Raportti osteoporoosista Euroopan yhteisössä
124 pages
Finnish

Raportti osteoporoosista Euroopan yhteisössä

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
124 pages
Finnish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Raportti osteoporoosista Euroopan yhteisössä Ehkäisytoimenpiteet Jokaisen on otettava Päätin olla vastuu kaatumatta elämästään. enää. (A) (FIN) Tajusin, että minun oli tehtävä jotain, W ettei elämä | lipuisi ohitse. A (UK) ^ Huolestun, kun w * muistan, että Olen huolissani ^*■*1 äitini kuoli tuli =vaisuudes­ansiosta en lonkkamurtu­ ta. (NL) invalidisoidu. . man seurauk­(EL) sena. (P) T3 · Lääkärit lupa­Ikävöin entistä sivat ihmeitä. elämääni hyvin (L) paljon. (S) Toivon, että Kalastamine Tunsin itseni Älä huolehdi ntiheyteni on hyvää hyödyttömäksi turhia ja ota olisi mitattu terapiaa, vaikka vastuu omasta ja olin masen­aikaisemmin. se onkin joskus tunut. (F) elämästäsi. (B) ■) kivuliasta. (DK) Paikallinen Osteoporoosi li *:*»* Varo, mummi v« tukiryhmä ei enää voi mennä auttoi minua hankaloita rikki. (I) paljon. (D) elämääni. (E) Työllisyys ja sosiaaliasiat Euroopan komissio Raportti osteoporoosista Euroopan yhteisössä Ehkäisytoimenpiteet Työllisyys & sosiaaliasiat Kansanterveys Euroopan komissio Työllisyys-, työmarkkinasuhde-ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V/F/3 Käsikirjoitus valmistunut 1998 Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä, työmarkkinasuhteista ja sosiaaliasioista vastaavan Euroopan komission pääosaston näkemystä tai kantaa. Euroopan komissio ja sen nimissä toimivat henkilöt eivät ole vastuussa jäljempänä esitettyjen tietojen myöhemmästä käytöstä.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 76
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Raportti osteoporoosista
Euroopan yhteisössä
Ehkäisytoimenpiteet
Jokaisen on
otettava Päätin olla
vastuu kaatumatta
elämästään. enää. (A)
(FIN)
Tajusin, että
minun oli
tehtävä jotain, W
ettei elämä |
lipuisi ohitse. A (UK) ^
Huolestun, kun
w * muistan, että
Olen huolissani
^*■*1 äitini kuoli
tuli =vaisuudes­ansiosta en
lonkkamurtu­ ta. (NL) invalidisoidu. . man seurauk­
(EL)
sena. (P)
T3 ·
Lääkärit lupa­Ikävöin entistä
sivat ihmeitä. elämääni hyvin
(L) paljon. (S)
Toivon, että Kalastamine Tunsin itseni Älä huolehdi
ntiheyteni on hyvää hyödyttömäksi turhia ja ota
olisi mitattu terapiaa, vaikka vastuu omasta ja olin masen­
aikaisemmin. se onkin joskus tunut. (F) elämästäsi. (B)
■) kivuliasta. (DK)
Paikallinen Osteoporoosi
li *:*»* Varo, mummi v« tukiryhmä ei enää
voi mennä
auttoi minua hankaloita
rikki. (I)
paljon. (D) elämääni. (E)
Työllisyys ja sosiaaliasiat
Euroopan komissio Raportti osteoporoosista
Euroopan yhteisössä
Ehkäisytoimenpiteet
Työllisyys & sosiaaliasiat
Kansanterveys
Euroopan komissio
Työllisyys-, työmarkkinasuhde-
ja sosiaaliasiain pääosasto
Yksikkö V/F/3
Käsikirjoitus valmistunut 1998 Julkaisun sisältö ei välttämättä kuvasta työllisyydestä, työmarkkinasuhteista ja sosiaaliasioista vastaavan
Euroopan komission pääosaston näkemystä tai kantaa.
Euroopan komissio ja sen nimissä toimivat henkilöt eivät ole vastuussa jäljempänä esitettyjen tietojen
myöhemmästä käytöstä.
Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta
(http://europa.eu.int).
Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.
Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999
ISBN 92-828-5338-1
© Euroopan yhteisöt, 1999
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Printed in Belgium
PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Esipuhe
Osteoporoosi on huomattavasti yleistynyt, ja tarvitaan yhteistä toimintalinjaa, jotta kaikki asian
osapuolet voisivat tehdä yhteistyötä. Raportissa Osteoporoosi Euroopan yhteisössä -
ehkäisytoimenpiteet tarkastellaan jäsenvaltioiden nykyisiä ohjeita ja yhteisiä kannanottoja
(Liite 1). Se tarjoaa yhteisen lähtökohdan toimenpiteille, sillä siinä annetaan suosituksia ja
yksityiskohtaisia tietoja kaikista asiaankuuluvista aiheista, kuten epidemiologiasta ja
väestötieteestä, ravinnosta, liikunnasta, taudinmäärityksestä, hoidosta ja osteoporoosista
puhumisen edistämisestä. Tässä luvussa ehdotetaan selkeisiin tavoitteisiin perustuvia ja tarkoin
rajatuille kohderyhmille tarkoitettuja toimintamalleja ja yksittäisiä toimenpiteitä, joiden avulla
raportista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä.
Tavoitteet
Kaikilla toimenpiteillä ja aloitteilla pyritään seuraaviin ensisijaisiin tavoitteisiin:
a) vähentämään merkittävästi uusien osteoporoositapausten ja niihin liittyvien murtumien
määrää
b) takaamaan osteoporoosipotilaille tyydyttävä elämänlaatu.
Lisäksi selkeisiin toimintatavoitteisiin kuuluu, että
• saataisiin poliitikot ja terveydenhuollon viranomaiset soveltamaan asianmukaisia
suosituksia, jotta lisättäisiin resursseja osteoporoosin ehkäisyä, varhaista havaitsemista ja
hoitoa varten
• raportti tulisi lääkäreille ja muille terveydenhuollon työntekijöille tutuksi ja he pitäisivät sitä
arvokkaana tietolähteenä toimiessaan potilaiden ja kollegojen kanssa
• saataisiin kansalliset osteoporoosiyhdistykset perustamaan ja kehittämään tehokkaita
verkostoja, joissa kaikki kohderyhmät ovat mukana
• raportti helpottaisi kohderyhmien välistä kanssakäymistä ja herättäisi entistä paremmin
huomaamaan yhteiset edut
,t
• raportti ja muu aiheeseen liittyvä aineisto olisi kaikkien asianosaisten ja suuren yleisön
saatavilla (esim. Internetin kautta); siten lisättäisiin ihmisten tietoisuutta osteoporoosista,
riskitekijöistä ja ennaltaehkäisystä
• järjestettäisiin laaja yhtenäinen tiedotuskampanja tuomaan esille osteoporoosi ja siihen
liittyvät kysymykset.
Kohderyhmät
Jotta tavoitteisiin päästäisiin, tarvitaan seuraavien kohderyhmien aktiivista yhteistyötä:
• poliitikot ja terveydenhuollon viranomaiset Euroopan tasolla, jäsenvaltioissa ja
paikallistasolla
• yleis- ja erikoislääkärit ja erilaiset terveydenhuollon työntekijät kuten fysio- ja
toimintaterapeutit sekä proviisorit
• kansalliset osteoporoosiyhdistykset ja alueelliset omatoimiryhmät, jotka tukevat
osteoporoosipotilaita ja tiedottavat suurelle yleisölle osteoporoosin ehkäisystä • lehdistön, radion ja television toimittajat
• kaikki ikäryhmät.
On tunnistettava kohderyhmien yhteiset ja ryhmäkohtaiset tarpeet. Kullekin kohderyhmälle on
laadittava yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jotta lisättäisiin mahdollisimman paljon
ihmisten tietoisuutta osteoporoosista ja kiinnostusta raporttia kohtaan. Yhteistyötä
kohderyhmissä ja niiden kesken on tuettava mahdollisuuksien mukaan.
Julkiset tiedotusvälineet ja suuri yleisö haluavat tietoa selkeässä ja helppotajuisessa muodossa,
josta käy selvästi ilmi toiminnan ja sen seurausten suhde. Lääkäritkin kaipaavat käytännön
suosituksia ja tehokkaita apuvälineitä päivittäiseen hoitotyöhön. Kaikilla terveydenhuollon
työntekijöillä, terveydenhuollon viranomaisilla ja poliitikoilla lienee tieteellistä ja
yhteiskunnallista kiinnostusta aiheeseen. Useimmissa tapauksissa osteoporoosiyhdistysten tai
tukiryhmien toimintaan aktiivisesti osallistuvilla tai heidän sukulaisillaan on osteoporoosi
taikka he kuuluvat riskiryhmään.
