Håndbog om ligebehandling af mænd og kvinder i Det Europæiske Fællesskab

-

Documents
250 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Håndbog om ligebehandling af mænd og kvinder i Det Europæiske Fællesskab EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSMARKEDSRELATIONER OG SOCIALE ANLIGGENDER 22^ Forfatter: Junia Pais Macedo van Overbeek Bibliografiske data findes bagest i denne publikation. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995 ISBN 92-826-8322-2 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1995 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål. Printed in Italy Indholdsfortegnelse Indledning 7 EF-Domstolensafgørelser11 Sag80/70— G. Defrenne mod Den Belgiske Stat (Defrenne I) 11 Sag43/75— G. Defrenne mod Sabena (DefrenneII)13 Sag149/77— G. e mod Sabena eIII)15 Sag 129/79 — Macarthys Ltd mod W. Smith 17 Sag 69/80— SJ. WorringhamogM.Humphreys mod LloydsBank Limited 19 Sag 96/80 — J.P. JenkinsmodKingsgateLtd22 Sag 12/81 — E. GarlandmodBritishRailEngineering Limited25 Sag 19/81— A. BurtonmodBritishRailwaysBoard27 Sag 58/81 — KommissionenmodLuxembourg29 Sag 61/81— n mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 31 Sag 163/82 — Kommissionen mod Den Italienske Republik 33 Sag 165/82— n mod Det ForenedeKongerigeStorbritannien og Nordirland 35 Sag 14/83 — S. von Colson og E. KamannmodLandNordrhein-Westfalen 38 Sag 79/83— D. Harz mod Deutsche TradaxGmbH42 Sag 184/83 — U. Hofmann mod Barmer Ersatzkasse44 Sag 23/83— W.G.M. Liefting mfl.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 47
Langue Danish
Signaler un problème

Håndbog om ligebehandling
af mænd og kvinder
i Det Europæiske Fællesskab
EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORAT
BESKÆFTIGELSE,
ARBEJDSMARKEDSRELATIONER
OG SOCIALE ANLIGGENDER
22^ Forfatter: Junia Pais Macedo van Overbeek
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1995
ISBN 92-826-8322-2
© EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1995
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kommercielle formål.
Printed in Italy Indholdsfortegnelse
Indledning 7
EF-Domstolensafgørelser11
Sag80/70— G. Defrenne mod Den Belgiske Stat (Defrenne I) 11
Sag43/75— G. Defrenne mod Sabena (DefrenneII)13
Sag149/77— G. e mod Sabena eIII)15
Sag 129/79 — Macarthys Ltd mod W. Smith 17
Sag 69/80— SJ. WorringhamogM.Humphreys mod LloydsBank Limited 19
Sag 96/80 — J.P. JenkinsmodKingsgateLtd22
Sag 12/81 — E. GarlandmodBritishRailEngineering Limited25
Sag 19/81— A. BurtonmodBritishRailwaysBoard27
Sag 58/81 — KommissionenmodLuxembourg29
Sag 61/81— n mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland 31
Sag 163/82 — Kommissionen mod Den Italienske Republik 33
Sag 165/82— n mod Det ForenedeKongerigeStorbritannien og Nordirland 35
Sag 14/83 — S. von Colson og E. KamannmodLandNordrhein-Westfalen 38
Sag 79/83— D. Harz mod Deutsche TradaxGmbH42
Sag 184/83 — U. Hofmann mod Barmer Ersatzkasse44
Sag 23/83— W.G.M. Liefting mfl. mod Academisch Ziekenhuis Universiteit
van Amsterdam 46
Sag 143/83 —Kommissionenmod Kongeriget Danmark 49
Sag 248/83—nmod ForbundsrepublikkenTyskland51
Sag 151/84 —J.RobertsmodTate & LyleIndustriesLtd:..55
Sag 152/84—M.H.MarshallmodSouthhamptonandSouth-West Hampshire
Area Authority58
Sag 262/84 — V.M. Beets-Proper mod F. van LanschotBankiers NV 61
Sag 170/84— Bilka-Kaufhaus GmbH mod K. Weber vonHartz63
Sag 222/84 — M. Johnston mod Chief Constable of theRoyalUlsterConstabulary 66
Sag 150/85— J. Drake mod Chief Adjudication Officer 71
Sag 237/85 — G. Rummler mod Dato-DruckGmbH73
Sag 71/85— Den Nederlandske statmodFederatieNederlandse Vakbeweging 76
Sag 286/85 — N. McDermott og A. CottermodMinisterforSocial Welfare
og Attorney-General (McDermottandCotterI)79
Sag 30/85 — J.W. Teuling mod BedrijfsverenigingvoordeChemische Industrie 81
Sag 384/85— J. Borrie Clarke mod Chief Adjudication Officer 84
Sag 192/85 — G.N. Newstead mod DepartmentofTransportog Her Majesty'sTreasury 86
Sag 1 57/86— M. Murphy mfl. mod Bord TelecomEireann89
Sag 80/87 — A Dik mfl. mod College van Β & WArnhemogWinterswijk 91
