Perussopimusten tarkistamista varten koolle kutsuttu hallitusten välinen konferenssi

-

Documents
148 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO PÄÄSIHTEERISTÖ Perussopimusten tarkistamista varten koolle kutsuttu hallitustenvälinen konferenssi IRLANNIN PUHEENJOHTAJAKAUSI tj. Tekstikokoelma 'J yj· tf η -J ψ ìjr ¡y '/ j •τ η ./Vf' IJV' PERUSSOPIMUSTEN TARKISTAMISTA VARTEN KOOLLE KUTSUTTU HALLITUSTENVÄLINEN KONFERENSSI IRLANNIN PUHEENJOHTAJAKAUSI (HEINÄKUU-JOULUKUU 1996) TEKSTIKOKOELMA Bryssel, helmikuu 1997 Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö Tiedotus-, avoimuus- ja suhdetoimintapolitiikka HUOMAUTUS Tämä julkaisu on laadittu vliteasiakirjaksi neuvoston pääsihteeristössä, eikä se sido yhteisön toi­mielimiä tai jäsenvaltioiden hallituksia. Lisätietoja voi pyytää tiedotus-, avoimuus- ja suhdetoimintapolitiikasta vastaavasta yksiköstä seu­raavasta osoitteesta: Conseil de l'Union européenne Secrétariat Général Ruede la Loi, 175 B-1048 Bruxelles Puh: (32.2) 285.84.46 Telekopio: (32.2) 285.63.61 Suuri määrä muuta tietoa Europan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998 ISBN 92-824-1445-0 © Euroopan yhteisöt, 1997 Printed in Italy SISÄLTÖ ESIPUHE 5 JOHDANTO7 EUROOPAN UNIONI NYT JA TULEVAISUUDESSA: JOHDANTO 11 PERUSTELUT:MIKSI PERUSSOPIMUKSIA TARKISTETAAN?

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 19
Langue Finnish
Signaler un problème

