Definitions of registered unemployed

-

Documents
192 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 33
Langue Norwegian
Signaler un problème

eurostat
DEFINITION AF REGISTREREDE ARBEJDSLØSE
DEFINITION DER EINGESCHRIEBENEN ARBEITSLOSEN
DEFINITIONS OF REGISTERED UNEMPLOYED S DES CHÔMEURS ENREGISTRÉS
DEFINIZIONE DEI DISOCCUPATI ISCRITTI
DEFINITE VAN DE INGESCHREVEN WERKLOZEN
1982 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
eurostat ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
L-2920 Luxembourg - Tél. 4 30 11 Télex: Comeur Lu 3423
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 735 80 40
Denne publikation kan fås gennem de salgssteder, som er nævnt pá omslagets tredje side.
Diese Veröffentlichung ist bei den auf der dritten Umschlagseite aufgeführten Vertriebsbüros erhältlich.
This publication is obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Pour obtenir cette publication, prière de s'adresser aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la
page 3 de la couverture.
Per ottenere questa pubblicazione, si prega di rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati in
3° pagina di copertina.
Deze publikatie is verkrijgbaar bij de verkoopkantoren waarvan de adressen op blz. 3 van het omslag vermeld zijn. DEFINITION AF REGISTREREDE ARBEJDSLØSE N DER EINGESCHRIEBENEN ARBEITSLOSEN
DEFINITIONS OF REGISTERED UNEMPLOYED S DES CHÔMEURS ENREGISTRÉS
DEFINIZIONE DEI DISOCCUPATI ISCRITTI
DEFINITIE VAN DE INGESCHREVEN WERKLOZEN
Manuskript afsluttet i oktober 1981 t abgeschlossen im Oktober 1981
Manuscript completed in October 1981
Manuscrit terminé en octobre 1981
Manoscritto terminato in ottobre 1981
Manuscript in oktober 1981 afgesloten Blibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung
Cataloguing data can be found at the end of this publication
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage
Una scheda bibliografica figura alla fine del volume
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1982
ISBN 92-825-2699-2
Kat./cat.: CA-32-81-722-6A-C
Gengivelse af dette hæftes oplysninger er kun tilladt med kildeangivelse
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet
The data may not be reproduced without indication of the source
La reproduction des données est subordonnée à l'indication de la source
La riproduzione dei dati è subordinata alla citazione della fonte
Het overnemen van gegevens is toegestaan, mits met duidelijke bronvermelding
Printed in the FR of Germany Forord
Denne publikation indeholder en redegørelse for definitionerne og rammerne
for statistikker over registreret arbejdsløshed i de ti fællesskabslande. Det er
et opslagsværk beregnet på at gøre analyser af arbejdsmarkedet lettere og at
forbedre forståelsen af tallene, angivet i de regelmæssige Eurostat-månedsbe­
retninger om arbejdsløshed. Eurostat anerkender taknemmeligt det gode sam­
arbejde og hjælpen fra alle medlemmerne i arbejdsgruppen vedrørende ar­
bejdsløshedsstatistik, som var uundværlig ved fremstillingen af denne beret­
ning. Beretningen selv blev udarbejdet til Kommissionen af Institut für Ar­
beitsmarkt- und Berufsforschung — en institution knyttet til »Bundesanstalt
für Arbeit« i Nürnberg (Forbundsrepublikken Tyskland), som overdrog opga­
ven til Dr. Heinz Werner.
Beskrivelserne og definitionerne vil blive udvidet, rettet og ført à jour efter
behov i senere udgaver.
Projektet, som denne beretning vedrører, indgår i en række afhandlinger om
Fællesskabets arbejdsmarkedsstatistikker udarbejdet af eller for Eurostat.
Andre beretninger under forberedelse omfatter: en annoteret bibliografi over
kilder til lønstatistikker i Det europæiske Fællesskab, en lignende bibliografi
over kilder til arbejdstimetalsstatistikker, og beretninger om statistikker over
særlige aspekter i forbindelse med nedsat arbejdstid (med OECD), dobbeltar­
bejde, faglig strid, osv.
Luxembourg, oktober 1981
DAVID HARRIS
Direktør Arbejdsgruppe »arbejdsløshedsstatistik«
De europæiske Fællesskabers Formand: Frau Dr. Hildegard Fürst
statistiske Kontor
Sekretariat: Herr H. Kloppenburg De europæiske Fællesskabers
statistiske Kontor
FR Tyskland: Herr W. Schwabe Bundesarbeitsministerium
Herr H. Wollny Statistisches Bundesamt
Bundesanstalt für Arbeit Herr W. Lang
Frankrig: Monsieur P. Koepp Ministère du travail e du l r T. Lacroix
Italien: Sig. T. Zeuli Ministero Lavoro
Sig. Α. Tibaldi o o
Sig. J. Settani Instituto Centrale di Statistica
Nederlandene: De Heer W. Vis Ministerie van Sociale Zaken
De Heer B. van Cleef Centraal Bureau voor de Statistiek
Belgien: Madame S. Duerinck­ Roekens Office national de l'emploi
Monsieur R. Delbrouck Office l de i r E. Wuilquot Office national de l'emploi
Monsieur J. Bols Ministère de l'emploi et du travail
Luxembourg: Administration de l'emploi Monsieur R. Lepage r J. Langers Service central des statistiques
et des études économiques
Det forenede Kongerige: Mr A. Boulton Department of Employment
Irland: Mr M. Hayden Central Statistics Office
Danmark: Mr F. Kuehn­Pedersen Arbejdsdirektoratet
Miss F. Birte­Nøhr t
Mr T. Hune Danmarks Statistik
Grækenland: Mr S. Hatzoglou Ministry of Labour — Statistical Service Indhold
Side
Indledning 7
Oversigt for Fællesskabet 10
De enkelte medlemslandes definitioner
Forbundsrepublikken Tyskland2
Frankrig4
Italien5
Nederlandene7
Belgien 19
Luxembourg 21
Det forenede Kongerige
Irland
Danmark6
Grækenland8