Toimenpiteet raportin hyödyntämiseksi
Alustavat toimenpiteet
Tieteellisen raportin arvo piilee sisällön lisäksi siinä, miten tieto esitetään, miten tehokkaasti
siitä tiedotetaan ja miten hyvin kohderyhmät ottavat sen vastaan. Uusien osteoporoositapausten
määrää on mahdollista vähentää vasta sitten, kun Raportti: Osteoporoosi Euroopan yhteisössä
-ehkäisytoimenpiteet saavuttaa kohderyhmänsä ja raportin suosituksia noudatetaan. Raporttia
onkin jo esitelty alustavasti seuraavissa yhteyksissä:
eurooppalaisten ja kansallisten kohderyhmien edustajille Euroopan parlamentissa •
Brysselissä 10. kesäkuuta 1998
eurooppalaisessa osteoporoosikongressissa Berliinissä 11.-15. Syyskuuta 1998, jolloin
raporttia voitiin esitellä ja levittää alan eri ammattiryhmille.
Esittely
Raportti: Osteoporoosi Euroopan yhteisössä - ehkäisytoimenpiteet ja siihen liittyvää
materiaalia on saatavissa kaikilla ll:llä Euroopan unionin 15 jäsenvaltion virallisella
kielellä (jotka ovat englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, ranska, ruotsi,
saksa, suomi ja tanska) sekä arabiaksi. Lehdistön tietopaketti on saatavissa myös kiinaksi ja
venäjäksi. Saatavissa on:
tieteellinen raportti kokonaisuudessaan
raportin tiivistelmä
tiedote suurelle yleisölle
terveydenhuollon työntekijöille tarkoitettu diasarja, jonka voi kopioida Euroopan
osteoporoosisäätiön Internet-sivuilta
laaja lehdistön tietopaketti, jossa on Euroopan komission, WHO:n ja Euroopan n yhteisesti laatima lehdistötiedote, raportin tiivistelmä, tiedote suurelle
yleisölle, tietolehtinen, yhden osteoporoosipotilaan tai riskiryhmään kuuluvan
tapausselostus kustakin Euroopan unionin jäsenvaltiosta sekä alan kansallisten
organisaatioiden yhteystiedot. Levittäminen
Raporttia levittävät muun muassa Euroopan komissio, Euroopan osteoporoosisäätiö, Saksan
vihreä risti, kansalliset osteoporoosiyhdistykset, ammatilliset järjestöt sekä osteoporoosialan
tuki- ja omatoimiryhmät. Vuonna 1998 tärkein tapahtuma kansallisille
osteoporoosiyhdistyksille oli maailmanlaajuinen osteoporoosipäivä, jota vietettiin 24.
kesäkuuta.
Lisäksi asiasta tiedotetaan seuraavin keinoin:
• WHO jakaa lehdistöpakettia kansallisiin ja aluetoimistoihinsa kaikkialla maailmassa
maailman osteoporoosipäivän yhteydessä, sillä raportin avulla voidaan tiedottaa
osteoporoosista ja siihen tarvittavista resursseista myös Euroopan unionin ulkopuolisissa
maissa.
• järjestetään koulutuspäiviä yleis- ja erikoislääkäreille sekä muille terveydenhuollon
työntekijöille
• tiedotetaan, että materiaali löytyy kaikilla kielillä Euroopan osteoporoosisäätiön Internet­
sivuilta osoitteesta: http://www.effo.org
Muita suositeltavia toimia
Tehokkuuden ja resurssien vähäisyyden vuoksi on syytä keskittyä toistuviin, tuloshakuisiin
tapahtumiin, alan organisaatioiden (kuten omatoimiryhmien) ja lääkäreiden koulutukseen ja
tukemiseen, kaikkien ryhmien välisen yhteistoiminnan edistämiseen ja lehdistölle
tiedottamiseen. On aina syytä miettiä toimenpiteiden mahdollisia kerrannaisvaikutuksia.
Toimet voivat olla esimerkiksi:
koordinoitua toimintaa, jonka Euroopan osteoporoosisäätiö järjestää yhdessä WHO:n ja •
kansallisten organisaatioiden kanssa joka vuosi maailman osteoporoosipäivänä ja jonka
avulla suurelle yleisölle tiedotetaan osteoporoosin ehkäisystä
kansallisten osteoporoosiyhdistysten ja muiden alan organisaatioiden järjestämiä vuotuisia
viikon tai kuukauden pituisia osteoporoosikampanjoita, joiden aihe vaihtelee ja voisi olla
"tietoisuuden lisääminen" (siis mahdollisuudet puhua asiantuntijoiden kanssa), "ravinto"
(esimerkiksi luita vahvistavat ateriat ravintoloissa ja työpaikkaruokaloissa tai
valmistusohjeiden jakaminen), "asianmukainen liikunta" tai "neuvonta" (esimerkiksi
neuvontapalvelu osteoporoosipotilaille ja muille asiasta kiinnostuneille)
uusien tukiryhmien perustaminen ja tehokkaan tukiryhmien verkoston kehittäminen siten,
että tuetaan asianmukaista yhteistyötä (esimerkiksi uusien ja vanhojen ryhmien kesken).
