57 pages

Postmodernism in Salman Rushdie’s Novels Midnight’s Children and Shame ; Postmodernizmo apraiškos Salman Rushdie romanuose Vidurnakčio vaikai ir Gėda

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

VILNIUS UNIVERSITY Jrat Radaviit POSTMODERNISM IN SALMAN RUSHDIE‘S NOVELS MIDNIGHT‘S CHILDREN AND SHAME Summary of Doctoral Dissertation Humanities, Philology (04H) Vilnius, 2011 The research was carried out at Vilnius University in 2006-2010. Scientific advisor: Prof. dr. Izolda Gabriel Geniušien (Vilnius University, Humanities, Philology - 04H) The defence is due to take place at the public meeting of the Scientific Board of Philological sciences. Chairperson: Assoc. prof. dr. Jadvyga Krminien (Vilnius University, Humanities, Philology - 04H) Members: Prof. dr. Izolda Gabriel Geniušien (Vilnius University, Humanities, Philology - 04H) Prof. habil.dr. Olegas Poliakovas (Vilnius University, Humanities, Philology - 04H) Assoc. prof. dr. Saulius Keturakis (Kaunas University of Technology, Humanities, Philology - 04H) Assoc. prof. dr. Indr Žakeviien (Vytautas Magnus University, Humanities, Philology - 04H) Reviewers: Prof. dr. Yuri Stulov (Minsk State Linguistic University, Humanities, Philology - 04H) Assoc. prof. dr. Ingrida Egl Žindžiuvien (Vytautas Magnus University, Humanities, Philology - 04H) The defence is due to take place at the public meeting of the Scientific Board to be held on February 11, 2011 (12 a.m.) at Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities, room 10. Address: Muitins str. 12, LT-44280, Kaunas, Lithuania.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2011
Nombre de lectures 45

Exrait

VILNIUS UNIVERSITY       JratRadaviit    POSTMODERNISM IN SALMAN RUSHDIE‘S NOVELS MIDNIGHT‘S CHILDRENANDSHAME      Summary of Doctoral Dissertation Humanities, Philology (04H)                    Vilnius, 2011  
The research was carried out at Vilnius University in 2006-2010.   Scientific advisor:   Prof. dr. Izolda GabrielGeniušien(Vilnius University, Humanities, Philology -04H)  The defence is due to take place at the public meeting of the Scientific Board of Philological sciences.  Chairperson:   Assoc. prof. dr. Jadvyga Krminien(Vilnius University, Humanities, Philology -04H)  Members:  Prof. dr. Izolda GabrielGeniušien(Vilnius University, Humanities, Philology -04H)  Prof. habil.dr. Olegas Poliakovas (Vilnius University, Humanities, Philology -04H)  Assoc. prof. dr. Saulius Keturakis (Kaunas University of Technology, Humanities, Philology - 04H) Assoc. prof. dr. Indr Žakeviien (Vytautas Magnus University, Humanities, Philology - 04H)   Reviewers: Prof. dr. Yuri Stulov (Minsk State Linguistic University, Humanities, Philology -04H)  Assoc. prof. dr. Ingrida Egl Žindžiuvien Magnus University, (Vytautas Humanities, Philology - 04H)   The defence is due to take place at the public meeting of the Scientific Board to be held on February 11, 2011 (12 a.m.) at Vilnius University Kaunas Faculty of Humanities, room 10. Address: Muitins str. 12, LT-44280, Kaunas, Lithuania.    The summary of the dissertation was posted on 10 January, 2011. The dissertation is available at the library of Vilnius University  
 
 VILNIAUS UNIVERSITETAS       JratRadaviit    POSTMODERNIZMO APRAIŠKOS SALMAN RUSHDIE ROMANUOSE „VIDURNAKIO VAIKAIIR „GDA      Daktaro disertacijos santrauka Humanitariniai moslai, filologija (04H)                 Vilnius, 2011  
Disertacija rengta 2006-2010 metais Vilniaus universitete    Mokslinvadov:  Prof. dr. Izolda Gabriel Geniušien universitetas, humanitariniai mokslai, (Vilniaus filologija -04H)    Disertacija ginama Vilniaus universiteto Filologijos mokslo krypties taryboje:   Pirminink:  Doc. dr. Jadvyga Krminien (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija -04H)  Nariai: Prof. dr. Izolda Gabriel Geniušien universitetas, humanitariniai (Vilniaus mokslai, filologija - 04H) Prof. habil. dr. Olegas Poliakovas (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija-04H) Doc. dr. Saulius Keturakis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) Doc. dr. Indr Žakeviien (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H)  Oponentai: Prof. dr. Jurij Stulov (Minsko valstybinis lingvistikos universitetas, humanitariniai mokslai, filologija - 04H) Doc. dr. Ingrida Egl Žindžiuvien Didžiojo universitetas, (Vytauto humanitariniai mokslai, filologija - 04H)    Disertacija bus ginama viešame Filologijos mokslo krypties tarybos posdyje 2011 m. vasario 11 d. 12 val. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto 10 aud. Adresas: Muitins g. 12, LT-44280, Kaunas, Lietuva.      Disertacijos santrauka išsiuntinta 2011 m. sausio 10 d. Disertacijgalima peržirti Vilniaus universiteto bibliotekoje
POSTMODERNIZMO APRAIŠKOS SALMAN RUSHDIE ROMANUOSE VIDURNAKIO VAIKAI“ IR „GDA Santrauka   Kas yra Postmodernizmas, paaiškinti sunku, nes jis jungiavairias šiuolaikins kultros tendencijas, kurias nelengva objektyviaivertinti, be to, postmodernioji kultra tebra vystymosi stadijoje. Literat dvi nurodoros kritikai pagrindines postmodernaus požirio literatros krin kryptis: viena nukreipta tekst, antroji - tekst supani aplink. Disertacijos teoriniu pagrindu ir buvo pasirinktas požiris, nukreiptas tekst. Nra teorini mokykl, kuriose bt ugdomas šios literatros kritikos krypties suvokimas ir analizavimas. Tik išvairi  postmodernizmo atstovdarbgalime sužinoti teorines prielaidas.. Išcentrinimo svoka buvo pasirinkta pagrindine, aptarianttekstnukreipt požir grindžianius teorinius teiginius, priklausanius postmodernizmo diskursui. Su šia svoka siejami tokie terminai, kaipautoriaus mirtis, transcendentalinio subjekto redukavimas, neapibržtumas, simuliakrasir suplementas.Teorinis disertacijos pagrindas ir praktin Rushdie k Salmanrini analizyra grindžiami išcentrinimo svokos interpretacija. Disertacijos tikslas Apibendrinti teorinius teiginius, susijusius sutekstnukreiptu požiriu, ir atlikti Salman Rushdie roman „Vidurnakio vaikai“ir „Gda“interpretacij pateiktteoriniteiginipagrindu.  Disertacijos uždaviniai   apibržti kalbos svokos pokytpostmodernizmo laikotarpiu;  paaiškinti, koki tak kalbos s pakitusivoka turi literatros krinio sampratai;  aptarti postmodernaus ženklo svok, remiantis simuliakrteorija;  analizuoti Salman Rushdie romanus „Vidurnakio vaikai“ir „Gda“, grindžiant interpretacijpateiktais teoriniais teiginiais.
 
5