Sauver une vie
14 pages
Deutsch
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Sauver une vie

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
14 pages
Deutsch

Description

ROMAN Sun Chang est professeur d’université et mène une vie paisible à Pékin, entre femme et enfant. Mais voilà qu’un garçon nommé Zheng Shiyou fait irruption chez lui et le supplie de l’aider : sa petite amie veut se sui- cider ! Elle s’appelle Mai Keke et est persuadée qu’il Dong Xine l’épousera jamais. Sun Chang les raisonne, engage la parole du jeune homme… qui aussitôt se volatilise ! Mai Keke n’aura alors plus qu’une seule idée en tête, Sauver une viecelle de mourir : Sun Chang et son épouse auront beau- coup à faire pour l’en empêcher. traduit du chinois par Amélie Manon Dong Xi, avec sa verve habituelle, nous offre une descrip tion particulièrement décalée du quotidien d’un couple de citadins chinois. Un plaisir de lecture ! Dong Xi est né en 1966 dans la province de Guangxi, au sud de la Chine. Il est enseignant, journaliste, éditeur et écri- vain. L’Aube a déjà publié deux recueils de ses nouvelles, Une vie de silence et Accrocher les coins de la bouche au bord des oreilles. 13,90 € -:HSMILF=^U\U^Z: l’aube l’aube Extrait de la publication Conception graphique : www.horizon-bleu.com / Photographie de couverture : © Paul Piebinga – istockphoto l’aube Dong Xi Sauver une vie Extrait de la publication Sauver une vie Extrait de la publication La collectio Ren gards croisés est dirigée par Marion Hennebert Ce fchier a été généré par le service fabrication des éditions de l’Aube.

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Deutsch
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

R O M A N
Dong Xi Sauver une vie traduit du chinois par Amélie Manon
Extrait de la publication
l’aube
Extrait de la publication
Sauver une vie
Extrait de la publication
Lâ çôÉçîôRegards croisésÉŝ îîgÉ â Mâîô HÉÉbÉ
CÉ fiçhîÉ â  g â É ŝÉîçÉ fâbîçâîô Éŝ îîôŝ É ’AûbÉ. Pôû ôûÉ ÉâqûÉ ôû ŝûggÉŝîô, ’hŝîÉz âŝ á ôûŝ çîÉ á ’âÉŝŝÉ û@ÉîîôŝÉâûbÉ.çô
TîÉ ôîgîâ :Jiuming © Dôg Xî, 2012
© Èîîôŝ É ’AûbÉ, 2013 ôû â âûçîô fââîŝÉ www.ÉîîôŝÉâûbÉ.çô
ISBN 978-2-8159-0711-5
Extrait de la publication
Dôg Xî
Sauver une vie
çôû ôâ âûî û çhîôîŝ â AîÉ Mâô
éditions de l’aube
Extrait de la publication
Dû êÉ âûÉû : Une vie de silence, ôûÉÉŝ, ’AûbÉ, 2010 Accrocher les coins de la bouche au bord des oreilles, ôûÉÉŝ, ’AûbÉ ôçhÉ, 2010 Tu ne sais pas combien elle est belle, ôûÉÉŝ, ’AûbÉ ôçhÉ, 2013
Extrait de la publication
1
LôŝqûÉ Sû Châg âÉîgî É ŝîxîèÉ âgÉ, î Éâqûâ qûÉ É ŝôbÉ É ôûŝŝîÉûx çôûôî âî ûŝ ûîÉûx qû’á ’ôîâîÉ. I Éŝâ qûÉ â âÉ ŝ’âî çÉçhÉ á ’ââçÉ, âîŝ É çîgâ Éŝ yÉûx, î ŝ’âÉû qûÉ çÉ ŝûûŝ É ûîèÉ âî É fâî Û âûx ÉflÉŝ ŝû Éŝ êÉ-Éŝ É Éûx ÉŝôÉŝ. EÉŝ ŝÉ ÉâîÉ Éâ â ôÉ É fÉ ; ’ûÉ âî û ôîçîÉ, ’âûÉ ôâî û çôŝûÉ É Éŝ çhâûŝŝûÉŝ É çûî. C’âî âîÉ ô ’hôÉû ôû çÉ ôÉŝÉ Éôî ! EÉŝ ûî fiÉ ŝîgÉ Éŝ Éûx âîŝ ôû É ââ á ŝâ ÉçôÉ, âîŝŝâ Sû Châg É-ÉxÉ, Éŝâ qû’î ŝ’âî ô ’âgÉ. LÉ ôîçîÉ Éââ : « Vôûŝ êÉŝ É ôfÉŝŝÉû Sû, ’Éŝ-çÉ âŝ ? — E ôûŝ êÉŝ… » LÉ ôîçîÉ ŝôî ûÉ îŝîgÉ É î : « JÉ ŝûîŝ û çôîŝŝâîâ. — Vôûŝ ÉÉz ôûŝ ôÉ, jÉ ’âî jââîŝ Éû âffâîÉ âû çôîŝŝâîâ É ôîçÉ.
7
Extrait de la publication
— Mâîŝ ô, âîŝ ô, ôûŝ Éôŝ jûŝÉ ôûŝ fâîÉ ûÉ îŝîÉ É çôûôîŝîÉ ! » ââ ’hôÉ âû çôŝûÉ. Sû Châg ôûî â ôÉ É Éŝŝûyâ É â âî É çââ ; ’û ŝîgÉ, î Éû âîŝŝâ ÉÉÉ qû’îŝ ôûâîÉ ŝ’y âŝŝÉôî. Mâîŝ Éûŝ jâbÉŝ ÉŝèÉ ÉûÉŝ, ŝâŝ â ôîÉ ÉîÉ flÉxîô, çôÉ ŝ’îŝ ’âîÉ âŝ Éûŝ îçî ôû ŝ’âŝŝÉôî. LÉû çôû, â çôÉ, ŝÉ ôâî âŝ ôûŝ Éŝ ŝÉŝ. LÉû êÉ ÉffÉçûâî Éŝ âÉŝ-Éôûŝ, Éû Égâ âŝŝâî É â îŝîô çôûÉû âû fî-gâÉû É ŝÉ ââî ÉçôÉ û fîgâÉû á â çhâbÉ á çôûçhÉ, çôÉ ŝ’îŝ ÉçhÉçhâîÉ qûÉqûÉ ôbjÉ É âÉû. Sû Châg ŝôûÉâ â hîèÉ, âîŝ É ôîçîÉ ŝ’É Éââ É â Éôŝâ. « Nôûŝ ’âôŝ âŝ É Éŝ É bôîÉ û h, 1 çââ--î. AÉz, Lâô ZhÉg , êçhÉ-ôî É îÉ çÉ qûÉ û âŝ á îÉ ! » Lâô ZhÉg, ç’âî çÉûî âû çôŝûÉ. I ôûâ bûŝqûÉÉ â êÉ É â çhâbÉ á çôûçhÉ É Éxîqûâ qû’î ŝ’âÉâî ZhÉg Shîyôû, É qûÉ ŝâ ÉîÉ âîÉ, qûî âî gâÉÉ ŝâ fiâçÉ, ŝÉ ôûâî É çÉ ôÉ êÉ âû
1. Lâô ZhÉg : îâÉÉ « VîÉûx ZhÉg », âÉâîô âîçâÉ ôû ŝîgÉ ûÉ çôâîŝŝâçÉ û êÉ ĀgÉ ôû ûŝ ĀgÉ.
8
Extrait de la publication
