Euroopa roheline pealinn

Euroopa roheline pealinn

-

Documents
8 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Roheline linn – tervislik elukeskkondEGC_ET.indd 1 1/09/08 11:07:20EGC_ET.indd 2 1/09/08 11:07:21MUL on suur rõõm pöörduda Euroopa paremini keskkonda ja edendada säästvat arengut linnade poole, esitledes seda väljaannet, mis on tervikuna. Meie kohus on innustada neid edasi pühendatud komisjoni iga-aastasele Euroopa tegutsema ja teisi nende eeskuju järgima. rohelise pealinna auhinnale.Uus algatus, mis sündis mitme Euroopa linna Tänaseid Euroopa kodanikke huvitab rohkem kui ettepaneku mõjul, on mõeldud selleks, et näidata kunagi varem keskkonna olukord ning üha rohkem möödaniku reaalseid saavutusi ja innustada tulevikus teadvustatakse keskkonna mõju meie ja tulevaste uutele tegudele. Loodan, et tiitlile kandideerijate põlvede elukvaliteedile. Seepärast on uus auhind eriti vahel tekib tihe rebimine ja et leitakse väärikad oluline. Tänapäeva Euroopa on valdavalt linnaühiskond võitjad. Kava annab hea võimaluse haarata kaasa – neli viiendikku eurooplastest elab linnades, ja kõik Euroopa linnad ja edendada Euroopa parimaid just linnapiirkondades ilmnevad kõige selgemini tavasid, aidates linnakeskkonda ühtsemalt kujundada meie ühiskonna ees seisvad keskkonnaprobleemid. ning tagades tulemusliku võrgustikutegevuse ja Õhukvaliteet, liiklus ja ülerahvastatus, mürareostus, kogemustevahetuse.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 34
Langue Estonian
Signaler un problème
Roheline linn – tervislik elukeskkond
MUL  on suur rõõm pöörduda Euroopa linnade poole, esitledes seda väljaannet, mis on pühendatud komisjoni iga-aastasele Euroopa rohelise pealinna auhinnale.
Tänaseid Euroopa kodanikke huvitab rohkem kui kunagi varem keskkonna olukord ning üha rohkem teadvustatakse keskkonna mõju meie ja tulevaste põlvede elukvaliteedile. Seepärast on uus auhind eriti oluline. Tänapäeva Euroopa on valdavalt linnaühiskond – neli viiendikku eurooplastest elab linnades, ja just linnapiirkondades ilmnevad kõige selgemini meie ühiskonna ees seisvad keskkonnaprobleemid. Õhukvaliteet, liiklus ja ülerahvastatus, mürareostus, valglinnastumine, kasvuhoonegaasid ning jäätmed ja reovesi – kõik see avaldab arvestatavat mõju inimeste tervisele, elukvaliteedile, majandusnäitajatele ja meie linnade atraktiivsusele.
Euroopa Komisjon on pikka aega tunnustanud kohalike omavalitsuste tähtsat rolli keskkonna paremaks muutmisel ja nende tõsist pühendumist tõelisele progressile. Meie viimaste aastate koostöö seoses liikumisnädalaga näitab suurepäraselt komisjoni ja kohalike omavalitsuste koostööd nimetatud valdkonnas. Eriti hea meel on mul tõdeda, et paljud linnad töötavad välja algatusi ja võtavad kohustusi, et kaitsta
paremini keskkonda ja edendada säästvat arengut tervikuna. Meie kohus on innustada neid edasi tegutsema ja teisi nende eeskuju järgima.
Uus algatus, mis sündis mitme Euroopa linna ettepaneku mõjul, on mõeldud selleks, et näidata möödaniku reaalseid saavutusi ja innustada tulevikus uutele tegudele. Loodan, et tiitlile kandideerijate vahel tekib tihe rebimine ja et leitakse väärikad võitjad. Kava annab hea võimaluse haarata kaasa kõik Euroopa linnad ja edendada Euroopa parimaid tavasid, aidates linnakeskkonda ühtsemalt kujundada ning tagades tulemusliku võrgustikutegevuse ja kogemustevahetuse.
Olen veendunud, et see auhind aitab meil muuta oma linnakeskused lokkavateks elu- ja tööpaikadeks ning et tulevased Euroopa rohelised pealinnad on veel paljude põlvkondade vältel ligitõmbavad ja tervislikud linnad.
Stavros Dimas, ELi keskkonnavolinik
„Usun, et rahva tervise ja meie kodanike elukvaliteedi parandamiseks peab Euroopa olema roheline ja keskkonnasäästlik. Sellest veendumusest sündiski Eesti pealinnas Tallinnas Euroopa rohelise pealinna auhinna idee. Auhinna eesmärk on aidata jätkuvalt kaasa, et Euroopa linnad muutuksid rohelisemaks.
Avaldan sügavat tänu kõigile, kes aitavad seda visiooni teoks teha, toetades auhinnakava või osaledes selle elluviimisel. Nende seas on enam kui 40 Euroopa linna juhid; Euroopa Komisjoni president José
Manuel Barroso; Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, ELi keskkonnavolinik Stavros Dimas ja ELi regionaalpoliitika volinik Danuta Hübner.”
Jüri Ratas Eesti parlamendi (Riigikogu) aseesimees (endine Tallinna linnapea)
ELUKESKKOND LINNAS TERVISLIKUKS – Lööge kaasa Euroopa rohelise pealinna tiitli taotlemisel.
Puhas õhk. Pargid ja saastevaba ümbrus. Kvaliteetne linnaelu. Linn keskkonnasäästlike ideedega tervislikuks. On alanud võidujooks keskkonnasõbraliku teenäitaja prestiižsele staatusele. Nüüd on linnadel üle Euroopa võimalik kandideerida Euroopa Komisjoni loodud EUROOPA ROHELISE PEALINNA AUHINNALE.
Kuidas auhinnale pretendeerida Igal aastal alates 2010. aastast nimetavad keskkonnaekspertidest koosnev komisjon ja žürii ühe Euroopa linna Euroopa roheliseks pealinnaks. Auhind antakse Euroopa linnale, kus on järjepidevalt suudetud saavutada kõrgeid keskkonnaeesmärke ning seatakse jätkuvalt ambitsioonikaid sihte, et parandada veelgi keskkonnanäitajaid ja edendada säästvat arengut. Ühtlasi peaks Euroopa roheline pealinn propageerima parimaid tavasid kõigi teiste Euroopa linnade seas.
Konkurss keskkonnaalase tunnustuse pälvimiseks Euroopa rohelise pealinna idee sündis 15. mail 2006 Tallinnas (Eesti) peetud kohtumisel, kus selle käis välja toonane Tallinna linnapea Jüri Ratas. Nüüd valmistuvad suuremad linnad üle Euroopa Liidu selleks, et keskkonnaalast tunnustust võita.
Linnad, millest eeskuju võtta Algatuse peamine eesmärk on parandada elukeskkonda Euroopa linnades – ja seega keskkonda tervikuna. 80% Euroopa rahvastikust elab linnakeskkonnas. Seepärast saavad just linnad väga
palju ära teha, et Euroopa muutuks rohelisemaks ja meie kodanike elukvaliteet paremaks. Auhinna eesmärk on anda linnadele stiimul, et üksteist innustada ja parimaid tavasid jagada, kuid samal ajal sõbralikult konkureerida. Teisisõnu on linnad üksteisele eeskujuks.
Tervislik linnaelu Euroopa Rohelise Pealinna tiitel omistatakse linnale, kes on parandanud linnakeskkonda tervikuna konk-reetsete tegudega, näiteks:
ametiasutuste, kodanike, äriringkondade ja teiste sidusrühmade koostöö ja partnerlussuhted, mille eesmärk on elutingimusi linnas arendada ja paremaks muuta keskkonnasäästlike liikumisviiside rakendamine parkide ja puhkealade rajamine ja laiendamine kaasaegne lähenemisviis jäätmehooldusele uuenduslikud lahendused mürareostuse probleemile ühtne lähenemisviis linnajuhtimisele, mis tagab pikaajalised positiivsed tulemused
Kuidas ja millal kandideerida? Euroopa Rohelise Pealinna aunimetusele võivad pretendeerida kõik Euroopa linnad, kus elab vähemalt 200 000 inimest. Riikides, kus pole enam kui 200 000 elanikuga linnu, võib osaleda riigi suurim linn. 2010. ja 2011. aasta tiitlile kandideerimise tähtaeg on 1. oktoober 2008. Tingimuste kohta leiate täpsemat teavet aadressilt www.europeangreencapital.eu.
Alustage tulevastele eurooplastele rohelise tuleviku rajamist juba täna. Muutke oma ümbrus tervislikuks elukeskkonnaks. Teie kodulinn Euroopa roheliseks pealinnaks – ja tervislikuks elukeskkonnaks!
TÄHTSAMAD KUUPÄEVAD 2008. AASTAL
22. mai
1. oktoober
Oktoober–november
November–detsember
Detsember
Euroopa rohelise pealinna auhinna pidulik sisseõnnistamine Brüsselis
Deklaratsiooni allkirjastamine
Euroopa rohelise pealinna veebilehe avamine ja üleskutse veebi kaudu kandideerida
Taotluste esitamise tähtaeg
Lõpeb hindamise 1. etapp
Lõpeb hindamise 2. etapp
Žürii teeb lõpliku otsuse
Kahe esimese Euroopa rohelise pealinna väljakuulutamine aastateks 2010 ja 2011
VALIKUPROTSESS
Euroopa 2010. ja 2011. aasta rohelise pealinna tiitlile kandideerivaid linnu hinnatakse 10 keskkonnanäitaja alusel.
Linna esitatud taotlus peab sisaldama iga näitaja kohta järgmist teavet:
ülevaade praegusest keskkonnaseisundist ja saavutatud tulemustest ülevaade linnakeskkonna parandamiseks võetud meetmetest ülevaade tulevastest plaanidest ja algatustest ülevaade kavandatud aktsioonidest ja üritustest, mille eesmärk on levitada keskkonnaalaseid kogemusi ja parimaid tavasid
NÄITAJAD Hindamiskomisjon lähtub alltoodud 10 valdkonnast:
Piirkonna roll üleilmses kliimamuutuses Kohalik transport Rahvale avatud rohealade olemasolu Kohaliku õhu kvaliteet Mürareostus Jäätmeteke ja -hooldus Veetarbimine Reoveekäitlus Kohaliku omavalitsuse poolne keskkonnajuhtimine Keskkonnasäästlik maakasutus
Eksperthindamine Esitatud andmeid hindab rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertidest koosnev komisjon. Selle käigus valitakse välja iga aasta kohta kolm linna, kes pääsevad edasi teise kandideerimisvooru. Teise vooru taotluses esitab iga linn oma saavutuste ja plaanide kohta üksikasjalikud dokumendid.
Lõpliku otsuse 2010. ja 2011. aasta võidulinnade osas teeb žürii, mille koosseisus on esindatud:
Euroopa Komisjon Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) ICLEI – kohalikud omavalitsused keskkonnasäästvuse teenistuses Euroopa transpordi- ja keskkonnaföderatsioon (T&E) Euroopa Liidu Pealinnade Liit (UCUE) Regioonide Komitee
Täpsemat teavet kandideerimise korra, hindamiskriteeriumide ja eeskirjade kohta leiate veebilehelt: www.europeangreencapital.eu
www.europeangreencapital.eu
Rohelise pealinna sekretariaat Kandideerimisprotsessi ning hindamiskomisjoni ja žürii tööd aitab läbi viia rohelise pealinna sekretariaat, mille tegevust korraldab praegu Taani firma COWI. Samuti on sekretariaat abiks auhinnakavaga seotud PR-tegevuses, mis toimub rohelise pealinna veebilehe ja mitmesuguste muude teabekanalite kaudu nagu brošüürid, lühiuudised, filmiklipid jms.