A system architecture centred on knowledge management processes ; Sistemos architektūra, grindžiama žinių valdymo procesais
104 pages
English

A system architecture centred on knowledge management processes ; Sistemos architektūra, grindžiama žinių valdymo procesais

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
104 pages
English
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY Inga BELEVIČIŪTĖ A SYSTEM ARCHITECTURE CENTRED ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES Doctoral Dissertation Technological Sciences, Informatics Engineering – 07T Vilnius 2008 Doctoral dissertation was prepared at Vilnius Gediminas Technical University in 2003–2008. Scientific Consultant: Assoc Prof Dr Regina Kulvietienė (Vilnius Gediminas Technical University, Technological Sciences, Informatics Engineering – 07T). http://leidykla.vgtu.lt VGTU leidyklos TECHNIKA 1532-M mokslo literatūros knyga ISBN 978-9955-28-342-3 © Inga Belevičiūtė, 2008 © VGTU leidykla TECHNIKA, 2008 Abstract The thesis ―A system architecture centred on knowledge management processes‖ consists of these chapters: 1. Introduction. 2. Knowledge management and knowledge management tools. 3. Analysis of knowledge management systems, their architectures and solutions. 4. A system architecture centred on knowledge management processes. 5. Knowledge management implementations in organizations. 6. General conclusions. The introduction chapter covers relevance, tasks, object, scientific novelty and practical value of the research, and work approbation in international conferences. The first chapter presents knowledge management definitions discussed by many authors in academia and industry.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2008
Nombre de lectures 22
Langue English
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY


Inga BELEVIČIŪTĖ


A SYSTEM ARCHITECTURE CENTRED
ON KNOWLEDGE MANAGEMENT
PROCESSES

Doctoral Dissertation
Technological Sciences, Informatics Engineering – 07T
Vilnius 2008

Doctoral dissertation was prepared at Vilnius Gediminas Technical
University in 2003–2008.

Scientific Consultant:
Assoc Prof Dr Regina Kulvietienė (Vilnius Gediminas Technical University,
Technological Sciences, Informatics Engineering – 07T).
http://leidykla.vgtu.lt
VGTU leidyklos TECHNIKA 1532-M mokslo literatūros knyga
ISBN 978-9955-28-342-3


© Inga Belevičiūtė, 2008
© VGTU leidykla TECHNIKA, 2008
Abstract

The thesis ―A system architecture centred on knowledge management
processes‖ consists of these chapters:
1. Introduction.
2. Knowledge management and knowledge management tools.
3. Analysis of knowledge management systems, their architectures and
solutions.
4. A system architecture centred on knowledge management processes.
5. Knowledge management implementations in organizations.
6. General conclusions.
The introduction chapter covers relevance, tasks, object, scientific
novelty and practical value of the research, and work approbation in
international conferences.
The first chapter presents knowledge management definitions discussed
by many authors in academia and industry. To enter into this subject,
knowledge determinations and interpretations widely discussed in literature
are analysed. Later, tasks which knowledge management solves in
organizations and tools which help to put it into practice are discussed.
In the second chapter architectures of knowledge management systems
suggested by other researchers in literature are investigated. Thereafter, a
classification of them and an investigation of examples of such systems or
solutions are made.
After the analysis of knowledge management discipline and existing
knowledge management system architectures, an architecture for knowledge
management systems which is knowledge management processes centred is
suggested in the third chapter. Then, specifications of information and
communication technologies which could be used for each knowledge
management process are made using unified modelling language (UML)
diagrams.
In the fourth chapter the suggested architecture of knowledge
management systems and modelled processes in UML diagrams are tested in
three different environments: technology enhanced learning, public sector
and project management area.
The thesis comes to an end with general conclusions about
accomplished research and reached goals

