Results of the business survey carried out among managements in the Community. 1 - 1979
116 pages
Breton
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Results of the business survey carried out among managements in the Community. 1 - 1979

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
116 pages
Breton

Description

ISSN 0378­4479 Resultaterne af konjunkturundersøgelsen hos virksomhedsledere i Fællesskabet Ergebnisse der Konjunkturbefragung bei den Unternehmern in der Gemeinschaft ν.ν»*.".'.·.".*.■.·.".".·.·."."·■.·.'.V·*« "·■·■·"·■·■·"·■·■."·*.". *·"··.·«·. ·.·.*. \ *'.','» '\ ν !'·'!* Ι*!'!*!* Results of the business survey carried out ■ · ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ι ■ ■ ■ ■ ■■·■■ β β β β ■ ·■···>■·■■ ■ · ■*■"·*·*■ ····■■·*■ aVa* * · among managements in the Community Aviv :·:· ■:·:■:■ ■ίίίίίίί: Résultats de l'enquête de conjoncture ■vX\vXvX !""* ¡•Χ·"1 ■χ* ¡ν···ν l'Ivi :·:·:·:;:« SSi: ■ ".*■ β"β"β"β"»"β "■"■"·"·■« VBVBVBVB Ό",",",", VaV "avavavavav '■"β'·β· '·"·■·"·"· .'·*. "«"·"·" *,', .·.·."■■■■ :■:■: auprès des chefs d'entreprise de la Communauté .·»·.·. :■:·:■:·:·: ■:·:·:·:■:·:­:■: νΧ·Χ ■Χννν ■:·:·:· ¡•••¡•■••■••·%·ίή ».·.·.".·.■,■,",","." •"»■■■•"•■β ■»■■"·■ ViWi ."•"β 'BVBVB '■"«v ,°Μ vX\ ■ΧνΧνΧ Risultati dell'inchiesta congiuntura/e ΒΒΒΒΒΒΒΘΒΒ ϋϋΟΟΒβΟΟΟΟΒ ι o i g ■ s o ii ■ η ι ■ · a ■' □ aeasssaaB ■V.*.*." effettuata presso gli imprenditori della Comunità aaaaaaaaaa ■ aaaaaaBBBa ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ν.νΧ ■ aaaaoaaaaa ;ΧνΧ ■ a Va BQOBBCIBSBB laaaaaaaaaa Χν .ν.ν ■Va*."· ■ eaeaaeaaoo VVVVV 1ΒΒΒΒΟΒΒ BBBBBBBBBB ■Xe ■"■"■*■"■"■%"■ ν.ν.ν OVBVB" ΒΒΟαΒΒΒΒΒΒ XvV Χ·Χν ■aV "■"■"■"■"•"■"■"β ■ Β Β Β Q β ■ Β ■ ■ ■ Xvl· Sí .VW .ν.ν.» ■V.V." ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΟ V.W.W. ■χΚχ .ν.ν " Resultaten van de conjunctuurenquête °DDa .ν.ν.ννννν. 'Λ" XvvX ■.■.■.■.■.■■■■■Β Λ55 ■ν.ν. .νννν . V.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 49
Langue Breton
Poids de l'ouvrage 11 Mo

Exrait

ISSN 0378­4479
Resultaterne af konjunkturundersøgelsen hos
virksomhedsledere i Fællesskabet
Ergebnisse der Konjunkturbefragung
bei den Unternehmern in der Gemeinschaft
ν.ν»*.".'.·.".*.■.·.".".·.·."."·■.·.'.V·*« "·■·■·"·■·■·"·■·■."·*.". *·"··.·«·. ·.·.*. \ *'.','» '\ ν !'·'!* Ι*!'!*!* Results of the business survey carried out
■ · ■ ■ ■ • ■
■ ■ ■ ι ■ ■ ■ ■ ■■·■■ β β β β ■ ·■···>■·■■ ■ · ■*■"·*·*■ ····■■·*■ aVa* * · among managements in the Community
Aviv
:·:· ■:·:■:■ ■ίίίίίίί: Résultats de l'enquête de conjoncture ■vX\vXvX !""* ¡•Χ·"1 ■χ* ¡ν···ν l'Ivi :·:·:·:;:« SSi:
■ ".*■ β"β"β"β"»"β "■"■"·"·■« VBVBVBVB Ό",",",", VaV "avavavavav '■"β'·β· '·"·■·"·"· .'·*. "«"·"·" *,', .·.·."■■■■ :■:■: auprès des chefs d'entreprise de la Communauté .·»·.·. :■:·:■:·:·: ■:·:·:·:■:·:­:■: νΧ·Χ ■Χννν ■:·:·:· ¡•••¡•■••■••·%·ίή
».·.·.".·.■,■,",","." •"»■■■•"•■β ■»■■"·■ ViWi ."•"β 'BVBVB '■"«v ,°Μ vX\ ■ΧνΧνΧ
Risultati dell'inchiesta congiuntura/e
ΒΒΒΒΒΒΒΘΒΒ
ϋϋΟΟΒβΟΟΟΟΒ
ι o i g ■ s o ii ■ η ι
■ · a ■' □ aeasssaaB ■V.*.*." effettuata presso gli imprenditori della Comunità
aaaaaaaaaa
■ aaaaaaBBBa
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ν.νΧ
■ aaaaoaaaaa ;ΧνΧ
■ a
Va BQOBBCIBSBB
laaaaaaaaaa Χν .ν.ν ■Va*."· ■ eaeaaeaaoo VVVVV 1ΒΒΒΒΟΒΒ
BBBBBBBBBB ■Xe ■"■"■*■"■"■%"■ ν.ν.ν OVBVB" ΒΒΟαΒΒΒΒΒΒ XvV Χ·Χν ■aV "■"■"■"■"•"■"■"β ■ Β Β Β Q β ■ Β ■ ■ ■ Xvl· Sí .VW .ν.ν.» ■V.V." ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΟ V.W.W. ■χΚχ .ν.ν " Resultaten van de conjunctuurenquête °DDa .ν.ν.ννννν. 'Λ" XvvX ■.■.■.■.■.■■■■■Β Λ55 ■ν.ν. .νννν . V." "■'■"■"■"ι Va .V.W. Xvv .■.ν.ν VV Λ".". S .V.V.". ν.ν.ν.ν. .V.VVVVVVV. .vXv ίίίί ■V.W ■ ■ ■ i™ ■ ■ ■ " .ν.:·.·.·.·.·.·.: .V.V .ν.ν.ν bij het bedrijfsleven in de Gemeenschap 55 ν.ν .ν.·.·.·.·.·.·.·.: 11 i .ν.ν
­■­■_"_"_Β_Β_Β_η_Β_β_ ν .ν.ν oW.VV ¡1 SS ν.ν »S
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Generaldirektoratet for økonomiske og finansielle anliggender I
