Diskriminācijas apkarošana Eiropas Savienībā

-

Documents
16 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

EiropasavienībasniciatīvaDiskriminācijas apkarošanaEiropasavienībā PriekšvārdsKomisārsVladimirspidla Vladimirspidla, Eiropas Komisārsodarbinā- atruienu Eiropas Savienībāaudziem tības,ociāloautājumun Kcilvēkiemizspriedumuniskriminācijas vienlīdzīguespējuomādēļiek liegta iespējailnvērtīgiiedalīties darba tirgū unabiedriskajās aktivitātēs. Lai palīdzētu pārvarētīs barjeras, ar ko cilvēki sastopas,reviestas jaunas tiesības … uzienlī-dzīguzturēšanos. Eiropasikumdošanaagadosaka,aiskri-minācijaodarbinātības un apmācības sfērā uz reliģijas un pārliecības, invaliditātes, vecuma un seksuālāsrientācijasamatarretlikumīga. Tā arīizliedziskrimināciju rases vai etniskās izcelsmesēļodarbinātībasfērān citāskdie-naszīvesomās, piemēram,zglītības,ājokļa nodrošināšanasneselībasprūpesfērā.2Šādioteikumiizsargāilvēkusoiskriminā- Tādēļ007.ads ir pasludinātsariropasadu cijasnajāšanas.ieniedzespējuilvēkiem, arienlīdzīgāmespējāmisiem.ūsuērķis kuriem ķiet,a viņiikušiiskriminēti,ērsties ir informētilvēkus pariņu tiesībām,ildināt tiesās,ribunālosaizmantotitusdministra- dažādību un veicinātienlīdzīgasespējasisiem tīvosīdzekļus, laizturētuavu prasību. Arī Eiropasavienībāzīvojošajiemilvēkieman nevalstiskaestāde,sociācija vai arodbiedrība ekonomiskajānociālajā,an kultūrasn varīkoties o cilvēkuārdā.āpatrīatrai politiskajā dzīvē.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 17
Langue Latvian
Signaler un problème
Eiropas Savienības iniciatīva
Eiropas
Diskriminācijas apkarošana
Savienībā