Sag 318/86— Kommissionen mod Den Franske Republik93
Sag 312/86 — n mod Den Franske k 96 Håndbog om ligebehandling af mænd og kvinder i Det Europæiske Fællesskab
Forenede Sager 48,
106 og 107/88 J.E.G. Achterberg­Te Riele mfl. mod Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam 99
Sag 171/88 Rinner­Kühn mod FWW Spezial­Gebäudereinigung GmbH & Co.KG 103
Sag 109/88 Handels og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark mod Dansk
Arbejdsgiverforening (Danfoss) 105
Sag 102/88 Ml. Ruzius­WilbrinkmodBestuurvande Bedrijfsverenigingvoor
Overheidsdiensten108
D.H. BarbermodGuardianRoyalExchange Assurance Group110Sag 262/88
M. KowalskamodFreieundHansestadt Hamburg 115Sag C­33/89
Sag C­188/89 A. Foster mfl. mod British Gas pic117
Sag C­177/88 E.J.P. Dekker mod VJV­Centrum 119
Sag C­179/88 Handels ogKontorfunktionærernesForbundiDanmark modDansk
Arbejdsgiverforening(Hertz/Aldi)122
Sag C­373/89 Caisse D'AssurancesSocialespourTravailleurs Independents »Integrity«
mod N. Rouvroy124
Sag C­184/89 H. Nimz mod Freie und Hansestadt Hamburg 126
A. Cotter og N. McDermott modMinisterforSocialWelfare mfl. Sag C­377/89
(Cotter og McDermott II) 129
KommissionenmodKongerigetBelgien132Sag C­229/89
Forenede Sager C­87,
C­88 og C­89/90 Α. Verholenmfl.modSocialeVerzekeringsbank Amsterdam134
Sag C­31/90 E.R. JohnsonmodChiefAdjudicationOfficer137
Sag C­345/89 Ministère PublicmodA.Stoeckel140
Sag C­208/90 Τ. EmmottmodMinisterforSocialWelfare og Attorney­general 142
Sag C­243/90 The Queen modSecretaryofStatefor Social Security (ex­parte
F.R. Smithson) 145
Sag C­360/90 ArbeiterwohlfahrtderStadt Berlin E.V. mod M.Botel147
SagC­9/91 TheQueenmodSecretary of State for Social Security (ex­parte
EqualOpportunitiesCommission)150
Forenede Sager C­63
og C­64/91 S.JacksonogP.Cresswell mod Chief Adjudication Officer152
Sag C­226/91 J.MolenbroekmodBestuur van de Sociale Verzekeringsbank155
Sag C­322/88 S. Grimaldi mod Fonds des Maladies Professionnelles 158
Sag C­106/89 Marleasing SA mod La Comercial InternacionaldeAlimentaciónSA160
Forenede Sager C­6
og C­9/91 A. Francovich og D. Bonifaci mod Den ItalienskeRepublik162
EF-lovgivning og andre akter vedrørende
ligebehandling af mænd og kvinder
Rådets direktiv 75/117/E0F om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger
om gennemførelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder 167
Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af mændogkvinderforsåvidtangår adgangtil
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samtarbejdsvilkår169
Rådets direktiv 79/7/EØF om gradvis gennemførelse af princippetomligebehandling af mænd og
kvinder med hensyn til social sikring 172 Indholdsfortegnelse
Rådets direktiv 86/378/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder
inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger 174
Rådets direktiv 86/163/EØF om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder
i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder
ie erhverv i forbindelse med graviditet og barsel7
Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden
og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller
som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, direktiv 89/391/EØF 180
Rådets resolution af 12. juli 1982 om fremme af lige muligheder for mænd og kvinder8
Rådets resolution af 7. juni 1984 om foranstaltninger til bekæmpelse af kvindearbejdsløsheden 190
Resolution vedtaget af Rådet og af undervisningsministrene, forsamlet i Rådet
den 3. juni 1985 om et handlingsprogram om lige muligheder for piger og drenge på
uddannelsesområdet 193
Rådets anden resolution af 24. juli 1986 om fremme af lige muligheder for mænd og kvinder 197
Rådets resolution af 16. december 1988 om kvinders tilbagevenden til eller sene indtræden
på arbejdsmarkedet 200
Rådets resolution af 29. maj 1990 om beskyttelse af kvinders og mænds værdighed
på arbejdspladsen2
Rådets resolution af 21. maj 1991 om Fællesskabets tredje handlingsprogram på mellemlang
sigt om lige muligheder for kvinder og mænd (1991-1995) 204
Kommissionens henstilling af 24. november 1987 om erhvervsuddannelse for kvinder 207 s henstilling af 27. november 1991 om beskyttelse af mænds og kvinders
