EMAS riktlinjer

-

Documents
44 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

s 12 3 4 5 6 7. EMAS riktlinjer ■ *** • * EMAS VAD AR EMAS? Miljölednings­ och miljörevisionsordningen (EMAS) är ett frivilligt system för organisationer som vill utvärdera och förbättra sina miljöprestanda. Ordningen infördes 1995 och omarbetades 2001. Omarbetningen medförde bland annat: ökade möjligheter att delta, en EMAS­logotyp, • ett rapporteringssystem som anpassats till organisationers och andra berörda parters behov, att ISO 14001 togs som utgångspunkt för EMAS, ett ökat engagemang bland anställda. VILKA KAN DELTA I EMAS? EMAS är öppen för alla organisationer inom den offentliga och privata sektorn som vill förbättra sina miljöprestanda. Både organisationer inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island och Liechtenstein) kan delta. EMAS införs nu också i allt fler kandidatländer som ett led i deras förberedelser inför anslutningen till EU. VILKA AR FORDELARNA MED ATT DELTA I EMAS? Fördelarna för deltagande organisationer är många, exempelvis : god miljöledning, ökad trovärdighet, bättre stämning och samhörighetskänsla bland de anställda, ökad medvetenhet hos personalen, bättre företagsimage, lägre kostnader och mindre reglering, nya affärsmöjligheter, ökat förtroende från kundernas sida, bättre relationer till kunder, lokalbefolkning och tillsynsmyndigheter. ?^cxV *ψ$> ^^ ^Vpè m m m m LOJ RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM LÄMPAR SIG FÖR REGISTRERING I EMAS SYFTET MED RIKTLINJERNA 1.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 25
Langue Swedish
Signaler un problème

s
12 3 4 5 6 7.
EMAS
riktlinjer

***
• *
EMAS VAD AR EMAS?
Miljölednings­ och miljörevisionsordningen (EMAS) är ett frivilligt system
för organisationer som vill utvärdera och förbättra sina miljöprestanda.
Ordningen infördes 1995 och omarbetades 2001.
Omarbetningen medförde bland annat:
ökade möjligheter att delta,
en EMAS­logotyp,
• ett rapporteringssystem som anpassats till organisationers och andra
berörda parters behov,
att ISO 14001 togs som utgångspunkt för EMAS,
ett ökat engagemang bland anställda.
VILKA KAN DELTA I EMAS?
EMAS är öppen för alla organisationer inom den offentliga och privata sektorn
som vill förbättra sina miljöprestanda. Både organisationer inom Europeiska
unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Norge, Island och
Liechtenstein) kan delta. EMAS införs nu också i allt fler kandidatländer som ett
led i deras förberedelser inför anslutningen till EU.
VILKA AR FORDELARNA MED ATT DELTA I EMAS?
Fördelarna för deltagande organisationer är många, exempelvis :
god miljöledning,
ökad trovärdighet,
bättre stämning och samhörighetskänsla bland de anställda,
ökad medvetenhet hos personalen,
bättre företagsimage,
lägre kostnader och mindre reglering,
nya affärsmöjligheter,
ökat förtroende från kundernas sida,
bättre relationer till kunder, lokalbefolkning och tillsynsmyndigheter.
?^cxV *ψ$> ^^ ^Vpè
m m m m LOJ RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM
LÄMPAR SIG FÖR REGISTRERING I EMAS
SYFTET MED RIKTLINJERNA 1. Organisation med verksamhet vid endast en anläggning.
2.n som under särskilda omständigheter kan
| Utvidgningen av EMAS från att tidigare omfatta industri- registrera en enhet som är mindre än en anläggning.
och tillverkningssektorn till att omfatta samtliga organisatio­ 3. Organisation med verksamhet vid olika anläggningar
ner med verksamhet som påverkar miljön innebär att enhe­ a) med samma eller liknande produkter eller tjänster,
ter med mänga olika organisationsstrukturer kommer att b) med olikartade produkter eller tjänster.
kunna registrera sig i EMAS. Dessa riktlinjer har utarbetats 4. Organisation för vilken det inte kan definieras en särskild
på grundval av artikel 2 s andra och fjärde meningen och anläggning.
artikel 2 t i förordning (EG) nr 761/2001 för att underlätta 5. Organisation som kontrollerar tillfälliga anläggningar.
för organisationer, miljökontrollanter och behöriga organ att 6. Oberoende organisationer som registrerar sig som en
besluta om lämplig enhet för registrering i EMAS. gemensam organisation.
