116 pages
Norwegian
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Vejledning til Udarbejdelsen

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
116 pages
Norwegian

Description

Det Internationale Program Kommissionen for for Kemisk Sikkerhed De Europæiske Fællesskaber INTERNATIONALE KEMISKE SIKKERHEDSKORT ICSC: llllllll III lllllll lllllll © lllllll lllllll lllllll lllllll ^—| H^MT 1 ARBEJDSHYGIEJNE OG-SIKKERHED EUR 1256/1 DA Vejledning til Udarbejdelsen if*** χ Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Det Internationale Program for Kemisk Sikkerhed (UNEP/ILO/WHO) Vejledning til Udarbejdelsen af Internationale Kemiske Sikkerhedskort PARL EUROP. Biblioth. H.C.Mh/llfWU Cl. Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender ARBEJDSHYGIEJNE OG ­SIKKERHED 1992 EUR 12561/1 DA Udgivet af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Generaldirektoratet Telekommunikation, Informationsindustri og Innovation L-2920 Luxembourg RETLIGT FORBEHOLD Hverken Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Det Internationale Program for Kemiske Sikkerhed (IPKS) eller nogen anden, der arbejder for EF-Kommissionen eller IPKS, vil være ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af følgende oplysninger. Denne IPKS-aktivitet er baseret på et videnskabeligt arbejde, og den, der bruger vejledningen, bør vide, at sikkerhedskortene og vejledningen indeholder en samling synspunkter, som er resultatet af et intimt samråd mellem medlemmerne af IPKS's Internationale Ekspertudvalg. De indeholder måske ikke i detaljer alle de krav, der stilles i pågældende lands lovbestemmelser over emnet.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 69
Langue Norwegian
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Det Internationale Program Kommissionen for
for Kemisk Sikkerhed De Europæiske Fællesskaber
INTERNATIONALE KEMISKE
SIKKERHEDSKORT
ICSC:
llllllll III
lllllll lllllll ©
lllllll lllllll lllllll lllllll
^—|
H^MT 1
ARBEJDSHYGIEJNE
OG-SIKKERHED
EUR 1256/1 DA Vejledning til Udarbejdelsen if*** χ
Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber
Det Internationale Program
for Kemisk Sikkerhed
(UNEP/ILO/WHO)
Vejledning til
Udarbejdelsen
af Internationale Kemiske
Sikkerhedskort
PARL EUROP. Biblioth.
H.C.Mh/llfWU
Cl.
Generaldirektoratet for
Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender
ARBEJDSHYGIEJNE
OG ­SIKKERHED
1992 EUR 12561/1 DA Udgivet af
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER
Generaldirektoratet
Telekommunikation, Informationsindustri og Innovation
L-2920 Luxembourg
RETLIGT FORBEHOLD
Hverken Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Det Internationale Program
for Kemiske Sikkerhed (IPKS) eller nogen anden, der arbejder for EF-Kommissionen
eller IPKS, vil være ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af følgende
oplysninger. Denne IPKS-aktivitet er baseret på et videnskabeligt arbejde, og den,
der bruger vejledningen, bør vide, at sikkerhedskortene og vejledningen indeholder
en samling synspunkter, som er resultatet af et intimt samråd mellem medlemmerne
af IPKS's Internationale Ekspertudvalg. De indeholder måske ikke i detaljer alle de
krav, der stilles i pågældende lands lovbestemmelser over emnet. Derfor bør den, der
bruger kortene, søge bekræftelse af overensstemmelsen mellem kortene og de
specielle relevante krav, der stilles i det land, hvor kortene skal bruges.
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1992
ISBN 92-826-3702-6
© Det Internationale Program for Kemiske Sikkerhed — De Europæiske Fællesskaber, 1992
Printed in Belgium V 1.1
FORORD
De Internationale Kemiske Sikkerhedskort (International Chemical Safety Card — ICSC) er et projekt under
Dete Program for Kemisk Sikkerhed (IPKS). Projektet afvikles i samarbejde mellem IPKS og
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.
De Internationale Kemiske Sikkerhedskort opsummerer klart væsentlige oplysninger vedrørende sundhed
og sikkerhed for kemiske stoffer, og skal ikke blot bruges af arbejderne »på gulvet«, men også af andre
interesserede i virksomheder, i landbruget, i byggeriet og på andre arbejdspladser.
Udkast til kortene med et resumé af sundheds- og sikkerhedsinformation udarbejdes af forskellige
videnskabelige institutioner. Institutionerne har til opgave at indsamle og godkende de relevante oplysnin­
ger. Kortene bliver dernæst revideret af et udvalg, bestående af internationalt anerkendte eksperter, som
tager hensyn til de råd, som gives af fabrikanter, arbejderrepræsentanter og forgiftningskontrolcentre.
IPKS er et samarbejde mellem tre internationale organisationer, dvs. De Forenede Nationers Miljøprogram
(UNEP), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Et af
IPCS hovedformål er at udføre og udbrede vurderinger af de farer, som kemiske stoffer frembyder for
menneskers sundhed og miljøet.
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender under Kommis­
sionen for De Europæiske Fællesskaber deltager i, og bidrager finansielt og teknisk til IPKS' programmet,
som direkte angår" arbejderbeskyttelse, og som har betydning for den grundliggende struktur i De
Europæiske Fællesskabers programmer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og for toksikologi.
Kortene har ikke lovmæssig status, men må betragtes som en informationskilde, som kan anvendes af de
interesserede parter, såvel arbejderne som arbejdsgiveren, når han skal opfylde sin pligt til at give
information og vejledning til sine medarbejdere. Kortene spiller en særlig rolle i den henseende i små og
mellemstore virksomheder.
Denne IPKS-aktivitet er baseret på et videnskabeligt arbejde og den, der bruger vejledningen, bør vide, at
sikkerhedskortene og vejledningen indeholder en samling synspunkter, som er resultatet af et intimt
samråd mellem medlemmerne af IPKS's Internationale Ekspertudvalg. De indeholder måske ikke i detaljer
alle de krav, der stilles i pågældende lands lovbestemmelser over emnet. Derfor bør den, der bruger
kortene, søge bekræftelse af overensstemmelsen mellem kortene og de specielle relevante krav, som
stilles i det land, hvor kortene skal bruges.
Denne Vejledning til Udarbejdelse af de Internationale Kemiske Sikkerhedskort (Bind 1) indeholder en liste
over de standardsætninger, som bruges til udarbejdelsen af kortene, tillige med de fremgangsmåder og
kriterier, der bør anvendes ved udvælgelsen heraf. Dokumentet blev oprindeligt udarbejdet af Nederlands
Instituut voor Arbeidsomstandigheden, Holland. Det er blevet færdiggjort i sin nuværende form på basis af
den erfaring, som man gjorde ved udarbejdelsen af kortene i 1988 og 1989, hvori disse 16 ICSC institutioner
deltog:
1. La Commission de la santé et de la sécurité du travail, Montreal, Canada
2. The British Industrial Biological Research Association, Carshalton, Surrey, England
3. Commissariat à l'Énergie atomique Fontenay-aux-Roses, Frankrig
4. The Alberta Occupational Health and Safety, Edmonton, Canada
5. Health and Welfare, Canada
6. Työterveyslaitos/lnstitutti för arbeitshygien, Helsinki, Finland
7. Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden, Amsterdam, Holland
8. The US Environmental Protection Agency, Washington DC, USA
9. L'Institut d'hygiène et d'épidémiologie/lnstituut voor Hygiëne en Epidemiologie, Bruxelles, Belgien
10. Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Münster, Tyskland
11. The National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, USA
12. Bundesgesundheitsamt, Berlin, Tyskland V1.1 4
13.TheNational Institute of Hygienic Science,Tokyo,Japan
14.Laboratoire de Recherche Toxicologique,UniversitédeParis­Sud, Chatenay­Malabry, Frankrig
15.InstitutoNacional de Seguridad e HigieneenelTrabajo,Barcelona, Spanien
16.Forschungsinstitut für Hygiene undMikrobiologie,Bad­Elster, Tyskland (nu en underafdeling af
Bundesgesundheitsamt, Berlin)
Man anerkender med taknemmelighed den hjælp, som US National Institut for Occupational Safety and
Health (NIOSH ­ USA) har ydet ved udarbejdelsen af den oprindelige engelske vejledning og videreudfø­
relsen af de internationale kemiske sikkerhedskort.
Forfatterne ønsker også at udtrykke deres taknemmelighed over for nedenstående omtalte institutioner for
deres samarbejde ved udarbejdelsen af indholdet i vejledningen på EF­landenes sprog:
Arbejdstilsynet, Danmark (den danske udgave)
Bundesgesundheitsamt, Tyskland (den tyske udgave)
Directoraat­generaal van de Arbeid, Holland (den hollandske udgave)
Health and Safety Executive, Det Forenede Kongerige (den engelske udgave)
Istituto superiore di sanità, Italien (den italienske udgave)
Institut national de recherche et de sécurité, Frankrig (den franske udgave)
Instituto Nacional de Saúde, Portugal (den portugisiske udgave)
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Spanien (den spanske udgave)
Logomotiv SARL, Frankrig
Ministère de l'Emploi et du Travail/Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Belgien (den franske og
hollandske udgave)
Ynoupveio Εργασίας, Grækenland (den græske udgave),
og specielt til Terminologitjenesten i Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber for deres totalkoor­
dinering af alle disse sprogudgaver gennem Eurodicautom­databasen.
Man anerkender også med taknemmelighed bidraget til andre sprogs udgaver:
China National Academy for Preventive Medicine, Kina (den kinesiske udgave)
Institut Hygieny A Epidemiologie, Tjekkoslovakiet (den tjekkoslovakiske udgave)
National Institute for Hygienic Sciences, Japan (den japanske udgave)
Korea Industrial Safety Corporation, Korea (den koreanske udgave)
Denne udgave, Bind 2, indeholder de første 78 Internationale Kemiske Sikkerhedskort kontrolleret af Det
Internationale Ekspertudvalg.
Selvom der er gjort alle mulige anstrengelser for at udarbejde en korrekt og nyttig vejledning, er
projektgruppen dog klar over, at der stadig kan foretages forbedringer, og derfor tager projektgruppen med
glæde imod kommentarer og råd. Kommentarer sendes skriftligt til en af de følgende adresser:
Head of Industrial Medicine The Manager
and Hygiene UnitInternational Programme on Chemical Safety
Health and Safety DirectorateDivision of Environmental Health
Commission of the EuropeanCommunities World Health Organization
Bâtiment Jean Monnet C4/106Avenue Appia
L­2920 Luxembourg CH­1211 Genève 27
Gengivelseafoplysningeridenne publikation er tilladt, såfremt kilden angives og projektgruppen så vidt
muligt informeresvedhjælp af kopi af anmeldelsen etc., som sendes til en af de ovennævnte adresser. V 1.1
Side
Indholdsfortegnelse A. I. indledning 7
2. Gruppering af standardsætninger 11
3. Kort-layout 13
B. Standardsætninger med forklaringer og anvisninger 15
1. Titel 1
2. Fysiske egenskaber 17
3. Vigtige data 21
4. Akutte farer/symptomer, forebyggelse,
brandslukningsmidler/førstehjælp 41
5. Borstkaffelse af spild/udslip 60
6. Opbevaring 67
7. Emballering og mærkning 70
8. Noter 73
C. Bi lag 81
Forkortelser 109
Litteraturhenvisninger 110 V1.1
A.1. INDLEDNING
1. Kortfremstillerens og Kortbrugerens Vejledning
Denne vejledning giver alle de oplysninger, som behøves til udarbejdelsen af de internationale kemiske
sikkerhedskort (ICSC).
Et ledsagende dokument — Kortbrugerens Vejledning — bidrager til forståelsen og brugen af disse kort.
Det vil være nyttigt at læse introduktionen til Kortbrugerens Vejledning, som er angivet i punkt 19 nedenfor
og at se på eksemplet på et kort-layout i slutningen af dette afsnit.
2. Standardsætninger og Numre
Vejledningen indeholder et stort antal standardsætninger, som kan benyttes til at beskrive et kemisk stofs
forskellige egenskaber, de farer, der er forbundet med dets brug og den måde, hvorpå det bør emballeres
og håndteres for at undgå sundheds- og miljøproblemer. Standardsætningerne for hvert kemisk stof vil
udgøre en del af en database over kemiske stoffers sikkerhed og bliver også brugt til udarbejdelsen af
sikkerhedskortene. Hver standardsætning har fået tildelt et 5-cifret nummer, som er knyttet hertil.
Nummersystemet letter udarbejdelsen af Sikkerhedskortene på en datamaskine og forenkler også
fremstillingen af kortene på flere sprog. Et nummer efterfulgt af beskriver en sætning, som er overskrift
for en række efterfølgende detaljerede sætninger, f.eks.
»21200 .. Bortskaffelsessætninger«.
3. Forklaringer (forkl.) og anvisninger (anv.)
Mange af standardsætningerne efterfølges af en forklaring (forkl.) og/eller anvisning (anv.). Forklaringerne
er beregnet til dem, der bruger kortene, og er også indbefattet i Kortbrugerens Vejledning. Anvisningerne
ert for den, som udarbejder kortene og giver vejledning i at udvælge standardsætninger ved
udarbejdelse af et kort for et bestemt stof. Forklaringen af en sætning vil sædvanligvis indeholde nogle
anvisninger om anvendeligheden, derfor bør den, der fremstiller kortet, altid søge oplysninger fra såvel
forklaringen som anvisningen.
Nogle af standardsætningerne betragtes som tilstrækkelige i sig selv og behøver ikke yderligere forklaring
eller anvisning. Sommetider vil en anvisning henvise til et af tillæggene i denne vejledning eller til en
håndbog. Kriterierne, som er omtalt i anvisningerne, er taget fra bl.a. 'Legislation on Dangerous
Substances, (Classification and Labelling in European Communities) — Vol I' og kortfremstilleren skal have
let adgang til denne henvisning. Når udtrykket 'Hvis epidemiologiske metoder har kunnet påvise toksiske
effekter' er forbundet med en sætning, skal sætningen bruges, hvis sætningen er korrekt efter kortfrem­
stillerens mening.
4. Forbindelse med andre sætninger
Nogle af anvisningerne indeholder henvisning(er) til andre sætninger, og det foreslås, at den henviste
sætning forbindes til sætningen, der er under overvejelse. 'Se senere'-forbindelser henviser til sætninger,
som forekommer på vejledningens følgende sider. Se senere forbindelser består i sætningsnumre, der er
placeret i højre margen modsat anvisningen; somme tider bliver de også omtalt i teksten. Sætningsnumre,
som er angivet i margenen, sættes i parentes, f.eks. (24424), hvis de kun har en relativ svag tilknytning.
Forbindelser 'tidligere nævnt' er henvisninger til sætninger som forekommer tidligere i vejledningen. Disse
forbindelser er indeholdt i anvisningsteksten.
F.eks. 14203 Ingen åben ild,
anv. Hvis sætning 14107 eller 14109 er brugt. V1.1 8
5. Sætninger med sammensatte numre
Standardsætningerne for sikkerhedskortene er de, der har femcifrede enkelt-numre. Nogle af sætningerne i
vejledningen er en kombination af to eller flere standardsætninger og har fået tildelt et sammensat
nummer. Sætninger med sammensat nummer er beregnet på kortbrugervejledningen. Hvor de er anvendt i
denne vejledning, er de altid fulgt af passende sætninger med et enkeltnummer, hvorfra de er dannet.
F.eks.:
18203/05 kulde-/varmeisolerende handsker
18203 kuldeisolerende handsker
18205 varmeisolerender
Kun femcifrede enkeltnumre (f.eks. 18203 eller 18205) kan benyttes i sikkerhedskortene.
6. Ledige sætninger
Efter næsten hvert nummer, der er forbundet med en standardsætning, er der et mellemrum til en 'ledig'
sætning. F.eks. kan to efterfølgende sætninger i vejledningen være:
11301 (trykflaske)
11303 (flydende
Nummer 11302 er ikke brugt og kunne bruges til en ledig sætning såsom '11302 (på flasker)'. Ordlyden af
en ledig sætning henviser kun til det kemiske stof, som beskrives på det kort, hvor den ledige sætning
anvendes. Når man udarbejder andre kort for andre kemiske stoffer, bliver de ledige sætninger ledige igen.
Med henblik på standardiseringen af anvendelsen af sætninger bør ledige sætninger kun anvendes, når de
er absolut nødvendige. Det er klart, at en datamaskine ikke er i stand til at skelne en ledig sætning fra det
tilsvarende ledige nummer.
7. Åbne sætninger
Standardsætninger har sommetider åbne dele eller endelser. Disse 'åbninger' er angivet med prikker
f.eks og kan udfyldes med passende beskrivende ord eller delsætninger (se også punkt 8 nedenfor).
Kortfremstilleren bør være konsekvent og økonomisk ved valg af ord, som bruges til at udfylde åbninger,
da der er begrænset plads på sikkerhedskortene.
Når en sætning med åben afslutning er udfyldt, bør den normalt være afsluttet med et punktum (.). Der er
imidlertid undtagelser fra denne almindelige regel. Sætningerne i afsnit 2, FYSISKE EGENSKABER, bør
ikke afsluttes med et punktum. Nogle sætninger kan også afsluttes med et komma (,), som når
standardsætninger er brugt i rækkefølge, f.eks. '17107, 17111, 17131 — mavekramper, brændende
fornemmelse kvalme.'
8. Ufærdige sætninger
Ufærdige sætninger er delsætninger, som kan kombineres med en foranstående hovedsætning. F.eks.:
13311 Stoffet polymerisere
13313 som følge af
13315m følge af ophedning
13317 under indflydelse af
13319 med brand- eller eksplosionsfare til følge.
Nogle af disse sætninger kan anvendes (når det er passende) til at danne den efterfølgende forklaring:
(13311) Stoffet kan polymerisere (13315) som følge af ophedning (eller) (13317) under indflydelse af lys.
9. Brug af sætninger i afsnit 2, FYSISKE EGENSKABER
Kun relevante sætninger bør bruges. Hvis værdier for en fysisk egenskab ikke kan opgives, men en
bemærkning om dens egenskab er nødvendig, så afsluttes sætningen med at skrive 'se noter' i det tomme
mellemrum. Den relevante bemærkning bør angives i afsnit 8, NOTER. Afsnit 8 kan bruges til at give
yderligere og underbyggende oplysninger til foregående afsnit. Man bør sørge for at være så nøjagtig som
mulig i brugen af noter, da pladsen på kortene er stærkt begrænset, og brugeren af kortet sædvanligvis
ikke vil være en kemisk uddannet.