ŝôÉ û bĀîÉ ’É fâçÉ, ’ôù ÉÉ ôûâî ŝâûÉ ’û îŝâ á ’âûÉ. « E qûÉ âô â â âÉç ôî ? Éââ Sû Châg. — C’Éŝ çôÉ ŝî ÉÉ ââî çôâç û çâçÉ, Éxîqûâ É ôîçîÉ, É ôûŝ îÉîÉz ûî ôôŝÉ û ÉèÉ É bôÉ fÉÉ ; çÉ ŝÉâ Éû-êÉ ÉffiçâçÉ. — LÉŝ îçâÉŝ âçûÉŝ âîÉ Éffiçâ-çÉÉ Éŝ ââîÉŝ ; ôûŝ çôyÉz ÉçôÉ âûx ÉèÉŝ ôûâîÉŝ ? — EÉ Éŝ jûŝÉ É fâçÉ É â fÉêÉ É ôÉ çhâbÉ á çôûçhÉ, î ZhÉg Shîyôû ; á ô ’ôîŝÉâû, ô Éŝ á ôîŝ É îx èÉŝ. Sî ôûŝ âîÉz á ûî âÉ, ôûŝ ôûÉz âôŝ ôûÉ ŝô âÉîô. — Vâ É ÉÉ ôî-êÉ Éâ â fÉêÉ : ŝô âÉîô ’É ŝÉâ--ÉÉ âŝ ÉîèÉÉ ôûÉ ? ôqûâ Sû Châg. — CÉ ’Éŝ âŝ ôŝŝîbÉ, Éxîqûâ ZhÉg Shîyôû. EÉ â î qûÉ ŝî qûÉqû’û ’âôçhâî, ÉÉ ŝâûÉâî ŝû-É-çhâ. DÉûîŝ îî, É çÉâ fâî ûŝ É qûâÉ hÉûÉŝ, ÉÉ Éŝ ŝû É qûî-îÉ. — SÉâî-î ôŝŝîbÉ qûÉ û É ŝôîŝ âŝ « qûÉqû’û » ?
9
Extrait de la publication
— C’Éŝ â fÉêÉ É çhÉz ôûŝ : ŝî ôûŝ ôû-Éz ôûŝ É âôçhÉ, ôûŝ ôûŝ É âôçhÉz ; ÉŝôÉ É â ôûŝ ÉâçÉ É ŝ’ÔÉ â îÉ ôû â. — Mâîŝ jÉ É â çôâîŝ âŝ… qû’Éŝ-çÉ qûÉ jÉ âîŝ bîÉ ôûôî ûî âçôÉ ? — C’Éŝ çôÉ ôû û ÉîÉ âôû : qûâ ô É ŝâî âŝ qûôî îÉ, ô ôûÉ ôû-jôûŝ. Aû çâŝ ôù ôûŝ ôûŝ ÉôûÉz É âÉ, bâîŝŝÉz â êÉ É ÉgâÉz-ôî. JÉ ôûŝ É îÉ ! » ZhÉg Shîyôû ŝÉ çôûbâ èŝ ŝôÉÉÉÉ É Sû Châg ŝÉ ŝÉî ŝôûâî ÉxêÉÉ gÉ, É û âŝôâûÉ flôâ âŝ É çôŝôŝ ôû ûÉ çâÉbâŝŝÉ á â îÉ ŝû ’Éâû. « UÉ É-ŝôÉ Éû ŝâûÉ ’û îÉûbÉ É, ôî, jÉ É ŝÉŝ ôûŝŝÉ Éŝ âîÉŝ ; jÉ Éâîŝ âîÉ âôî hôÉ ! » I ŝÉ îîgÉâ Éŝ ŝâ çhâbÉ, Éŝ jâbÉŝ çôèÉÉ âôîÉŝ, É î ’ÉÉî ûŝ Éŝ Éçôââîôŝ qû’ô ûî fâîŝâî. I î âôŝ : « CÉ ’Éŝ âŝ qûÉ jÉ É ÉûîÉ âŝ ŝâû-É qûÉqû’û, âîŝ ç’Éŝ qûÉ jÉ ’É âî âŝ â çââçî. — NÉ ôûŝ îqûîÉz âŝ, ôqûâ É ôîçîÉ, çôÉçÉz â ÉÉ ûÉ gâÉ Éŝîâîô. » Sû Châg fÉâ Éŝ yÉûx É Éŝîâ ôfô-É. Sô ôŝÉ âî bôb çôÉ ŝ’î çôÉ-
10
Extrait de la publication
âî û çôffÉ Éî ’âgÉ, qû’î Éŝâî çÉîÉ âèŝ çÉîÉ. LôŝqûÉ ŝÉŝ ôûôŝ ÉûÉ bîÉÔ Éxî ôû ’âî, î âîŝâ ŝôûâî qû’î y ââî û ôbèÉ : « E ŝî â É É âŝ É qûÉ ŝâ êÉ hÉûÉ É ŝô ; qûî ŝÉâ ÉŝôŝâbÉ ? — CÉ É ŝÉâ âŝ ôûŝ É ÉŝôŝâbÉ, bîÉ ŝÛ ! ôî ZhÉg Shîyôû. — Aôŝ qûî É ŝÉâ ? — Môî. Qûî â ôûôî ôÉ çÉ îÉ ? îqûâZhÉgShîyôûÉŝÉfâââôîîÉ. — LÉŝ âôÉŝ É ŝÉÉ âŝ É ÉûÉŝ. JÉ ŝûîŝ û ÉûÉûx, j’âî Éû ’û çhâ çôÉ ’û îgÉ. — Sî Môîçâ LÉwîŝky âî ôbÉ ÉçÉîÉ, çÉ ’âûâî âŝ  É â fâûÉ, çôûâ É ôîçîÉ. UÉ ÉŝôÉ Éŝ ŝû É ôî É ŝâûÉ ’û îÉûbÉ É ôûŝ ôûîÉz ÉçôÉ îgÉ û ô ? — Lâô ZhÉg, jÉ ŝûîŝ qûÉqû’û ’hôêÉ, É â âŝ ’îâgîÉ qûÉ ç’Éŝ ôû çûÉ ô çîûÉ. » ZhÉg Shîyôû ŝôî É ŝô ŝâç ûÉ fÉûîÉ bâçhÉ. Dâŝ û bûîŝŝÉÉ, î çîî ûÉ îgÉ, ŝîgâ É â ûî Éî. Sû Châg î : « I âqûÉ û ŝçÉâû ôffiçîÉ. — PôfÉŝŝÉû Sû, jÉ ŝûîŝ Éû ôû ŝâûÉ
11
Extrait de la publication