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Directorate­General for Economic and Financial Affairs
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Direction générale des affaires économiques et financières
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Direzione generale degli affari economici e finanziari
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Directoraat­generaal voor Economische en Financiële Zaken 1 ­ 1979
"□Ve '°°° ! HOOHOOOØOOOC XvXvKft:· "''"K" QWBSJWfiioMSWX'
> wWvWWww 1
ANMÆRKNINGER NOTES ANMERKUNGEN
1. Undersøgelsen foretages af : 1. The survey is carried out by : 1. Die Befragung wird durchgeführt :
— Danmarks Statistik in Danmark (National — Danmarks Statistics in Denmark (national — von Danmarks Statistik in Dänemark
undersøgelse) survey) (nationale befragung)
— IFO i Forbundsrepublikken Tyskland — IFO in the federal Republic of Germany — vom IFO­Institut in der BR Deutschland
— INSEE i Frankrig — INSEE in France — vom INSEE in Frankreich
— CII­ESRI i Irland — CII­ESRI in Ireland —­ von der CII­ESRI in Irland
— ISCO­Mondo Economico i Italien — ISCO­Mondo Economico in Italy — von ISCO­Mondo Economico in Italien
— CBS in the Netherlands — CBS i Nederlandene — vom CBS in den Niederlanden
— BNB i Belgien — BNB in Belgium — von der BNB in Belgien
— STATEC i Luxembourg — STATEC in Luxembourg — vom STATEC in Luxembourg
— CBI i Det forenede Kongerige — CBI in the United Kingdom — von der CBI im Vereinigten Königreich.
2. Resultaterne for den samlede industri om­ 2. The results for industry as a whole cover all 2. Die Ergebnisse für die gesamte Industrie
industries except for food, and mining and fatter alle industrielle sektorer undtagen umfassen alle Industriezweige mit Ausnahme
næringsmiddelindustri og minedrift. quarrying. der Nahrungsmittelindustrie und des Berg­
baus.
3. Alle medlemslandene, deltager i under­ 3. All member countries take part in survey. In
søgelsen. I Danmark er kun spørgsmålene 4 og Denmark only questions 4 and 9 are com­3. Alle Mitgliedsländer nehmen an der Be­
9 sammenlignelige med EF­skemaets og parable with those included in the EEC pro­fragung teil. In Dänemark sind nur die Fragen
anført på kvartalsbasis. Den danske under­ 4 und 9 vergleichbar mit den im Programm der gramme and are put on a quarterly basis.
søgelse er endnu ikke som helhed inkluderet i EWG enthaltenen Fragen. Sie werden nur vier­ The Danish survey as a whole is not yet in­
Fællesskabets rundspørge. teljährlich erhoben. Die dänische Umfrage cluded in the Community programme.
insgesamt ist noch nicht harmonisiert. 4. For Frankrigs vedkommende angår spørgs­ 4. For France, the question concerning export
målet om den udenlandske ordrebeholdning order books relates to countries outside the 4. Für Frankreich bezieht sich die Frage der
Franc area. kun lande uden for franc­zonen. Auslandsaufträge nur auf Länder außerhalb
der Franc­Zone. 5. Tabellerne viser virksomhedsledernes be­ 5. The tables represent managements' views
for all the groups and sub­groups of indus­dømmelser for så vidt angår industrielle 5. Die Tabellen zeigen die Unternehmerurteile
grupper og undergrupper og for den samlede tries and for industry as a whole, and also bezüglich der Industriegruppen und Unter­
the balance (S) of positive ( + ) over negative industri samt saldoen (S) mellem de positive gruppen und der Industrie insgesamt sowie
svar (+) og de negative svar (—). Derudover (—) replies. For some questions, graphs are den Saldo (S) zwischen den positiven ( + )
also added periodically for the groups of findes der regelmæssigt for visse spørgsmåls und den negativen (—) Antworten. Darüber
vedkommende kurver for industrigrupperne industries and industry as a whole. hinaus werden für gewisse Fragen regel­
og for den samlede industri. mäßig Schaubilder für die Industriegruppen
und die Industrie insgesamt erstellt.
* * * Questions : Spørgsmål : Fragen :
Ges. Auftragsbestand 1. Total order books 1. Den samlede ordrebeholdning 1.
2. Exportrs Bestand an Auslandsaufträgen 2. Den udenlandske g 2.
Fertigwarenlager 3. Stocks of finished products 3. Lagrene af færdigvarer 3.
Produktionserwartungen 4. Production expectations 4. Produktionsforventningerne 4.
Preiserwartungen 5. Prices 5. 5. Prisforventningerne
Produktionstätigkeit 6.n activity 6. Produktionsaktivitet 6.
Produktionskapazität 7. Production capacity 7. Kapacitet 7.
Gesicherte Produktionsdauer (in Mon.) 8. Months of production ensured 8. Sikret produktionsperiode (i måneder) 8.
Erwartungen über die Beschäftigung 9. Trend of numbers employed 9. Forventninger m.h.t. beskæftigelsen 9.
ΦΊ ; M = Monat ** M = Month : M = måneder *« AVERTISSEMENTS AVVERTENZE AANTEKENINGEN
1. De enquête wordt uitgevoerd door het : 1. L'enquête est effectuée par : 1. L'inchiesta è effettuata :
— le Danmarks Statistik au Danemark (en­ — dal Danmarks Statistik in Danimarca — Danmarks Statistik in Denemarken (na­
(inchiesta nazionale) tionale enquête) quête nationale)
— l'IFO en république fédérale d'Allemagne — dall'IFO nella Repubblica federale di — IFO-Instituut in de Bondsrepubliek Duits­
land — l'INSEE en France Germania
— dall'INSEE in Francia — INSEE in Frankrijk — le CII-ESRI en Irlande
— dal Cll-ESRI in Irlanda — Cll-ESRI in Ierland — l'ISCO-Mondo Economico en Italie
— ISCO-Mondo Economico in Italië — le CBS aux Pays-Bas — dall'ISCO e da « Mondo Economico » in
— CBS in Nederland — la BN B en Belgique Italia
— dal CBS nei Paesi Bassi — NBB in België — le STATEC au Luxembourg
— dalla BNB in Belgio — STATEC in Luxemburg — le CBI au Royaume-Uni
— CBI in het Verenigd Koninkrijk — dallo STATEC nel Lussemburgo
2. Les résultats pour l'ensemble de l'industrie
— dal CBI nel Regno Unito
2. In de resultaten voor de totale industrie zijn comprennent tous les secteurs industriels, à
l'exception des industries alimentaires et niet begrepen de sectoren voedingswaren 2. I risultati per l'insieme dell'industria com­
extractives. prendono tutti i settori industriali, tranne le en winning van delfstoffen.
industrie alimentare ed estrattiva.
3. Alle Lid-Staten nemen deel aan de enquête. 3. Tous les pays membres participent à l'en­
quête. Au Danemark, seules les questions 4 et 3. Tutti i paesi membri partecipano all'in­ In Denemarken zijn alleen de vragen 4 en 9
9 sont comparables au programme de la CEE et chiesta. In Danimarca, solo le domande 4 e 9 vergelijkbaar met het EEG-programma, maar
worden slechts 4 maal per jaar gesteld. De ne sont posées que 4 fois l'an. L'ensemble de sono comparabili al programma della CEE e
Deense enquête is in zijn geheel dus nog niet l'enquête danoise n'est donc pas encore har­ sono poste 4 volte l'anno. L'insieme dell'in­
monisée. chiesta danese, dunque, non è ancora armo­ geharmoniseerd.
nizzata.
4. Pour la France, la question relative au car­ 4. Voor Frankrijk heeft de vraag naar het voor­
raadbestand voor buitenlandse rekening niet net de commandes étrangères concerne les 4. Per la Francia, la domanda relativa al porta­
foglio ordini esteri si riferisce ai paesi non betrekking op de frank-zone. pays situés hors de la zone franc.
compresi nella zona del franco.
5. Voor alle industriële groepen en sub­5. Pour tous les groupes et sous-groupes
d'industrie et pour l'industrie dans son 5. Per tutti i gruppi e sottogruppi d'industria e groepen alsmede voor de industrie als geheel
ensemble, des tableaux présentent les juge­ per l'insieme dell'industria, delle tabelle geven de tabellen de beoordeling van de
ments des entrepreneurs ainsi que le solde riportano i giudizi degli imprenditori nonché ondernemers en het saldo (S) van de posi­
tieve (+) en negatieve (—) antwoorden (S) entre les réponses positives (+) et les la differenza (S) tra le risposte positive (+)
réponses négatives (—). En outre, pour e le risposte negative (—). Per talune weer. Bovendien worden voor bepaalde
certaines questions, des graphiques sont domande sonó inoltre pubblicati periodica­ vragen regelmatig grafieken opgenomen
fournis périodiquement pour les groupes mente dei grafici relativi ai gruppi d'industrie betreffende elke industriegroep en de indu­
d'industrie et l'industrie dans son ensemble. ed all'insieme dell'industria. strie als geheel.
* Questions : Questioni : !: Vragen :
1. Carnet 'de commandes total 1. Portafoglio ordini complessivo 1. Totale orderbestand
2. Buitenlandse orderbestand 2. t des étrangères 2. oi dall'estero
Giacenze di prodotti finiti 3. Voorraad eindprodukten 3. Stocks de produits finis 3.
4. Produktieverwachtingen 4. Perspectives de production 4. Previsioni sulla produzione
5. Prijsverwachtingen 5. s de prix 5. i sui prezzi
Attività di produzione 6. Voortgang van de produktie 6. Activité de production 6.
7. Produktiecapaciteit 7. Capacité den 7. Capacità die
Periodo assicurato di produzione (in mesi) 8. Verzekerde activiteitsduur (in maanden) 8. Durée den assurée (en mois) 8.
9. Tendance des effectifs . 9. Previsioni sull'occupazione 9. Verwachtingen van de personeelbezetting
** M = Maand : M = Mois M = Mese PRÆSENTATION AF RESULTATERNE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE PRESENTATION OF RESULTS
I hver kolonne opstilles svarene på de for­ In jeder Spalte sind die Antworten auf die in
Each column gives the replies to the various
skellige spørgsmål udtrykt i procent i denne nachstehender Reihenfolge angegebenen Fra­
questions, as a percentage, in the following
rækkefølge : gen (in Prozentsätzen ausgedrückt) wieder­
order :
gegeben : 1. Bedømmelse af den samlede ordrebehold­
1. Beurteilung des gesamten Auftragsbestan­ning : stor ( + ), normal ( = ), lille ( —). 1. Assessment of total order books : above
des : verhältnismäßig groß ( + ), ausreichend normal ( + ), normal ( = ), below normal ( —). 2. af den udenlandske ordrebe­
( = ), zu klein ( —).
holdning : stor ( + ), normal ( = ), lille ( —).
2. Assessment of export order books : above 2. Beurteilung des Bestandes an Auslandsauf­For Tysklands vedkommende : Vurderinger
normal ( + ), normal ( = ), below normal ( —). trägen : verhältnismäßig groß ( + ), ausrei­af eksportudviklingen i løbet af de nærmeste
For Germany : estimate of export trend in chend ( = ), zu klein ( — ). Für Deutschland : måneder: forøgelse ( + ), ingen forandring
the months ahead : up ( + ), unchanged ( = ), Erwartungen hinsichtlich der Ausfuhren in ; = ), formindskelse ( —).
den kommenden Monaten : Zunahme ( + ), down ( —).
3. Bedømmelse af lagrene af færdigvarer : keine Veränderung ( = ), Abnahme ( — ).
større end normalt ( + ), normale ( = ), lavere 3. Assessment of stocks of finished products :
3. Beurteilung des Fertigwarenlagers : verhält­
end normalt ( — ). above normal ( + ), normal ( = ), below normal
nismäßig groß ( + ), ausreichend ( = ), zu
4. Vurdering af produktionsudviklingen i løbet klein (­).
af de nærmeste måneder: forøgelse ( + ), 4. Erwartungen hinsichtlich der Produktions­ 4. Estimate of production trend in the months
ingen forandring ( = ), formindskelse ( — ). tätigkeit in den kommenden Monaten : ahead : up ( + ), unchanged ( = ), down ( — ).
Zunahme ( + ), keine Veränderung ( = ), 5. Vurdering af salgsprisudviklingen i løbet af
Abnahme ( —). de nærmeste måneder : forøgelse ( + ), ingen 5. Estimate of trend of selling prices in the
forandring ( = ), formindskelse ( — ). months ahead: up ( + ), unchanged ( = ), 5. Erwartungen hinsichtlich der Verkaufspreise
in den kommenden Monaten : Zunahme ( + ), down ( —). 6. 1 ) Vor produktionsvirksomhed er uhindret ;
keine Veränderung ( = ), Abnahme ( — ). hindret af 2) utilstrækkelig efterspørgsel ;
6. (1) Production is not being held up at all ; is 6. 1 ) Unsere Produktionstätigkeit wird z.Z. nicht 3) mangel på arbejdskraft ; 4) utilstrækkeligt
being held up by : (2) insufficient demand ; behindert ; wird z.Z. durch folgende Faktoren udstyr.
(3) shortage of labour ; (4) shortage of plant ; 2) unzureichende Nachfrage ;
7. Bedømmelse af produktionskapaciteten : vor capacity. 3) Mangel an Arbeitskräften ; 4) unzurei­
nuværende kapacitet er mere end tilstrække­ chende Ausrüstung.