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO
PÄÄSIHTEERISTÖ Perussopimusten
tarkistamista varten
koolle kutsuttu
hallitustenvälinen
konferenssi
IRLANNIN PUHEENJOHTAJAKAUSI
tj. Tekstikokoelma 'J
yj·
tf
η -J ψ
ìjr ¡y
'/
j
•τ
η ./Vf' IJV' PERUSSOPIMUSTEN TARKISTAMISTA VARTEN KOOLLE
KUTSUTTU HALLITUSTENVÄLINEN KONFERENSSI
IRLANNIN PUHEENJOHTAJAKAUSI
(HEINÄKUU-JOULUKUU 1996)
TEKSTIKOKOELMA
Bryssel, helmikuu 1997
Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristö
Tiedotus-, avoimuus- ja suhdetoimintapolitiikka HUOMAUTUS
Tämä julkaisu on laadittu vliteasiakirjaksi neuvoston pääsihteeristössä, eikä se sido yhteisön toi­
mielimiä tai jäsenvaltioiden hallituksia.
Lisätietoja voi pyytää tiedotus-, avoimuus- ja suhdetoimintapolitiikasta vastaavasta yksiköstä seu­
raavasta osoitteesta:
Conseil de l'Union européenne
Secrétariat Général
Ruede la Loi, 175
B-1048 Bruxelles
Puh: (32.2) 285.84.46
Telekopio: (32.2) 285.63.61
Suuri määrä muuta tietoa Europan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen
kautta (http://europa.eu.int).
Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.
Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1998
ISBN 92-824-1445-0
© Euroopan yhteisöt, 1997
Printed in Italy SISÄLTÖ
ESIPUHE 5
JOHDANTO7
EUROOPAN UNIONI NYT JA TULEVAISUUDESSA:
JOHDANTO 11
PERUSTELUT:MIKSI PERUSSOPIMUKSIA TARKISTETAAN? 13
AOSA
IJAKSO­VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA
OIKEUDENMUKAISUUDEN ALUE 19
II JAKSO ­ UNIONIJAKANSALAINEN43
III JAKSO ­ TEHOKASJAYHTENÄINEN ULKOPOLITIIKKA 63
IV JAKSO ­ UNIONINTOIMIELIMET87
V JAKSO ­ TEHOSTETTU YHTEISTYÖ ­ "JOUSTAVUUS"119
Β OSA
MUUT KYSYMYKSET 125
COSA
PERUSSOPIMUSTENYKSINKERTAISTAMINEN 131
DUBLININ EUROOPPA­NEUVOSTO (13. JA 14. JOULUKUUTA1996):
PUHEENJOHTAJAN PÄÄTELMÄT HALLITUSTENVÄLISESTÄKONFERENSSISTA 135 ESIPUHE
Irlannin puheenjohtajakaudella laadittu perussopimusta koskeva kokonaisehdotus, jolle hallitus­
tenvälisen konferenssin loppuvaiheen työskentely perustuu, sekä 13.-14. joulukuuta pidetyn
Dublinin Eurooppa-neuvoston asiaan liittyvät päätelmät julkaistaan ohessa.
Hallitustenvälisen konferenssin puheenjohtajuus oli vuoden 1996 toiselle puoliskolle sijoittuneen
Irlannin puheenjohtajakauden pääasioita.
Firenzessä kesäkuussa 1996 kokoontunut Eurooppa-neuvosto oli pyytänyt Irlantia laatimaan "per­
ussopimusten tarkistusta koskevan kokonaisehdotuksen".
Puheenjohtajavaltio Irlanti järjesti hallitustenvälisen konferenssin työskentelyn siten, että tämä
haastava toimeksianto toteutuisi. Ulkoministerien HVK-ministerikokous pidettiin kuukausittain ja
työskentelyämme valmisteli viikoittain kokoontunut edustajistamme muodostettu ryhmä.
Pyydetty perussopimusta koskeva kokonaisehdotus esiteltiin 5. joulukuuta. Ehdotusta käsiteltiin
ulkoministerien erityisistunnossa 6. joulukuuta, jonka jälkeen se toimitettiin Dublinin Eurooppa-
neuvoston käsiteltäväksi 13.-14.. Eurooppa-neuvosto totesi asiakirjan hyväksi poh­
jaksi konferenssin loppuvaiheelle, joka saatetaan päätökseen Amsterdamissa kesäkuussa 1997.
Puheenjohtajavaltio Irlanti katsoi erityisen tärkeäksi, että asiakirja on suuren yleisön kannalta selvä
ja ymmärrettävä. Päämääränämme oli varmistaa, että konferenssin käsittelemät haasteet ja nii­
hin ehdotetut ratkaisut olisivat ymmärrettäviä paitsi konferenssin osanottajille myös kansalaisille,
joita perussopimuksen ja koko unionin on tarkoitus palvella.
Puheenjohtajavaltio Irlannin asiakirja toimii konferenssin tulevan työskentelyn pohjana ja tarkoi­
tuksena on päästä kesäkuussa Amsterdamissa sopimukseen perussopimuksesta, jonka avulla
unioni voisi vastata tuleviin haasteisiin ja kansalaistensa toiveisiin.
Dick Spring, Irlannin alahuoneen jäsen
Varapääministeri ja ulkoasianministeri JOHDANTO
Espanjan ja Italian puheenjohtajakausien aikana laadittujen, perussopimusten tarkistamista käsit­
televän hallitustenvälisen konferenssin (HVK) valmistelu­ja käynnistysvaiheeseen sekä ensimmäi­
seen vaiheeseen liittyvien tärkeimpien asiakirjojen julkaisemisen jälkeen Euroopan unionin neu­
voston pääsihteeristö julkaisee nyt kolmannen osan koottuja HVK­asiakirjoja. Osa on omistettu
pääasiassa perussopimusten tarkistusta koskevalle kokonaisehdotukselle, jonka puheenjohtaja­
valtio Irlanti esitti Dublin II Eurooppa­neuvostolle 13.­14. joulukuuta 1996. Eurooppa­neuvosto
totesi päätelmissään tämän ehdotuksen olevan hyvä pohja tulevalle työskentelylle.
Kuten aikaisempienkin julkaisujen, neuvoston pääsihteeristön julkaisun tarkoitus on tehdä HVK:n
käsittelemät erilaiset uudistukset tutummiksi suurelle yleisölle ja näin parantaa tietoutta Euroopan
unionista jäsenvaltioissa.
^^lA Τ<]ίΟκβ.
Jürgen TRUMPF
Pääsihteeri