Rapport om osteoporos i Europeiska gemenskapen
116 pages
Swedish

Rapport om osteoporos i Europeiska gemenskapen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
116 pages
Swedish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Rapport om osteoporos i Europeiska gemenskapen Förebyggande åtgärder F% * i Jag har Det är nödvän­bestämt mig digt att själv ta för att aldrig ansvar. (FIN) mera falla. (A) ■f-Tii ιΐΛΐι im den återståen delen av mitt liv skulle gå mig förbi När jag tänker på att min mor Jag oroar mig dog av en den behandling jag för framtiden. höftfraktur får, inte kommer att (NL) blir jag verkli­ bli invalidiserad i gen orolig. (P) framtiden. (EL) « Jag saknar Läkarna lova­ .*«­* M mitt vanliga liv de ett under. väldigt, väldigt (L) mycket. (S) Jag önsk bentä­ Fiske, även om I Jag kände mig »a Oroa dig inte thetsmätnin­ det gör ont värdelös och och ta ansvar gen hade ¡bland, är bra deprimerad. för ditt liv. (B) gjorts tidigare. terapi. (DK) (F) I(IRL) Den lokala Osteoporosen ΤΙΓ1 osteoporosföre­ Var varsamma förstör inte ningens stöd­ med mormor! längre mitt grupp vartill Hon kan gå dagliga liv. (E) stor hjälp för sönder. (I) mig. (D) Sysselsättning & socialpolitik Europeiska kommissionen Rapport om osteoporos i Europeiska gemenskapen Förebyggande åtgärder Sysselsättning & socialpolitik Hälsa Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik Enhet V/F.3 Manuskriptet färdigställdes 1998 Innehållet i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis åsikter eller ställningstaganden av Europeiska kom­missionen, Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 38
EAN13 928285339
Langue Swedish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Rapport om osteoporos i
Europeiska gemenskapen
Förebyggande åtgärder F% * i
Jag har
Det är nödvän­
bestämt mig
digt att själv ta
för att aldrig
ansvar. (FIN)
mera falla. (A)
■f-Tii ιΐΛΐι im
den återståen
delen av mitt liv
skulle gå mig förbi
När jag tänker
på att min mor
Jag oroar mig
dog av en den behandling jag
för framtiden.
höftfraktur får, inte kommer att
(NL) blir jag verkli­ bli invalidiserad i
gen orolig. (P) framtiden. (EL)
«
Jag saknar
Läkarna lova­ .*«­* M mitt vanliga liv
de ett under.
väldigt, väldigt
(L)
mycket. (S)
Jag önsk
bentä­ Fiske, även om I Jag kände mig »a Oroa dig inte
thetsmätnin­ det gör ont värdelös och
och ta ansvar
gen hade ¡bland, är bra deprimerad.
för ditt liv. (B)
gjorts tidigare. terapi. (DK) (F) I
(IRL)
Den lokala
Osteoporosen ΤΙΓ1 osteoporosföre­ Var varsamma
förstör inte ningens stöd­ med mormor!
längre mitt grupp vartill Hon kan gå
dagliga liv. (E) stor hjälp för sönder. (I)
mig. (D)
Sysselsättning & socialpolitik
Europeiska kommissionen Rapport om osteoporos i
Europeiska gemenskapen
Förebyggande åtgärder
Sysselsättning & socialpolitik
Hälsa
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad
och socialpolitik
Enhet V/F.3
Manuskriptet färdigställdes 1998 Innehållet i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis åsikter eller ställningstaganden av Europeiska kom­
missionen, Generaldirektoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik.
Tack till de osteoporospatienter och de personer som löper stor risk att drabbas av osteoporos som har bidragit
med foton till omslaget av denna rapport.
En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern
(http://europa.eu.int).
Kataloguppgifter finns i slutet av publikationen.
Luxemburg: Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 1999
ISBN 92-828-5339-X
© Europeiska gemenskaperna, 1999
Kopiering tillåten med angivande av källan.
Printed in Belgium
TRYCKT PÄ ICKE KLORBLEKT PAPPER FORORD
Den dramatiskt ökade förekomsten av osteoporos gör det nödvändigt att utarbeta en strategi
där alla berörda parter samarbetar. I Rapport om osteoporos i Europeiska gemenskapen -
förebyggande åtgärder redovisas nationella riktlinjer och konsensusuttalanden (bilaga 1). Den
utgör en gemensam utgångspunkt för åtgärder genom att den innehåller rekommendationer och
detaljerad information om alla relevanta områden: epidemiologi och demografi, näringsfrågor,
fysisk träning, diagnostik, behandling och den underlättar kommunikationen om osteoporos. I
detta avsnitt presenteras strategier och specifika åtgärder så att man på bästa sätt kan utnyttja
rapporten på grundval av klara målsättningar och klart definierade målgrupper.