7. Små företag med verksamhet på ett avgränsat större
I Den enhet som skall registreras kommer att väljas ut geografiskt område som producerar samma eller
liknande produkter eller tjänster. med hänsyn både till ledningens kontroll och enhetens
geografiska läge. 8. Lokala myndigheter och statliga institutioner.
I De som önskar delta i EMAS bör redan från börja lägga på i Den enhet som skall registreras som en organisation i
EMAS skall inte gå utöver gränserna för en medlemsstat. minnet att miljökontrollanter och vid behov även behöriga
Om organisationen består av en eller flera anläggningar skall organ har inflytande när det gäller godkännande av den
var och en av de anläggningar för vilka EMAS gäller uppfylla enhet som skall registreras (jmf. artikel 2 s och 2 t i förord­
samtliga EMAS-krav, även kravet på ständiga förbättringar av ning (EG) nr 761/2001). Samtliga deltagare skall även utar­
miljöprestanda enligt definitionen i artikel 2 b i förordning beta en miljöredovisning som bl.a. skall innehålla en klar
(EG) nr 761/2001. och entydig beskrivning av organisationens registrering i
EMAS och en sammanfattning av dess verksamhet, produk­
! Enheter med följande organisationsstrukturer har identifi­ ter och tjänster samt dess relation till eventuella moderorga­
erats och skall beskrivas ingående senare i detta dokument: nisationer (jmf. bilaga III punkt 3.2 a). Dessa krav är kopp­
lade till andra krav som gäller ledningens kontroll och infly­
tande över organisationens miljöaspekter (jmf. bilaga IA,
särskilt punkt 4.3.1, och bilaga IB).
Insyn
\ Syftet med dessa krav är att se till att organisationen vid
Ledningskontroll
alla anläggningar har kontroll över och inflytande på de av
Inte välja endast bra områden organisationens miljöaspekter som resulterar i betydande
miljöpåverkan. Deltagarna bör därför kunna klargöra och Allmän redovisningsskyldighet
Lokalt ■
RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM LAMPAR SIG FOR REGISTRERING I EMAS
motivera skälen till att vissa anläggningar eller delar av 1. ORGANISATION MED VERKSAMHET
anläggningar i organisationen har valts ut för registrering. De VID ENDAST EN ANLÄGGNING
kommer därmed att vara förberedda på kraven i miljöredo­ I En organisation med verksamhet vid endast en anläggning är
visningen och även väl a för att kunna svara på den enklaste kategorin, eftersom det område ledningen kon­
eventuella frågor från i synnerhet kontrollanter och behöri­ trollerar och det geografiska läget sammanfaller. Anläggningar
ga organ men även från andra berörda parter. Det behöriga som registrerats under EMAS I kommer att ingå i den här
organet skall inte godkänna registreringen om den enhet kategorin enligt artikel 17.4 i förordning (EG) nr 761/2001.
som valts ut inte motsvarar de definitioner som ges i artikel
2 s och 2 t i förordning (EG) nr 761/2001 och som förklaras
i dessa riktlinjer. Om organisationen tvivlar på att den upp­
fyller kraven bör den därför redan i inledningsfasen av arbe­ Positiva exempel
tet med att genomföra ett miljöledningsystem (EMS) kon­
► Ett företag med verksamhet på en plats
takta det behöriga organet. där man både tillverkar rör och radioap­
parater får endast registrera en av dessa
avdelningar.
DEFINITIONER L> En klädtillverkares cafeteria kan registreras
separat.
Organisation företag, bolag, firma, rörelse, myndighet
eller institution eller en del av eller en kom­
Negativa exempel
bination av dessa, oavsett om de är juridiska
Läkemedelsföretag får inte bara registrera personer eller ej, offentliga eller privata, som
den del av anläggningen där slutprodukten
har sina egna funktioner och sin egen admi­
till konsumenten tillverkas separat och
nistration (enligt artikel 2 s i förordning
utelämna den grundläggande industriella
(EG) nr 761/2001). produktionsprocessen för mellanprodukterna
vid samma anläggning.
Anläggning hela det område på en viss geografisk plats
som står under en organisations kontroll där
verksarnhet bedrivs, produkter framställs
och tjänster utförs (enligt artikel 2 t i förord­ SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER FOR
ning (EG) nr 761/2001). Detta omfattar all REGISTRERING AV EN ENHET SOM ÄR
infrastruktur, utrustning och materiel. MINDRE ÄN EN ANLÄGGNING
Enhet anläggning eller underavdelning, organisa­ I Om en organisation överväger att registrera en enhet som
tion, del eller grupp av organisationer som är mindre än en anläggning skall nedanstående principer
önskar registrera sig under ett enda registre­ ligga till grund för beslutet. Undantaget får för det första
ringsnummer. inte användas för att "plocka russinen ur kakan". Det är
därför inte tillåtet att registrera delar av en produktionspro­
cess som är ensam i sitt slag i avsikt att utelämna delar av
anläggningen som inte skulle kunna registreras i EMAS.
Organisationen måste kunna visa att den kan övervaka och
kontrollera alla betydande miljöaspekter och bevisa att den
enhet som skall registreras inte särskilt har avskiljts från
andra delar av anläggningsområdet som klarar sig sämre.
I För det andra måste de principer om "lokal redovisningsskyl­
dighet" och "allmän redovisningsskyldighet" som avses i bilaga
III punkt 3.7 och bilaga I punkterna B.2 och B.3 följas.
Kontakter med allmänheten är en viktig aspekt av EMAS. Det
ligger i organisationens eget intresse att ge allmänheten klar
och tydlig information om en viss anläggnings miljöprestanda.
Om en underavdelning har sin egen marknad kan det vara vik­
tigt att den kan använda logotypen för sin egen kommunika­
tion. Om en driftsenhet som är mindre än den aktuella anlägg­
ningen har för avsikt att registrera sig i EMAS skall allmänhe­
ten klart och tydligt informeras om att endast delar av organi­
sationens verksamhet vid anläggningen bedrivs i enlighet med
EMAS, eftersom allmänheten normalt uppfattar verksamhe-■
RIKT! INJER OM VII KA ENHETER SOM LAMPAR SIG ΓΟΗ REGISTRERING ! I MAS
ten vid en anläggning som representativ för hela organisatio­ ¡ Förutom att klargöra och motivera valet av anläggning eller
nens verksamhet. Organisationen skall vara ansvarig för att en kombination av anläggningar skall organisationer som
den externa kommunikationen är tydlig, och lämpliga åtgärder ansöker om registrering i EMAS, vare sig de är verksamma
skall vidtas för att undvika att allmänheten vilseleds. inom den privata eller offentliga sektorn, också kunna för­
klara och motivera för sina samarbetspartner vilka planer de
I Med utgångspunkt i dessa principer kan en enhet som är har för de anläggningar som ännu inte registrerats.
mindre än en anläggning registreras separat om
• underavdelningen har egna, tydligt definierade produkter, 3.1. Med samma eller liknande produkter
tjänster eller aktiviteter och om dess miljöaspekter och eller tjänster
miljöpåverkan är tydligt identifierbara och kan skiljas från I För att kunna få ett enda "registreringsnummer" skall orga­
andra delar av anläggningen som inte är registrerade, nisationen kunna visa kontrollanten att dess miljölednings­
förfarande och miljöledningspolicy tillämpas konsekvent på • underavdelningen har sin egen ledning och egna administra­
alla anläggningar. Organisationer i den här kategorin har olta tiva rutiner med befogenhet att se till att avdelningen har rätt
samma ledningsstruktur för verksamheten vid de olika att organisera och kontrollera miljöledningssystem och mil­
anläggningarna, t.ex. en gemensam handbok om miljöled­jöpåverkan samt vidta korrigerande åtgärder för sitt eget
ning. Man skulle därför kunna minska omfattningen av kon­ansvarsområde (vilket kan bevisas genom juridisk status,
trollerna vid enskilda anläggningar om organisationen kan egen registrering i handelskammaren, organisationsschema,
visa att ledningsstrukturen helt och hållet är densamma i rapporter från moderorganisationen, egna rapporter etc),
alla anläggningar. • underavdelningen har befullmäktigats att ansvara för att
kraven uppfylls i tillstånd eller miljölicenser som har utfär­
dats till underavdelningen.
Anläggningen kan inte delas in i underavdelningar om ► Banker
• den avdelade enheten endast omfattar sådana delar av
► Resebyråer
verksamheten som inte är representativa för hela verk­
► Affärskedjor
samhetens miljöaspekter och miljöpåverkan,
: Konsulter
• det utifrån sett inte framgår vilken del av verksamheten
\id anläggningen som styrs av miljöledningssvstcmet och
varför just denna del har avdelats från verksamheten vid
anläggningen.
I Om miljöaspekter och miljöpåverkan är likartade för de
I I synnerhet i det här fallet är det viktigt att tydligt ange olika aktiviteterna vid anläggningen, om aktiviteterna omfatt-
ansvarsgränserna för information till och från organisationen. tas av liknande miljöledningssystem och om verksamheten
Organisationen skall i sitt miljöledningssystem även ta hän­ bedrivs genom samma typ av organisationsstruktur, t.ex. fili­
syn till beröringspunkter med tjänster och aktiviteter som aler, kontor eller driftsmässiga anläggningar och verkstäder,
inte helt faller inom ramen för miljöledningssystemet. Den kan man sedan eventuellt välja ut några av de olika anlägg­
skall t.ex. utvärdera miljöaspekter och miljöpåverkan när det ningarna för kontroll. Genom urvalet skall kontrollanten få
gäller anläggningens gemensamma infrastruktur, exempelvis representativ och ingående information om organisationens
gemensam avfallshantering eller gemensamma reningsan­ miljöprestanda och kunna kontrollera tillförlitligheten när
läggningar, samt inkludera dessa i sitt miljöprogram och i det gäller data och den lokala redovisningsskyldigheten.
arbetet med att ständig förbättra miljöprestandan.
I God praxis bör användas vid valet av urvalsmetoder^), och
kontrollanten skall ta hänsyn till följande faktorer vid valet
3. ORGANISATION MED VERKSAMHET av anläggningar som skall omfattas av kontrollprogrammet:
VID OLIKA ANLÄGGNINGAR • Miljöpolicy och miljöprogram.
• Miljöledningssystemets komplexitet, omfattningen av direk­
I Inom ramen för förordning (EG) nr 761/2001 kan delta­ ta och indirekta miljöaspekter och direkt och indirekt miljö­
garna fortsätta registrera enskilda anläggningar eller en orga­ påverkan samt eventuellt samspel med känsliga miljöer.
nisation (enligt definitionen i artikel 2 s) eller en del av eller • I lur långt man har kommit med miljöledningssvstcmet på
en kombination av dessa. I båda fallen skall alla deltagare anläggningen.
visa att det sker ständiga förbättringar av resultaten när det • Kommentarer från berörda parter (klagomål, allmänhetens
gäller miljöaspekter och miljöpåverkan i enlighet med deras intresse av anläggningen etc.)
respektive policy, program och mål. De som registrerar flera • Fördelningen av organisationens anställda på anlägg­
anläggningar som en organisation måste också ta hänsyn till ningarna.
kraven i artikel 2 b, bilaga I.B 2 och bilaga III punkt 3.7. De
(i)- ISO/IEC Guide 66
skall också kunna motivera varför miljöprestandan inte för­
- EA - 7/02
bättras vid de enskilda anläggningarna. -Andra internationella och nationella lagar och riktlinjer. ■
RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM LAMPAR SIG FOR REGISTRERING I EMAS
• Eventuellt skiftarbete.
• Tidigare miljöproblem.
► Kraftproduktion
• Resultat från tidigare kontroller och internrevisioner.
► Tillverkning av mekaniska komponenter
► Kemiföretag I Under en period med kontroller bör samtliga anläggningar
kontrolleras. Vid den första kontrollen och under varje påföl­ ► Bortskaffande av avfall
jande kontrollperiod måste huvudkontoret inbegripas i kon­
trollprogrammet.
I Om det förekommer betydande miljöpåverkan vid vissa
gcograliska platser mäste organisationer och kontrollanter Kompatibilitet mellan företagets och
hålla i minnet att samtliga dessa anläggningar skall kontroll­ anläggningens miljöpolicy
leras separat och att miljöinformation i samband med den ■ Större lokal påverkan skall rapporteras
betydande miljöpåverkan skall tas upp i miljöredovisningen i miljöredovisningen
i enlighet med principen om "lolial redovisningsskyldighet".
■ Samspel av miljöaspekter mellan olika
anläggningar
I En anläggning skall kontrolleras separat om
m Företagets kontroll över det lokala
• storleken på samt omfattningen och arten av dess akti­ miljöledningssystemet
viteter har förklarats som betydelsefulla,
■ Varje anläggning kan registreras separat
• internrevisionerna och ledningens översyn har visat att det
■ Förlust av den gemensamma registreringen behövs korrigerande åtgärder,
om bestämmelserna överträds på en enda
• det sedan den senaste kontrollen har skett omfattande för­
anläggning
ändringar i miljöledningssystemet eller i driften av anlägg­
ningen, eller
• om anläggningen skiljer sig mycket från organisationens
övriga anläggningar när del gäller • Behovet av att undersöka miljöaspekter och miljöpåverkan
• storlek och arbetsmetoder, i samband med de olika platserna.
• direkta och indirekta miljöaspekter och miljöpåverkan • Ledningens kontroll över dessa.
(typ och betydelse), • Huruvida det finns en miljöpolicy och miljöprogram som
• hur känslig omgivningen runt anläggningen är, tar hänsyn till principen om lokal redovisningsskyldighet.
• de bestämmelser som tillämpas,
• strukturen på det lokala miljöledningssystemet och den I I det här fallet skall samtliga anläggningar kontrolleras
lokala ledningen, separat, och uppgifterna från dessa kontroller skall redovisas
• storlek på samt omfattningen och arten av aktiviteterna separat i miljöredovisningen (Se bilaga III punkt 3.7 och
vid anläggningen. riktlinjerna om miljöredovisning).
I Organisationerna bör tänka på att om bestämmelserna I Även i det här fallet skall en organisation som önskar regi­
överträds på en enda anläggning riskerar de att förlora den strera vissa eller samtliga anläggningar under ett gemensamt
gemensamma registreringen för alla anläggningar. En orga­ registreringsnummer vara medveten om risken att förlora den
nisation kan därför också låta registrera dessa anläggningar gemensamma registreringen om bestämmelserna överträds
separat. Urvalsmetoderna får, i motsatts till kontrollerna, på en enda anläggning (område).
generellt inte användas vid internrevisioner enligt bilaga II.
I Ett företag kan eventuellt börja med att registrera de
3.2. Med olikartade produkter eller tjänster enskilda anläggningarna och senare samla dem till en orga­
1 det här fallet kan kontrollanten inte använda stickprovs­ nisation under ett enda registreringsnummer.
metoden, eftersom driftsförfarande och miljöpåverkan kom­
mer att skilja sig åt vid varje anläggning. Organisationen kan
välja om den vill registrera varje anläggning separat eller samt­ 4. ORGANISATION FOR VILKEN DET
liga anläggningar under ett gemensamt registreringsnummer. INTE KAN DEFINIERAS EN SÄRSKILD
ANLÄGGNING
Oberoende av om organisationen ansöker om en enda
registrering eller separata registreringar av varje anläggning I När det gäller organisationer för vilka det är svårare att defi­
måste flera faktorer tas i beaktande, bl.a. följande: niera en särskild anläggning är det vid tveksamheter särskilt
viktigt att både organisationen och kontrollanten kontaktar
den behöriga myndigheten för att kunna avgöra om den utval­
da enheten kan registreras i enlighet med EMAS­principerna. RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM LÄMPAR SIG FÖR REGISTRERING I EMAS
I Verksamhetsområde och infrastruktur måste i så fall klart I Organisationen skall kunna visa att man infört sådana arbets­
anges, fullständigt integreras i ledningssystemet och utför­ metoder och tekniska lösningar som man beslutat använda
ligt beskrivas i miljöredovisningen. I dessa organisationer är vid den anläggning där den tillfälligt bedriver verksamhet.
det särskilt viktigt att ansvaret för betydande miljöaspekter
anges tydligt, och att kontrollanten har belägg för att organi­ I I tillämpliga fall bör dessa arbetsmetoder inbegripa
sationen använder lämpliga förfaranden för att kontrollera åtminstone följande:
sådana aspekter. Med tanke på att dessa organisationer i all­ • Lämplig teknik och utbildning.
mänhet bedriver verksamhet på stora områden, bl.a. i städer •g miljöanalys av anläggningarna innan verksamhe­
eller storstadsområden, skall organisationen i tillämpliga fall ten påbörjas.
kunna påvisa att den har • Analys av miljökonsekvenserna av framtida planerad
verksamhet.
• Information till invånarna i området och till de lokala myn­
digheterna om arbetsplanens miljöaspekter och de lös­
► Värme-, vatten-, gas-, elförsörjning, etc. ningar som utarbetats.
• Utarbetande av planer för att återställa miljön eller lös­► Telekommunikationer
ningar för att förbättra miljöförhållandena i det berörda ► Transporter
området när verksamheten avslutats.
► Avfallsinsamling
Tillfälliga anläggningar kommer genom stickprover att ingå
i kontrollförfarandet. Det är verksamheten vid dessa anlägg­
ningar som registreras och inte enbart deras läge.
• övervägt riskerna för miljön och befolkningen,
• antagit lämpliga planer för att informera allmänheten om
vilka åtgärder den skall vidta i nödsituationer, 6. OBEROENDE ORGANISATIONER SOM
• utarbetat systematisk information om utsläppsnivåer, ÄR VERKSAMMA PÅ ETT BEGRÄNSAT
OMRÅDE OCH SOM REGISTRERATS • tagit hänsyn till den infrastruktur som den har kontroll över.
SOM EN GEMENSAM ORGANISATION
I Det förekommer att en organisation, trots att den kontroll­
erar olika anläggningar inom ett visst område, inte kan driva | Man bör komma ihåg att människor som bor i närheten av
varje anläggning separat, och att de olika anläggningarnas en större anläggning, lokala myndigheter och miljötillsynsor-
miljöpåverkan hänger samman. I det fallet bör de separata gan har stort intresse av att gemensamt ta ansvar för och utar­
anläggningarna betraktas som en enda organisation som beta ett miljöprogram för hela området. Oberoende företag
skall registreras i EMAS. kan eventuellt vara intresserade av att kombinera sina resur­
ser och ansöka om gemensam registrering i EMAS. Detta är
enligt förordningen tillåtet eftersom en organisation definie­
ras som företag, bolag, firma, rörelse, myndighet eller institu­5. ORGANISATIONER SOM KONTROLLE­
tion eller en del av eller en kombination av dessa, oavsett om RAR TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGAR
de är juridiska personer eller ej, offentliga eller privata, som
har sina egna funktioner och sin egen administration. | Om organisationen under en viss tid bedriver verksamhet
vid en anläggning som inte ägs av organisationen själv skall
kontrollanten inspektera organisationens ledningssystem och
miljöprestanda vid utvalda tillfälliga anläggningar som skall
vara representativa förs miljöledningskapa­
► Små industriområden
citet. Kontrollanten skall använda bästa urvalsmetoder för
► Semesteranläggningar
revision för att kontrollera hur effektiva arbetsmetoderna är
► Företagsbyar på de utvalda anläggningarna.
► Byggföretag
I För att gemensamt kunna registrera sig som en organisa­
► Städfirmor tion måste de deltagande organisationerna i dessa fall kunna
visa att de gemensamt har ansvar (policy, förfaranden etc.) ► Tjänsteleverantörer
för hanteringen av betydande miljöaspekter och miljöpåver­
► Saneringsföretag
kan, i synnerhet fastställande av mål och korrigerande åtgär­
► Cirkusar
der. De som organiserar sina miljöledningssystem tillsamm-
mans för att få en gemensam registrering skall alla kunna ■
RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM LAMPAR SIG FOR REGISTRERING I EMAS
visa att de ständigt förbättrar sin prestanda när det gäller • ta hänsyn till sina tillverkningsprocessers samlade effekt,
betydande miljöaspekter och miljöpåverkan i enlighet med • ha kontakt med samma lokalbefolkning, institutioner och
sina respektive policy, mål och program. När flera anlägg­ miljötillsynsorganisationer på lokal nivå när det gäller
ningar registreras som en organisation är det också nödvän­ deras miljöproblem; företagen har i själva verket samma
digt att de uppfyller kraven i artikel 2 b i förordning (EG) nr behov när det gäller miljöns kvalitet,
761/2001, bilaga I.B 2 och bilaga III punkt 3.7 samt att de • ta hänsyn till att deras egen miljöpåverkan och miljöpåver­
kan motivera varför förbättrad miljöprestanda eventuellt inte kan från andra industrioperatörer i området men även från
är uppenbar vid de enskilda anläggningarna. offentliga serviceföretag och privata hushåll kan samverka.
I De har å andra sidan möjlighet att
• söka gemensamma lösningar på sina miljöproblem (för att
Gemensam miljöpolicy och gemensamma genom effektivare anläggningar kunna minska förorening­
miljöprogram
arna, övervinna sina kulturella begränsningar eller sin
Gemensamma ledningsansvar bristande miljöledningskapacitet osv.),
• stödja varandra, t.ex. genom att Förlust av den gemensamma registreringen
·· utbyta erfarenheter om fastställande av miljöaspekter om bestämmelserna överträds på en enda
anläggning och miljöpåverkan,
• tillsammans utarbeta miljöpolicy och miljöprogram,
• genomföra internrevisioner i varandras organisationer
för att lättare kunna fastställa miljöaspekter och miljö­
! Det bör noteras att logotypen endast får användas av den påverkan,
organisation som är registrerad i EMAS, vilket för en före­ • anställa en gemensam miljökonsult,
tagspark innebär att logotypen ENDAST kan användas i • använda samma infrastruktur för styrning av olika typer
samband med företagsparkens namn. Enskilda organisatio­ av miljöpåverkan, t.ex. reningsverk, avfallsförbrännings­
ner kan, förutom registreringen av företagsparken, likafullt anläggningar, soptippar etc, och skapa särskilda organi­
registrera sig separat. sationer såsom konsortier för detta, och
• med utgångspunkt i sitt gemensamma arbete med att
genomföra miljöledningssystem, anställa samma kon­
7. SMA FORETAG MED VERKSAMHET PA trollant vilket med tanke på likheterna inom miljöled­
ETT AVGRÄNSAT STÖRRE GEOGRA­ ningssystemen kan underlätta kontroll och validering
FISKT OMRÅDE SOM PRODUCERAR och minska kostnaderna för detta arbete.
SAMMA ELLER LIKNANDE PRODUKTER • delta i lokala miljöprojekt, t.ex. Agenda 21-program (loka­
ELLER TJÄNSTER OCH SOM ANSÖKER la eller regionala myndigheter eller industriorganisationer
OM ENSKILD REGISTRERING kan stödja sådan verksamhet genom att hjälpa till att bygga
upp nätverk).
I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 761/2001 står det föl­
jande: "l syfte att främja deltagande av små och medelstora Därför är fastställandet av ett allmänt program, som skall
genomföras av lokala myndigheter, industriförbund och han­företag, däribland de som är koncentrerade i väl avgränsade
delskamrar med utgångspunkt i en inledande miljöanalys av geografislia områden, lian loliala myndigheter i samarbete med
hela området, ett mycket viktigt första steg för små och 'industriförbund, handelslmmrar och intressenter hjälpa till att
medelstora företag som är intresserade av EMAS. fastställa betydande miljöpåverkan. Små och medelstora före­
tag kan sedan använda detta när de utarbetar sina miljöpro­
| Miljöprogrammet för området bör därefter utarbetas i gram och fastställer övergripande och detaljerade miljömål i
detalj, offentliggöras och godkännas av samtliga berörda par­sitt miljöledningssystem enligt EMAS...".
ter, och det skall syfta till att uppnå väsentliga förbättringar
I Inom dessa geografiska områden måste de små och medel­ av miljön i hela området.
stora företagen (som mycket ofta ligger på samma tekniska
nivå, använder samma produktionsmetoder och har organi­ I När miljömål väl har antagits och godkänts kan varje organi­
sations­ och styrningssystem) sation (små och medelstora företag, offentliga tjänster, lokala
myndigheter etc.) på frivillig basis enligt EMAS-förfarandet
vidta nödvändiga åtgärder för att var för sig uppfylla kraven i
förordning (EG) nr 761/2001 och ansöka om registrering.
► Industriområden
► Turistområden
► Affärscentra ■
RIKTLINJER OM VILKA ENHETER SOM LAMPAR SIG FOR REGISTRERING I EMAS
I Kontrollanten måste i så fall göra en bedömning av om mil­ I En offentlig förvaltnings politiska ansvar är kopplad till
jöledningssystemet uppfyller de specifika målen för varje områdets administration och till den nuvarande och framtida
enskild organisation i enlighet med det allmänna program­ livskvaliteten för de medborgare förvaltningen ansvarar för.
met och de allmänna målen för hela området. I miljöredo­
visningen bör därmed, förutom den information som krävs I För vissa lokala myndigheter och statliga institutioner kan
enligt EMAS, den enskilda organisationens bidrag till att man, på grund av den komplexa ledningsstrukturen och de
uppfylla målen för hela miljöprogrammet klart anges. aspekter som skall beaktas, godkänna en separat registrering
av delar av dessa organisationer. Informationen till allmän­
heten och användningen av logotypen skall i så fall vara
entydig och får endast hänvisa till den specifika avdelning
eller enhet som har registrerats.
B Inrättande av ett organ för främjande verk­
samhet
Godkännande av genomförbarhetsstudie
Oberoende bedömning av de övergripande ■ Samråda och komma överens med
miljömålen
medborgarna
■ Engagemang i det lokala
m Ekonomisk utveckling och
agenda 21­programmet.
miljökompatibilitet
■ Utvärdering av alternativa strategiska
val och prioriteringar
■ Territoriella planer och därtill relaterade mät­
8. LOKALA MYNDIGHETER OCH STATLI­ bara mål och relaterat ansvar
GA INSTITUTIONER
■ Kontinuerlig kontroll och övervakning
av miljöplanen
I När den organisation som ansöker om registrering i
■ Rätt balans mellan fria privata initiativ
EMAS är en offentlig institution är det viktigt att ange att och sociala behov
de indirekta miljöaspekterna, t.ex. de som följer av myndig­
Utbildning av medborgare och
hetens politik, kan vara de viktigaste, vilket innebär att de
ekonomiska operatörer
problem som skall behandlas inte kan begränsas endast till
ledningens organisationsstruktur och till de därtill hörande
direkta miljöaspekterna.
I Dessa organisationer uppmanas att utarbeta ett referens­ir I underlag för miljöpolicyn som varje enskild del av organisa­
Lokala myndigheter
tionen eventuellt skulle kunna uppfylla.
► Ministerier
► Statliga organ
► Lokal agenda 21 Alla hänvisningar till bilagor gäller bilagorna till förordning
Generaldirektoratet
(EG) nr 761/2001 såvida inte något annat uttryckligen anges.
för miljö