protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken og aftalen om social- og
arbejdsmarkedspolitikken ligeledes trådte i kraft.
3. For at forbedre leve- og arbejdsvilkårene har følgende tre grundlæggende principper givet
inspiration til Fællesskabets indsats med henblik på at gennemføre pagten og aftalen:
nærhedsprincippet, idet der tages højde for det sociale områdes og
arbejdsmarkedsområdets særlige karakter, hvor det er nødvendigt for hvert
indsatsområde at foreslå den mest hensigtsmæssige virkemåde (harmonisering,
koordinering, konvergens, samarbejde osv. ...), under hensyntagen til de identificerede
behov og den potentielle værdiforøgelse, der måtte ligge i en fællesskabsindsats;
princippet om respekt for forskelle i nationale systemer og kulturer samt national
praksis, når disse forskelle er positive i forhold til de krav, der stilles ved
gennemførelsen af det indre marked;
bevarelse af virksomhedernes konkurrenceevne, samtidig med at de økonomiske og
sociale aspekter forenes. I ethvert initiativ skal der søges og findes en vis balance.
4. Kommissionens metode ved iværksættelsen af disse initiativer, er karakteriseret ved, at man
i vidt omfang har haft forudgående høringer såvel af medlemsstaterne som af
arbejdsmarkedets parter via rådgivende udvalg, ad hoc-høringer eller også i forbindelse med
dialogen på arbejdsmarkedet. Når det drejer sig om dialogen på arbejdsmarkedet, ønsker
Kommissionen at understrege, at arbejdsmarkedets parter har bidraget positivt til udviklingen
af den sociale dimension gennem vedtagelsen af talrige fælles udtalelser og erklæringer1.
Fælles udtalelse vedrørende etableringen af et europæisk rum for geografisk og faglig
bevægelighed og forbedring af arbejdsmarkedets funktionsmåde i Europa (13. februar 1990); om
grunduddannelse og grundlæggende erhvervsuddannelse og voksen-erhvervsuddannelse (19. juni
1990); ny teknologi, arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmarkedets tilpasningsevne (10. januar 1991); 5. Det er her vigtigt også at nævne den betydelige rolle, som Europa­Parlamentet og Det
Økonomiske og Sociale Udvalg har spillet i sagen. Europa­Parlamentet har mange gange
understreget, at den sociale dimension er en grundlæggende betingelse for gennemførelsen af
det indre marked, og Kommissionen er, uanset den kritik Parlamentet har udtalt i forbindelse
med visse specifikke aspekter ved de fremsatte forslag, enig med det i, at "Fællesskabets
Europa i dag tilbyder to nye rammer, der juridisk vil berige vor (sociale, europæiske) model:
Fællesskabets ansvar for arbejdstagerens grundlæggende, arbejdsmarkedsmæssige og sociale
rettigheder og den europæiske borgers fremtidige status, som burde se dagens lys sammen
med den politiske Union og parallelt med reformerne af den økonomiske og monetære
Union"2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg har for sin del spillet en meget konstruktiv rolle
bl.a. i den fase, hvor pagten skulle udfærdiges, og det er vigtigt at understrege, at Udvalgets
udtalelser er et positivt bidrag til den progressive og sammenhængende gennemførelse af
arbejdsmarkeds­ og socialpolitikken.
6. I henhold til punkt 29 i pagten skal Kommissionen udfærdige en årsberetning om
gennemførelsen af denne pagt. En sådan beretning, som er slået sammen med den foregående
beretning om den sociale udvikling i Fællesskabet (art. 122 i Traktaterne om oprettelse af De
Europæiske Fællesskaber) er blevet udfærdiget tre gange. I henhold til art. 7 i aftalen om
social­ og arbejdsmarkedspolitikken skal Kommissionen hvert år udarbejde en beretning om,
hvordan gennemførelsen af de i artikel 1 fastsatte mål skrider frem. Denne beretning skal også
indeholde en beskrivelse af den demografiske situation i Fællesskabet. Kommissionen
besluttede i sin meddelelse om gennemførelse af protokollen om social­ og
arbejdsmarkedspolitikken3, at denne beretning af praktiske grunde skal slås sammen med
beretningen om gennemførelsen af pagten.
7. Denne beretning er, for så vidt angår delen om pagten, udarbejdet i samme ånd som de tre
foregående og udgør de facto en ajourføring pr. 31. december 1994 af den tredje beretning.
Imidlertid vil delen om medlemsstaternes gennemførelse af pagten af tidsmæssige årsager
blive udgivet særskilt.
overgang fra skole til voksen­ og erhvervsliv (5. april 1991); retningslinjer der giver den bredest
mulige adgang til uddannelse (20. december 1991); om faglige kvalifikationer og deres
godkendelse (13. oktober 1992); om Fællesskabets indsatser og fremtidige rolle på uddannelses­
og erhvervsuddannelsesområderne under hensyntagen til arbejdsmarkedets parter (28. juli 1993);
om kvinder og erhvervsuddannelse (3. december 1993).
Aftale af 31. oktober 1991 om arbejdsmarkedets parters rolle.
En ny samarbejdsstrategi for vækst og beskæftigelse (3. juli 1992). Fælles erklæring om fremtiden
for dialogen på arbejdsmarkedet (3. juli 1992). Anbefaling fra Den Europæiske Faglige
Samarbejdsorganisation, fra Unionen af Industrisammenslutninger og Arbejdsgivere i Europa og
fra det Europæiske Center for Virksomheder med offentlig deltagelse vedrørende de Rådgivende,
tværfaglige udvalgs virkemåde (juni 1993). Forslag fra arbejdsmarkedets parter om gennemførelse
af aftalen, der er vedlagt protokollen om social­ og arbejdsmarkedspolitikken i Traktaten om Den
Europæiske Union (29. oktober 1993). Hovedoversigt over de store retningslinier for de
økonomiske politikker (5. december 1993).
Europa­parlamentet, sociale anliggender, udkast til rapport om det europæiske arbejdsmarked
efter 1992, del DC: Den europæiske sociale model, Ε­P 151.130ÆX af 30. maj 1991 og
afgørelse A3­0238/92 af 8. juli 1992.
KOM(93) 600 endelig udg., 14. december 1993