//img.uscri.be/pth/5cea4734df95d57813c2a116aa08c47d4c4bec47
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Bibliografía valenciana: novela y cuento

De
3 pages
Colecciones : Educación y biblioteca. Año 3, n. 16
Fecha de publicación : 1991
Voir plus Voir moins

il. R. Penadés.- V.: 1.1.2, 19.­ L tor romanial / Adap. de la Rondalla
El xiquet que va psar en el mar de la (Contes de lla; 6) •• d'en Jordi d'Es Racó¡ il Octavi Intente.­
tranquil.litat / E. Cerdán Tato; il. E. Ls­El sol sense son / M Jesús Bolta Bronehu; V.: Eumo-Bullent, 1989.- (primers contes.
tres.- V.: Conslleria de Cultura, 1986.­il. Marga Baixu ali.- V.: Gregal, 1987.­ Serie avan ada; 1) ..
(Biblioteca infantil; 16) •• (s faves comptades; 4) • FLUlXA, Joep Anton.
COLLADO, Francec BRAOBURY, Ry. Gratacelonia / Josep Antonio Fuiu; n.
Tot es mou / Frances Collado.- V.: Eliseu Histories de cementeri / Ray B ra bury; i. Antoni Labeda.- Alzira: Bromera, 1990.­
Cl iment, 199.- (El gill; lO) •••• 1. Aguilar - V.: Gregal, 1987.- (Gregal Ju­ (El Micalet Gal'ctic; 3) ••
COMPANY, Mercé, venil; 15) ·" FRANCO. Josep.
L reina calba / Mere. Compa ny; il. Mer­BRIZ. Francsc P. El mister de I'aigua 1J0sep Franc; il. En­
cé Aranega.- V.: Fed. Ent. Cult. P. V., El coronel d'A njou / Frncs P. Briz.­ re Solbes.- V.: Gregal, 1985.- (Gregal Ju­
1985.- (emi Enie Valor; 4) ·· Al zira : Bromera, 1989.- ( Els nostes au­ venil; 4) •••
CONCA, Maria. tors; 9) ... . L' u ltim ro er /Josep Franco; il. Enie Sol­
En I'olivera deIs Cimals Alts/ Mara Con­CALERO, Antoni. bes.- Alzira: Bromera, 1986.- (EIs nos tres
ca; il. Candid P. Sola.- V.: Fed. En!. Cult. L claraboia i altres contes / Antoni Cale­ autors; 2) ••••
P.V ., 1984.- (Premi Enrie Valor; 3) ·· ro.- Alcoi: Lluern, 1986 .••• Ulises / J osep Franco; fot. Ene Carozzo­
CONTALLES, CANO, Carie Les aventures de Potaco­ n.- V.: Diputació, 1989.- (irant lo Blan;
Contalles ppulars valencianes I / Re p. nill/ Caries Cano; il. Paco Giménez.- V.:
Josep Bataller; il. E. Garra Coloma i A. ) Fed. Ent. Cult. P. V., 1983.- (Premi Ene
48

.
.
.
.
.
<:
.
l
y
p
.**
t
Q
l
J'RNCH, Vlcent tes ppulas) * * t: L vetla d'en Pere Ru ixes / Vicen! Fraoch; MAS I NA V ARRO, Antoni.
il. Francesc Santan.- V.: Gregal, 1988.- El pble senS color / Antoni Mas i Nava­ l
(Gregal Juvenil; 8) *** r .- V.: Gregal.- (Llibrs de la ganot; 2)
. .. L fit d'en Quim Ortol' / Vlcent '
Franch; iI. Francesc Santana.- V.: Greg l, MASA TS, Joep.
. Q
1988.- (Gregal juvenil; 27) *** Traplleries galactiques / Jos p Masats; 11. '
FU�TER I PEREZ, Joaquim. Llu (s Pérez Igu alada .- V.: Gregal, 1988.- {"
(Gregal Juvenil; 22) *** Malpel / Joaq uim Fuster i Perez; il. Joan a...
Verdú .- V.: Consellerla de Cultura, 1990.­ MASG RAU I PLANA, Fina.
(Biblioteca infantil; 22) ** Mariet i el telefon / Fina Masg au i P1a- \ t
GALAN, Joep Vicet MORTES, M­ n il. Lourdes Bellver.- V.: Tandem, ("
quel. 1990. - ( rata Marieta; 2) * . . '
Els contes d'un dia / Jos p Vicnt GalAn, Marieta juga / Fina Masg au 1 Plana; Ji. l t
Miquel Mortes.- V.: Bullent, 1988.- (Pre­ Lo u rdes Bellver.- V.: Tandem, 19.- ( 1,
mi Enrie Valor; 1) ** rata Marieta; 3)* �
Domila, princp del s / ]osp Vicent Ga­ L rata Mareta / Fina Masg au i Plana; il. �
El t invisible i dos eontes més I Empar lán Miquel Motes; il. G. Miquel.- V.: L ourdes Bellver.- V.: Tandem, 190.-
( , de L nuz; il. Marga Baixauli.- V. Fe. U.2, 1990.-(Contes de Llar; 9) ** (L rata Mareta; 1) *
. . ' E!. Culto P. V., 1985.- (Llibres del Gat en I! GALAN, Josep Vicent, VIANA, Met(, Sopa de lIetres / Fina Masgau 1 Plana; I�.
la L luna; 3) •• A munt, Lina, amun! / Josep Vicent Galán, A.M. Clarian.- V.: Gr�lal, 1984.- (Lb- "
Aventra d'una desventura/ Empar de �­Mercé Viana; il. Felip Baldó.- V.: 1.1.2, bres de la ganot 4) * . � nuz; il. Adriá de Lnuz.- Barelona: PI­ El pa(s de la no-memoria / Fina Masg au 1 1990 .. - (Contes de L lar; 7) **
rene, 1990. *** GARCIA CORNELLA, Dolors Plana; il. Lourdes Bellver.- Ba celon:
Cinc coru pis mes a mes / Empr de Lanu­ Alioma, 1988.- (Aliorn baobab, 36) .. El secret de la tortuga / Dolos Garl, Cor­
za il. Manuel Granell.- V.: Tandem, nella; il. M. Pijoán.- V.: Gregal, 1987.­ MAUPASSAT, Guy.
1 990.- ( bicicleta goa; 1) ** (s faves eomptades; 6) '. Mademoiselle Fif i al tes cnts / Guy
Criatures minúscules / Empar de Lnu; Maupass nt - V.: Elisu Climeot, 1989 ­GONZALEZ CATURLA,J.
il. Enie Solb s.- V.: Consllera de Cultu­ (El grill; 1) *** Rondalles de I'alicantf / J. González C­
r, 1986. - (Bibliotea infantil; 10) *�
turia; A lacant: Diputaei6, Inst. Juan GiI­ MESTRE, Antoni.
De quf será? / Empar de Lnuza 11. Ma­ D'enllo i de no mai. ( lege ndes valencia­Alber, 1985. **.
nuel Granell.- V.: Fed. Ent. Culto P.V., nes) / Antoni Mestre; iI. Antoni Lveda.­L eova del Ilop mar I J. Gonález Catur­
1982.-(1oanot; 2) * V.: Gregal, 1988.- (Ls faves eomptades; la; il. F. Krahn.- V.: ConseIlería de Cult­ .
L'escletxa assasina / Empar de Lnuza; 11. 9) *** r, 1989- (Bibliote a If antil; 21) "
Paco Giménez.- Barelona: Pirene, 1990.- MILLO, L1oren� GRANELL, Anna.
Els veins de dalt / Llorenl Mllo.- V.: Bu­El meu amie el sol/ Anoa Granell; il. M. .
Historia de mao / Empar de L nuza; 11. Ilent, 1986.- (13/19; 1) ... Baixauli.- V.: Gr egal, 1985.- (Llíbres de la
Manuel Granell.- V.: Fed. Ent. Cult. P.V., M1QUEL I DIEGO, Carmé. . .. g anota; 5) *
1982.- (Joanot; 1) * Baret barat rialles / Carmé Mlquel l DIe­GREGORl, Josep.
L 'home de Penyagoloa / Empar de Lanu­ go; il. Manolo Granell.- V.: Gregal, 1988.­Un segrest per tO! el moro / Josp Grgo­
za; n. Marieta Pijoan.- V.: Gregal, 1986.­ (Llibres de la granota, 1) ** ri.- Y.: Bullent, 1989.- (13/19; JO) ***
(es faves c omptades; 3) **
MIRO BARDlSA. Anna. Tirar les cartes / Josep Gregori; il. Josep . El números ac identats / Empar de Lanu­ Un drae m(nim / Anna Mir6 Bard�s.- �.: A. Fluixa.- Alzira: Bromera, 1986.- (Els
za; il. Manuel Granell.- V.: Fed. En!. Cult.
nostres autors; 4) ***. Consell Cult., 1989.-(Biblioteca mfantll;
P.V., 1982.- (Joanot; 4) * 2) ** HERNAnEZ, Albert ..
Reis i no Reis / Empa de Lnu:; 11. Ene MONA. Dafne l'ultima nuesa / Albert Hernnde.­ . Solhes.- Barcelona: L Magana, 1987.­ L mona caplx os / Reop. �. Ronguez V.: B� l1ent, 1990.- (13/19: 12) ***
(El ptit esparver) **
Almoovar.- Sevilla: Algaida, 1987. ­JAEN I URBAN, Gaspar. . . LARREULA, Enrie (Contes de la mi ja Iluna; 1) ** tAngels d'algeps / G aspar Jaén I Urban; 11.
L Bola / Enric Lareula; il. J. Ortln.- V.:
MONJO, Joan. Euard Lstres.- V.: Consellería de Cultu­ . . Fed. En!. Cult. P.V., 1985.- (Joanot, 6) * Les ale s d' Angel Vidal / Joan MonJo; 11. ra, 1986.- (Bibliotea infantil; 11) **
Tacda I Enrie Lreula; il. Ada Garela.­ e. Morata.- V.: Bullent, 1986.- (13/19; 5) LACUESTA I CONRERAS, Maris.
V.: Gregal, 1985.- (Llibres de la ganota,
Tres i no res en la boa d' un drac / Maris
6) *
MONTANER, Rm6n. L Cuesta i Contreras; il. Miguel Calata­
WZANO, Josep. . . Cr6nica I Ram6n Montaner; il. Manolo yud.- V.: Fed. En!. Cult. P. V., 1982 ­
El cavallet de carló / Josep Lzano; 11. Mi­ Boil.- Alzira: Bromera, 1986 - (Els nos­(remi Enrie Valor; 1) **
quel Calata d - V: Diputació, 1984.­ tres autors; 3) .. .. LANUZA, Empar de.
(Prem i Tirant lo Blane; 2) ...
Bon viatge Pitblan ! / Empar de Lnuz; MUÑOZ, Jaume.
LLOBREGAT, Enrie i1. Montse ra t Breart.- Barcelona: L Ga­ El brixot Tararot / il. Enrie Solbs.- V.:
loano! i el cavaller somiat / Enre Llobre­lera, 1982.- (El g mets de la Gale�) ** Diputaei6, 1985.- (Tirant lo Blan; 3) ••
gat; il. Daniel Escolano.- y.: Cons ll
El llarg viatge des habitant de Boblla�Bo­ MUÑOZ PUELLES, Vicent.
Cult., 1985.- (Bibliotec Infantil; 2) ***
bila I Empar de Lanua; il. Paco Glmé­ La constaLlació del drae / Vieent Muio
LlJOREN. Alfons. nez.- Barelona: Teide, 1987.- (Baldufa) Puelles; il. María Chana.- V.: Consell
Mon i misteri de la festa d'Elx / Alfons Cult., 1987.- (Bibliotec Infantil; 17) **
Llorenc' il. Ene Solbes i Vicnt Marco.­El savi rei boig i al tes contes Impr de PA LACI , Adelina; VERDAGUER,
V.: Co� sell Cult., 1986.- (Biblioteca in­Lnuza; i1. Montserat Brcar.- Barelo­ Assumpt.
fantil, 12) '* *
na: L Galera, 1979.- (Els g mets de L CoLleci6 de 10 tftols / Adelina Paladn;
MASANET, Victor. Galera) ** Assumpt VERDAGUER; il. Pilarín Ba­
I ariculo mortis / Victor Masnet; il. N. L euca Quica / Empa de L nu a; il. Pau yés.- V.: Eumo-Bullent, 1987.- (Pmeres
Sanfélix. - V.: Bullent, 1986.- (13/19; 4) Estrada.- Barcelona : L Galera, 1986.- (L Planes; 1-10) .
Sirena; 1) ** PALAC IOS, J o ep.
. MARlETA L familia fere / Empar de Ln�a; 11. L ser. El riu / Josep Palacio; il. �a�olo
Mareta:Le bromes d'un reí / Adap. Cr­Roser Ca evila.- Baelon: Ahon, Boix.- V.: Cons ll Cult., 1986.- (BIbliote­
mé Miquel.- Barelona: L Galera.- (Cn-1988.- (Aliorn Baobab; 35) *. ca Infantil; 1) ***
49
( malaido) ...
*.*.
**

..
..
.
.
Literatura Infantil y Juvenil
PALOMERO, Josep. El segst de Xico Blak / Josep L1uis Se­
gur; il. Ramón Maros.- V.: Grgl, 1987.­L font d'en Galceran/ Josep Palomer; il.
A. Bellés.- V.: Consell Cult., 1989.- (Bi­ (Gregal Juvenil; 14) * ••
bliotea Infantil; 20) ** SERRANO, Roa
El prdalet sabut i el ri desregt / Josep Ar va de caps / Ros Sr o; il. Manuel
Palomer; il. Manolo Boix.- V.: Consll Granell.- V.: F. Ent. Cult. P.V., 1988.­
Cult., 1987.- (Biblioteca Infantil; 14) ** (Jonot; 3) •
El pardalet sabut i el rei desregt / Josep L domadora de somnis / Rosa Serano; i1 .
Palomer; il. Manolo Boix.- V.: Diputa­ Lurdes Bellver.- V.: ConselI Cult, 1989.­
ció, 1983.- (Premi Tirnt lo Blanc; 1) ** (Bibliotea Infantil; 24) **
PARD, Vicent Ma cas / Ros Serrano; il. Moisés DII.­
Fiiuuuu!!! / Vicent Paro; il. Anna Mir­ V.: Consell. Cul!., 1985.- (ibliotea in­
lIes.- V.: Fe. Ent. Cul. P.V., 1986.- (Pr­ fantil; 4) ••
mi Ene Valor; 6) ** Vi, ui, ui, quins ulls / Ros Srn; il. M.
Hola, Fa / Vicent Pardo; il. Gerard Mi­ Grnell.- V.: F. Ent. Cult. P.V., 1983.­
quel.- V.: U.2, 190.- (Contes de llar; 8) (J onot, 5) *
** David est malalt / Rosa Serno; il.
L maquina inferl / Josep Pla il. An Poti, Poti / Vicnt Pardo; il. Ramón Mar­ Montse Ginesta.- Barelona: Alion,
Miralles.-Alzira: Bromer, 190.- (El M­ 1988.- (Aliora baobab; 34)·* cOS.- V.: Gregal, 1987.- (L.', faves comp
calet Galactic; 4) *** tades; 5) ** TORREGROSA, Antonl; ALAPNT.
El misterios punyal del pirata / Josp Pla; GuiIJem i els 880. 00 pstissets. (En pr­ Pasqual.
il. Roger PI'.- Alzira: Bromera, 1989. ­paració) / Vicen! Pardo.- Alzira: Brmer, Mitjacu i la srgantana del mar / Antoni
(Espuma; 3) *** 199\.- (El Micale! Galaetie; 11) ** Toregos; Pasqual Alapnt; il. Kristine
Mor una vida, es tena un amor / Josep PASCUAL TIRADO,Josep. Lhuera.- V.: Fed. En!. Cul!. P.V., 1985.­
Pla.- Alzira: Bromera, 199.- (Els nostes Tombatossals. Contalles de la tera/ Josep (emi Enrie Valor; 5) *.
autors; 12) **** Pasual Tirado.- Castelló: Soietat Casle­ TORRENT, Ferran; SEGUI. Jop
L'omicron / Josp Pla; il. Montse Clavé.­lIonenea de Cultura, 1966. *** Lluls.
V.: Grgal, 1986.- (Gregl Juvenl; 24) L gola del llop / Fern Torent; Josep Tombatossals / Josep Pasul Tirdo.- V.:
**. Eliseu Climent, 1988.- (Vestel; 7 **** L1urs Segur.- V.: Bullent, 1987.- (13 /19; 8)
L' ordinador magic / Josp Pla; il. Espar; * •• PASCUAL, Vicnt
Feran Buchó.- V.: Gregal, 1986.- (Gregl El guardia de l'anell / Vicent Pascual; il.: VALOR Enrie.
Juvenil; 16) .. Col. de 36 rondalle valenciane / Ene Kike Puchades.- V.: Grgal, 1985.- (Gr­
L scta del Gral / Joep Pla; il. Ann gal Juvenil; 1) *** Valor; il. varios.- V.: Gregal, 1986.- (Ron­
Miralles.-Alzira: Bromer, 1990.- (Espur­L'últim guerer / Vicent Pascual; il. F. dalles Valencianes; 1-36) ••
n 6) ••• Santana.- V.: Gregal, 1986.- (Gregal Juve­ Rondalles valenianes / Ene Valor; il.
PLANELLS, Creu. nil; 13) *** varios.- V.: Fed. Enl. Cult. P.V., 1984-88.­
L' ovella Anastasia / Cru Planells; il. PEDRO LO, Manuel de. (Rondalles valencianes; 1-9) **.
Montse Ginesta.- V.: Tandem, 1990.- (El El premi literari i més coses / Manuel de VALLVERDU, Joep.
ticicle; 1) * Pedrolo.- Alzira: Bromera, 1990.- (Els Gasan i el lIeopad / Josep Vallverdd; il.
PON SODA I SANMAR"I, J. nostres autors; 11) **** Paco Giméne.- V.: Fed. Ent. Cull. P.V.,
Gori-gori, rum-rum / J. Ponsada i Sanmar­ 1984.- (Llibres del gt en la lluna; 1) *' PELLlCER I SORIA, Dolors.
trn; il. R. L1orens.- V.: Consell Cult., L banda deis superbrts / Dolors Pellicr VELLETA.
1989.- (Biblioteca Infantil; 23) .* i Soria; il. Roser Capevila.- Alzira: Bro­ L velleta que no pa prlar amb ningd /
Saida, la reina mora / J. Ponsada i Sanmar­mera, 1990.- (El Miealet Galactic; 2) * .. Verió lliur d 'una lIegenda escoesa; il.
trn; il. Miquel Calatayud.- V.: Consell Cul, culot / Dolor Pellicr i Soria; il. Xelo Conxita Roriguez.- V.: Eumo-Bullent,
Cult., 1987.- (Bibliotec Infantil; 13) •• Garigó i Josep Ferer.- V.: Bullent, 1989.- (Primers conte. Serie inicial; 2) '
RABOSA. 1990.- (Joanot; 8) * VENTAFOCS.
L rabosa / Adap. Caré Miquel; il. C­Fil que pnja ... / Dolors Pellicer i Soria; il. L ventafos / Adaptació lliure de la ver­
mé Solé Vendrell.-Barelona: L Galer.­Alfandeh.- V.: Bullent, 1989.- (Llibrs sió de J o Amades; il. Otv Intente.­
(Contes ppulas; 6) .* del gat en la lIuna; 2) ** V.: Eumo-Bullent, 198.- (primee contes.
RECIO, Caries. Tegolins i Tegolines/Dolors Pellicer iSo­ Sere ava llada; 2) ••
L rosa i la clendula / Caries Reio; il. ria; il. Xelo Garrigós i Josep Ferer.- V.: VIANA, Merc.
Josep Palop.- V.: Consellerla Cult., 1991.­U.2; 1988.- (Contes de llar; 3) .. El gat, el bastó i la fada / Meré Viana; il.
(Biblioteca Infantil; 27) •• Xé, quins peus! /Dolors Pellicer i Sora; Marieta Pijon.- V.: U.2, 199.- (Cont'm
RECOLLI. il. Xelo Garrigós i Joep Ferr.- V.: Bu­ un conte; 4) *
Recollim contes ppular / Adap. Marisa lIent, 1988.- (lonot; 7 * Paparota, ai quin ctxe! / Meré Viana; il.
Lacuesta; il. F. Santna.- V.: Bullent, El xiquet de cot6en-pl. (En preparaió) / Marieta Pijoan.- V.: Tandem, 199.- (L
1989. - (Llibres del gt en la lIuna; 1) ** Dolors Pellicer i Soria; il. Josep Ferer.­ bicicleta goga; 2) .. *
REIG, Joaquim. Alzira: Bromera, 1991.- (El Micalet Ga­ L princs pitudeta i pudeta / Mercé
UlIs Blaus i altes narcions / Joaquim lactic) ** Viana; il. Felip Baldó.- V.: U.2, 1988.­
Reig; il. Alumnes Facultat Belles Arts sota PIERA, Emlli. (Conles de lla; 2) ••
dic. 1. Oliver.- V.: Universitat Politenic, L'any de la invasió / Emili Piera; il. N. Teretina Butanulols i alte conte / Meré
1986 .• * Sanfélix.- V.: Bullent, 1986.- (13/19; 2) Viana; il. T. Lved'- Benetuser: Ajunta­
RONDALLES. .. *. ment, 1986.- (Publicaions eventuals; 3)
Rondalles de la Marjal/ Rep. Maria DPI ERA, Jop. **
lors Pellicr; il. Xelo Garrigós i Josep Fe­Peret i Marieta / Josep Piera; il. Manuel Queda 't Collu' / Mer Viana; il. Felip
rer.- V.: I.I.2, 199.- (Contes de lla; 10) Granell.- V.: Consell Cult., 1986.- (Biblio­ Baldó.- V.: J.J.2, 1988.- (Conts de llar; 5)
•• teca Infantil; 6) .. ••
SEGUI, Josep Lluis L raboseta i el rabosot / J osp Piera; il.
Rosa VerelI, detetiva prvada / Josep Felip Baldó.- V.: Gregal, 1985.- (Les faves
L1uis Segur; il. Marra Montes.- Alzira: comptades; 1)·* Nota: L bibliogana seA ampliada en
Bromera, 1989.- (EIs notes autos; 8) PLA,Josep. el pr6ximo número.
" . Un cadaver amanit amb xampany / Josep
Pla.- V.: Bullent, 1989.- (13 /19; 11)·**
50