7. Assessment of production capacity : produc­lig ( + ), er tilstrækkelig ( = ), er ikke tilstræk­
7. Beurteilung der Produktionskapazität : Un­
kelig (­). tion capacity is more than sufficient ( + ) ;
sere Produktionskapazität ist gegenwärtig
is sufficient ( = ) ; is not sufficient ( —).
8. Periode, for hvilken produktionsomfanget er als : mehr als ausreichend ( + ), ausreichend
sikret, udtrykt i måneder. ( = ), unzureichend ( —) anzusehen. 8. Months of production ensured.
8. Gesicherte Produktionsdauer (in Monaten). 9. Vurdering af udviklingen af beskæftigelsen i
9. Estimate of trend of numbers employed over løbet af de 3­4 nærmeste måneder : forøgelse 9. Erwartungen hinsichtlich der Beschäftigten­
the next three or four months: up ( + ), zahl in den nächsten 3­4 Monaten : Zunahme ( + ), ingen forandring ( = ), formindskelse
unchanged ( = ), down ( —). ( + ), keine Veränderung ( = ), Abnahme ( —). (­)■ PRESENTAZIONE DEI RISULTATI PRÉSENTATION DES RÉSULTATS GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
In iedere kolom is de verdeling van de antwoor­
In ogni colonna sono riportate nell'ordine le Dans chaque colonne sont présentés, en pour­
den op de verschillende vragen weergegeven
risposte, in percentuale, alle questioni : centage, les réponses aux différentes questions,
in procenten van het totaal en wel als volgt :
dans l'ordre suivant :
1. Giudizio sulla consistenza complessiva del 1. Beoordeling van het totale orderbestand:
1. Appréciation du carnet de commande total : portafoglio ordini: alta ( + ), normale ( = ), groot ( + ), normaal ( = ), klein ( — ).
bassa (­). élevé ( + ), normal ( = ), faible ( — ).
2. Beoordeling van het buitenlandse order­
2. Appréciation du carnet de commandes 2. Giudizio sulla consistenza del portafoglio bestand : groot ( + ), normaal ( = ), klein ( — ).
étrangères: élevé ( + ), normal ( = ), faible ordini dall'estero: alta ( + ), normale ( = ), Voor Duitsland : Verwachting omtrent de ont­
bassa ( — ). Per la Germania : Previsioni sulla wikkeling van de uitvoer : stijging ( + ), geen (­). Pour l'Allemagne: Estimations de la
verandering ( = ), daling ( —). tendenza delle esportazioni nei prossimi tendance de l'exportation au cours des pro­
mesi : aumento ( + ), stabilità ( = ), diminu­chains mois: augmentation ( + ), stabilité 3. Beoordeling van de voorraad eindproduk­
zione ( —). ( = ), diminution ( — ). ten : te groot ( + ), normaal ( = ), te klein
(")· 3. Giudizio sulle giacenze di prodotti finiti : 3. Appréciation des stocks de produits finis :
superiori al normale ( + ), normali ( = ), infe­ 4. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de supérieurs à la normale ( + ), normaux ( = ),
riori al normale ( —). produktie in de volgende maanden : stijging inférieurs à la normale ( — ).
( + ), geen verandering ( = ), daling ( — ).
4. Previsioni sulla tendenza della produzione 4. Estimation de la tendance de la production
5. Verwachting omtrent de ontwikkeling van de nei prossimi mesi : aumento ( + ), stabilità au cours des prochains mois : augmentation
verkoopprijzen in de volgende maanden : ( = ), diminuzione ( — ). ( + ), stabilité ( = ), diminution ( — ).
stijging ( + ), geen verandering ( = ), daling
5. Previsioni sulla tendenza dei prezzi di ven­5. Estimation de la tendance des prix de vente (­)■
dita nei prossimi mesi : aumento ( + ), stabi­au cours des prochains mois : augmentation 6. 1) De voortgang van het werk ondervond
lità ( = ), diminuzione ( — ). ( + ), stabilité ( = ), diminution ( —). geen moeilijkheden ; ondervond moeilijkhe­
den veroorzaakt door : 2) niet voldoende 6. 1) Notre activité de production n'est pas 6. 1) La nostra attività produttiva non è osta­
vraag ; 3) tekort aan arbeidskrachten ; 4) colata ; è ostacolata da : 2) insufficienza di gênée ; est gênée par : 2) insuffisance de la
onvoldoende uitrusting. domanda ; 3) scarsità di manodopera ; 4) demande ; 3) manque de main­d'œuvre ;
insufficienza di impianti. 7. Beoordeling van de produktiecapaciteit : 4) insuffisance d'équipement.
onze produktiecapaciteit achten wij thans
7. Jugement sur la capacité de production : 7. Giudizio sulla capacità produttiva : la nostra
meer dan voldoende ( + ), voldoende ( = ),
notre capacité présente est plus que suffi­ capacità attuale è più che sufficiente ( + ),
onvoldoende ( — ).
sante ( + ) ; est suffisante ( = ) ; n'est pas è sufficiente ( = ), insufficiente ( —).
8. Omvang van het nog uit te voeren werk uit­
suffisante ( —).
8. Durata di produzione assicurata, espressa gedrukt in aantal maanden.
8. Durée de production assurée « en mois ». in mesi.
9. Verwachting omtrent het verloop van de per­
9. Estimation de la tendance des effectifs au 9. Previsioni sulla tendenza della manodopera soneelsbezetting in de volgende 3­4 maan­
den : stijging ( + ), geen verandering ( = ), cours des 3­4 prochains mois : augmenta­ occupata nel corso dei prossimi 3­4 mesi :
daling (­). tion ( + ), stabilité ( = ), diminution ( — ). aumento ( + ), stabilità ( = ), diminuzione ( —). Forbrugsgoder Consumer goods Verbrauchsgüter
Kapitalgoder Investitionsgüter Capital goods
II
Halvfabrikata Intermediate goods Vorprodukte II
Tekstilindustri Textiles Textilindustrie
1
(med undtagelse af trikotagevarer) (excluding knitter and crocheted goods) (ohne Wirkerei und Strickerei)
Beklædnings- og trikotageindustri Garments and Bekleidung, Wirkerei und Strickerei
2
knitted and crocheted goods
Læder- og skotøjsindustri Leather and footwear Leder- und Schuhindustrie
3
Træ- og korkforarbejdning Holzbe- und -Verarbeitung Wood and cork
4
(ohne Möbelindustrie)
Møbelindustri Furniture Möbelindustrie
5
(einschl. Bettwaren)
Papir- og papirvareindustri Papiererzeugung und -Verarbeitung Production and processing of paper
6
Trykkerier Druckereien Printing
7
Forarbejdning af plastikvarer Kunststoffverarbeitende Industrie Processing of plastics
8
-Kemisk industri Chemicals Chemische Industrie
9
Olieindustri Mineralölverarbeitung Petroleum
IO .
Bygningsmaterialer, keramik, glas Steine und Erden, Keramik und Glas Building materials, pottery and glass
11
2 iron and steel Jern- og stålindustri Einschl. Gießereien
And primary processing of iron and steel Første forarbejdning af jerhnholdige metaller Eisen- und Stahlerzeugung - Eisen- und Stahlbearbeitung 13
Forbrugsgoder af metal Metallerzeugnisse für Konsumzwecke Metal consumer articles
14
(including cycles and motorcycles) (herunder cykler og motorcykler)
General equipment Materiel til produktionsmidler e für Investitionszwecke
15
Ikke-elektrisk maskinindustri Mechanical equipment Maschinenbau
16
(other than electrical)
» Elektrotekniske forbrugsvarer, Elektrotechnische Konsumgüter Domestic electrical appliances,
17 Radio and television radio, fjernsyn e kapitalgoder e Investitionsgüter Electrical equipment
18 ^
Motor vehicle industry Automobilindustri Automobilindustrie
19
Shipbuilding, aircraft manufacturing, Skibsbyggeri og flyvemaskine- Luftfahrzeugbau, Schiffbau, Lokomotiven
20 Railway and tramway rolling stock konstruktion, jernbanemateriel
Finmekanik, optik, urfabrikation Feinmechanik, Optik, Uhren Precision instruments,
21 optical goods, watches and clocks
Fremstilling af kunstfibre og syntetiske Production of man-made fibres Chemiefasern A
fibre, gummi, industri for Kautschuk und Asbest Rubber
Rf
.1- UMIMIIM nMn_fûrrr.ne metale ¡nrliietru Industria in complesso Ensemble de l'industrie I oíale muuan ie
Beni di consumo Consumptiegoederen Biens de consommation
I
Biens d'investissement Beni d'investimento Kapitaalgoederen
I]
Beni intermediari Halffabrikaten Biens intermédiaires
II
Industrie textile Industrie tessili Textielindustrie
1 ­ (bonneterie exclue) (excl. tricot­ en kousenindustrie)
Kledingindustrie Habillement et bonneterie Industrie dell'abbigliamento
2 maglieria e calzetteria Tricot­ en kousenindustrie
m
Leder­ en schoenindustrie Cuir et chaussures Industrie delle calzature,
3 delle pelli e del cuoio
Industrie del legno e del sughero Verwerking van hout en kurk Bois et liège 4
Meubelindustrie Meubles Industria del mobilio e
5 dell'arredamento in legno (w.o. matrassen en beddegoed)
Production et transformation du papier Industria della carta Papier­ en papierwarenindustrie
6
e della cartotecnica
Industrie grafiche ed editoriali Drukkerijen Imprimerie
7
Transformation de matières plastiques Industrie della trasformazione Kunststoffenverwerkende industrie ­ 8 delle materie plastiche
Chemische industrie Industrie chimique Industrie chimiche
9
Industrie dei derivati del petrolio Verwerking van minerale oliën Pétrole
Matériaux de construction, Industrie dei materiali da costruzione, Industrie van aardewerk, glas, enz.
céramique, verre vetro e ceramica
Industria siderurgica, Ijzer­ en staalindustrie, Sidérurgie,
bewerking van ijzer en staal première transformation des métaux ferreux industrie della trasformazione dei metalli ferrosi
Industrie della costruzione Produkten van metaal : consumptiegoederen Articles métalliques de consommation
(incl. rijwielen en motorrijwielen) (y compris cycles et motocycles) di articoli meccanici di consumo
Produkten van metaal, Matériel d'équipement général Industrie della costruzione
voor investeringsdoeleinden di attrezzature metalliche
Industrie della costruzione Machinebouw Machines non électriques d'équipement
di macchine non elettriche
Industrie delle costruzioni Elektrotechnische apparaten Appareils électroménagers,
radio, télévision elettromeccaniche per il consumo en installaties voor consumptiedoeleinden
Construction électrique d'équipement Industrie delle costruzioni elettromeccaniche e apparaten
ed elettroniche per l'investimento en installaties voor investeringsdoeleinden
Industrie della costruzione di autoveicoli Automobielindustrie Industrie automobile
Scheepsbouw, vliegtuigen, Construction navale et aéronautique, Industrie della costruzione di materiale rotabile, 2
ferro­tranviario, i navali e aeronautiche rollend spoorwegmaterieel matériel ferroviaire
Industrie delle costruzioni meccaniche di precisione, Fijnmechanische instrumenten, Mécanique de précision, 2
optique, horlogerie ottica ed orologeria optische en fotografische instrumenten, uurwerken
Kunstmatige en synthetische continugaren­ en Production de fibres Industrie per la produzione
.· .­. _ m __»:I:„¡­,I¡ β eint__t¡r>h<­ vezelfabrieken, rubber­ en asbestverwerkende industrie, Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af kilde
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
Reproduction of the contents of this publication is
subject to acknowledgement of the source
La reproduction des données est subordonnée à
l'indication de la source
La riproduzione del contenuto è subordinata alla
citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits met
duidelijke bronvermelding Printed in Belgium DANMARK FRANCE 2
• #
■ ■■
M * M ­ ONO ■f M A M | | Ο Ν Γ1
1977 1H77 197S
IRELAND ITALIA NEDERLAND
• _
• · · · φ #
• . *
• · . /**»—"V f
3
<
'
nn"­'.;
100% ΰϋ :
O N Dj M ; J A s o '
ï9?7 1978
BELGIQUE­BELGIË UNITED KINGDOM
­50
I |ASONO)fMAM| ¡ A S Ο Ν D i Ο Ν O I F
1977 1978 1976 habillement trikotage _ bonneterie beklædning „_,
maglieria e calzetteria BekleidungXD articoli di abbigliamento Wirkerei und Strickereiχ3,
kledingindustrie knitted and crocheted goods tricot­ en kousenindustrje garments
Γ 1978 2· 3· 4* r 6 r 8* 9* 1* 2* 3* r 6 r 8* r 1978 4"
M"
0 Ν D 0 D Ν 0 0 Ν 0 0 Ν 0 0 Ν D 0 0 0 Ν 0 0 Ν 0 α Ν D 0 Ν D 0 a D 0 0 Ν α α
+ 1 IT I +
67 2 2 =
16 3 3
S S 4 4
9 10 7 12 12 28 1 73 27 7 + 6 7 6 12 3 4 39 36 40 11 10 9 12 17 18 1 62 21 6 11 5 11 6 11 13 40 34 38 +
2.9 49 42 47 73 78 78 54 57 51 82 82 81 83 83 82 2 1.8 57 64 55 69 68 78 59 65 60 78 80 85 88 88 72 2 13 70 82 25 70 81 = BR. Deutschland 45 51 47 15 19 18 7 7 9 7 8 10 25 21 9 1 1 2 13 10 β 3 10 3 11 3 8 9 13 32 31 34 — _
­39 ­44 ­ 3 ­16 ♦ 32 ♦29 ♦39 ♦ 33 ♦ 36 ­ 4 ­ 1 ♦12 ♦12 ♦ 28 4 1 ♦24 ­ 4 ­41 ­14 ♦31 ♦ 4 ♦ 2 ­ 1 •12 ♦17 • IB 4 3 ♦ 12 ­ 7 ­21 ­26 ­23 ­19 ­10 ♦ 4 s s
20 10 13 3 2 6 12 11 8 ¿5 21 18 64 63 59 1 32 9 24 23 26 21 13 30 18 14 13 24 17 29 54 51 59 1 31 15 +
63 64 73 34 41 71 76 75 79 59 72 80 16 37 67 67 55 45 31 79 81 76 57 69 62 46 49 41 2 69 44 2.5 70 41 2 64 2.3 56 54 44 =
17 26 14 63 57 23 12 13 16 3 5 11 19 9 3 12 25 15 13 7 2 3 9 4 24 20 22 20 35 42 39 14 —
» 3 ­16 ­ 1 -60 ­55 ♦ 9 ♦ 9 ♦ 2 ♦ 5 ♦ 3 ♦ 20 ♦ 51 ♦59 4 19 ♦ 6 ­17 ­ 2 ­ 5 ♦ 14 ♦16 ♦84 ♦ 63 ♦ 59 4 24 ♦ 28 ­15 ♦ 4 ♦ 1 ♦ 6 ­14 ­29 ­ 9 ♦ 15 ♦54 s s
31 50 44 69 65 67 62 1 50 62 99 1 38 99 50 1 a 1 1 21 6 33 21 39 54 48 9 46 85 65 1 24 1 16 + 37 11 4 +
38 12 38 99 7 1 99 62 1 50 2 67 99 99 88 15 2 17 92 84 38 76 60 66 73 89 94 80 61 41 48 54 35
31 44 50 31 35 33 50 31 3 34 25 3 34 1 6 6 16 5 4 3 3 51 7
»38 ♦ 30 ♦ 62 ♦ 1 ♦31 ♦ 99 ♦ 38 ♦ 99 ♦50 ♦34 4 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 18 ­28 ♦ 32 ♦ 15 ♦ 11 ­ 6 ­12 ♦39 ♦ 49 ♦ 44 ♦ 6 ♦ 46 ♦ 85 ♦ 65 4 15 ­ 6 ♦ 16 s ♦ 12 s * 1
9 18 12 10 1 5 49 35 10 16 25 35 40 63 40 1 16 47 28 20 14 21 45 31 44 45 1 36 59 21 + 26 14 8 20 28 30 31
73 32 70 57 31 65 33 59 62 78 58 55 56 36 56 2 86 49 3.6 82 70 56 55 2 70 36 3.2 65 38 33 44 54 46 49 68 71 76 73 53 52
18 50 18 33 68 30 18 6 28 6 10 17 4 1 4 3 4 18 36 53 48 26 26 21 1 1 4 16 6 2 17 3 5 14
­ 9 ­32 ­ 6 ­23 ­67 ­25 •31 ♦ 29 ­18 ♦10 ♦ 8 ♦36 ♦ 25 ♦62 ♦ 36 4 ♦ 43 ­18 ­10 ­39 ­40 ­ 6 ♦ 2 ♦ 9 ♦30 ♦27 ♦ 16 ­ 2 ♦15 ♦ 43 ♦14 ♦44 ♦45 4 ♦54 ♦ 7 s s
+ +
s s
2 2 1 1 19 18 18 2 1 10 12 18 1 66 9 9 7 3 4 1 23 29 27 17 19 13 18 16 34 1 3 45 19 +
29 29 26 27 26 31 68 81 72 51 40 56 90 88 73 2 90 34 1.7 64 39 50 64 67 62 61 45 51 56 82 76 65 2 81 53 2.1 5S 42 54 33
69 69 74 72 73 69 13 1 10 49 58 9 36 Belgique­België 10 9 12 38 30 31 8 1 3 2 23 43 3 58 52 51 47 42 35 4
-67 ­67 ♦ 33 8 ♦ 43 ­ 4 ­74 ­71 ­72 ­69 ♦ 6 ♦ 17 ♦ 8 ­49 ­56 ­42 ♦10 ♦ 12 ♦ 9 4 10 ♦ 66 -36 ­49 ­43 ­44 ­44 ­38 ­34 ♦ 13 ♦20 ♦ 15 ­21 ­11 ­18 ♦ 18 ♦ 8 4 s s
1 32 32 39 32 1 1 1 11 13 9 1 54 39 11 +
11 65 30 13 30 30 99 99 99 71 65 76 89 87 91 2 46 61 1.4 89 2
Luxembourg 35 48 70 38 29 35 24 3 3 57 38 _
4 ­25 ­35 ­ 6 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 1 ­29 ­35 ­24 ♦ 11 ♦ 13 ♦ 9 4 ♦ 39 ♦ 11 s s
18 16 13 3 2 37 43 35 24 19 12 27 23 15 58 68 55 66 71 82 1 36 4 33 3D 25 23 24 23 60 80 76 1 14 +
68 35 38 33 29 18 2 40 3.C 57 54 57 62 70 54 67 57 57 63 71 71 68 40 20 24 2 63 3.0 79 50 45 49 45 62 52 52 61 28 —
United Kingdom 28 27 25 26 43 31 10 13 12 6 5 9 73 13 12 16 31 19 36 21 19 17 7 4 7 1 3 46 7 3 7 _ —
­10 ­22 ­29 ♦ 24 ♦ 31 ♦19 ­ 7 ­24 ♦ 6 ♦ 1 ­ 2 ♦ 51 ♦ 64 ♦ 48 •65 ♦ 71 ♦ 82 4 15 ♦ 29 ­11 ­12 ­40 ♦23 ♦ 17 ♦ 13 ♦ 17 ♦ 19 ♦14 ♦ 60 ♦ 80 ♦ 76 4 17 ♦ 7 s s
+ + 18 18 13 16 20 28 24 22 23 25 37 38 50 1 12 11 10 8 1 4 31 26 22 18 18 17 49 51 44 1 20 24
2.Τ 60 49 61 54 40 65 59 65 64 71 72 75 51 49 55 2 2.4 56 56 55 57 55 58 67 71 69 64 67 67 62 62 50 2 = = E0F­EWG­CEE­EEG­EEC S 28 40 29 38 59 31 10 8 14 11 10 8 1 3 24 26 27 30 29 22 5 5 7 14 10 1 3 — ­ ♦ 17 ♦ 36 ­16 ­29 ­19 -30 ­58 ­27 ♦ 21 •18 ♦ 8 ♦ 7 ♦ 8 ♦ 9 ♦49 ♦ 51 ­ 4 ­ 8 ­ 9 ­17 ­13 ­ 2 ♦23 ♦19 ♦17 ♦ 8 ♦ 13 • 38 ♦ 50 4 ♦ 43 4 s