12 pages
Slovak

Rybolov a rybnikárstvo v Európe

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

SK605629 30/05/06 16:36 Page 1č. 29 jún 2006Európska komisiaRybolov a rybnikárstvov EurópeBaltské moreRiadenie na mieruZdrojPlán pre tresku škvrnitúTechnické opatreniaZjednodušená právna úprava AkvakultúraJesetery a úspory energiePublikácia Európskej komisie I Generálne riaditeľstvo pre rybárstvo a námorné záležitosti I ISSN 1830-1630SK605629 30/05/06 16:36 Page 2[Kalendár ObsahVeľtrhy a výstavy2 Kalendár • IATTC, zasadnutie strán, Busan (Južná Kórea), 3 Úvod26.-30. jún 2006Medziamerická komisia pre tropické tuniaky je regionálnou 4-11 Téma organizáciou rybného hospodárstva, ktorá už 50 rokov riadiBaltské morezásoby tuniaka východnej časti Tichého oceánu. Práve počasRiadenie na mieruvýročného zasadnutia sa na základe odporúčaní vedeckéhovýboru stanovujú riadiace opatrenia.4 Odpovedať na špecifiká > Viac informácií na:Baltského mora Tel: +1 858 546 71 00E-mail: info@iattc.org 5 Regionálny poradný výbor pre Baltské moreWebová stránka: http://www.iattc.orgPriorita dialógu 6-7 Zdroj• ACUI 2006, Vilagarcía de Arousa (Španielsko), Tri cieľové druhy 5.-7. september 2006ACUI je veľký, každoročne organizovaný veľtrh venovaný sektoru8-9 Technické opatreniaakvakultúry. Za účelom prezentácie svojich produktov sa hoZjednodušená právna úprava zúčastňujú mnohí španielski a medzinárodní producenti akva-kultúry. Po svojom zahájení minulý rok sa koná po druhý krát 10-11 V terénev Galícii.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 113
Langue Slovak
Poids de l'ouvrage 1 Mo

SK605629 30/05/06 16:36 Page 1
č. 29 jún 2006
Európska komisia
Rybolov a rybnikárstvo
v Európe
Baltské more
Riadenie na mieru
Zdroj
Plán pre tresku škvrnitú
Technické opatrenia
Zjednodušená právna úprava Akvakultúra
Jesetery a úspory energie
Publikácia Európskej komisie I Generálne riaditeľstvo pre rybárstvo a námorné záležitosti I ISSN 1830-1630SK605629 30/05/06 16:36 Page 2
[Kalendár Obsah
Veľtrhy a výstavy
2 Kalendár
• IATTC, zasadnutie strán, Busan (Južná Kórea), 3 Úvod
26.-30. jún 2006
Medziamerická komisia pre tropické tuniaky je regionálnou 4-11 Téma
organizáciou rybného hospodárstva, ktorá už 50 rokov riadi
Baltské more
zásoby tuniaka východnej časti Tichého oceánu. Práve počas
Riadenie na mieruvýročného zasadnutia sa na základe odporúčaní vedeckého
výboru stanovujú riadiace opatrenia.
4 Odpovedať na špecifiká > Viac informácií na:
Baltského mora Tel: +1 858 546 71 00
E-mail: info@iattc.org 5 Regionálny poradný výbor pre Baltské more
Webová stránka: http://www.iattc.org
Priorita dialógu
6-7 Zdroj
• ACUI 2006, Vilagarcía de Arousa (Španielsko),
Tri cieľové druhy 5.-7. september 2006
ACUI je veľký, každoročne organizovaný veľtrh venovaný sektoru
8-9 Technické opatrenia
akvakultúry. Za účelom prezentácie svojich produktov sa ho
Zjednodušená právna úprava zúčastňujú mnohí španielski a medzinárodní producenti akva-
kultúry. Po svojom zahájení minulý rok sa koná po druhý krát 10-11 V teréne
v Galícii.
Fínsky kaviár> Viac informácií na:
Tel: + 34 981 58 75 38 12 Stručne
E-mail: info@acui.es
Webová stránka: http://www.acui2006.com
• NAFO, výročné zasadnutie, Darthmouth (Kanada),
18.-22. september 2006
Táto organizácia, riadiaca loviská severozápadnej časti
Atlantického oceánu (medzi Grónskom a východným
pobrežím Kanady), minulý rok zahájila skutočnú reformu za Oznam pre čitateľov
účelom modernizácie svojich rozhodovacích štruktúr, svojho Vaše komentáre, alebo pripomienky
systému kontroly a svojho riadiaceho prístupu. Počas tohto nám zasielajte na nasledujúcu adresu: European Commission –
Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs – Communicationvýročného zasadnutia budú definované možnosti rybolovu.
and Information Unit – Rue de la Loi/Wetstraat 200 – B-1049 Brussels, > Viac informácií na:
alebo faxom na (+ 32) 2 299 30 40, uviesť Rybolov a rybnikárstvo
Tel: + 1 902 468 55 90
v Európe. E-mail: fisheries-magazine@cec.eu.int
E-mail: info@nafo.int
Webová stránka: http://www.nafo.ca
Rybolov a rybnikárstvo v Európe je časopis vydávaný generálnym riaditeľstvom pre rybárstvo a námorné záležitosti pri Európskej komisii. Jeho distribúcia
je bezplatná na základe jednoduchej objednávky (pozri kupón na strane 12). Rybolov a rybnikárstvo v Európe vychádza päť krát do roka a je k dispozícii aj
na internetovej stránke Generálne riaditeľstvo pre rybárstvo a námorné záležitosti http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm.
Zodpovedný vydavateľ: Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre rybárstvo a námorné záležitosti, generálny riaditeľ.
Dodatok o neručení: aj keď je Generálne riaditeľstvo prné záležitosti zodpovedné za všeobecnú realizáciu tohto časopisu, Komisia neprijala za
svoje, ani nepotvrdila akýmkoľvek spôsobom, stanoviská vyjadrené v tejto publikácii. Žiadne vyhlásenie uskutočnené v tomto časopise nemôže byť považované
za názor Generálneho riaditeľstva pre rybárstvo a námorné záležitosti pri Európskej komisii.