Målsättningar
De övergripande mål som alla åtgärder och initiativ ska inriktas på, är:
a) att påtagligt minska förekomsten av osteoporos och därtill relaterade frakturer och
b) att garantera en acceptabel livskvalitet för osteoporospatienter.
Konkreta målsättningar förenade med dessa är
• att politiker och tjänstemän inom hälso- och sjukvården utfärdar adekvata
rekommendationer för att förbättra resurserna för förebyggande, tidigupptäckt och
behandling av osteoporos,
• att läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal får kännedom om rapporten och ser den
som ett värdefullt verktyg i sin samverkan med patienter och kollegor,
• att nationella osteoporosföreningar skapar och utvecklar effektiva nätverk där alla
målgrupper ingår,
• att rapporten bidrar till att underlätta kommunikation mellan olika målgrupper och ökar
insikten om att man har gemensamma intressen,
• att rapporten och tillhörande material görs tillgänglig för alla intresserade parter och för
allmänheten (t.ex. via Internet) så att befolkningens kännedom ökar om osteoporos,
riskfaktorer och förebyggande åtgärder.
• att gemensamt starta en omfattande mediekampanj och på så sätt avsevärt lyfta fram frågor
om osteoporos och därtill relaterade frågor.
Målgrupper
För att dessa mål ska uppnås är det ytterst viktigt att flera målgrupper samarbetar aktivt:
• Politiker och tjänstemän inom hälso- och sjukvården på europeisk, nationell och regional
nivå.
• Allmänpraktiserande läkare, specialister och representanter för olika medicinska specialområden som t.ex. sjukgymnaster, arbetsterapeuter och farmaceuter.
• Nationella osteoporosföreningar och regionala självhjälpsgrupper som stöder personer som
drabbats av osteoporos och informerar allmänheten om förebyggande av osteoporos.
• Journalister på tidningar, radio och television.
• Alla åldersgrupper i befolkningen.
Såväl målgruppernas särskilda som mer allmänna intressen ska tillgodoses. För att man ska
kunna höja medvetenheten om osteoporos och väcka intresse för rapporten hos så många som
möjligt måste en detaljerad handlingsplan för respektive målgrupp utarbetas och genomföras.
Motivationen för samarbete inom och mellan olika målgrupper bör uppmuntras varhelst det är
genomförbart.
Media och den stora allmänheten är intresserade av att få all information på ett klart strukturerat
sätt och i en språkligt lättillgänglig form, som tydligt visar på förhållandet mellan åtgärder och
deras effekter. Läkare vill också ha praktiska rekommendationer och effektiva verktyg som
underlättar deras dagliga kontakt med patienterna. Personal inom hälso- och sjukvården,
myndigheter och politiker kan förmodas ha ett vetenskapligt och socialt intresse av frågan. De
som är aktiva i en nationell osteoporosförening eller stödgrupp är ofta motiverade, antingen
därför att de själva har osteoporos, tillhör en högriskgrupp eller därför att de har en släkting
som drabbats av sjukdomen.
Åtgärder - att utnyttja rapporten på bästa sätt
De första åtgärderna
Värdet av en vetenskaplig rapport bestäms inte enbart av dess innehåll, utan även av hur den
presenteras, hur effektivt den sprids och hur den tas emot och accepteras av målgrupperna.
Först när informationen i Rapport om osteoporos i Europeiska gemenskapen - förebyggande
åtgärder nått ut till alla berörda grupper och dess rekommendationer börjar tillämpas i praktiken
finns det en chans att målet om minskad förekomst av osteoporos ska kunna uppnås. Rapporten
har därför hittills presenterats vid följande tillfällen:
• i Europaparlamentet i Bryssel den 10 juni 1998 där europeiska och nationella representanter
för målgrupperna var närvarande.
• vid Europeiska kongressen om osteoporos i Berlin 11-15 september 1998, som erbjöd ett
utmärkt tillfälle att presentera rapporten för professionella grupper.
Presentationen
Rapport om osteoporos i Europeiska gemenskapen - förebyggande åtgärder och tillhörande
material finns tillgängligt på de 15 medlemsstaternas 11 officiella språk (danska, engelska,
finska, franska, grekiska, holländska, italienska, portugisiska, spanska, svenska och tyska) samt
arabiska. Dessutom finns pressmaterialet översatt till kinesiska och ryska.
Informationsmaterialet består av följande delar:
• Den fullständiga vetenskapliga rapporten.
• En sammanfattning av rapporten. • En informationsfolder för allmänheten.
• En Powerpoint-presentation med diabilder för hälso- och sjukvårdspersonal. Materialet kan
hämtas från hemsidan för European Foundation For Osteoporosis (EFFO).
• Ett omfattande pressmaterial med ett pressmeddelande som gemensamt utfärdats av
Europeiska kommissionen, Världshälsoorganisationen och European Foundation For
Osteoporosis, sammanfattningen av rapporten, informationsfoldern, ett faktablad, en
fallbeskrivning från varje medlemsstat med personer som antingen drabbats av osteoporos
eller riskerar att få det samt kontaktuppgifter om nationella osteoporosföreningar och
närliggande organisationer.
Spridning
Spridningen av rapporten är en gemensam uppgift för Europeiska kommissionen, European
Foundation For Osteoporosis, det tyska "Gröna korset", nationella osteoporosföreningar,
yrkesorganisationer, osteoporosstödgrupper och självhjälpsgrupper. De nationella
osteoporosorganisationernas viktigaste evenemang under 1998 var Internationella
osteoporosdagen den 24 juni 1998.
Rapporten sprids även på följande sätt:
• På Internationella osteoporosdagen sprider Världshälsoorganisationen pressmaterialet till
sina regionala och nationella kontor över hela världen eftersom rapporten kan användas
också i andra länder för att öka medvetenheten om osteoporos och behovet av att tillföra
mera resurser mot denna sjukdom.
• Via institutioner som organiserar utbildningsprogram för allmänpraktiserande läkare,
sjukhusläkare och representanter för olika medicinska specialområden.
Genom att allt material görs tillgängligt på alla språk via Internet på hemsidan för European •
Foundation For Osteoporosis (http://www.effo.org).
Andra rekommenderade åtgärder
För att uppnå största möjliga effektivitet, och med tanke på begränsade resurser, bör
verksamheten inriktas på resultatorienterade och återkommande evenemang, på utbildning och
stärkande av de organisationer som hör till de berörda målgrupperna (t.ex. självhjälpsgrupper)
och läkare, på att underlätta kommunikationen mellan alla dessa grupper samt på att mobilisera
pressen. Man bör alltid beakta den möjliga "snöbollseffekten" av varje enskild åtgärd.
Exempel på sådana åtgärder är:
• Samordnade aktiviteter som varje år organiseras av European Foundation For Osteoporosis
i samarbete med Världshälsoorganisationen och de nationella organisationerna på
Internationella osteoporosdagen för att upplysa allmänheten om förebyggande av osteoporos.
• Årliga kampanjer om osteoporos under en vecka eller en månad i de nationella
osteoporosföreningarnas och liknande organisationers regi. Huvudtemat för kampanjerna bör
variera och kan vara t.ex. ökad kännedom om olika frågor (t.ex. möjligheter att tala med
experter), näringsfrågor (t.ex. menyer med "bra mat för benstommen" på restauranger och i
personalmatsalar, spridning av recept) lämpliga fysiska aktiviteter och rådgivning (t.ex.
rådgivning för osteoporospatienter och andra intresserade). • Bildandet av nya stödgrupper och fortsatt utveckling av ett effektivt nätverk av stödgrupper
genom uppmuntran till samarbete av olika slag (t.ex. mellan nya och gamla grupper).