R e z i u m ė

Disertaciją Sistemos architektūra, grindţiamos ţinių valdymo procesais
sudaro šie skyriai:
1. Įvadas.
2. Ţinių valdymas bei ţinių valdymo technologijos.
3. Ţinių valdymo sistemų ir jų architektūrų analizė.
4. Sistemos architektūra, grindţiamos ţinių valdymo procesais.
5. Ţinių valdymo sistemos taikymas organizacijose.
6. Bendrosios išvados.
Įvadas apima tyrimo aktualumą, mokslinį naujumą, darbo tikslus ir
uţdavinius, praktinę tyrimo vertę bei aprobavimą tarptautinėse
konferencijose ir seminaruose.
Pirmame skyriuje „Ţinių valdymas ir ţinių valdymo technologijos―
pateikiamas ţinių valdymo sąvokos apibrėţimas, apie kurį diskutuoja
daugelis autorių, dirbančių mokslo ir pramonės srityse. Ţinių valdymas
pradedamas nagrinėti nuo ţinių apibrėţimo ir jo interpretavimo, plačiai
aptariamo literatūroje. Tuomet pereinama prie priemonių, padedančių įdiegti
ţinių valdymą praktikoje.
Antrame skyriuje „Ţinių valdymo sistemų ir jų architektūrų analizė―
analizuojamos kitų tyrėjų veikaluose siūlomos ţinių valdymo sistemų
architektūros. Klasifikuojami ir tiriami tokių sistemų arba sprendimų
pavyzdţiai, suskirstant juos į komercinius ir atvirojo kodo šaltinius.
Išanalizavus egzistuojančias ţinių valdymo sistemų architektūras,
trečiame skyriuje „Sistemos architektūra, grindţiamos ţinių valdymo
procesais― siūloma ţinių valdymo sistemos architektūra, sutelkta į ţinių
valdymo procesus. Tuomet apibūdinamos informacinės ir komunikacinės
technologijos, kurias galima taikyti kiekvienam ţinių valdymo procesui,
naudojant unifikuotos modeliavimo kalbos (UML) diagramas.
Ketvirtame skyriuje „Ţinių valdymo sistemos taikymas organizacijose―
siūloma ţinių valdymo sistemos architektūra ir UML diagramose
sumodeliuoti procesai išbandomi trijose skirtingose aplinkose: viešojo
sektoriaus, projektų valdymo srityje ir technologijomis grindţiamame
mokyme.
Darbas baigiamas bendromis išvadomis apie atliktą tyrimą ir pasiektus
tikslus.