værdighed på arbejdspladsen 210
Rådets henstilling af 13. december 1984 om fremme af positive foranstaltninger til fordel
for kvinder 218
Rådets henstilling af 31. marts 1992 om børnepasning 220
Kommissionens afgørelse af 9. december 1981 om oprettelse af et rådgivende udvalg for
ligestilling mellem mænd og kvinder3
Litteraturfortegnelse 227 Indledning
Inden for europæisk ret er den vigtigste retskilde Men gennem årene har artikel 119 i EØF-traktaten
med hensyn til ligebehandling af mænd og kvinder og den senere vedtagne afledte ret bevist, at EØF ikke
som arbejdstagere artikel 119 i 1957-traktaten om blot er en økonomisk union, men tillige tilstræber
oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (i sociale fremskridt og en højnelse af sine befolkningers
det følgende benævnt »EØF-traktaten«), Denne arti­ levestandard og arbejdsvilkår.')
kel, ifølge hvilken medlemsstaterne skal gennemføre
og opretholde princippet om lige løn til mænd og
EF-Domstolen (i det følgende benævnt »EFD«) har,
kvinder for samme arbejde, er affattet således:
som det vil fremgå af dens domme, spillet en hoved­
rolle i udviklingen af forskellige spørgsmål i forbin­
Hver medlemsstat gennemfører i løbet af første eta­ delse med lovgivningen om ligebehandling af mænd
pe og opretholder derefter princippet om lige løn til og kvinder.
mænd og kvinder for samme arbejde.
Det er længe siden, i 1971 for at være helt nøjagtig,
Ved løn forstås i denne artikel den almindelige
at EFD for første gang fik lejlighed til at behandle
grund- eller minimumsløn og alle andre ydelser, som
spørgsmålet om forskelsbehandling mellem mænd
arbejdstageren som følge af arbejdsforholdet mod­
og kvinder i EØF. Det hele begyndte, da en privat sag­
tager fra arbejdsgiveren direkte eller indirekte i penge
søger, fr. Defrenne, påberåbte sig artikel 119 for en
eller naturalier.
belgisk ret mod sin arbejdsgiver, en privat virksomhed.
Da denne artikel alene syntes at pålægge medlems­
Lige løn uden forskelsbehandling med hensyn til staterne en forpligtelse, var den pågældende belgiske
køn indebærer: ret usikker på, om private sagsøgere kunne påberå­
be sig bestemmelsen for at sikre deres rettigheder. Ret­
ten anmodede derfor EFD om i medfør af EØF-trak-
a) at den løn, der ydes forsamme arbejde, der
tatens artikel 177 at afgøre et præjudicielt spørgsmål
aflønnes i akkord, fastsættes på samme bereg­
herom. EFD's afgørelse, som gik ud på, at artikel
ningsgrundlag
119 faktisk havde direkte virkning, dvs. at private en­
b) at den løn, der ydes for arbejde, betalt efter tid,
keltpersoner kunne påberåbe sig bestemmelsen for
er den samme forsamme slags arbejde.
de nationale retter, markerede begyndelsen på udvik­
lingen af en meget righoldig kilde til EØF-ret.
Da denne bestemmelse blev udarbejdet, var der kun
i de færreste medlemsstaters nationale lovgivninger
Ligelønsprincippet, der er knæsat i EØF-traktatens
noget udtrykkeligt forbud mod forskelsbehandling
artikel 119, blev yderligere fremmet ved vedtagelsen
på grundlag af køn. Eftersom Det Europæiske Økono­
den 10. februar 1975 af direktiv 75/117 om ind­
miske Fællesskab (i det følgende benævnt »EØF«)
byrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivnin-
var af rent økonomisk art, var formålet med at indføje
artikel 119 i EØF-traktaten hovedsagelig at undgå il­
loyal konkurrence på grund af en dårligere aflønnet
kvindelig arbejdsstyrke i andre medlemsstater. ') Se artikel 2 i EØF-traktaten. Håndbog om ligebehandling af mænd og kvinder i Det Europæiske Fællesskab
ger om gennemførelse af princippet om lige løn til de er rettet til, gennemfører dem, som de skal, og
mænd og kvinder. Siden da er rækkevidden af ligebe- overholder fristerne. Kommissionen har som Fællesska­
handlingslovgivningen takket være Kommissionens bets »vagthund« været nødsaget til at indlede en
indsats blevet udvidet ved den efterfølgende vedtagel­ række traktatbrudsprocedurer mod medlemsstaterne i
se af direktiver og andre akter, som f.eks. henstillin­ medfør af EØF-traktatens artikel 169.
ger.2)
Men private sagsøgere har ligeledes bidraget hertil
Ved Rådets direktiv 76/207 af 9. februar 1976 blev ved for deres nationale retter at indbringe sager
princippet om ligebehandling udvidet til at omfatte vedrørende EØF's afledte ret, hvorved EFD har fået
mulighed for at påvirke udviklingen i gunstig retning. spørgsmål vedrørende beskæftigelse, erhvervsud­
dannelse, forfremmelse og arbejdsvilkår. Ved vedtagel­
sen af Rådets direktiv 79/7 af 19. december 1978 og Dette har EFD gjort, for det første ved at statuere, at
Rådets direktiv 86/378 af 24. juli 1986 kom princippet en række direktivbestemmelser har direkte virkning.
om ligebehandling til at omfatte henholdsvis social Dette har gjort det muligt for privatpersoner at på­
sikring og erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. beråbe sig disse bestemmelser mod medlemsstater,
som ikke havde gennemført dem i deres nationale
lovgivninger, eller havde gennemført dem fejlagtigt. For at sikre, at ligebehandlingen af mænd og kvin­
der ikke førte til forskelsbehandling, vedtog Rådet den
11. december 1986 direktiv 86/613 om anvendelse Ved at kræve, at de nationale retter fortolker deres
af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i nationale lovgivning i overensstemmelse med indhol­
selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, det af disse direktiver, har EFD for det andet sikret
samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i virkningerne af direktiverne i situationer, hvor privat­
forbindelse med graviditet og barsel. personer ikke kan påberåbe sig dem, dvs. mod an­
dre privatpersoner.
Ved Rådets direktiv 92/85 er der for nylig for at tage
hensyn til biologiske forskelle iværksat foranstaltninger Trods den vigtige rolle, EØF-institutionerne spiller,
til forbedring af sikkerheden og sundheden under siger det sig selv, at uden den energi, udholdenhed og
arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige opfindsomhed, der er udfoldet af alle disse private
har født, eller som ammer. sagsøgere og deres advokater, ville man ikke være nået
så langt med ligestillingen mellem mænd og kvinder
¡EØF.
Effektiviteten af bestemmelserne i disse direktiver
afhænger i allerhøjeste grad af, om de medlemsstater,
Formålet med denne håndbog er at give læserne et
overblik over situationen med hensyn til ligebehandlin­
gen af mænd og kvinder i EØF. Med henblik herpå
I EØF-traktatens artikel 189 hedder det:
Til udførelse af deres opgaver skal Rådet og Kommissionen un­ indeholder værket en sammenfatning af samtlige af­
der de i denne traktat fastsatte betingelser udstede forordninger og
gørelser på dette område, som EFD har afsagt fra
direktiver, vedtage beslutninger, rette henstillinger eller afgive
udtalelser. 1971 til 1992. Tre andre sager vedrørende forskellige
En forordning er almengyldig. Den er bindende i alle enkelthe­
aspekter af EØF-retten er ligeledes medtaget her, da
der og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for EFD's afgørelse af disse sager kan få stor betydning for
enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de na­
ligebehandlingen af mænd og kvinder. En af de vig­
tionale myndigheder at bestemme form og midler for gennem­
førelsen. tigste af disse afgørelser er uden tvivl afgørelsen i Fran-
En beslutning er bindende i alle enkeltheder for dem, den angi­
covich-sagen, hvor EFD har statueret, at medlems­
ver at være rettet til.
Henstillinger og udtalelser er ikke bindende. staterne kan pådrage sig erstatningsansvar over for Indledning
private sagsøgere for ikke at have gennemført et di­
rektiv til tiden. Endvidere er den afledte ret og alle an­
dre relevante tekster om dette emne gengivet. Ende­
lig indeholder håndbogen en litteraturfortegnelse til
brug for læsere, som ønsker at vide mere.
Det er forfatterens håb, at denne håndbog vil stimu­
lere jurister, fagforeningsmedlemmer, kvinderettig­
hedsgrupper og alle, der søger at sikre overholdel­
sen af princippet om ligebehandling af mænd og
kvinder, til at fortsætte deres bestræbelser.