Tekstuitgave

-

Documents
276 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

HOF VAN JUSTITIE =SE GEMEENSCHAPPEN TEKSTUITGAVE Organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof EDITIE 1990 \O/RIA/ LUXEMBURG HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEKSTUITGAVE Organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof EDITIE 1990 wCVRIA/^ LUXEMBURG Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven : ES ISBN 92-829-0193-9 DAN 92-829-0194-7 DE ISBN 92-829-0195-5 GRN 92-829-0196-3 EN ISBN 92-829-0197-1 FRN 92-829-0198-X IT ISBN 92-829-0199-8 PTN 92-829-0201-3 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van de publikatie. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990 ISBN 92-829-0200-5 Catalogusnummer : DX-57-89-152-NL-C © CECA-CEE-CEEA, Brussel · Luxemburg, 1990 Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden Printed in Belgium WOORD VOORAF Een verzameling van teksten betreffende de organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, bijeengelezen uit de oprichtingsverdragen, de daarbij behorende protocollen en overeenkomsten en de ingevolge die Verdragen vastgestelde verordeningen en reglementen, werd voor het eerst gepubliceerd in 1963, gevolgd door een tweede druk in 1967.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Nederlandse
Signaler un problème

HOF VAN JUSTITIE
=SE GEMEENSCHAPPEN
TEKSTUITGAVE
Organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof
EDITIE 1990
\O/RIA/
LUXEMBURG HOF VAN JUSTITIE
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TEKSTUITGAVE
Organisatie, bevoegdheden en procesregels van het Hof
EDITIE 1990
wCVRIA/^
LUXEMBURG Deze publikatie wordt eveneens in de volgende talen uitgegeven :
ES ISBN 92-829-0193-9
DAN 92-829-0194-7
DE ISBN 92-829-0195-5
GRN 92-829-0196-3
EN ISBN 92-829-0197-1
FRN 92-829-0198-X
IT ISBN 92-829-0199-8
PTN 92-829-0201-3
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van de publikatie.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990
ISBN 92-829-0200-5
Catalogusnummer : DX-57-89-152-NL-C
© CECA-CEE-CEEA, Brussel · Luxemburg, 1990
Overneming met bronvermelding toegestaan, behalve voor commerciële doeleinden
Printed in Belgium WOORD VOORAF
Een verzameling van teksten betreffende de organisatie, bevoegdheden en
procesregels van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
bijeengelezen uit de oprichtingsverdragen, de daarbij behorende protocollen
en overeenkomsten en de ingevolge die Verdragen vastgestelde verordeningen
en reglementen, werd voor het eerst gepubliceerd in 1963, gevolgd door een
tweede druk in 1967.
Na de uitbreiding van de Gemeenschappen door de toetreding van
Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en de vaststelling van het
nieuwe reglement voor de procesvoering van 4 december 1974, verscheen in
1975 een geheel herziene „Tekstuitgave".
Nadien zijn de Verdragen en het Reglement voor de procesvoering opnieuw
op tal van punten aangepast en gewijzigd in verband met de toetreding van
Griekenland in 1981 en van Portugal en Spanje in 1986. Ofschoon deze
aanpassingen en wijzigingen, elk op zich beschouwd, nauwelijks grond
opleveren voor een nieuwe editie, raakte de uitgave van 1975 toch op vele
punten verouderd.
Juist toen de eerste taalversie van de editie 1988 was gereedgekomen, kwam
het besluit van de Raad in zicht om een Gerecht van eerste aanleg in te stellen,
dat voornamelijk bevoegd zou zijn voor geschillen tussen de Gemeenschappen
en hun personeelsleden en voor beroepen tegen individuele beschikkingen op
mededingingsgebied. Om te voorkomen dat de nieuwe editie al dadelijk
achterhaald zou zijn, is de verschijning ervan uitgesteld.
Bij besluit van 24 oktober 1988 is het Gerecht van eerste aanleg ingesteld en in
verband daarmee heeft het Hof op 7 juni 1989 het Reglement voor de
procesvoering aangepast.
De stand van de ratificaties van de toetredingsverdragen tot het Executiever­
drag heeft het mogelijk gemaakt een gecodificeerde versie op te stellen van het
protocol betreffende de uitlegging van dit Verdrag. De protocollen betreffende de uitlegging door het Hof van het Verdrag van Rome inzake
verbintenissen zijn ondertekend op 19 december 1988.
Het Gerecht van eerste aanleg moet zijn eigen reglement voor de
procesvoering nog vaststellen, al kan het blijkens het besluit van de Raad het
reglement voor de procesvoering van het Hof voorlopig naar analogie
toepassen. Ter vergemakkelijking van de taak van het Gerecht en die van de
raadslieden van partijen leek het wenselijk alle teksten bijeen te brengen die op
de dag dat het in functie treedt, van kracht zijn.
Deze verzameling, die niet meer is dan een hulpmiddel voor de gebruiker,
verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van het Hof.
Luxemburg, september 1989. ALGEMEEN OVERZICHT
I — Europese Economische Gemeenschap — EEG
A — Algemene bepalingen van het Verdrag 13
Β — Statuut van het Hof 20
C — Bijzonderebepalingen32
II — EuropeseGemeenschapvoor Atoomenergie (Euratom) — EGA
A — Algemenebepalingenvanhet Verdrag67
Β — StatuutvanhetHofvanJustitie73
C — Bijzondere bepalingen 85
III — EuropeseGemeenschapvoor Kolen en Staal — EGKS
A — Algemene bepalingen van het Verdrag 99
Β — Statuut van het Hof van Justitie105
C — Bijzondere bepalingen 121
IV — De drieGemeenschappen
A — Overeenkomstbetreffende bepaalde Instellingen welke de Europese
Gemeenschappengemeenhebben137
Β — Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie van de Europese
Gemeenschappen 138
C — EuropeseAkte139
D — BesluitvandeRaadtotinstelling van een Gerecht van eerste aanleg van
de EuropeseGemeenschappen140
E — Protocolbetreffendedevoorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschappen144
F — Financieel controleur145
G — Ambtenarenrecht 146 V — Reglementen van het Hof
A — Reglement voor de procesvoering 159
Β — Additioneel reglement 214
C — Instructies voor de griffier 220
VI — Registers
Afkortingen 233
Concordantietabellen van de artikelen van de verdragen en de statuten .. 239
Alfabetisch zaakregister 245