Jatkotoimet
Sopiva jatkotoimi on luoda tieteellinen arviointimenetelmä, jolla voitaisiin mitata muutoksia
tietämyksessä osteoporoosista, asenteissa ja käyttäytymisessä. Jatkuvan kriittisen arvioinnin on
oltava erottamaton osa edellä kuvattua toimintaohjelmaa, jotta asetetut tavoitteet voidaan
saavuttaa eli vähentää uusien osteoporoositapausten määrää ja taata osteoporoosipotilaille
tyydyttävä elämänlaatu. SISALLYS
Johdanto
1. Epidemiologia 13
1.1 Johdanto
1.2 Osteoporoottisten murtumien ilmaantuvuus/esiintyvyys Euroopassa 14
1.2.1 Lonkkamurtumat5
1.2.2 Nikamamurtumat
1.3 Demografiset ja sosiaalis-taloudelliset ennusteet Euroopassa 1
1.4 Osteoporoottisten murtumien ennusteet 16
1.5 Taloudelliset näkökohdat7
1.6 Maakohtaiset ennusteet8
1.6.1 Maat, joissa eläkeläisten määrä suhteessa työssäkäyvien määrään
kasvaa nopeasti9
1.6.1.1 Saksa 1
1.6.1.2 Irlanti
1.6.1.3 Luxemburg
1.6.1.4 Alankomaat 20
1.6.1.5 Espanja
1.6.2 Maat, joissa eläkeläisten määrä suhteessa työssäkäyvien määrään
kasvaa hitaasti
1.6.2.1 Belgia
1.6.2.2 Tanska1
1.6.2.3 Ranska
1.6.2.4 Ruotsi
1.6.2.5 Yhdistynyt kuningaskunta 2
1.6.3 Maat, joissa eläkeläisten määrä suhteessa työssäkäyvien määrään kasvaa
keskinkertaisella nopeudella2
1.6.3.1 Itävalta
1.6.3.2 Suomi
1.6.3.3 Kreikka
1.6.3.4 Italia 2
1.6.3.5 Portugali3
2. Luun fysiologia ja osteoporoosin patogeneesi 3
2.1 Luun rakenne 3
2.2 D-vitamiini
2.3 Lisäkilpirauhashormoni eli parathormoni
2.4 Luun uudismuodostus
2.5 Osteoporoosin patofysiologia4
2.5.1 Luun uudismuodostuksen ja rakenteen muutokset 3
2.5.2n kestävyyden määräävät tekijät2.6 Iästä riippuvat luumassan muutokset 34
2.6.1 Luun huippumassa
2.6.1.1 Luumassaan vaikuttavat geneettiset tekijät
2.6.1.2 Ravitsemustekijät5
2.6.1.3 Liikunta
2.6.1.4 Sukupuolihormonit
2.7 Iästä riippuva luumassan väheneminen 36
2.7.1 Iästä riippuvan luumassan vähenemisen patogeneesi
2.8 Osteoporoosin patogeneesi
Luuston terveyteen vaikuttavat ravitsemustekijät 41
3.1 Kalsium 4
3.1.1 Kalsiumin tarve ja nykyiset kalsiumin saantisuositukset
3.1.2n saanti2
3.2 D-vitamiini
3.2.1 Nykyiset D-vitamiinin saantisuositukset3
3.2.2 D-vitamiinin saanti
3.3 Muut ravitsemustekijät 4
3.3.1 Proteiini
3.3.2 Fosfaatti
3.3.3 Magnesium4
3.3.4 Natrium
3.3.5 Fluoridi
3.3.6 C-vitamiini
3.3.7 K-vitamiini
3.4 Alkoholin, kahvin ja tupakoinnin vaikutus luun mineraalitiheyteen ja murtumariskiin 45
3.4.1 Alkoholi5
3.4.2 Kofeiini 4
3.4.3 Tupakointi
3.5 Ravintoaineiden saantisuositukset ja riskiryhmien arviointi 46
3.5.1 Kalsiumin saanti
3.5.2 D-vitamiinin saanti
3.5.3 Muut ravitsemusta koskevat suositukset 4
Diagnostiikka ja riskin arviointi 57
4.1 Osteoporoosin kliiniset esiintymismuodot
4.2 Diagnostiset testit
4.3 Riskin arviointi
4.3.1 Kliiniset riskitekijät8
4.3.1.1 Tärkeimmät riskitekijät
4.3.1.2 Muut riskitekijät9
4.3.2 Luun tiheysmittaukset
4.3.3 Luumassan ja murtumariskin yhteys 60
4.3.4 Osteoporoosin diagnosointi luun tiheysmittauksella
4.3.5 Luun aineenvaihdunnan mittarit1

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents