Newsletter

-

Documents
2 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

xxxxxxISSN 1830-2149No 77 > Novembru 2005 [MT]Kummissjoni EwropeaNewsletter Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u Żvilupp RuraliRegolament aħjar – anqas burokrazija: Il-Kummissjoni tipproponi strateġija ta’ simplifikazzjoni maġġuri għall-Politika Agrikola KomuniBħala parti mill-isforzi għaddejjin tagħha sabiex tnaqqas il-burokrazija tamalga l-Organizzazzjonijiet tas-Suq Komuni eżistenti u r-regolament żejjed il-Kummissjoni Ewropea pproponiet strateġija (CMOs) f’CMO wieħed. L-iskop huwa li tipprovdi sett ta’ simpliikazzjoni maġġuri għall-Politika Agrikola Komu ni. Filwaqt li wieħed ta’ regoli armonizzati l-oqsma klassiċi tal-politika nibnu fuq l-iżviluppi li ġabet ir-riforma riċenti CAP, issa wasal iż-żmien li tas-suq bħall-intervenzjoni, il-ħażna privata, il-kwoti tat-narmonizzaw, sakemm huwa possibbli, ir-regoli li jkopru d-diversi swieq tarii ta’ l-importazzjoni, l-għoti lura ta’ fondi ta’ l-espor -agrikoli. L-iskop huwa li nnaqqsu l-burokrazija kemm għall-bdiewa u tazzjoni, il-miżuri ta’ salvagwardja, l-avvanz tal-prodotti l-amministrazzjonijiet billi nagħmlu r-regoli aktar trasparenti, eħfef agrikoli, ir-regoli ta’ l-għajnuna ta’ l-istat, il-komunika u sabiex jinftiehmu u ta’ anqas piż biex ikun hemm konformità magħhom.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 23
Langue Croatian
Signaler un problème
teħu kont tas-suġġerment xerqa magħmua m-stat Membr u n-nes b’nteress
http://europa.eu.nt/comm/agrcuture/smpIcaton/ ndex_en.htm http://europa.eu.nt/comm/enterprse/reguaton/ better_reguaton/ndex_en.htm
-Komunka tppropon : tdentIka u temna dspożzzjonjet mhux neċessarj jew antk permezz ta’ “verIka ega” tar-rego eżstent, u ttejjeb -struttura u -preżentazzjon ta-ġ agrkoa
Kummssjon Ewropea
tamaga -Organzzazzjonjet tas-Suq Komun eżstent (CMOs) ’CMO weħed. L-skop huwa  tpprovd sett weħed ta’ rego armonzzat l-oqsma kassċ ta-potka tas-suq bħa-ntervenzjon, -ħażna prvata, -kwot tat-tari ta’ -mportazzjon, -għot ura ta’ ond ta’ -espor-tazzjon, -mżur ta’ savagwardja, -avvanz ta-prodott agrko, r-rego ta’ -għajnuna ta’ -stat, -komunka u r-rappurtar tad-data, mngħajr ma tbdde s-sustanza ta’ -strument u -mekkanżm eżstent
Il-CAP deem ibqa’ fin-natura politika kumplessa, peress li irrifletti r-realtaiet eteroġenei ta’ l-agrikoltura fl-UE. Hemm mhux biss varetà kbira tal-kondizzoniiet ambentali naturali li insabu fit-territoru ta’ l-UE, iżda wkoll eteroġeneità konsidere-voli fost l-ekonomii agrikoli u t-tradizzoniiet amministrattivi fost l-Istati Membri.It-tkabbir riċenti ta’ l-UE żied din l-eteroġeneità. Analiżi bl-attenzoni u deċiżoniiet tal-politika b’bażi taba istgħu wasslu għal leġiżlazzonikumplessa b’mod ġustifikat.
tassst -ammnstrazzjonjet nazzjona sabex jkkwant-Ikaw u jnaqqsu -pżjet uq -bdewa
tagħme konerenza ta’ smpIkazzjon l-2006,  tfoka uq -deat u -bżonnjet tan-nes b’nteress.
Għa aktar normazzjon, jekk jogħġbok, żur dawn -web-sajts:
No 77 > Novembru 2005[MT]
•฀ ฀Simplifikazzjoni talpolitikatnaqqas il-kumplessità permezz ta’ titib fl-istru-menti tal-politika ta’ l-appoġġ agrikolu u ta’ l-iżvilupp rurali. Tista’ tkun spegata bħala ‘żvilupp tal-politika b’implifikazzoniiet ta’ simplifikazzoni. L-istima ta’ l-impatt għandha rwol partikolari hawnhekk.
Bħala parti mill-isforzi għaddejjin tagħha sabiex tnaqqas il-burokrazija u r-regolament żejjed il-Kummissjoni Ewropea pproponiet strateġija ta’ simplifikazzjoni maġġuri għall-Politika Agrikola Komuni. Filwaqt li nibnu fuq l-iżviluppi li ġabet ir-riforma riċenti CAP, issa wasal iż-żmien li narmonizzaw, sakemm huwa possibbli, ir-regoli li jkopru d-diversi swieq agrikoli. L-iskop huwa li nnaqqsu l-burokrazija kemm għall-bdiewa ul-amministrazzjonijiet billi nagħmlu r-regoli aktar trasparenti, eħfef sabiex jinftiehmu u ta’ anqas piż biex ikun hemm konformità magħhom. Il-Komunika tal-Kummissjoni “Simplifikazzjoni u Regolament Aħjar għall-Politika Agrikola” KUMM(2005)509, adottata fid-19 ta’ Ottubru 2005 tinkludi l-kunċett ta’ l-introduzzjoni ta’ CMO wieħed għall-miżuri tas-suq kollha u ssejjaħ għall-iżvilupp ta’ Pjan ta’ Azzjoni matul l-2006, li sejjer jis-tabbilixxi l-miżuri konkreti previsti.
-potka komun ntegrata bs-sħħ, -CAP ovvjament bdde kwanttà ta’ eġżazzjon nazzjona  keku kenet teżst. -potka agrkoa u ta’ -żvupp huma bn-natura kumpess, u jrrlettu -bżonn  jħqu sensea wesgħa ta’ kondzzjonjet u tradzzjonjet ammnstrattv, u -objettv kemm ta-potka nterna k uko esterna.
“r-rorm ta’-2003 u -2004 jagħtu spnta kbra -sorz sabex kun ssmpIkat -CAP, b jgħaqqdu numru kbr ta’ pagament drett -skema ta’ Pagament  Razzett Weħed,” qaet Marann Fscher Boe, Kummssarju għa-żvupp Agrkou u Rura. “ssa jena nxteq nbn uq dan sabex noħoq sett ta’ ġjet aktar sempċ u unorm sabex jrregoaw -potka tar-razzett ta’ -UE. -ħoqen ta’ Orga-nzzazzjon ta’ Suq Komun weħed naqqas -burokrazja u -spejjeż għa-bdewa u għa-ammnstrazzjonjet, jagħt ċ-ċttadn vaur aħjar għa-lus u jppermett -bdewa  jkkonċentraw uq dak  jagħmu -aħjar - -bedja.”
-Kummssjon wettqet numruta’ azzjonjet ta’ smpIkazz-jon ta-CAP mnn nos -1990. L-aħħar Komunka tforma part m-kontrbut ta-CAP għa-strateġja ta’ regoament aħjar ġenera ta-Kummssjon u sabex tħaq -objettv ta’ -“strateġja ta’ Lżbona.”
GħaFejn -CAP huwa daqstant kumpess?
Madankou, -Kummssjon taqsam tħassb  dejjem aktar qegħed jtnsse m-bdewa dwar -pżjet ta-burokrazja. Għa dn r-raġun, -kunċett ta’ “smpIkazzjon teknka” jaspra  jkkumpmenta r-rorm agrko b jfoka uq r-revżjon ta-qaas ega, -proċedur ammnstrattv u -mekkanżm ta’ -mmanġjar sabex jkseb unormtà u aktar efettvtà I-prezz, mngħajr ma jbdde -potka bażka. -Komunka tgħd  s-smpIkazzjon ma għandhex ssr raġun sabex jerġgħu jnetħu d-deċżjonjet ta-potka.
tżvuppa pjan ta’ azzjon ta’ smpIkazzjon ta-CAP l-2006 b’mżur konkret prevst
Newsetter
ISSN 18302149
•฀ ฀Simplifikazzjoni teknika(i.e. fi ħdan il-qafas tal-politika kostanti) timplika ana-liżi tal-qafas legali, il-proċeduri amministrattivi u l-mekkaniżmi ta’ l-immaniġġar sabiex intlaħqu l-uniformità u aktar effettività u inkisbu l-obettivi tal-politika b’mod aktar effettiv, mingħar ma tinbidel il-politika bażika;
Hemm aspetti differenti għas-simplifikazzoni:
Direttorat Ġenerali għall-Agrikoltura u Żvilupp Rurali
Regoament aħjar – anqas burokrazja: I-Kummssjon tppropon strateġja ta’ smpFkazzjon maġġur għa-Potka Agrkoa Komun