//img.uscri.be/pth/20b9db7fb0de734b16c259fcbd73d11f95e65376
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Es ist kein Zufall, dass die These von der Überwindung der Dichotomien“von Kultur und Politik,

De
2 pages
Robert Foltin Radical Cheerleading in Pink&Silver Kultura demonstriranja izme đu prilagodbe i konfrontacije (05_2002) Protestni pokret protiv globalizacije dodao je tradicionalnim akcionistiËkim formama ljevice kao πto su demonstracije, manifestacije, itd., nove oblike direktne akcije, blokade ili okupiranja javnog prostora na primjer. Pritom se javljaju i takve akcionistiËke forme koje sadræe karnevalske elemente. Takav jedan koncept je i Pink-Silver. Pri takvom nastupu æene i mu πkarci navlaËe crveno-ruæiËasto-srebrne kostime, pritom izrazito nagla πavajuÊi æenske atribute i (veÊinom u samba ritmovima) ple πu na demonstracijama protiv policije. Radical Cheerleading predstavlja izvo đenje koreografija u jednom kontekstu u kojem takva vrsta akcije i performansa na prvi pogled uopÊe ne odgovara. Pored zabave koju takvi uæitkom ispunjeni pokreti sami po sebi prire đuju, ovdje je rijeË i o tome da se dominantnim oblicima reprezentacije suprotstavi ne πto πto se u kontekstu politiËkih demonstracija ne oËekuje. Protiv pozitivnog ili negativnog poretka PolitiËka grupiranja vide sebe uvijek kao zastupnike nekih imaginarnih masa. Izme đu ostaloga, stalo im je do toga da predstavljaju dijelove demonstracija. U stvari, vrijeme organiziranih blokova je pro πlo, ne postoji vi πe nikakva organizacijska forma koja bi mogla izraziti razliËitost æelja i potreba demonstrantica i demonstranata (ukoliko je takva forma ikada i postojala). Tu nepredstavljivu ...
Voir plus Voir moins
Robert Foltin Radical Cheerleading in Pink&Silver Kultura demonstriranja između prilagodbe i konfrontacije (05_2002) Protestni pokret protiv globalizacije dodao je tradicionalnim akcionistiËkim formama ljevice kaoπto su demonstracije, manifestacije, itd., nove oblike direktne akcije, blokade ili okupiranja javnog prostora na primjer. Pritom se javljaju i takve akcionistiËke forme koje sadræe karnevalske elemente. Takav jedan koncept je i Pink-Silver. Pri takvom nastupu æene i muπkarci navlaËe crveno-ruæiËasto-srebrne kostime, pritom izrazito naglaπavajuÊi æenske atribute i (veÊinom u samba ritmovima) pleπu na demonstracijama protiv policije. Radical Cheerleading predstavlja izvođenje koreografija u jednom kontekstu u kojem takva vrsta akcije i performansa na prvi pogled uopÊe ne odgovara. Pored zabave koju takvi uæitkom ispunjeni pokreti sami po sebi priređuju, ovdje je rijeË i o tome da se dominantnim oblicima reprezentacije suprotstavi neπto πto se u kontekstu politiËkih demonstracija ne oËekuje. Protiv pozitivnog ili negativnog poretka PolitiËka grupiranja vide sebe uvijek kao zastupnike nekih imaginarnih masa. Između ostaloga, stalo im je do toga da predstavljaju dijelove demonstracija. U stvari, vrijeme organiziranih blokova je proπlo, ne postoji viπe nikakva organizacijska forma koja bi mogla izraziti razliËitost æelja i potreba demonstrantica i demonstranata (ukoliko je takva forma ikada i postojala). Tu nepredstavljivu razliËitost sudionica i sudionika vladajuÊi diskurs pretvara u pregledni poredak. Tako imamo na prvom mjestu one s kojima vlast moæe razgovarati, takozvane „razumne“ koji se sastoje uglavnom od pripadnica i pripadnika tradicionalnih (lijevih) stranaka i nevladinih organizacija (NGO-a), potom imamo razliËite lijeve i lijevoradikalne male grupe koje sanjare o tome da postanu predstavnici masa i napokon tu su i oni s kojima se ne moæe razgovarati, naime oni koje su policija i mediji konstruirali kao „crni blok“. Karnevalski oblici akcije niti se pokuπavaju prilagoditi vladajuÊim strukturama niti se upuπtaju u rituale uliËne borbe kojima dominiraju muπkarci. Oni (za sada) nisu integrirani, a ne mogu se ni predstaviti tako negativno kao „crni blok“. Naπa kreativnost protiv kapitalistiËkog sistema KapitalistiËki (radni) uvjeti kaoπto su u opÊenitom smislu potËinjavanje i izrabljivanje u posljednjem su se desetljeÊu masivno promijenili (dakle razvili u smjeru koji se s jedne strane oznaËuje kao postfordizam, a s druge kao druπtvo kontrole). Dok su nas ranije, institucije kaoπto suπkola, rad, obitelj, normirale i prilagođavale sistemu, taj isti sistem danas funkcionira takoπto iskoriπtava naπu kreativnost i naπe komunikativne idruπtvene sposobnosti. Podjele između rada i slobodna vremena, između umjetnosti i rada, između reklame i zadovoljstva, tendencijski su pred nestajanjem. Prisiljeni smo naπu kreativnost ili uvrnuti kako bismo mogli kapitalistiËki funkcionirati, ili moramotu naπu kreativnost prodati. Pink-Silver i druge karnevalske forme predstavljaju moguÊnost da naπe æelje, naπuæitak, naπa kreativnost i naπæivot barem kratkoroËno, za vrijeme trajanja neke demonstracije, usmjerimo protiv kapitalistiËkog sistema. Ponovno prisvajanje naπe tjelesnosti Novi odnosi kapitala također su povezani s jednom drugom formom izrabljivanja naπih tijela - socijalne i komunikativne sposobnosti (kao æenske sposobnosti na primjer) sve su viπe traæene. Naπa tijela (od osmjeha prodavaËice pa sve do socijalnih i komunikativnih struktura u uredu) igraju sve veÊu ulogu u kapitalistiËkom izrabljivanju. SpolnospecifiËna podjela rada u proizvodnji i reprodukciji pomjerena je iz obitelji na druπtvo.
http://www.republicart.net
1
Doæivljavanje naπih tijela u opozicijskoj akciji moæe se na taj naËin shvatiti kao barem privremeno ponovno prisvajanje naπe tjelesnosti. UËiniti vidljivom konstrukciju naπeg spola Cheerleaders, posebice u ameriËkom druπtvu, igraju vaænu ulogu u potvrđivanju tjelesne spolnosti. Kontrast u odnosu na igraËe rugbyja, naglaπavanje sekundarnih obiljeæja spola, potvrđivanje su razlike među spolovima. U tom smislu, one su ukljuËene u kontekst sportskih priredbi. Demonstracije i direktne akcije na prvi su pogled spolno neutralni konteksti, u samoj reprezentaciji međutim događa se to da - kao i u jeziku -se muπkost poklapa s opÊenitoπÊu, dok su æene i æenskost takoreÊi dodaci: kaoπto se u jeziku æenski nastavci (demonstrant-ica) dodaju ili kaoπto se na pozornici muπkome pjevaËu ili moderatoru u pozadini dodaje æensko tijelo. Pink & Silver kao i Radical Cheerleading izlaæu æenske atribute u prvi plan, ometaju dakle „neutralni“ kontekst demonstacije. Pobuna kao karneval Pravo demonstriranja uvedeno je kako bi se otpor određenih grupa stanovniπtva usmjerio na kontrolirane kolosjeke. Ranije je svaka demostracija veoma brzo poprimala karakter pobune. Radilo se dakle o tomu da se određeni javni prostori obrane od dræavne sile. Ti oslobođeni prostori, ta kratkotrajna oslobođenja uglavnom su se neposredno pretvarala u feπte. I aktualni socijalni pokreti uvijek su povezani s militantnoπÊu („nasilje“). Tek prijetnja da Êe se stanoviti elementi pobune omaknuti kontroli stvara onaj prijelomni moment koji uπiroj građanskoj javnosti dovodi do reakcija i predstavlja prvi korakπirenju jednog pokreta. Pretvori li se međutim militantnost u ritual uliËne borbe, nestaje spontanost, dolazi do organiziranja i to je veÊ simptom poraza dotiËnogpokreta, njegove paralize, kraj feπte, a time i pobunjeniËkog pokreta. Karnevalske fomre akcije kaoπto je Pink & Silver predstavljaju element anticipacije æivota koji je neodvojiv od iskustva pobune. Pink & Silver predstavlja moguÊnost da se izvan tradicionalnih formi reprezentacije aktiviraju kreativnost i tjelesnost koje potiËe kapitalizam kako bi se kroz taj kontekst dovela u pitanje konstrukcija spolnosti i anticipirali elementi vesele pobune. Taj oblik demonstracije samo je JEDNA moguÊnost koja tek u ograniËenoj mjeri moæe postiÊi subverzivni uËinak. Ukoliko se takve strukture etabliraju, prijeti opasnost da i one također postanu dijelom reprezentacije koja se uvijek moæe kontrolirati. Kreativnost i tjelesnot u tom sluËaju postali bi neka vrsta ukrasnog dodatka, kaoπto je to primjerice Ëesto sluËaj sa æenskim elementom u vladajuÊem druπtvu. I subverzija spolnih uloga potvrdila bi se ritualizacijom i ponavljanjem. Za sada nam se međutim u tome joπuvijek otvara moguÊnost da probijemo oklop „normalnosti“. Ako i to također izgubi svoju subverzivnost, bit Êemo prisiljeni iznova potraæiti nove oblike pobune. Prijevod: Boris Buden
http://www.republicart.net
2