Komisia neručí za správnosť údajov uvedených v tejto publikácii.
Komisia, alebo každá osoba konajúca v jej mene nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie, alebo nesprávne použitie tohto časopisu.
© Európske spoločenstvá, 2006.
Pri uvedení zdroja kopírovanie povolené.
Foto na obálke: © Lionel Flageul
Realizácia: Mostra – Printed in Belgium – Vytlačené na recyklovanom papieriSK605629 30/05/06 16:36 Page 3
Baltské more dnes
Baltské more zastáva významné miesto v našej spoločnej histórii. Práve z jeho brehov vyšli Veľké invázie,
výboje Vikingov a významný vplyv Zväzku hanzovných miest, prvej veľkej obchodnej mocnosti rozprestierajúcej
sa po celej Európe. Taktiež predstavovalo jednu zo zdedených „hraníc“ povojnového rozdelenia Európy a dnes
je jediným regiónom Európy, ktorý má spoločnú, viac ako 1 000 kilometrovú hranicu s Ruskom.
Aj keď je hospodárska aktivita Baltského mora silne orientovaná na priemysel a obchod, aj rybolov má svoj
neprehliadnuteľný význam. A ako v mnohých iných rybárskych oblastiach, aj tu je ochrana zdrojov v centre
záujmu.
Určité špecifiká Baltského mora však robia situáciu veľmi citlivou. Baltské more, ako každé uzavreté more,
predstavuje krehký ekosystém. Z dôvodu úzkych kanálov, ktoré ho spájajú so Severným morom, je potrebných
6 až 30 rokov (podľa zdrojov) na zabezpečenie celkovej obnovy jeho vôd. Z tohto dôvodu sú rôzne druhy
živočíchov rovnako málo v spojení s inými moriami. More s veľmi malou salinitou na niekoľko mesiacov v roku
zamŕza na svojich severných brehoch a v určitých miestach je domovom pre sladkovodné druhy. Výsledok:
tieto veľmi špecifické podmienky vysvetľujú, prečo v Baltskom mori žije menej ako stovka druhov.
K tomuto tiež pridajme „uväznenie“ znečistenia prinášaného riekami, ktorému z dôvodu pomalej cirkulácie
vôd trvá dlhšie, kým bude evakuované. Vzhľadom na túto skutočnosť je miera znečistenia vyššia ako v iných
európskych moriach. Je teda potrebné chrániť toto more a druhy, ktoré v ňom žijú, pomocou opatrení
prispôsobených daným špecifikám.
Riadenie rybolovu v minulosti patrilo do právomoci pobrežných štátov, ktoré konali prostredníctvom regionálnej
1( )organizácie rybného hospodárstva IBSFC . Táto organizácia sa stala zastaranou, keďže od rozšírenia EÚ má
iba dve zainteresované strany: Rusko a Európsku úniu. A tak teraz Európska únia priamo reguluje aktivity
rybolovu svojich členských štátov.
V tomto kontexte Európska únia prijala sériu opatrení s cieľom zavedenia prísneho riadenia zdrojov v Baltskom
mori. Medzi týmito opatreniami budeme citovať najmä stanovenie možností rybolovu na rok 2006 a technické
opatrenia, ktoré boli naposledy predmetom špecifických legislatívnych úprav. V budúcnosti by mal byť predstavený
dlhodobý plán v prospech zásob tresky škvrnitej.
Aby bola táto stratégia na ochranu zdroja a morského prostredia účinná, je dôležité aby zainteresované strany
boli zapojené. V tomto ohľade bude hrať kľúčovú úlohu RAC pre Baltské more, ktorý vznikol v marci 2005.
Pripomeňme si, že RAC (z anglického Regional Advisory Councils) sú regionálne poradné výbory, ktorých
cieľom je podnietiť dialóg medzi rôznymi zainteresovanými subjektmi sektora rybolovu. Z medzinárodného
hľadiska je rovnako nevyhnutná dobrá spolupráca medzi EÚ a Ruskom a EÚ obnovuje rokovania s cieľom
uzavrieť bilaterálnu dohodu o rybolove s touto krajinou.
Baltské more, ako európske more s veľmi špecifickými charakteristikami, čelí mnohým výzvam. Od odpovedí,
ktoré dokážu priniesť všetky zainteresované strany, bude závisieť budúcnosť aktivít rybolovu v tomto regióne.
Redakcia
(1) International Baltic Sea Fishery Commission – Medzinárodná komisia pre rybné hospodárstvo v Baltskom mori.
3
č. 29 jún 2006 Rybolov a rybnikárstvo v Európe
I I
Úvod SK605629 30/05/06 16:36 Page 4
Odpovedať
na špecifiká
Baltského mora
Pobrežný rybolov je významný v Baltskom mori:
70% flotily pozostáva z lodí, ktoré majú menej
ako 10 metrov.
1( )25 000 rybárov, 6 000 lodí, 735 000 ton úlovkov. zväčšujúcou sa vzdialenosťou od Dánska. Dôsledok: zo
Tri kľúčové čísla rybolovu v Baltskom mori, ktorý bol stovky druhov rýb sčítaných v Baltskom mori je tridsať
v poslednej dobe často predmetom aktualít: rozšírenie sladkovodných druhov, ktoré žijú pozdĺž pobreží, alebo na
EÚ, vytvorenie regionálneho poradného výboru, prijatie šírom mori. V určitých miestach môžu rybári vo svojich
špecifického nariadenia o možnostiach rybolovu v roku sieťach vedľa seba nachádzať sleďa a ostrieža, soleu a
2006, implementácia technického nariadenia na mieru... pstruha... Avšak existujú hraničné limity salinity, pod ktorými
Na nasledujúcich stranách sa budeme zaoberať týmito niektoré morské druhy nenájdeme. Toto je prípad tresky
pokrokovými elementmi, ktoré všetky prispievajú škvrnitej, ktorá nepláva severnejšie ako fínske ostrovy.
k posilneniu trvalej udržateľnosti rybolovu v tomto Naopak sleď obyčajný a šprota severná sú rozšírené
mori. Začnime historickým prehľadom a jeho v celom Baltskom mori.
zvláštnosťami.
Tento významný prínos sladkej vody má aj iné dôsledky.
Zimný mráz na niekoľko mesiacov v roku blokuje najsevernejšie
Od rozšírenia EÚ v roku 2004 sa Baltské more stalo takmer pobrežia a jeho drsnosť môže z roka na rok silne ovplyvniť
vnútorným morom Európskej únie. Väčšina jeho pobreží niektoré zásoby, napríklad šproty. Z environmentálneho
odteraz patrí členským štátom. Jedna výnimka: Rusko, ktoré hľadiska znečistenie privádzané riekami spôsobuje problémy
má prístup k tomuto moru zo zadnej časti Fínskeho zálivu eutrofizácie a zvýšeného dioxínu v porovnaní s inými európ-
2( )a cez enklávu Kaliningrad. skymi moriami , avšak táto tendencia sa dnes stabilizuje.
V oblasti riadenia rybolovu toto rozšírenie prinieslo zmenu Málo hlboké
poradia dôležitosti. Druhým charakteristickým znakom Baltského mora je
konfigurácia jeho dna. Vo všeobecnosti je hĺbka malá, avšak
Od roku 1974 boli otázky týkajúce sa rybolovu mimo existujú hlbšie panvy, na dne ktorých môžu morské druhy
výsostných vôd pobrežných štátov riadené Medzinárodnou nájsť dostatočné množstvo slanej vody (ťažšej ako sladká
komisiou pre rybné hospodárstvo v Baltskom mori (IBSFC), voda) na svoju reprodukciu a kladenie ikier. Tieto miesta sú
regionálnou organizáciou rybného hospodárstva, ktorej obzvlášť bohaté na zdroje a predstavujú vyhľadávané
účastníkmi bola Európska únia a pobrežné štáty. Táto rybolovné oblasti, predovšetkým tresky škvrnitej. Toto je
organizácia odporúčala určité opatrenia vzťahujúce sa na prípad Bornholmskej, Gdanskej a Gotlandskej hlbiny.
riadenie zdieľaných zásob a to ročné CPÚ, akčný plán pre
lososa (1997) stratégie na riadenie zásob tresky (1999) a V tomto úzkom mori s malou zónou šíreho mora je pobrežný
šproty (2000). Tieto aspekty sú teraz organizované na rybolov relatívne významný. 70 % flotily pozostáva z lodí,
bilaterálnej úrovni medzi Európskou úniou a Ruskom. Toto ktoré majú menej ako 10 metrov. Práve týmto pobrežným
umožňuje Európskej únii priame riadenie rybolovu svojich rybolovom sa lovia najrozmanitejšie ryby pomocou viacerých
členských štátov, ako to robí napríklad v prípade Severného typov výstroja: pasce, šnúry, žiabrové siete, zaťahovacia
mora. Odlúčila sa teda od IBSFC, ktorý ukončil svoju činnosť dánska sieť a v určitých miestach vlečné dnové siete.
31. decembra 2005. Rybolov na šírom mori s veľkými loďami sa sústreďuje na tri
druhy: šproty a slede lovené pelagickými vlečnými sieťami a
Z dôvodu porozumenia obsahu nasledujúcich strán je treska, pri ktorej sa používa predovšetkým dnová vlečná sieť,
dôležité pripomenúť si dve hlavné špecifiká Baltského mora. ale tiež dnová stojaca žiabrová sieť.
Málo slané Všetky tieto špecifiká robia z Baltského mora krehké more,
Prvým špecifikom je slabá salinita. Baltské more, ako ktorého zásoby musia byť riadené dôrazným spôsobom, aby
uzavreté more, spájajú s morským svetom iba úžiny, sa zaručil trvalo udržateľný a zodpovedný rybolov. Európska
oddeľujúce Dánsko a Švédsko. Prijíma viac sladkej vody únia zaviedla nástroje na dosiahnutie tohto cieľa. Tieto sú
z mnohých riečnych povodí, ktoré ho obklopujú, ako slanej predmetom opisu na nasledovných stranách.
vody zo Severného mora. Jeho salinita postupne klesá so
4
(1) Údaje z roku 2004.
(2) Pozri Európsky rybolov č.11, marec 2002, s. 4-7.
Rybolov a rybnikárstvo v Európe
č. 29 I jún 2006 I
© Lionel FlageulSK605629 30/05/06 16:36 Page 5
Regionálny poradný výbor pre Baltské more
Priorita dialógu
Reine Johansson je predseda nového RAC pre
Baltské more: „Musíme predovšetkým
podporovať dialóg medzi členmi.“
Ustanovujúce zhromaždenie Regionálneho poradného „Musíme sa postarať o kvalitu tejto
výboru pre Baltské more sa konalo 15. marca minulého vody, toto je kľúčový bod“ vyhlásil pred
roku v Kodani, v Dánsku. Štvrtý vzniknutý regionálny nasledovným: „V Baltskom mori je
poradný výbor zhromažďuje všetky subjekty rybolovu veľmi málo druhov. Nemáme teda inú
z pobrežných krajín Baltského mora. Reine Johansson, alternatívu ako čo najlepšie spravovať
predseda výboru pôvodne zo švédskej federácie tie tri, ktoré máme k dispozícii.“
rybárov približuje ciele a priority nového zhromaždenia. Obmedzenie možností rybolovu pre tresku a šprotu, ako
aj dlhodobý plán pre riadenie zásob tresky budú v centre
záujmu RAC, „pretože konkurencia medzi rybármi Baltského
Vytváranie regionálnych poradných výborov (RAC – mora bude obzvlášť v kontexte internacionalizácie trhu
z anglického Regional Advisory Councils) predstavuje jednu čoraz ťažšia.“
z osí reformy spoločnej politiky rybolovu. Jedná sa o orgány,
ktoré v rámci rôznych oblastí rybolovu a pre určité loviská Nové členské štáty
zhromažďujú profesionálne subjekty zo sektora rybolovu a Iné špecifikum Regionálneho poradného výboru pre Baltské
rôzne záujmové skupiny zainteresované v rámci spoločnej more: veľká časť zástupcov, ktorí sú jeho členmi, pochádza
politiky rybolovu: združenia na ochranu životného prostredia z nových členských štátov. „Bude potrebné venovať špe-
a združenia na ochranu spotrebiteľov, zástupcov športového cifickú pozornosť týmto novým členom, rešpektovať ich
rybárstva, organizácie žien rybolovu atď. Taktiež vedci očakávania a počúvať ich, pretože sa tiež od nich môžeme
spolupracujú na úrovni expertov. veľa naučiť,“ zdôrazňuje Reine Johansson. „Už nie sme sami.
Pobaltské krajiny a Poľsko budú veľkou pridanou hodnotou
Cieľom RAC je na jednej strane podnietiť dialóg medzi týmito tohto RAC a pomôžu nám uspieť.“
subjektami a na druhej strane umožniť im prispievať do spo-
ločnej politiky rybolovu prostredníctvom svojich stanovísk V tomto kontexte má Reine Johansson úmysel zamerať sa
k otázkam riadenia, ktoré sa dotýkajú ich oblasti pôsobnosti, na vybudovanie skutočného dialógu, medzi rôznymi členmi
alebo ich loviska. tohto RAC, „predovšetkým medzi profesionálnymi subjektmi
a mimovládnymi organizáciami“ upresňuje. „To je prvá vec,
Európska únia naplánovala vytvorenie siedmych RAC. RAC ktorú treba urobiť ešte pred samotnou organizáciou práce.“
pre Baltské more je výbor, ktorý vznikol ako štvrtý po výbore
pre Severné more, pre severozápadné vody a po výbore pre Na začiatok RAC pre Baltské more definoval tri pracovné
pelagické zásoby. Bolo to práve Združenie rybárov Baltského skupiny – pracovná skupina pre pelagické druhy, pracovná
mora, ktoré vykonalo mnohé predbežné kroky k založeniu skupina pre druhy žijúce na morskom dne a pracovná
tohto RAC. Sekretariát má sídlo v Kodani.e lososovité druhy – schéma, ktorá sa môže vyvíjať
v závislosti na orientáciách, ktoré vyplynú z dialógu medzi
Riadenie a životné prostredie členmi.
Reine Johansson kladie dôraz na osobitosti oblasti pôsobnosti
tohto RAC. Baltské more je špecifické z viacerých dôvodov.
Ako prvé, rybolov sa zväčša koncentruje na tri druhy – treska,
sleď a šprota. Táto skutočnosť je len veľmi málo porovnateľná
Praktické informácie s dvadsiatimi, alebo tridsiatimi komerčnými druhmi, ktoré
nachádzame v Severnom mori, alebo Atlantickom oceáne. Predseda: Reine Johansson
Po druhé, Baltské more je „uzavretým“ morom; jeho vodám Generálny sekretariát: Tobias Kern-Jespersen,
treba šesť rokov na svoju obnovu a je teda extrémne citlivé na (Združenie rybárov Baltského mora)
všetky formy morského znečistenia. H.C. Andersens Boulevard 37, 3
DK-1553 København K
Predseda si želá, aby otázka zásob a ochrany morského Tel.: +45 33 36 60 34
prostredia boli hlavnými pracovnými témami RAC pre E-mail: tkj@bsrac.org
Baltské more.
5
č. 29 jún 2006 Rybolov a rybnikárstvo v Európe
I ISK605629 30/05/06 16:36 Page 6
Zdroj
Tri cieľové druhy
Obe zásoby tresky škvrnitej v
Baltskom mori sú dnes nadmerne
využívané. Komisia spustí
Rybolov v Baltskom mori sa sústreďuje na tri morské druhy: šprota severná, sleď obyčajný dlhodobý plán na ochranu tohto
a treska škvrnitá. Posledne menovaný druh sa aktuálne nachádza v situácii nadmerného významného zdroja.
využívania, čo znepokojuje vedcov. Tento rok bude za účelom opätovného vyváženia situácie
zavedený akčný plán na obnovu. Avšak Európska únia sústreďuje svoju pozornosť na
správanie sa aj ostatných komerčných druhov, ako sleď, šprota, ploské ryby a losos.
V roku 2004 šprota, sleď a treska predstavovali 90 % úlovkov Po rozšírení v roku 2004, Európska únia, zastupujúca odvtedy
flotily Európskej únie, čo zodpovedalo 70 000 tonám tresky, všetky pobrežné štáty (okrem Ruska) doladením niektorých
226 000 tonám sleďa a 363 000 tonám šproty, z celkového opatrení prebrala dohľad nad touto stratégiou. Takto sa naprí-
množstva 735 000 ton úlovkov. Zostávajúcich 10 % pozostá- klad začalo rozlišovať medzi dvomi zásobami tresky, jednou
valo z veľkej časti z ploských rýb, medzi ktorými platesa na západe a druhou na východe od ostrova Bronholm, ktorej
bradavičnatá zastávala prvé miesto so 16 000 tonami v roku stav je znepokojujúcejší. Zovšeobecnilo sa letné uzatvorenie
2004, čo zodpovedalo 80 % úlovku ploských rýb. lovu. Komisia v priebehu roka oznámi zavedenie viacročného
plánu na obnovu obidvoch zásob na úroveň trvalo udržateľného
Treska škvrnitá mimo bezpečnostných limitov využívania (pozri rámček).
Treska je predovšetkým obeťou nadmerného využívania.
Tento problém sa objavil na konci 80. rokov vo forme Vedľajšie úlovky sleďov
brutálneho poklesu úlovkov. Tieto poklesli zo 440 000 ton Rybolov za účelom výroby rybej múčky je v Baltskom mori
v roku 1984 na 70 000 ton v roku 1994. bez pochyby najvýznamnejší z hľadiska tonáže. Plavidlami s
vlečnými pelagickými sieťami sa ulovia veľké množstvá šproty,
V roku 1999 regionálna organizácia pre rybné hospodárstvo určenej prevažne na výrobu rybej múčky a oleja. Avšak záso-
l'IBSFC, na podnet Európskej únie iniciovala dlhodobý plán na ba šproty v Baltskom mori je v dobrom stave, predovšetkým
riadenie zásob tresky škvrnitej Baltského mora, aby tak čelila z dôvodu zmenšenia populácie tresky, ako jej hlavného prirod-
tejto degradácii. Boli prijaté viaceré opatrenia: Zníženie CPÚ zeného predátora.
(celkové prípustné úlovky), zvýšenie minimálnej vykládkovej
veľkosti, obmedzenie prístupu do reprodukčných oblastí, Naopak vedľajšie úlovky sleďa pri pelagickom rybolove šproty
zväčšenie veľkosti ôk na niektorých zariadeniach, obmedzenie znepokojujú vedcov. Keďže rybolov za účelom výroby rybej
vedľajších úlovkov tresky pri pelagickom rybolove, povinnosť múčky netriedi svoje úlovky, Európska únia v roku 2005
vybaviť vlečné siete únikovým oknom, atď. zaviedla programy štatistického odoberania vzoriek na vyhod-
6
Rybolov a rybnikárstvo v Európe
č. 29 I jún 2006 I
© Nordic PhotosSK605629 30/05/06 16:36 Page 7
nocovanie zloženia úlovkov tohto typu rybolovu a zistenie jeho ktoré jej bránili v prístupe na neresiská. Riadiace opatrenia pod-
reálneho dopadu na zásoby sleďov. nietené zo strany IBSFC a globálne zlepšenie kvality vnútorných
vôd dnes dávajú nádej na obnovu. Podľa MVMP dnes polovica
Znepokojenie sa týka najmä jednej zo zásob Baltského mora: úlovkov pobrežného rybolovu pozostáva z jedincov narodených
zásoby centrálnej zóny, ktorá je najvýznamnejšia a ktorá dnes v prírode a nie v chovoch určených na opätovné zarybnenie.
vykazuje veľmi nízke úrovne biomasy. Medzinárodný výbor pre
morský prieskum (MVMP) vo svojej správe z októbra 2005 EÚ a pobrežné štáty v IBFSC už mnoho rokov vykonávajú
označil túto zásobu z dôvodu mnohých vedľajších úlovkov pri činnosť na ochranu zdroja a až na znepokojujúcu situáciu
rybolove za účelom výroby rybej múčky ako „rizikovú“. tresky, zásoby Baltského mora nevykazujú znaky nadmerného
využívania. Táto činnosť bude pokračovať ďalej a bude
Z tohto dôvodu sa Európska únia rozhodla pre mierny pokles vylepšená opatreniami, odteraz prijímanými v EÚ, pretože
možnosti rybolovu tejto zásoby a znížila o 15 % CPÚ šproty v mori s krehkým morským prostredím je ostražitosť na
Baltského mora. Toto opatrenia bolo vykompenzované udržiavanie nevyhnutnej rovnováhy pre udržanie aktivít
zvýšením CPÚ iných zásob sleďa, ktoré sú v dobrom stave rybolovu potrebná.
a plne odôvodňujú aktivity rybolovu, ktorých sú predmetom
záujmu. Týmto sa vysvetľuje skutočnosť, že z globálneho
pohľadu môžu rybári Baltského mora v roku 2006 uloviť
o 12 % (31 000 ton) sleďov viac ako v roku 2005.
Platesa bradavičnatá, kambala veľká
a losos obyčajný
Stav zásob ploských rýb je relatívne málo známy a mal by
byť predmetom vedeckého výskumu. Iba platesa obyčajná je
dnes predmetom CPÚ v Baltskom mori. Narastajúci úspech
ploských rýb – najmä platesy bradavičnatej, ktorej úlovky od
roku 2004 významne narástli – prinútil Európsku úniu zaviesť
vlastné riadiace opatrenia pre tieto zásoby. Komisia sa zavia-
zala navrhnúť tento rok CPÚ pre platesu bradavičnatú a
kambalu veľkú. Zatiaľ sa na rok 2006 rozhodlo o období
uzatvorenia lovu zameraného na tieto dva druhy vo východnej
časti Baltského mora: od 15. februára do 15. mája pre platesu
bradavičnatú (až do 30. mája vo Fínskom zálive) a v júni a júli
pre kambalu veľkú.
ej v
rne
Losos Baltského mora podľa MVMP vykazuje povzbudivé znaky
ustí
obnovy. Táto migračná ryba vyvíjajúca sa tak v sladkej vode, akohto
oja. v mori, v minulosti silno trpela zhoršovaním environmentálnych Sleď je s treskou a so šprotou jedným z najdôležitejších druhov
lovených v Baltskom mori. podmienok a znásobovaním počtu hydroelektrických priehrad,
Riadenie zásob tresky škvrnitej v Baltskom mori
Obidve, východné aj západné zásoby tresky škvrnitej v Baltskom mori trpia nadmerným využívaním. východné zásoby už prekročili
bezpečnostné biologické limity. Európska komisia v priebehu roka 2006 predstaví návrh viacročného plánu pre tresku škvrnitú Baltské-
ho mora. Cieľom tohto plánu je obnova populácií a postupné zníženie mortality spôsobenej rybolovom, aby sa zaručila možnosť
dlhodobého využívania zásob v trvalo udržateľných ekonomických, environmentálnych a sociálnych podmienkach.
Plán nadobudne účinnosť v roku 2007. Riadiace opatrenia na rok 2006, prijaté Radou v decembri 2005, už boli v tomto rámci vypracované.