Notations
Abbreviations
Term Definition
ADIPS Agent-based distributed information processing system
ADL Advanced distributed learning
AT Authoring tool
CMS Content management system
DB Data base
DM Data mining
DMS Document management system
EKP Enterprise knowledge pattern
ERP Enterprise resource planning
ICT Information and communication technologies
IS Information system
IT Information technologies
KB Knowledge base
KBS Knowledge base system
KE Knowledge engineering
KM Knowledge management
KMP Knowledge management processes
KMS Knowledge management system
KP Knowledge portal
LD Learning design
LDAP Lightweight directory access protocol
LDS Lotus Discovery system
LMS Learning management system
LO Learning object
OLAP Online analytical processing
PPS Project planning system
SCORM Sharable content object reference model
SECI Socialization, externalization, combination, internalization
SOA Service oriented architecture
TEL Technology enhanced learning
UDDI Universal description, discovery and integration
UML Unified modelling language
WfMS Workflow management system
XML Extensible markup language
Glossary
Term Definition
Knowledge Experience, values, insights, and contextual
information [22].
Explicit knowledge Articulated and codified knowledge. Examples are
manuals, documents, instructions, video, audio, etc.
Implicit knowledge Knowledge which can be articulated but is not yet.
Tacit knowledge Knowledgh cannot be codified.
Knowledge Collection of processes that govern knowledge
management creation, transfer, applying storage/retrieval [3].
Knowledge Part of artificial intelligence discipline and focuses
engineering on the development of formalisms, inference
mechanisms and tools to operationalize knowledge-
based systems [45], [99].
Knowledge Information and communication technologies
management platform that combines and integrates functions for
system the contextualized handling of both, explicit and
implicit knowledge [56].
System architecture Integrated structural design of a system, it’s
elements and their relationships depending on given
system requirements [10].
Knowledge Explicit and implicit knowledge conversion [76].
creation
Knowledge Distributing knowledge to locations where is
transferring needed and used [3].
Knowledge Ability of utilizing knowledge to confront the new
applying situations in organization [3].
Knowledge Retention/accessibility of knowledge assets in
storage/retrieval organization [3]. Index of figures
Figure 1. Knowledge management processes oriented architecture of
knowledge management systems .................................................................. 44
Figure 2. Knowledge creation with help of information and communication
technologies .................................. 45
Figure 3. Socialization using chat . 46
Figure 4. Socialization via web conference .................................................. 47
Figure 5. Externalization creating questions-answers base .......................... 47
Figure 6. Externalization in forum ................................................................ 48
Figure 7. Externalization in Web 2.0 ............................ 48
Figure 8. Combination of explicit knowledge .............................................. 49
Figure 9. Internalization via learning activities ............ 50
Figure 10. Knowledge application process ................... 50
Figure 11. Knowledge transferring process .................. 51
Figure 12. Knowledge creation and publishing in the Portal ........................ 55
Figure 13. Combination via taxonomies ....................................................... 56
Figure 14. Externalization via Web 2.0 technologies ................................... 57
Figure 15. Workflow for applying and qualification of knowledge ............. 58
Figure 16. Socialization via instant messaging and video calls .................... 60
Figure 17. Infrastructure scheme of technology enhanced learning [136] ... 62
Figure 18. Knowledge creation process in technology enhanced learning ... 64
Figure 19. Knowledge applying by reusing knowledge ............................... 65
Figure 20. Combination via taxonomies in technology enhanced learning .. 66
Figure 21. Knowledge prefix ontology [124] ............................................... 88
Figure 22. Knowledge postfix ontology [124] .............. 89
Figure 23. Applying the SECI process framework to Knowledge work
management could give a classification framework ..................................... 90
Figure 24. Meeting on FlashMeeting [101] .................. 91
Figure 25. FlashMeeting architecture [101] ................. 91
Figure 26. Conceptual map in Conzilla ........................................................ 92
Figure 27. Conceptual map with comments ................. 93
Figure 28. IBM Lotus Discovery system [78] .............. 94
Figure 29. Applehans knowledge management system architecture [6] ...... 95
Figure 30. Metadata oriented knowledge management system architecture
[9].................................................................................................................. 96
Figure 31. Architecture for centralized knowledge management systems
[56], [58] ....... 98
Figure 32. Knowledge management system reference architecture [96] ...... 98
Figure 33. Knowledge management system architecture based on agent-
based distributed information processing system ......................................... 99 Figure 34. Componential knowledge management system architecture
according to Finneran [27], [32] ................................................................. 100
Figure 35. Architecture of service based knowledge management system
[108] ............................................ 100
Figure 36. The British Petroleum knowledge management architecture:
Learn Before, during and after a project [18] ............................................. 101
Figure 37. A Conzilla model of the British Petroleum knowledge
management process [73] ........................................... 101
Figure 38. Home page of Europe Union structural assistance portal .......... 102
Figure 39. Collaborative environment with integrated messenger ............. 102
Figure 40. Collected implicit knowledge in the collaboration environment
.................................................................................................................... 103
Figure 41. Home page of the learning management system with knowledge
search link ................................................................................................... 103

Index of tables
Table 1. Knowledge definition by different authors ..................................... 16
Table 2. Knowledge taxonomies and their examples .... 17
Table 3. Conversion of tacit and explicit knowledge by Nonaka ................. 21
Table 4. Technologies for knowledge management ..... 24
Table 5. Dispersion of technologies/tools for knowledge management ....... 28
Table 6. Classification of knowledge management systems ......................... 34
Table 7. Learning activity and activity structures in Web 2.0 ...................... 68
Table 8. Web 2.0 and learning environments ............................................... 69

ContentsNotations 5
Introduction 11
1. Knowledge management and knowledge management tools 15
1.1. Knowledge definitions 15
1.2. Knowledge management overview 19
1.3. Tasks to be solved by knowledge management 23
1.4. Analysis of tools for knowledge management 24
st1.5. Conclusions of the 1 chapter 28
2. Analysis of knowledge management systems, their
architectures and solutions 29
2.1. Introduction 29
2.2. Architectures of knowledge management systems 30
2.3. Classification of knowledge management systems 34
2.4. Current state of knowledge management systems 35
nd2.5. Conclusions of the 2 chapter 41
3. A system architecture centred on knowledge management
processes 42
3.1. Architecture of knowledge management system 42
rd3.2. Conclusions of the 3 chapter 51 4. Knowledge management implementations in organizations 53
4.1. Knowledge portal 53
4.2. Knowledge capture from knowledge creation process 58
4.3. Knowledge management system in technology enhanced learning 60
th4.4. Conclusions of the 4 chapter 69
General conclusions 70
References 72
List of publications of author 85
About author 87
Appendixes 88
Appendix 1. Knowledge postfix and prefix ontologies 88
Appendix 2. SECI processes for learning 90
Appendix 3. Knowledge management systems 91
Ax 4. Knowledge management system architectures 95

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents