Crop production. Glossary
100 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Crop production. Glossary

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
100 pages
Français

Description

Agriculture and fisheries
Vegetable production

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

o
H
û
m
en Producción vegetal σι
σι
Glosario
Vegetabilsk produktion
Glosar
Pflanzliche Erzeugung
Glossar
Φυτική παραγωγή
Γλωσσάριο
Crop production
Glossary
Production végétale
Glossaire
Produzione vegetale
Glossario
Plantaardige productie
Glossarium
Produção vegetal
Glossário
Kasvituotanto
Sanasto
Växtproduktion
Ordförteckning
THEMENKREIS 5 ­ THEME 5 ­ THÈME 5
EUROPAISCHE KOMMISSION
Landwirtschaft und Fischerei
* * EUROPEAN COMMISSION m Agriculture and fisheries
COMMISSION EUROPÉENNE eUIOStøt e et pêche eurostat
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2920 Luxembourg — Tél. (352) 43 01-1 — Télex COMEUR LU 3423
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles — Tél. (32-2) 299 11 11
Eurostat hat die Aufgabe, den Informa­ It is Eurostat's responsibility to use the Pour établir, évaluer ou apprécier les dif­
tionsbedarf der Kommission und aller am European statistical system to meet the férentes politiques communautaires, la
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten requirements of the Commission and all Commission européenne a besoin d'infor­
mit Hilfe des europäischen statistischen parties involved in the development of the mations.
Systems zu decken. single market.
Eurostat a pour mission, à travers le sys­
To ensure that the vast quantity of ac­Um der Öffentlichkeit die große Menge an tème statistique européen, de répondre
cessible data is made widely available, verfügbaren Daten zugänglich zu machen aux besoins de la Commission et de l'en­
and to help each user make proper use of und Benutzern die Orientierung zu semble des personnes impliquées dans
this information, Eurostat has set up two erleichtern, werden zwei Arten von Publi­ le développement du marché unique.
main categories of document: statistical kationen angeboten: Statistische Doku­
documents and publications. mente und Veröffentlichungen. Pour mettre à la disposition de tous l'im­
portante quantité de données accessibles
The statistical document is aimed at spe­
Statistische Dokumente sind für den et faire en sorte que chacun puisse
cialists and provides the most complete
Fachmann konzipiert und enthalten das s'orienter correctement dans cet ensem­
sets of data: reference data where the
ausführliche Datenmaterial: Bezugs­ ble, deux grandes catégories de docu­
methodology is well-established, stand­
daten, bei denen die Konzepte allgemein ments ont été créées: les documents
ardised, uniform and scientific. These
bekannt, standardisiert und wissenschaft­ statistiques et les publications.
data are presented in great detail. The
lich fundiert sind. Diese Daten werden in
statistical document is intended for ex­
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. Le document statistique s'adresse aux
perts who are capable of using their own
Die Statistischen Dokumente wenden spécialistes. Il fournit les données les plus
means to seek out what they require. The
sich an Fachleute, die in der Lage sind, complètes: données de référence où la
information is provided on paper and/or
selbständig die benötigten Daten aus der méthodologie est bien connue, standar­
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The
Fülle des dargebotenen Materials auszu­ disée, normalisée et scientifique. Ces
white cover sheet bears a stylised motif
wählen. Diese Daten sind in gedruckter données sont présentées à un niveau très
which distinguishes the statistical docu­
Form und/oder auf Diskette, Magnet­ détaillé. Le document statistique est des­
ment from other publications.
band, CD-ROM verfügbar. Statistische tiné aux experts capables de rechercher,
Dokumente unterscheiden sich auch par leurs propres moyens, les données
The publications proper tend to be com­
optisch von anderen Veröffentlichungen requises. Les informations sont alors
piled for a well-defined and targeted
durch den mit einer stilisierten Graphik disponibles sur papier et/ou sur disquette,
public, such as educational circles or
versehenen weißen Einband. bande magnétique, CD-ROM. La couver­
political and administrative decision­
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé
makers. The information in these docu­
démarque le document statistique des Veröffentlichungen wenden sich an eine ments is selected, sorted and annotated
autres publications. ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum
to suit the target public. In this instance,
Beispiel an den Bildungsbereich oder an
therefore. Eurostat works in an advisory
Entscheidungsträger in Politik und Ver­ Les publications proprement dites peu­
capacity.
waltung. Sie enthalten ausgewählte und vent, elles, être réalisées pour un public
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe Where the readership is wider and less bien déterminé, ciblé, par exemple
abgestellte und kommentierte Informa­ well-defined, Eurostat provides the Infor­ l'enseignement ou les décideurs politi­
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine mation required for an initial analysis, ques ou administratifs. Des informations
sélectionnées, triées et commentées en Art Beraterrolle. such as yearbooks and periodicals which
fonction de ce public lui sont apportées. contain data permitting more in-depth
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil­Für einen breiteren Benutzerkreis gibt studies. These publications are available
ler. Eurostat Jahrbücher und periodische on paper or in videotext databases.
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal­
To help the user focus his research, Dans le cas d'un public plus large, moins ten statistische Ergebnisse für eine erste
Eurostat has created 'themes', i.e. subject défini, Eurostat procure des éléments Analyse sowie Hinweise auf weiteres
classifications. The statistical documents nécessaires à une première analyse, les Datenmaterial für vertiefende Unter­
and publications are listed by series: for annuaires et les périodiques, dans les­suchungen. Diese Veröffentlichungen
example, yearbooks, short-term trends or quels figurent les renseignements adé­werden in gedruckter Form und in Daten­
methodology in order to facilitate access quats pour approfondir l'étude. Ces banken angeboten, die in Menütechnik
to the statistical data. publications sont présentées sur papier zugänglich sind.
ou dans des banques de données de type
Y. Franchet
vidéotex. Um Benutzern die Datensuche zu erleich­
Director-General
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h.
eine Untergliederung nach Sachgebieten, Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans
eingeführt. Daneben sind sowohl die ses recherches, Eurostat a créé les
Statistischen Dokumente als auch die thèmes, c'est-à-dire une classification
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, par sujet. Les documents statistiques et
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon­ ies publications sont répertoriés par
junktur", „Methoden", untergliedert, um série — par exemple, annuaire, conjonc­
den Zugriff auf die statistischen Informa­ ture, méthodologie — afin de faciliter
tionen zu erleichtern. l'accès aux informations statistiques.
Y. Franchet Y. Franchet
Generaldirektor Directeur général ζ
c
m Producción vegetal
σι
σ> Glosario
σ»
Vegetabilsk produktion
Glosar
Pflanzliche Erzeugung
Glossar
Φυτική παραγωγή
Γλωσσάριο
Crop production
Glossary
Production végétale
Glossaire
Produzione vegetale
Glossario
Plantaardige productie
Glossarium
Produção vegetal
Glossário
Kasvituotanto
Sanasto
Växtprodukt! o n
Ordförteckning
THEMENKREIS 5 ­THEMEpT­THÈME 5
EUROPÄISCHE KOMMISSION Landwirtschaft und Fjsçírerei * *
EUROPEAN COMMISSION m Agriculture andfisbëf
* * COMMISSION EUROPÉENNE e efpêche eurostat Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet,
Server Europa (http://europa.eu.int).
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet.
It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int).
De nombreuses autres informations sur l'Union européenne sont disponibles sur Internet
via le serveur Europa (http://europa.eu.int).
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.
Cataloguing data can be found at the end of this publication.
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1999
ISSN 0378-3588
© Europäische Gemeinschaften, 1999
© European Communities, 1999
© Communautés européennes, 1999
Printed ¡n Luxembourg
GEDRUCKT AUF CHLORFREI GEBLEICHTEM PAPIER
PRINTED ON WHITE CHLORINE-FREE PAPER
IMPRIMÉ SUR PAPIER BLANCHI SANS CHLORE Prefacio - Indice
Forord - Indhold
Vorwort - Inhalt
Πρόλογος - Περιεχόμενα
Preface - Contents
Préface - Table de matières
Premessa - Indice
Voorwoord - Inhoudsopgave
Prefácio - indice
Alkusanat - Sisältö
Förord - Innehåll Indice Prefacio
Page
La primera parte contempla la utilicaçión de las
Parte I: Utilización de las tierras 18
tierras, y toma en consideración las superficies
dedicadas a cultivos principales en tierras
arables, las dedicadas a prados permanentes, a
Parte II: Producción vegetal 24
cultivos permanentes, y huertos familiares.
La secunda parta trata de los productos al aire
Parte III: Balances de abastecimiento 92
libre y frutas y hortalizas.
La tercera parte presenta los productos que
Parte IV: Partidas de balances 104
aparencen en los balances de abastecimiento.
La cuarta parte contiene los partidas de balances
abastecimiento Indhold Forord
Side
Første del omhandler arealanvendelsen, som
Del I: Arealanvendelse 18
inkluder hovedkulturene på agerland, varige
græsarealer, permanente afgrøder og
køkkenhaver.
Del II: Vegetabilske produkter 24
Den anden del omhandler frilandsprodukter, frugt
og grønsager.
Del III: Forsyningsbalancer 92
Den tredje del omhandler produkter, som indgår i
forsyningsbalancer.
Del IV: Poster på forsyningsbalancer 104
Den fjerde del viser posterne pa
forsyningsbalanceme. Inhalt Vorwort
Seite
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt:
Teil I: Bodennutzung 18
Hauptanbauflächen des Ackerlandes,
Dauergrünflächen, Flächen der Dauerkulturen
und der Hausgärten.
Teil II: Pflanzliche Erzeugung 24
Der zweite Teil zeigt die Erzeugnisse im
Feldanbau sowie Obst und Gemüse.
Teil IM: Versorgungsbilanzen 92
Der dritte Teil bezieht sich auf die Erzeugnisse,
die in den Versorgungsbilanzen erscheinen.
Teil IV: Bilanzposten 104
Der vierte Teil enthält die Bilanzposten der
Versorgungsbilanzen. Περιεχόμενα
Πρόλογος
Σελίδα
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη χρήση γης,
Μέρος Ι: Χρήση γης 18
όπου περιλαμβάνονται οι εκτάσεις των βασικών
καλλιεργειών σε καλλιεργήσιμη γη, οι εκτάσεις
που καλύπτονται συνεχώς από χλόη, οις
Μέρος II: Φυτική παραγωγή 24
με μόνιμες καλλιέργειες και οι οικογενειακοί κήποι.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα προϊόντα
Μέρος III: Ισοζύγια ττρττσφοράς 92
μεγάλης καλλιέργειας, τα φρούτα και τα λαχανικά.
Το τρίτο μέρος περιέχει τα προϊόντα που
Μέρος IV: Εγγραφές ισοζυγίων 104
εμφανίζονται στα ισοζύγια προσφοράς.
Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει τις εγγραφές των
ισοζυγίων προσφοράς.