Plán okrem CPÚ a ročných kvót plánuje:
postup na stanovovanie CPÚ a ročných kvót ako odpoveď na ročné zníženie mortality spôsobenej rybolovom o 10 %;
letný zákaz rybolovu vlečnými sieťami, záťahovými sieťami, zamotávajúcimi sieťami a viecstennými žiabrovými sieťami s veľkosťou
ôk 90 mm, alebo viac, na dobu dvoch mesiacov v západnej časti Baltského mora (od 15. marca do 14. mája) a na tri mesiace
vo východnej časti Baltského mora (od 15. júna do 14. septembra);
určitý počet dodatočných období uzatvorenia lovu pre rybárske lode vybavené vyššie uvedeným výstrojom, ktoré určia členské
štáty. Tieto uzatvorenia budú stanovené spôsobom zodpovedajúcim 10 % ročnému zníženiu mortality spôsobenej rybolovom, čo
konkrétne na tento rok predstavuje zákaz lovu na dodatočných 30 dní mimo obdobia uzatvorenia pre západnú časť Baltského mora
a na 27 dní pre východnú časť Baltského mora;
tri oblasti zodpovedajúce Bornholmskej, Gdanskej a Gotlandskej hlbine, kde je rybolov zakázaný od 1. mája do 31. októbra;
špecifické kontrolné opatrenie pre tresku škvrnitú: povolenia na rybolov pre plavidlá presahujúce 8 metrov, podmienky predbežného
oznamovania a povinnosť pre lode s určitou tonážou tresky na palube vykladať tieto ryby v niektorom z určených prístavov.
Viacročný plán stanoví cieľovú výšku mortality spôsobenej rybolovom, ktorá má byť dosiahnutá. Ak nebude dosiahnutá v priebehu
roka, obdobia uzatvorenia rybolovu budú predĺžené a CPÚ a kvóty budú stanovené v závislosti na 10 % dodatočnom znížení výšky
mortality spôsobenej rybolovom v nasledujúcom roku.
7
© Nordic Photos
© Naturbild
č. 29 jún 2006 Rybolov a rybnikárstvo v Európe
I ISK605629 30/05/06 16:36 Page 8
Technické opatrenia
Zjednodušená právna úprava
Nariadenie za účelom ochrany mladých jedincov
nariaďuje minimálne vykládkové veľkosti pre
viacero druhov, medzi ktorými je aj treska
škvrnitá. Tieto veľkosti môžu byť rozdielne z
jednej rybolovnej oblasti na druhú.
Toto zjednodušenie prichádza v čase, keď Komisie definovala
2( )akčný plán zameraný na racionalizáciu a zlepšenie legislatívy
týkajúcej sa rybolovu. V tomto rámci Baltské more otvára
všeobecnejší pohyb, z ktorého budú v blízkej budúcnosti
profitovať aj iné moria Európskej únie.
Táto starosť o zjednodušenie sa nachádza tiež vo formulácii
tohto nariadenia. Opatrenia sú opísané presným a detailným
spôsobom, aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam.
Účelom tohto je, aby boli ľahšie uplatniteľné rybármi a ľahšie
kontrolovateľné inšpektormi pre rybolov. V mori, kde je
ostražitosť potrebná na ochranu komerčných zásob, je
striktné uplatňovanie technických opatrení nevyhnutné na
garantovanie trvalo udržateľného rybolovu.
Pretože opatrenia uložené týmto nariadením prispievajú
predovšetkým k správnemu riadeniu zdroja, tak ako to
Od 1. januára 2006 sú všetky technické opatrenia vyžaduje reforma spoločnej politiky rybolovu z roku 2002.
týkajúce sa výstroja, vedľajších úlovkov, minimálnych
veľkostí vykládky, oblastí a období uzatvorenia lovu v Veľkosť ôk
Baltskom mori zhromaždené do jedného legislatívneho Opatrenia týkajúce sa veľkosti ôk sú zamerané na obmedzenie
textu. Okrem tohto uľahčenia prístupu sú opatrenia úlovkov mladých jedincov. Cieľom je, aby viac mladých
formulované zrozumiteľnejšie a presnejšie, aby boli jedincov dosiahlo vek dospelosti, pretože práve na mladých
jednoduchšie uplatniteľné a kontrolovateľné. Vďaka rozmnožujúcich sa jedincoch je založená obnova zásob.
tomuto novému prístupu chce Európska únia zlepšiť Z tohto dôvodu je dôležité, aby oká mohli zadržať dospelých
pracovné podmienky rybárov a vnútroštátnych orgá- jedincov, ale aby boli dostatočne široké na to, aby umožnili
nov tohto sektora a uprednostniť účinné, výkonné a uniknúť mladým jedincom.
transparentné aplikovanie spoločnej politiky rybolovu.
Siete musia mať v závislosti na cieľovom druhu stanovenú
minimálnu veľkosť ôk. Napríklad treska škvrnitá môže byť
lovená iba vlečnými sieťami, ktorých veľkosť ôk je rovnaká,
1( ) Toto nové nariadenie je výsledkom vôle zjednodušovať. alebo presahujúca 105 mm a ktoré sú vybavené vysoko
Špecifická situácia Baltského mora spôsobovala, že selektívnymi zariadeniami (Bacoma, alebo T 90). Pri niektorých
vzťahujúca sa právna úprava bola relatívne rozptýlená a druhoch sa táto minimálna veľkosť ôk mení v závislosti na
zložitá. V skutočnosti, pred rokom 2006 museli byť rôzne rybolovnej oblasti (pozri rámček).
technické opatrenia vyhľadávané v širokom komplexe
európskych nariadení a odporúčaní IBSFC, regionálnej V nariadení sú plánované aj iné, veľmi technické opatrenia na
organizácie rybného hospodárstva, ktorá už dnes zaistenie dobrej selektivity vlečných sietí.
nevykonáva svoju činnosť.
Vedľajšie úlovky
Európska komisia teda navrhuje zhromaždiť rôzne elementy Normy ohľadne veľkosti ôk sú doprevádzané ustanoveniami
do jedného nariadenia, ktoré bude syntézou všetkých týkajúcimi sa vedľajších úlovkov. Cieľom je zamedziť
technických opatrení uplatňujúcich sa na Baltské more, obchádzaniu predpisov, ktoré by spočívalo napríklad v lovení
týkajúcich sa lovného výstroja, cieľových druhov, vedľajších lososov výstrojom určeným na lov tresky a následnom
úlovkov, minimálnych veľkostí pri vykládke a geografických, vyhlásení lososov za vedľajšie úlovky. Vedľajšie úlovky budú
či sezónnych obmedzení. teda prísne limitované.
(1) Nariadenie ES (2005) 2187.
(2) Pozri Rybolov a rybnikárstvo v Európe č. 28, marec 2006, s. 11.
8
Rybolov a rybnikárstvo v Európe
č. 29 I jún 2006 I
© Lionel FlageulSK605629 30/05/06 16:36 Page 9
Plavidlá s vlečnými sieťami s veľkosťou ôk rovnakou, alebo presahujúcou
105 mm, používané na lov tresky škvrnitej, alebo ploských rýb, musia
byť vybavené vysoko selektívnym zariadením, ako je oknový dielec
Bacoma, alebo T 90, ktoré umožňuje uniknúť jedincom s malou
veľkosťou.
Pre každú z kategórií veľkosti ôk musia povolené druhy Európska únia z dôvodu obozretnosti zakázala používanie
3( )predstavovať najmenej 90 % produktov rybolovu na palube. unášaných žiabrových sietí v Baltskom mori od roku 2008 ,
Presahujúce množstvá musia byť okamžite vrátené do mora. aby tak chránila extrémne krehké populácie sviňúch.
Zoberme si príklad plavidla s vlečnou sieťou, ktorého cieľom Minimálne vykládkové veľkosti
je lov sleďa pri pobreží Poľska, s veľkosťou ôk 35 mm. Predpisy za účelom ochrany mladých jedincov určujú taktiež
Nachádza sa v kategórii veľkosti ôk, ktorá mu povoľuje iba minimálne vykládkové veľkosti. Každá ryba, ktorá je menšia
lov piesočnice, šproty severnej a sleďa obyčajného Tieto ako prikázaná norma pre daný druh musí byť vrátená späť
tri druhy musia predstavovať najmenej 90 % jeho produktov do vody okamžite po ulovení. Tieto veľkosti sa môžu meniť
rybolovu. Ak zoberie aj iné druhy, napríklad ploské ryby v závislosti od oblasti rybolovu (pozri rámček).
(predstavme si, že sa plavidlo dostane na vysoké dno), ich
celková váha nesmie presiahnuť 10 % produktov rybolovu. Obdobia a oblasti uzatvorenia rybolovu
Ak sa medzi inými druhmi nachádza treska škvrnitá, rybári EÚ na posilnenie ochrany zdroja zaviedla geografické a
musia brať do úvahy špecifické ustanovenia týkajúce sa dočasné uzatvorenia lovu tresky škvrnitej, platesy bradavičnatej
tohto druhu, ktorý nemôže presiahnuť 3 % úlovku. a kambaly veľkej. Tieto uzatvorenia nie sú definované
v nariadení, alebo v technických opatreniach, ale v rámci
Upresnenie: iba druhy, ktorých zoznam sa nachádza v každoročných rozhovorov o možnostiach rybolovu (pozri
nariadení sú zainteresované. Napríklad úlovky sladkovodných rámček s. 7).
rýb nie sú limitované a nie sú zahrnuté to proporčného výpočtu.
Okrem toho, rybolovy určitých druhov musia dodržiavať
Štruktúra a používanie výstroja obdobia uzatvorenia: lov lososa obyčajného a morského
Aby sa predišlo technickým modifikáciám, ktoré by mali pstruha počas leta (okrem prípadu rybolovu do pascí)
za následok zníženie selektivity aktívneho výstroja (vlečné a lov úhora počas celého roka (okrem rybolovu s pasívnym
siete a dánske zaťahovacie siete), nariadenie presne výstrojom).
definuje spôsob ich štruktúry, ako aj doplňujúcich zariadení,
ktoré ich môžu dopĺňať – za účelom získania väčšieho Nariadenie obsahuje taktiež špecifické ustanovenia týkajúce
množstva informácií sú tieto opatrenia detailne predstavené sa Rižského zálivu, štruktúry určitých výstrojov a rybolovu
na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre za účelom výroby rybej múčky. Všetky prispievajú k založeniu
rybárstvo a námorné záležitosti Európskej komisie: trvalo udržateľného rybolovu v Baltskom mori, ktorý zaručí
http://ec.europa.eu/fisheries. trvalosť zdroja.
Pri pasívnych zariadeniach, čiže žiabrových, zamotávajúcich, Subregionálne rozdiely
unášaných a viacstenných žiabrových sieťach je toto
nariadenie zamerané predovšetkým na obmedzenie ich
Aj keď je Baltské more geograficky koherentným celkom, stav zásob je od Beltovpoužívania. Tento výstroj spôsobuje dva problémy:
po Bothniansky záliv značne rozdielny. Z geografických dôvodov (zimný mráz, významné rybárske úsilie, ktoré vytvára a náhodné úlovky,
salinita, teplota), alebo histórie riadenia, nie je zdravotný stav zásob od jednéhopredovšetkým sviňúch.
brehu po druhý identický. Okrem toho, aj rybárske tradície sú rozdielne: rovnaké
druhy sa nelovia všade rovnakým typom výstroja na palube rovnakých plavidiel. Z tohto dôvodu Európska únia obmedzuje ich dĺžku na 9 km
pre malé plavidlá a na 21 km pre veľké plavidlá. Čas ponorenia
je taktiež obmedzený: 48 hodín, okrem prípadu, keď je kotevné Nariadenie zohľadňuje všetky tieto subregionálne kritériá. Z tohto dôvodu sú pravidlá
miesto pokryté ľadom. vzťahujúce sa na veľkosť ôk, vedľajšie úlovky a vykládkové veľkosti rozdielne
v závislosti na oblastiach prevádzkovania rybolovu. Napríklad v Beltoch a Įresunde
Problém náhodných úlovkov je aktuálne predmetom môže plavidlo s vlečnými sieťami loviť ploské ryby s veľkosťou ôk 90 mm; toto je
vedeckého štúdia vo všetkých európskych vodách a jeho zakázané v celej zvyšnej časti Baltského mora, kde musia mať vlečné siete veľkosť
závery sú očakávané na konci roka 2007. Avšak už dnes ôk najmenej 105 mm a musia byť vybavené vysoko selektívnym zariadením
(Bacoma, alebo T 90).
(3) Pozri Európsky rybolov č.20, december 2003, s. 6-10.
© Lionel FlageulSK605629 30/05/06 16:36 Page 10
V teréne
Finský kaviár
Všade v Európe sa sektor akvakultúry z dôvodu rozšírenia trhu diverzifikuje. V Karélii,
juhovýchodnom regióne Fínska, mesto Imatra pred šiestimi rokmi spustilo projekt chovu
jeseterov, obzvlášť prispôsobených na extrémne klimatické podmienky Baltského mora.
Dnes sa projekt po mnohých diskusiách rozvíja veľmi pozitívnym spôsobom.
Iba málo Európanov si vie predstaviť zimu v Karélii.
Na začiatku februára teplomer dosahuje v noci -30 °C.
Prístavy na pobreží Fínskeho zálivu sú zamrznuté a väčšina
rybárskych lodí čaká na jar v suchom doku. Vo vnútrozemí
sú jazerá, pokryté ľadom a snehom, nerozoznateľné od polí a
iba najširšie rieky si udržiavajú svoj tok. Jedna z nich, Vuoksi,
preteká priemyselným mestom Imatra, približne dvadsať
kilometrov od ruskej hranice.
Zima nebráni Imatre žiť v rytme svojich podnikov. V mestečku
sídlia dva dôležité závody: Imatra Steel, ktorý vyrába oceľ
pre automobilový priemysel, a Imatra Mills, ktorý vyrába
papier a obalovú lepenku. Práve v srdci tohto obrovského
papierenského komplexu skupiny Stora Enso sa nachádza
predmet nášho záujmu: farma na chov jeseterov a zubáča
veľkoústeho.
Farma v Imatre si vybrala na chov jesetera sibírskeho (acipenser baerii),
Po prechode cez rôzne výrobné papierenské jednotky, druh najlepšie prispôsobený na chov.
prejdení pozdĺž pariacich sa nádrží na čistenie odpadových
vôd a obídení hôr drevených pilín pokrytých snehom,
prichádzame do opustenej časti závodu. Medzi dvomi
opustenými tehlovými budovami sa nachádza približne Prenos tepla
dvadsať metrový hangár. Vnútro ukrýva desiatku veľkých V severských krajinách je energia kľúčovým elementom
plastových kadí, pätnásť menších nádrží a labyrint potrubí. všetkých akvakultúrnych projektov. V prírode môžu ryby
Práve tu sa odohráva väčšina aktivít mladej spoločnosti bojovať proti zime a mrazu vyhľadávaním miest vhodných
Imatran Kala ja Kaviaari – v slovenčine Ryby a Kaviár z Imatry. na svoje prežitie. V nádržiach s obmedzenými rozmermi toto
nie je možné. Na zamedzenie spomalenia produktivity chovov
Dobré fínsko-ruské vzťahy z dôvodu drsnosti zimy je nevyhnutné udržiavať teplotu vody
Všetko sa začalo v roku 2000. Imatra chcela v rámci družby na konštantnej úrovni. Toto však predpokladá veľkú spotrebu
s ruským susedským mestom Svetogorsk spustiť iniciatívu, energie. Získavanie teploty vypúšťanej zo závodu predstavuje
ktorá by mohla symbolizovať dobré vzťahy medzi oboma skutočnú ekonomickú výhodu. Toto tiež prispieva k rozumnému
mestami. Takto sa zrodila myšlienka produkovať kaviár: využívaniu energie, čo prospieva životnému prostrediu.
z úcty k Rusku, ktoré si obzvlášť cení tento produkt a ako
spomienka na minulosť, keď jesetery plávali proti prúdu rieky Skupina Stora Enzo v rámci svojho programu trvalo
Vuoksi, ktorá spája obe mestá. Naviac, v krajine, v ktorej žije udržateľného rozvoja súhlasí s účasťou na tomto pilotnom
milión športových rybárov (20 % populácie) môže možnosť projekte a s jeho umiestnením v srdci svojho komplexu v
opätovného vysadenia jeseterov do rieky otvoriť zaujímavú Imatre.
turistickú perspektívu.
Projekt vyžaduje komplexnú infraštruktúru, predovšetkým v
Oddelenie životného prostredia Imatry, zodpovedné za riadenie oblasti inštalatérstva. Kade sú napájané vodou z rieky. Táto
miestnej vodnej fauny, bolo poverené konkretizovaním tohto ešte predtým vchádza do jednotky na prenos tepla, kde je
projektu. vodou prichádzajúcou zo stanice na čistenie vôd z papierne
ohriata na 33 °C. Bolo teda potrebné vytvoriť systém prívodu
„V tomto období sa mala v Imatre stavať plynová elektráreň,“ teplej vody zo závodu a studenej vody z rieky.
vysvetľuje Ilppo Silakoski, vedúci oddelenia. „Pridružili sme sa
k tomuto projektu s úmyslom odoberať teplo z vôd na chladenie Farma si zvolila systém cirkulácie vody, ktorý je šetrnejší k
turbín za účelom ohrevu našich chovných nádrží. Avšak životnému prostrediu: špinavá voda nie je vypúšťaná do
z rôznych príčin táto elektráreň nestojí. Z tohto dôvodu sme prírody, ale je očistená, opätovne okysličená a na 90 %
sa obrátili na iný priemyselný závod, ktorý je tiež veľkým opätovne vpúšťaná do nádrží. 10 % špinavej vody je
producentom teplej vody: papiereň.“ vypúšťaných cez závodnú čističku.
10
Rybolov a rybnikárstvo v Európe
č. 29 I jún 2006 I
© Mostra
© Mostra