Nästa steg
Ett lämpligt sätt att gå vidare är att utarbeta en vetenskaplig utvärderingsprocess for att mäta
förändringar i de olika parametrarna, bl.a. kunskap om osteoporos, attityder och beteende En
fortlöpande och kritisk utvärdering måste utgöra en integrerad del av det ovannämnda
handlingsprogrammet för att målen att minska förekomsten av osteoporos och garantera
patienterna en acceptabel livskvalitet ska kunna uppnås. INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING 11
1. EPIDEMIOLOGI3
1.1 Inledning
1.2 Incidens/prevalens av osteoporotiska frakturer i Europa 14
i.2.1 Höftfraktur 14
1.2.2 Kotfrakturer 15
1.3 Demografiska och socioekonomiska prognoser för Europa5
1.4 Prognos för osteoporotiska frakturer i framtiden6
1.5 Finansiella aspekter7
1.6 Länderspecifika prognoser8
1.6.1 Länder där proportionen pensionärer-försörj are ökar snabbt 18
1.6.1.1 Tyskland 1
1.6.1.2 Irland
1.6.1.3 Luxemburg9
1.6.1.4 Nederländerna
1.6.1.5 Spanien
1.6.2 Länder där proportionen pensionärer-försörj are ökar långsamt 20
1.6.2.1 Belgien 20
1.6.2.2 Danmark
1.6.2.3 Frankrike
1.6.2.4 Sverige
1.6.2.5 Storbritannien1
1.6.3 Länder där proportionen pensionärer-försörj are ökar medelsnabbt 21
1.6.3.1 Österrike
1.6.3.2 Finland
1.6.3.3 Grekland2
1.6.3.4 Italien 2
1.6.3.5 Portugal
2 BENFYSIOLOGI OCH OSTEOPOROSENS PATOGENES 3
2.1 Benstruktur 3
2.2 Vitamin D
2.3 Parathormon
2.4 Benets omstrukturering1
2.5 Osteoporosens patofysiologi2
2.5.1 Förändringar i benets ombyggnad och struktur 32
2.5.2 Faktorer som bestämmer benstyrka
2.6 Àldersrelaterade förändringar i benmassan
2.6.1 Maximal benmassa (Peak Bone Mass)
2.6.1.1 Genetiska faktorer som påverkar benmassa 3
2.6.1.2 Nutritionsfaktorer3
2.6.1.3 Fysisk aktivitet
2.6.1.4 Könshormoner
2.7 Àldersrelaterad benförlust
2. 7.1 Patogenes för àldersrelaterad benförlust 34
2.8 Osteoporosens patogenes 34
3 KOSTFAKTORER OCH BENHÄLSA9
3.1 Kalcium
3.1.1 Kalciumbehov och aktuella kostrekommendationer 39 3.1.2 Kalciumintag via kosten 40
3.2 Vitamin D 40
3.2.1 Aktuella rekommendationer för vitamin D i kosten 41
3.2.2 Vitamin D i kosten
3.3 Andra kostfaktorer1
3.3.1 Protein
3.3.2 Fosfat
3.3.3 Magnesium
3.3.4 Natrium
3.3.5 Fluor 42
3.3.6 VitaminC
3.3.7 Vitamin K
3.4 Effekten av alkohol, kaffe och rökning på benmineraltäthet och frakturrisk 42
3.4.1 Alkohol
3.4.2 Koffein 43
3.4.3 Rökning
3.5 Rekommendationer för kostintag och bedömning av högriskfall 43
3.5.1 Kalciumintag
3.5.2 D-vitaminintag
3.5.3 Övriga kostrekommendationer 44
DIAGNOS OCH RISKBEDÖMNING 55
4.1 Kliniska manifestationerav osteoporos
4.2 Diagnostiska test
4.3 Riskbedömning
4.3.1 Kliniska riskfaktorer 56
4.3.1.1 Viktigare6
4.3.1.2 Andra7
4.3.2 Bentäthetsmätning 57
4.3.3 Sambandet mellan benmassa och frakturrisk
4.3.4 Densitometriska kriterier för diagnos av osteoporos 58
4.3.5 Biokemiska markörer för benomsättning
4.4 Radiologi 59
4.5 Morfometrisk röntgenanalys (MXA)
4.6 Kliniska indikationer för bentäthetsmätning
FÖREBYGGANDE AV OSTEOPOROTISKA FRAKTURER 65
5.1 Icke-farmakologiska åtgärder 6
5.1.1 Kostfaktorer 65
5.1.2 Förebyggande av och skydd mot fall
5.1.2.1 Riskfaktorer för fall6
5.1.2.2 Fallens etiologi
5.1.2.3 Miljöfaktorer8
5.1.2.4 Hantering av personer med fallbenägenhet
5.1.3 Fysisk aktivitet 69
5.1.3.1 Etfekter av fysisk aktivitet på postmenopausal benförlust 70
5.1.3.2 Effekter av fysisk aktivitet hos äldre
5.1.3.3 Slutsatser 71
5.2 Farmakologisk intervention
5.2.1 Prövningsdesign och utfall 71
5.2.2 Läkemedel som används i behandlingen av osteoporos 72
5.2.2.1 Primär/sekundär prevention2
5.2.2.2 Tertiärt förebyggande3
5.3 Osteoporospreventionens ekonomi7
5.3.1 Kostnader för osteoporos 78
5.3.2 för åtgärder
5.3.3 Samband mellan kostnader för förebyggande åtgärder och risker 79
5.3.4 Livskvalitet 79
5.3.5 Ekonomisk utvärdering
5.3.6 Kostnadseffektivitet för förebyggande a\> frakturer vid manifest osteoporos 80
5.3.7 Slutsatser. 81

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents