//img.uscri.be/pth/bf0d77798a8b4082544792fb441a6daf883f1125
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Handelingen van het Europese Parlement Zitting 1983-1984. Volledig verslag van de Vergaderingen van 14 tot- en met 18 november 1983

De
356 pages
ISSN 0378-5025 Publikatieblad Bijlage van de Europese Gemeenschappen Nr. 1-306 Uitgave in de Nederlandse taal Handelingen van het Europese Parlement Zitting 1983-1984 Volledig verslag van de Vergaderingen van 14 tot- en met 18 november 1983 Huis van Europa, Straatsburg Inhoud Vergadering van maandag 14 november 1983 Hervatting, blz. 1 — Notulen, blz. 1 — Agenda, blz. 4 — Aan de adviezen van het Parlement gegeven gevolg, blz. 10 — Economische situatie in de EEG, blz. 12 — Belastingharmonisatie — Omzetbelasting — Belasting op sigaretten, blz. 20 — Bij­lage, blz. 32. Vergadering van dinsdag 15 november 1983 38 Notulen, blz. 39 — Urgentverklaring, blz. 40 — Amerikaanse raketten — Kernwa­penonderhandelingen in Genève, blz. 41 — Verklaring van de Raad — Europese Unie — Uitbreiding van de Gemeenschap, blz. 70 — Indiening van amendemen­ten, blz. 77 — Verklaring van de Raad — Europese Unie — Uitbreiding van de Ge­meenschap, (voortzetting), blz. 77 — GLB, blz. 85 — Indiening van amendementen, blz. 100 — Debat over actuele en dringende kwesties (mededeling), blz. 100 — Vra­genuur, blz. 101. Vergadering van woensdag 16 november 1983 112 GLB (voortzetting), blz. 113 — Verwelkoming, blz. 128 — GLB (voortzetting), blz. 129 — Structuurfondsen — Landbouwstructuren, blz. 145 — Debat over actuele en dringende kwesties (bezwaren), blz. 166 — Stemming, blz. 167 — Vragenuur (voort­zetting), blz. 174 — Bijlagen, blz. 183.
Voir plus Voir moins

ISSN 0378-5025
Publikatieblad
Bijlage
van de
Europese Gemeenschappen
Nr. 1-306
Uitgave in de Nederlandse taal Handelingen van het Europese Parlement
Zitting 1983-1984
Volledig verslag van de Vergaderingen
van 14 tot- en met 18 november 1983
Huis van Europa, Straatsburg
Inhoud Vergadering van maandag 14 november 1983
Hervatting, blz. 1 — Notulen, blz. 1 — Agenda, blz. 4 — Aan de adviezen van het
Parlement gegeven gevolg, blz. 10 — Economische situatie in de EEG, blz. 12 —
Belastingharmonisatie — Omzetbelasting — Belasting op sigaretten, blz. 20 — Bij­
lage, blz. 32.
Vergadering van dinsdag 15 november 1983 38
Notulen, blz. 39 — Urgentverklaring, blz. 40 — Amerikaanse raketten — Kernwa­
penonderhandelingen in Genève, blz. 41 — Verklaring van de Raad — Europese
Unie — Uitbreiding van de Gemeenschap, blz. 70 — Indiening van amendemen­
ten, blz. 77 — Verklaring van de Raad — Europese Unie — Uitbreiding van de Ge­
meenschap, (voortzetting), blz. 77 — GLB, blz. 85 — Indiening van amendementen,
blz. 100 — Debat over actuele en dringende kwesties (mededeling), blz. 100 — Vra­
genuur, blz. 101.
Vergadering van woensdag 16 november 1983 112
GLB (voortzetting), blz. 113 — Verwelkoming, blz. 128 — GLB (voortzetting), blz.
129 — Structuurfondsen — Landbouwstructuren, blz. 145 — Debat over actuele en
dringende kwesties (bezwaren), blz. 166 — Stemming, blz. 167 — Vragenuur (voort­
zetting), blz. 174 — Bijlagen, blz. 183.
Vergadering van donderdag 17 november 1983 225
Notulen, blz. 227 — Debat over actuele en dringende kwesties, blz. 228 — Stem­
ming, blz. 254 — Culturele sector, blz. 260 — Financiële steun voor Griekenland,
blz. 265 — Europees Centrum voor midden- en kleinbedrijf en het ambacht, blz.
269 — Door de Gemeenschap gefinancierde onderzoeks- en ontwikkelingsresulta-
(Vervolg z. o. z.) TEN GELEIDE
Tegelijkertijd met de uitgave in de Nederlandse taal verschijnen er uitgaven in de zes
andere officiële talen der Gemeenschappen : Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks en
Italiaans. De uitgave in de Nederlandse taal behelst de oorspronkelijke tekst van de in het
Nederlands gehouden redevoeringen en de Nederlandse vertaling van de redevoeringen
in een andere taal. In het laatste geval staat vlak achter de naam van de spreker met de
volgende letters aangegeven in welke taal deze zich heeft uitgedrukt : (DA) voor Deens,
(DE) voor Duits, (EN) voor Engels, (FR) voor Frans, (GR) voor Grieks en (IT) voor
Italiaans.
De oorspronkelijke tekst van de vertaalde redevoeringen wordt gepubliceerd in de uitgave
in de desbetreffende taal.
ten, blz. 273 — Reactorveiligheid — Kernsplijtingsenergie, blz. 276 — Migrerende Inhoud (vervolg)
werknemers, blz. 281 — Verkorting van de werktijd, blz. 294 — Bijlage, blz. 306.
Vergadering van vrijdag 18 november 1983 315
Stemming, blz. 316 — Europees Sociaal Fonds, blz.9 — Luchtverontreiniging,
blz. 321 — Technologie, blz. 323 — EEG-Cyprus, blz. 326 — Agenda, blz. 328 —
Onderbreking, blz. 328 — Bijlage, blz. 329.
De tijdens de vergaderingen van 14 tot en met 18 november 1983 aangenomen resoluties
zijn opgenomen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 342 van
19 december 1983. Nr. 1-306/1 14. 11. 83 Handelingen van het Europese Parlement
VERGADERING VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 1983
Inhoud
driessen, Aigner, Andriessen, Eisma, Andries­Hervatting van de zitting
sen 10
Goedkeuring van de notulen
De heer Forth, Sir Peter Vanneck, de heren 5. Economische situatie in de EEG — Verslag
Beazley, von der Vring Janssen van Raay, (doe. 1-988/83) van de heer Bonaccini
Edward Kellett-Bowman De heren Bonaccini, J. Moreau, von Bis­
marck, Welsh, Alavanos, mevrouw Tove
3. Agenda
Nielsen, de heren Nyborg, Bonde, Papanto-
De heren Barbi, Arndt, Lange, Barbi, Lord
niou, Albers, Ortoli (Commissie) 12
Douro, de heren Enright, Forth, Provan,
mevrouw Elaine Kellett-Bowman, de heren 6. Belastingharmonisatie — Omzetbelasting
Deleau, Eisma, Vandewiele, J. Moreau, — Belasting op sigaretten — Verslagen
Forth, Baudis, Gautier, von der Vring Pat­ (doe. 1-903/83) van de heer Regalia, (doc.
terson, Collins, mevrouw Viehoff, de heren 1-777/83) van de heer Beumer en (doc.
Markopoulos, von der Vring, Sir Peter Van­ 1-907/83) de heer J. Moreau
neck, de heren Seligman, Forth, Thareau . .
De heren Regalia, Beumer, J. Moreau, See­
ler, Schnitker, Hopper, Fernandez, Hopper, 4. Aan de adviezen van het Parlement gegeven
Delorozoy, Cousté, Paisley, Regalia, Van gevolg
Rompuy, Tyrrell, Jürgens, Lahr, Welsh, Tu­
De heer Andriessen (Commissie), mevrouw
gendhat (Commissie), Beazley, Tugendhat 20
Squarcialupi, de heren Andriessen, Enright,
Andriessen, Cousté, Andriessen, Aigner, An­ Bijlage 32
De heer Forth (ED). — (EN) Ik zou uw advies DE VOORZITTER : DE HEER DANKERT
willen vragen, mijnheer de Voorzitter : wilt U dat ik
Voorzitter de kwestie rond het verslag-Viehoff nu te berde breng
of wanneer U daar misschien later op komt, want in
de notulen staat dat het vrijdag zal worden behandeld.
(De vergadering wordt te 17.00 uur geopend)
De Voorzitter. — Ja, ik kan het er nu over hebben.
Ik zie geen enkel probleem. Ik heb een brief
1. Hervatting van de zitting ontvangen van de voorzitter van de bevoegde
commissie waarin wordt verklaard dat er zeven leden
De Voorzitter..— Ik verklaar de zitting van het Euro­ aanwezig waren en vijf leden aan de stemming
pese Parlement, die op 28 oktober 1983 werd onder­ hebben deelgenomen. Het aantal aanwezige leden
broken, te zijn hervat. bepaalt echter het quorum. Ik moet dus aannemen dat
het quorum wel was bereikt, dat de stemming geldig
was en dat wij het verslag kunnen behandelen.
2. Goedkeuring van de notulen
De heer Forth (ED). — (EN) Mijnheer de Voorzitter,
De Voorzitter. — De notulen van de vergadering ik vraag mij twee dingen af. Hoe kan men in vredes­
van vrijdag 28 oktober zijn rondgedeeld. naam weten wie er bij een gegeven commissievergade­
ring eigenlijk in de zaal waren toen er op een bepaald Geen bezwaren ? Nr. 1-306/2 Handelingen van het Europese Parlement 14. 11. 83
Forth
moment gestemd werd over een bepaald verslag. Ik aanwezigheid en als dat bepalend is voor het quorum,
wat is dan eigenlijk het minimum aantal leden dat geloof dat dit eens opgehelderd moet worden. Ik heb
geen flauw idee — aangezien ik weet en wij allemaal kan stemmen en een resolutie kan indienen in dit
Parlement ? weten hoe onze commissies werken — hoe iemand
kan weten wie de zeven mensen in de zaal waren als
De Voorzitter. — Mijnheer Beazley, artikel 103, lid
er maar vijf daarvan een stem blijken te hebben uitge­
1, van het Reglement luidt als volgt :
bracht.
Een commissie kan rechtsgeldig stemmen indien
Mijn tweede vraag is of wij er nu van uitgaan dat de
een kwart van haar leden daadwerkelijk aanwezig
omstandigheid wie er een stem heeft uitgebracht en
is. Indien evenwel een zesde van haar leden
wie er tijdens een bepaalde commissievergadering
hierom vóór het begin van een stemming
aanwezig was alsmede wat dat voor de toekomst en
verzoekt, is deze stemming slechts geldig indien
voor dit bijzondere geval betekent, geheel vrij, plooi­
het aantal leden dat aan de stemming deelneemt
baar en onomlijnd is.
de meerderheid van de leden van de commissie
Ik zou tevens willen vragen waarom wij dit verslag uitmaakt.
niet gewoon terug kunnen verwijzen naar de
Met andere woorden, indien de twee leden die niet commissie, met het verzoek daar op geldige en
hebben deelgenomen aan de stemming hadden correcte wijze over te stemmen, zodat alle twijfels
gevraagd om toepassing van de rest van dit artikel dan worden weggenomen.
had er geen stemming kunnen plaatsvinden tenzij de
helft van het aantal leden van de commissie aanwezig De Voorzitter. — Dit verwondert mij evenzeer, maar
ik moet mij houden aan de besluiten van de voorzitter was. Dat is dus blijkbaar niet gebeurd en alles was dus
volledig in overeenstemming met artikel 103. van de commissie die mij heeft medegedeeld dat het
aantal aanwezige leden zeven bedroeg en dat er vijf
leden aan de stemming hebben deelgenomen. Het De heer von der Vring (S). — (DE) Mijnheer de
aantal aanwezige leden bepaalt het quorum en vanaf Voorzitter, voor de zaken die U nu wilt afhandelen,
dat ogenblik zijn mijn problemen opgelost. Ik neem zijn enkele indieningstermijnen bepaald. Er is bij de
wel aan dat er nog andere problemen kunnen zijn. documenten enige vertraging opgetreden om welbe­
kende redenen. Zou U ervoor kunnen zorgen dat er
Sir Peter Vanneck (ED). — (EN) Mijnheer de Voor­
enige soepelheid betracht wordt ten aanzien van de
zitter, wat die motie van orde van de heer Forth verder
indieningstermijn voor de desbetreffende verslagen,
betreft, begrijp ik het goed dat 8 mensen de presentie­
die bij voorbeeld de afgelopen week nog niet rondge­
lijst van die commissievergadering hebben getekend,
deeld waren.
of waren er zeven stemmen : vijf voor en twee onthou­
dingen of tegen ? Hoe is dat in zijn werk gegaan ?
De Voorzitter. — Mijnheer von der Vring, U loopt
eingszins op de zaken vooruit want over de indienings­De Voorzitter. — Ik heb begrepen dat zeven leden
termijn zullen wij het hebben op het eind van het het aanwezigheidsregister hebben getekend en dat er
debat over de agenda. Wij zijn ons echter wel zeer vijf hebben gestemd.
sterk bewust van dit probleem.
Sir Peter Vanneck (ED). — (EN) Dan, mijnheer de
Voorzitter, wil ik opmerken dat dat zeer onbevredi­
De heer Janssen van Raay (PPE). — Mijnheer de
gend is, want de leden van dit Parlement zullen zich Voorzitter, ik heb mij de vorige keer ook in het debat
ervan bewust zijn dat men soms de presentielijst
gemengd en ik moet U zeggen dat de richting waarin
tekent om vervolgens niet aanwezig te zijn bij de wij aan het besluiten zijn onbevredigend is en ik zal U
beraadslaging en bij de stemming. Natuurlijk is dat zeggen waarom.
niet gebruikelijk, maar ik vind dat met slechts een
Wij zijn druk bezig met bepaalde procedures te aantal handtekeningen op de presentielijst beslist niet
voeren, bij voorbeeld tegen de Raad van ministers, en een quorum wordt bereikt.
één van de gronden van nietigheid is dat fundamen­
(Luid gelach)
tele vormvoorschriften worden geschonden. En een
van zo'n fundamenteel vormvoorschrift is altijd de De Voorzitter. — Ik heb de bevestiging dat op het
quorumregel. Wat U nu in feite zegt is dat, in plaats ogenblik van de stemming zeven leden aanwezig
van op een ordelijke manier na te gaan aan de hand waren, zoals ik heb gezegd, maar dat er slechts vijf aan
van het verslag zelf — alleen uit het verslag zelf kan de stemming hebben deelgenomen. Dit betekent dat
dat worden vastgesteld — wie aan de stemming over het quorum wettelijk was bereikt en dat er geen enkel
dat verslag heeft deelgenomen, U nu een commissie­probleem is wat betreft de geldigheid van dit verslag.
voorzitter tegenover U een soort getuigenverklaring Wij zouden natuurlijk het Reglement kunnen
laat afleggen. Ik moet U oprecht zeggen dat ik bang wijzigen maar wat ik nu heb gezegd stemt volledig
ben dat, wanneer ooit de geldigheid van de stemming
overeen met het thans geldende Reglement.
van deze commissie zou worden betwist — en dat zou
dan voor het eerst zijn — wij die zaak zouden De heer Beazley (ED). — (EN) Mijnheer de Voor­
verliezen. zitter, als U dat artikel interpreteert in termen van Nr. 1-306/3 •14. 11. 83 Handelingen van het Europese Parlement
Janssen van Raay
het nodig was aan te tonen dat een bepaald aantal De Voorzitter heeft tot taak om telkens uitdrukkelijk
leden aanwezig was, dan had dat vermeld moeten het quorum vast te stellen en dat gebeurt ook altijd
worden in het verslag dat aan het Parlement werd zeer nauwkeurig in de commissies waar ik lid van ben,
voorgelegd. Dat was niet vermeld en de verklaring t.w. de Juridische Commissie en de Commissie voor
achteraf voldoet niet. Zoals ik U bij vorige gelegen­vervoer. Daar stelt de voorzitter altijd bij de opening
heden, toen U ondervoorzitter van dit Parlement was, van de vergadering zeer exact vast of het quorum
heb duidelijk gemaakt zijn er vijf manieren om zijn aanwezig is — mevrouw Veil is er niet, maar de heer
stem kenbaar te maken ; door voor te stemmen, tegen Seefeld wel, die kunnen dat bevestigen — en iedere
te stemmen, zich te onthouden, op zijn handen te keer als er gestemd wordt moet dat blijken uit het
zitten of niet in de zaal te zijn. Op dit moment tracht aantal leden die aan de stemming deelnemen. Daar
U het te doen voorkomen dat er voldoende mensen zijn bepaalde briljante methoden voor. De heer
aanwezig waren ; dat er twee op hun handen zaten. Seefeld kijkt rond en zegt : „Is er iemand tegen ?
Dat is niet voldoende. Neen. Zijn er stemonthoudingen ? Neen". Dan staat
zijn secretaris op en telt de aanwezige leden, waarna
Wat betreft het verwijzen naar de Commissie voor
de heer Seefeld verklaart dat het quorum bereikt is,
Reglement en verzoekschriften, toen ondervoorzitter
maar de namen van die leden worden dan in het
Nikolaou de kwestie in het Parlement behandelde
verslag vermeld. Dat is een praktische manier. Op die
toen die zich voordeed, nam hij het op zich de zaak
manier had zijn collega van de andere commissie dit
naar de bevoegde commissie te verwijzen, naar ik
probleem kunnen oplossen. Wat ik buitengewoon
meende was dat de Commissie voor Reglement en
onbevredigend vind is dat het quorum anders dan in
verzoekschriften. De ochtend daarop, toen de voor­
het verslag zelf, waarin altijd moet staan wie aan de
zitter mededeling deed van de regeling van de werk­
stemming hebben deelgenomen, vastgesteld moet
zaamheden, bekleedde ondervoorzitter Estgen het
worden.
voorzitterschap en hij beloofde eveneens dat de zaak
naar de Commissie voor Reglement en verzoek­
Mijnheer de Voorzitter, ik wil natuurlijk uw oordeel
schriften zou worden verwezen. Daar moet het naar
nu niet aantasten, maar ik zou toch op prijs stellen dat
verwezen worden, mijnheer, voordat het Parlement er
deze zaak wordt verwezen naar de Commissie voor
ook maar enige beslissing over neemt.
Reglement en verzoekschriften, gezien de belangrijke
consequenties die dit kan hebben. (Uitroepen van bijval)
De Voorzitter. — Mijnheer Kellett-Bowman, ik wens *
De Voorzitter. — Ik stel nogmaals vast dat de tekst
alleen maar één opmerking te maken. U zegt dat men
van artikel 103 luidt :
geen besluit kan treffen dat is gebaseerd op het feit
dat het vereiste aantal leden aanwezig was. Ik geloof Een commissie kan rechtsgeldig stemmen indien
niet dat dit in overeenstemming is met artikel 103. een kwart van haar leden daadwerkelijk aanwezig
Een voorzitter van een commissie kan alleen een stem­is.
ming laten plaatsvinden wanneer het quorum is
Dat zegt dus niets over de deelneming van dat 'one bereikt. Dus wij moeten aannemen dat dat quorum er
quarter of the members' aan de stemming. Zij moeten was op het ogenblik dat de stemming plaatsvond. Ik
er zijn ! De mededeling die ik ontvangen heb van de geef toe dat er problemen zijn inzake de interpretatie
voorzitter van de Commissie voor jeugd, cultuur, maar ik moet aannemen dat toen de voorzitter van de
onderwijs, voorlichting en sport is dat, one quarter of Commissie voor jeugd, cultuur, onderwijs, voorlichting
the members were present'. En dat is de interpretatie en sport de stemming liet plaatsvinden het quorum
van de regels die hier alleen maar te geven is. Ik geef op dat ogenblik aanwezig was. Anders zou hij dat niet
toe dat het een ietwat onbevredigende situatie is en hebben gedaan omdat dit in strijd zou zijn geweest
dat het op zich wenselijk zou zijn dat de Commissie met artikel 103 van het Reglement.
voor Reglement en verzoekschriften daar nog eens
(Het Parlement keurt de notulen goed)^) naar zou kijken, maar ik zeg tegelijkertijd dat het mij
moeilijk lijkt om een interpretatie van artikel 103 te
geven die ver afwijkt van de tekst zoals die op het
ogenblik is neergelegd. Dat zou een wijziging van 3. Agenda
artikel 103 veronderstellen. Ik denk niet dat U daarom
vraagt, U vraagt om een interpretatie van de
De Voorzitter. — Tijdens zijn vergadering van 26
Commissie voor Reglement, niet meer, en ik ben
oktober 1983 heeft het Bureau in uitgebreide samen­
graag bereid om die te vragen.
stelling de ontwerp-agenda opgesteld die inmiddels is
rondgedeeld.
De heer Kellett-Bowman (ED). — (EN) Mijnheer
(') Ontwerp (artikel 49 van het Reglement) — Verzoek­
de Voorzitter, ik vind het onaanvaardbaar dat een stem­ schriften — Aanwijzing van commissie — Ingekomen
ming geldig was omdat iemand nadat deze heeft stukken — Van de Raad ontvangen verdragsteksten —
plaatsgevonden hierover een verklaring wil afleggen. Verzoek tot opheffing van de onschendbaarheid van een
lid: zie notulen. Dat is geen aanvaardbare parlementaire procedure. Als 14. 11. 83 Nr. 1-306/4 Handelingen van het Europese Parlement
Voorzitter
In de vergadering van de Voorzitter en de fractievoor­ De Voorzitter. — Het spijt mij dat op dit ogenblik
niet kan worden vastgesteld op welk ogenblik het zitters, die vanmorgen heeft plaatsgevonden, is mij
verslag-Arndt zal worden behandeld want de opgedragen U de volgende wijzigingen op deze
Commissie voor de begrotingen vergadert vanavond ontwerp-agenda voor te stellen.
om zich uit te spreken over de compromis-amende­
In de eerste plaats, zal, gezien de overbelasting van menten. Zodra ik in het bezit zal zijn van deze amen­
onze agenda de spreektijd voor alle rapporteurs dementen moeten de leden gelegenheid krijgen op
worden beperkt tot vijf minuten. hun beurt amendementen in te dienen. Daardoor is
het vrij onwaarschijnlijk dat dit verslag nog op
(De Voorzitter leest de wijzigingen voor die zijn
dinsdag al zal kunnen worden behandeld. Dit zal
aangebracht aan de agenda van maandag)!})
misschien weln op donderdag of op het eind
Wat woensdag betreft : van woensdagmiddag. Gezien de termijnen is het prak­
tisch onmogelijk dit verslag morgen te behandelen.
De stemmingen 's middags zullen als volgt worden
geregeld :
— stemming over de ontwerp-resolutie van de heer
De heer Arndt (S). — (DE) Er zullen geen nieuwe
Denis es. tot besluit van het debat over de monde­ voorstellen worden gedaan door de Commissie voor
linge vraag van dezelfde auteurs over het bijzon­
de begrotingen, maar er zullen wat oude, respectieve­
dere programma ter bestrijding van de droogte in lijk iets herziene oude amendementen zijn. Ik zou het
het Sahel-gebied, waarover niet kon worden
niet juist vinden als er totaal nieuwe amendementen
gestemd op de vrijdag van de vorige vergaderpe­ zouden worden ingediend. Alle tot nu toe ingediende
riode ;
amendementen blijven staan. Wij hopen dat als het
compromis-voorstel in de Commissie voor de begro­— stemming over het verslag waarover wij het
tingen wordt aangenomen, de meeste indieners van hebben gehad in verband met de kwestie van het
amendementen die zullen terugtrekken, maar als zij quorum in de commissie, met name het verslag-
dat niet doen, blijven de amendementen staan. Viehoff over de erkenning van de status van au
pairs in de Gemeenschap.
De stemming daarover was uitgesteld tijdens de
De Voorzitter. — Mijnheer Arndt, dat betekent in
tweede vergaderperiode van oktober. De voorzitter van
ieder geval dat wij pas morgenochtend zullen weten
de bevoegde commissie heeft bevestigd dat op het
wat de Commissie voor de begrotingen voorstelt. Dit
ogenblik van de stemming zeven leden aanwezig
betekent ook dat wij pas morgen een beslissing
waren. Er moet dus over worden gestemd ;
kunnen nemen en nog niet vandaag.
— stemming over de ontwerp-resoluties waarvoor het
debat is gesloten.
De heer Lange (S), voorzitter van de Commissie
voor de begrotingen. — Men zou in zoverre aan het
De heer Barbi (PPE). — (IT) Mijnheer de Voorzitter,
initiatief van de heer Barbi gehoor kunnen geven, dat
ik kon helaas vanochtend niet aanwezig zijn bij de
wij een voorlopige beslissing nemen. Als wij vanavond
vergadering van de fractievoorzitters, maar ik heb
in de Commissie voor de begrotingen het eens
vernomen dat de mededelingen van de heer Arndt
worden, zullen wij U daar zeer spoedig van verwit­
over zijn verslag inzake de eigen middelen — hij zal
tigen. Wij hopen dat er dan nog slechts heel weinig
het Parlement alleen maar op de hoogte brengen van
herzieningen nodig zijn, die zeer snel onder de leden
wat in de Commissie voor de begrotingen is
rondgedeeld kunnen worden. Ik raad dus aan de stem­
besproken, aangezien de beraadslaging hierover reeds
ming over de amendementen op het verslag-Arndt op
heeft plaatsgevonden — en de stemmingr tot
de agenda van woensdag te zetten.
vrijdag uitgesteld zijn en ingelast zijn tussen de
verzoeken om dringende behandeling van de
Commissie en van de Raad.
De Voorzitter. — Mijnheer Lange, wij zijn het er
Ik vind dat een zo belangrijk onderwerp, één van de allen mee eens dat het hier gaat om een belangrijk
belangrijkste waarmee het Parlement zich bezighoudt, verslag dat rechtstreeks betrekking heeft op de hoofd­
en vooral een thema waarover het Parlement zich punten van de agenda van deze vergaderperiode, met
plechtig en met gezag dient uit te spreken vóór de top name de voorbereiding van de top te Athene.
van Athene, niet naar vrijdagochtend verschoven mag Wanneer morgenochtend wordt besloten tot urgentie
worden. Ik verzoek daarom, mijnheer de Voorzitter, wordt meteen ook besloten dat wij het nog deze week
dat de mededeling van de heer Arndt, indien moge­ zullen behandelen. Wanneer dan blijkt dat het hier
lijk, eerder, op dinsdag, plaats kan vinden, en dat de alleen maar over de stemming gaat zullen wij
stemming over deze belangrijke resolutie op de proberen dit op woensdag tijdens de stemming te
agenda van woensdag wordt ingelast. doen. Wij kunnen daartoe pas besluiten wanneer wij
in het bezit zijn van de amendementen waartoe van­
avond nóg moet worden besloten. (') Zie notulen. Handelingen van het Europese Parlement Nr. 1-306/5 14. 11. 83
De heer Forth (ED). — (EN) Mijnheer de Voorzitter, De heer Barbi (PPE). — (IT) Mijnheer de Voorzitter,
ik wil het Parlement niet te zeer ophouden, maar ik ik ben het eens met de door U voorgestelde proce­
geloof dat U formeel heeft voorgesteld het verslag-dure, mits de Vergadering nu vaststelt dat de stem­
Viehoff op de agenda van woensdag te plaatsen. Mag ming woensdag en niet vrijdag zal worden gehouden.
ik daar formeel bezwaar tegen aantekenen, mijnheer
de Voorzitter, alleen maar om mijn principiële
De Voorzitter. — Mijnheer Barbi, artikel 59 luidt als bezwaren tegen deze gang van zaken tot de logische
volgt : consequenties daarvan door te voeren ?
Behoudens in geval van urgentie als bedoeld in de
De Voorzitter. — Wij hadden het nog over de artikelen 48 en 57, kan de beraadslaging en stem­
agenda van woensdag en de kwestie van het ming over een tekst slechts worden geopend
inschrijven van het verslag-Arndt, maar daar zullen wij indien deze uiterlijk twaalf dagen vóór het begin
ons morgenochtend mee bezig houden. Er is een voor­van de vergaderperiode is ingediend en ten minste
stel het verslag-Viehoff niet te aanvaarden voor 24 uur tevoren is rondgedeeld.
woensdag. Wij zullen daarover stemmen.
Dit wil dus zeggen dat wij morgen moeten weten waar
(Het Parlement besluit het verslag-Viehoff op de
wij staan voor wij formeel ertoe kunnen besluiten over
agenda te houden)
dit verslag op woensdag te stemmen. Ik van mijn kant
ben daartoe bereid. Men heeft het op dit ogenblik
De heer Provan (ED). — (EN) Ter verduidelijking, over het formele aspect en het is bijgevolg belangrijk
mijnheer de Voorzitter. Ik geloof dat U heeft gezegd dit formele aspect te eerbiedigen.
dat wij bij de stemming op woensdag over die resolu­
ties zouden stemmen waarover reeds beraadslaagd is.
Lord Douro (ED). — (BN) Mijnheer de Voorzitter,
Kunt U ons zeggen of daarbij ook de resoluties over
ik vind de manier waarop U de vergadering leidt
de landbouw in het verslag-Curry zijn of dat daarover
helaas nogal verwarrend. De resolutie van de heer
op donderdag zal worden gestemd ?
Arndt bestaat nog steeds in de oorspronkelijke versie
en heeft generlei veranderingen ondergaan. Daarom is
De Voorzitter. — Tenzij er ongewone omstandig­deze al lang geleden ingediend en inderdaad is die
heden zijn is dit inderdaad gepland voor donderdag. tijdens de laatste plenaire vergadering alleen maar
naar de commissie terugverwezen om bij de volgende Wat donderdag betreft :
zitting opnieuw ingediend te worden. Het enige wat
— de mondelinge vraag van de heren Sieglerschmidt
de commissie vanavond zal doen is enkele amende­
en Glinne, namens de Socialistische Fractie aan de
menten van de commissie aan te nemen die, zoals de.
Raad (doe. 1-932/83) over de uitoefening van het
heer Arndt zegt, een compromis zullen zijn tussen
kiesrecht door burgers van de Gemeenschap die enkele oude, reeds lang bestaande amendementen.
geen onderdaan zijn van de Lid-Staat waar zij
Dus ik zie niet in dat U het probleem zult hebben dat
permanent verblijven, bij de verkiezingen voor het leden die niet deel uitmaken van de Commissie voor
Europese Parlement van 14 tot en met 17 juni
de begrotingen, in staat moeten zijn amendementen
1984, wordt opgenomen in de gecombineerde in te dienen. Zij kunnen amendementen indienen op
beraadslaging met het verslag van mevrouw
de huidige tekst, die niet gewijzigd zal worden. De
Nielsen over het vraagstuk van de migrerende
huidige tekst is er nog steeds en zal er nog zijn na de
werknemers, overeenkomstig het voorstel van de vergadering van vanavond van de Commissie voor de
fractievoorzitters.
begrotingen.
Ik stel voor het verslag van mevrouw Pruvot (doe.
1-970/83) en het verslag van de heer Vandemeule-
De Voorzitter. — Ja, maar dat is niet het probleem.
broucke (doe. 1-765/83) van de agenda van deze verga­
Het probleem is dat de resolutie-Arndt is terugver­
dering af te voeren.
wezen naar de commissie. Dit betekent dat het
opnieuw moet worden opgenomen en dat is nog niet
Mevrouw Elaine Kellett-Bowman (ED). — (EN)
gebeurd. Dit is mijn enige formele probleem. Ik neem
Mijnheer de Voorzitter, ik vind de kwestie van het
aan dat het morgenochtend zal worden ingeschreven.
stemrecht voor Europese staatsburgers bij de Europese
Wij kunnen proberen overeen te komen op welk tijd­
verkiezingen heel belangrijk, maar het lijkt mij niet
stip het zal moeten worden behandeld. Het is echter
erg goed dit samen te behandelen met het verslag van
moeilijk formeel te besluiten over iets wat nog niet is
mevrouw Nielsen over het vraagstuk van migrerende
ingeschreven. De resolutie wordt pas vanavond door
werknemers. Ik zou met alle respect willen voorstellen
de parlementaire commissie behandeld.
dat beide onderwerpen afzonderlijk worden behan­
deld. Wij hechten er in ons land zeer veel waarde aan
dat de kwestie van het stemrecht wordt geregeld, maar De heer Enright (S). — (EN) Mijnheer de Voorzitter,
wij vinden de beraadslaging over het verslag-Nielsen ik wilde juist hetzelfde opmerken als U nu zo wijs te
ook belangrijk — maar niet te zamen. berde hebt gebracht. Nr. 1-306/6 Handelingen van het Europese Parlement 14. 11. 83
De Voorzitter. — Mevrouw Kellett-Bowman, dit is woensdag. U bent een van de eerste ingeschrevenen
voor de debatten van donderdag. Een wijziging was precies voorgesteld. Oorspronkelijk was dit als een
voetnoot gevoegd bij het verslag-Nielsen, wat enigs­ niet meer mogelijk. Wanneer U naar Edinburg moet
gaan dan kunt U zich laten vervangen voor de indie­zins vreemd is maar dat is de normale manier waarop
wij mondelinge vragen met debat behandelen. Wij ning van het verslag. Ik zie geen andere mogelijkheid.
zullen een gecombineerde beraadslaging hebben over
de twee problemen maar het zijn twee afzonderlijke
De heer Eisma (NI). — Voorzitter, U kondigde aan onderwerpen in dat debat.
dat het verslag-Pruvot en het verslag-Vandemeule-
broucke van de agenda zullen verdwijnen, maar kunt
Mevrouw Elaine Kellet-Bowman (ED). — (EN) Ik U ook de reden aangeven ?
wil twee afzonderlijke debatten, mijnheer de Voor­
zitter, ik wil helemaal geen gecombineerde beraadsla­
ging. Waarom zouden wij ze combineren ? Ze zijn zo De Voorzitter. — Daar is om verzocht door de
Fractie voor technische coördinatie en verdediging uiteenlopend ! Je zou net zo goed appels en peren
kunnen samenvoegen ! Ik stel voor dat er twee van onafhankelijke groeperingen en leden.
afzonderlijke beraadslagingen worden gehouden.
De heer Vandewiele (PPE). — Mijnheer de Voor­
De Voorzitter. — Wenst U ze nog verder uit elkaar zitter, ik zou de aandacht van het Bureau willen
te halen dan wij reeds hebben gedaan ? Dit is voor mij vragen voor het zeer belangrijke verslag van mevrouw
geen probleem. Wij zullen ze dus volledig afzonderlijk Viehoff over het toerisme. Normaal had de heer
behandelen. Beumer, voorzitter van de Commissie voor jeugd,
cultuur, onderwijs, voorlichting en sport, die verhin­
Geen bezwaren ?
derd is, moeten spreken over de kwestie. Ik zou het
betreuren indien wij het belangrijke verslag-Viehoff Dan is aldus besloten.
over het toerisme zouden behandelen in de nacht van
donderdag. Een eerste reden is dat wij vandaag pas het
verslag hebben gekregen ; het is pasg aange­De heer Deleau (DEP). — (FR) Mijnheer de Voor­
komen en is niet toegestuurd aan de leden. Ten zitter, zo'n twaalf dagen geleden heeft de heer Jacques
tweede : ik ken nog geen enkel van de amende­Moreau, voorzitter van de Economische en Monetaire
menten. Ten derde : ik ben co-rapporteur. Ik héb Commissie, in een aan U gericht schrijven U verzocht
jaren aan die voorbereiding meegewerkt en ik verstout de behandeling van het verslag dat ik namens deze
commissie moet indienen over het Europees Centrum mij een beroep te doen op mevrouw Viehoff opdat zij
aan de Vergadering zou vragen de behandeling van dit voor het midden- en kleinbedrijf en het ambacht
verslag tot volgende maand uit te stellen. * eerder te doen plaatsvinden.
Ik weet dat het Bureau dit voorstel vannochtend niet
aanvaard heeft en dat betreur ik. Ik zou echter toch De Voorzitter. — Ik kan U geruststellen, het
willen uideggen welke redenen aan het verzoek, dat toerisme zal niet 's nachts behandeld worden. Als ik
verslag op een eerder tijdstip te behandelen, ten naar de agenda kijk komt het op zijn vroegst en op
grondslag liggen. zijn best op vrijdagmorgen aan de orde en er is een
redelijke kans dat het doorschuift naar het begin van
Het is zo dat ik, en U bent daarvan op de hoogte,
de volgende vergaderperiode, gezien de lengte van de
mijnheer de Voorzitter, evenals ik vorige week heb
agenda zoals die op het ogenblik voor donderdag is
gedaan in uw land, te Tilburg, waar ik U vertegenwoor­
voorzien.
digd heb, woensdag moet vertrekken naar onze Britse
vrienden, naar Edinburg met precies dezelfde
opdracht. Het is mij derhalve onmogelijk tegelijkertijd
De heer J. Moreau (S), voorzitter van de Econo­
in Edinburg te zijn en hier in het Parlement om dat
mische en Monetaire Commissie. — (FR) Mijnheer de
verslag te verdedigen.
Voorzitter, ik zou namens de Economische en Mone­
taire Commissie het verzoek van de heer Deleau over
Daarom verzoek ik U, mijnheer de Voorzitter, dit
zijn verslag willen ondersteunen. Hij heeft U uitgelegd Parlement te raadplegen om te weten te komen of ik
waarom hij niet hier aanwezig kan zijn op donderdag
niet in de gelegenheid gesteld kan worden dat verslag
en omdat ik weet hoe de heer Deleau zijn mandaat hetzij vanavond, hetzij morgen, aan U voor te leggen.
kan uitoefenen, begrijp ik maar al te goed wat de
redenen van zijn afwezigheid zijn. Daarom ben ik
lichtelijk verbaasd dat het Bureau vanmorgen gewei­De Voorzitter. — Mijnheer Deleau, wij hebben
gerd heeft het door mij namens de commissie inge­kennis genomen van uw verzoek en wij hebben er
diende verzoek om de behandeling van het verslag vanochtend lang over gediscussieerd. Het is echter
van de heer Deleau eerder te doen plaatsvinden in onmogelijk op de agenda voor maandag nog een
overweging te nemen. plaats te vinden, noch op de agenda van dinsdag en Nr. 1-306/7 14. 11. 83 Handelingen van het Europese Parlement
J. Moreau
Het is echt van belang dat dat verslag, ook al is het in dat als een rapporteur helaas niet hier aanwezig kon
de ogen van sommige parlementsleden misschien een zijn, het aan de voorzitter van de commissie was de
nodige maatregelen te treffen opdat het verslag aange­verslag dat niet urgent is, zo spoedig mogelijk wordt
nomen zou worden. Dat was het Parlement overeenge­goedgekeurd om het verzoek van het Parlement om
komen. Wat nu gebeurt, is dat er, omdat het de rappor­een begrotingshoofdstuk te creëren ten einde de
teur alsmede de voorzitter beter uitkomt, op deze regel oprichting van de instituut mogelijk te maken, een
wordt teruggekomen, en wij brengen de agenda rechtsgrondslag te verlenen.
daarmee behoorlijk in de war. Daarom hoop ik dat het
Parlement uw aanvankelijke beslissing trouw blijft en
De Voorzitter. — Goed, maar tegelijkertijd wil ik die goedkeurt en dat het wat nu wordt voorgesteld,
opmerken dat voor dinsdag en woensdag, gezien het niet aanvaardt.
karakter van de debatten, het onmogelijk is het verslag-
Deleau op te nemen. De enige mogelijkheid die over­ (Het Parlement stemt in met het voorstel van de voor­
zitter) blijft is dus vandaag. Het gaat dus over verslagen van
de Economische en Monetaire Commissie. Indien U
voorstelt een van deze verslagen terug te trekken en
De Voorzitter. — Het verslag komt dus op het eind
het te plaatsen op donderdag en in de plaats daarvan
van de agenda van vandaag en zal eventueel op
het verslag-Deleau op te nemen, wil ik dat graag doen.
donderdag worden behandeld.
Er is echter geen voorstel in deze zin door de Econo­
mische en Monetaire Commissie gedaan. Dus als U Wat vrijdag betreft :
mij voorstelt een van de vier verslagen van de Econo­
Na de stemmig over de verslagen waarvoor het debat mische en Monetairee terug te trekken dan
is gesloten zijn ingeschreven, het verslag-Papaefstra-
wil ik dat graag doen.
tiou, tot besluit van de overlegprocedure met de Raad
over de herziening van het Sociaaal Fonds.
De heer J. Moreau (S), voorzitter van de Econo­
De Raad „milieubeheer" zal waarschijnlijk aanwezig
mische en Monetaire Commissie. — (FR) Mijnheer de
zijn op de vergadering van vrijdag en op dat ogenblik
Voorzitter, U brengt mij in verlegenheid want er is
zullen wij de resterende vragen van de vergaderperiode
vandaag eindelijk eens sprake van enige samenhang
van oktober behandelen. Het gaat over de volgende
tussen de verslagen. De vier verslagen gaan over fiscale
mondelinge vragen :
aangelegenheden en het zou mijns inziens niet
verstandig zijn één daarvan terug te trekken, aangezien — van de heer Johnson, namens de Fractie van de *
wij een algemene beraadslaging over de kwestie van Europese democraten aan de Raad over de milieu­
de belastingen willen houden. U brengt mij in een bescherming en de ontwikkeling ;
heel moeilijke positie gezien mijn voortdurende
— van de heer Gautier c.s. aan de Commissie en aan verzoeken dat er een zekere logica in onze debatten
de Raad, over uitlaatgassen van motorvoertuigen ; wordt aangebracht.
— van de heer Collins, namens de Commissie voor
milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbe­De Voorzitter. — Stelt U voor het op de agenda van
scherming aan de Raad, over de­vandaag te plaatsen, mijnheer Moreau ?
scherming.
De heer J. Moreau (S), voorzitter van de Econo­
De heer Baudis (PPE). — (FR) Mijnheer de Voor­
mische en Monetaire Commissie. — (FR) Ik geloof
zitter, ik zou U willen vragen het verslag namens de niet dat er heel lang over dit verslag hoeft te worden
Commissie, voor vervoer over het voorstel van de beraadslaagd en ik denk dat het daarom wel op de
Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de agenda van vandaag kan worden ingeschreven. Ik weet
Raad betreffende het verlenen van financiële bijstand niet hoeveel parlementsleden iets over dit verslag
in het kader van een meerjarenprogramma voor de
willen zeggen, maar ik denk niet dat dat er veel zullen
vervoerinfrastructuur, op de agenda van donderdag of zijn. Waar het om gaat, is dat dat verslag door het
vrijdagmorgen te plaatsen. De Raad moet hier begin
Parlement wordt goedgekeurd.
december een besluit over nemen. Als wij willen dat
het Parlement een advies uitbrengt, is het derhalve
De Voorzitter. — In dat geval stel ik voor het op te absoluut noodzakelijk dit verslag in te schrijven op de
nemen achteraan op de agenda voor vandaag. agenda van deze plenaire vergadering.
Wanneer het niet wordt behandeld dan komt het auto­
matisch op donderdag aan de beurt.
De Voorzitter. — Mijnheer Baudis, ik dank U voor
uw opmerking. Een tiental urgenties zijn aangevraagd
door de Raad voor morgen en enkele door de De heer Forth (ED). — (EN) Mijnheer de Voorzitter,
Commissie en uw verslag hoort daarbij. Wij zullen er daar ben ik het niet mee eens. Ik was heel blij met uw
morgenochtend over stemmen om te zien of het Parle­aanvankelijke beslissing, die aansloot bij wat wij naar
ment dit al dan niet op de agenda wenst op te nemen. mijn idee in dit Parlement hadden besloten, namelijk Nr. 1-306/8 Handelingen van het Europese Parlement 14. 11. 83
(De uitslag van de stemming wordt door de elektro­De heer Gautier (S). — (DE) Al in de vorige zitting
zou onze mondelinge vraag op de agenda van vrijdag nische stemming bevestigd.)
staan. Ik was zoals altijd op vrijdag hier. Dit keer staat
die weer op de agenda van vrijdag. Helaas wordt op De heer Patterson (ED). — (EN) Over iets heel
vrijdag ook een ander belangrijk politiek besluit anders, zou U mij kunnen zeggen of het verslag-Papa-
genomen : de Sociaal-democratische Partij Duitsland efstratiou in alle talen verkrijgbaar zal zijn ? In de
beslist dan over de kandidatenlijst voor de Europese commissie moesten wij, bij wijze van uitzondering,
verkiezingen en over de plaatsing van raketten in stemmen over een Franse tekst zonder enige Engelse
Europa. tekst. Ik hoop dat dat bij de plenaire vergadering niet
het geval zal zijn. En ten tweede, wanneer is de indie-
Aangezien de mondelinge vraag alleen door sociaal­
ningstermijn voor de amendementen ?
democraten werd gesteld en niemand van ons vrijdag­
morgen hier kan zijn, is het jammer genoeg zo, dat de
De Voorzitter. — De termijn voor indiening van
Raad daarop zonder dat wij er zijn, zou moeten
amendementen is vastgesteld op morgen 13.00 uur.
antwoorden, en dat willen wij niet. Daarom verzoek ik
U ons uit de brand te helpen. Ik wil niet vragen er
De heer Patterson (ED). — (EN) En kunnen wij een ander plaatsje op de agenda voor te vinden, doch
vóór die tijd alstublieft kopieën van het verslag de vraag naar de volgende zitting te verdagen. Helaas
krijgen ? wordt er bij ons slechts om de twee jaar een partijdag
gehouden !
De Voorzitter. — Dat veronderstel ik toch.
De Voorzitter. — Wij moeten, geloof ik, van de gele­
De heer Collins (S), voorzitter van de Commissie
genheid gebruik maken dat namelijk de Raad op
voor milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbe­
vrijdag milieuvragen zal beantwoorden, dus stel ik
scherming. — (EN) Twee zaken : ik heb begrepen dat
voor dat U zich als steller van de vraag laat vervangen.
de Raad om urgente beraadslaging heeft gevraagd van
De aanwezigheid immers van de Raad op een andere
het verslag-Squarcialupi over luchtverontreiniging. Ik
dag als dinsdag is een grote uitzondering.
hoop dat dat niet laat op de vrijdag behandeld zal
worden maar vroeg, omdat men het nodig heeft voor
de Milieuraad tegen het eind van deze maand. Als ik De heer Gautier (S). — (DE) Ik vind dat U een poli­
twee dingen mag opmerken nu ik toch sta, spaart dat tiek denkend voorzitter bent. U weet dat de kwestie
tijd. van de wetgeving inzake uitaatgassen aanvankelijk een
initiatief van de Duitse sociaal-democraten was, toen
Er is een mondelinge vraag van mijzelf, namens de
wij nog in de regering waren, en dat deze vraag nu in
Commissie voor milieubeheer, volksgezondheid en
heel Duitsland ter discussie staat. Wij achten het poli­
consumentenbescherming, over misleidende adverten­
tiek gezien onmogelijk dat hier een dergelijk debat
ties bij U gedeponeerd, ook weer omdat de Raad dit
wordt gehouden zonder dat de sociaal-democraten
punt op 12 december zal bespreken ; het zou echt
aanwezig kunnen zijn, hoewel wij, zoals U weet, altijd
jammer voor hen zijn als dit vrijdag buiten de agenda
op vrijdagochtend hier zijn. Daarom verzoek ik U dit
zou vallen, en ik zou U daarom met alle respect willen
als een politieke en niet als een technische aangelegen­
vragen ervoor te zorgen dat dit eerder behandeld
heid te beschouwen. (Het Parlement verwerpt het
wordt op vrijdag, zodat dát niet kan gebeuren. Het
verzoek de mondelinge vraag van de agenda te
punt is dat het Parlement werkelijk zijn invloed op dit
schrappen.)
vlak moet aanwenden. De Raad heeft er lang over
gedaan om het nog niet eens helemaal eens te
worden, en daar ligt de bedoeling van de mondelinge De heer Gautier (S). — (DE) Mijnheer de Voorzitter,
vraag. Dus ik hoop dat het vrijdag wat vroeger aan bod hoe doet U dat in technisch opzicht als geen van de
zal komen dan anders het geval zou zijn. stellers van de mondelinge vraag hier vrijdag aanwezig
zal zijn ? Ik zal mij er hevig tegen verzetten, ik zeg het
eerlijk, als bijvoorbeeld een conservatief lid onze De Voorzitter. — Mijnheer Collins, daar is voor
mondelinge vraag in het Parlement zou toelichten. gezorgd. Er blijft echter nog één probleem. Wij
Maar misschien moet de uitslag van de stemming nog moeten stemmen over de urgentieprocedure voor het
eens elektronisch geverifieerd worden. verslag-Squarcialupi morgenochtend en dat zal zijn
weerslag hebben op de agenda voor vrijdag. Daar
echter de fungerend voorzitter van de Raad dan
De Voorzitter. — Mijnheer Gautier, wanneer de
aanwezig zal zijn, zullen de vragen en het verslag-
vraag wordt ingetrokken is het probleem opgelost.
Squarcialupi tezamen worden behandeld.
Mevrouw Viehoff (S). — Voorzitter, ik had bij de De heer von der Vring (S). — (DE) Mijnheer de
Voorzitter, zou U alsublieft de stemming willen behandeling van de agenda van donderdag al het
woord gevraagd, maar toen ging U dan over tot de verifiëren, want naar mijn mening was de meerder­
heid voor het verzoek van de heer Gautier. vrijdag.