Medezeggenschap van werknemers en structuur van de vennootschap
124 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Medezeggenschap van werknemers en structuur van de vennootschap

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
124 pages
Nederlandse

Description

Bulletin van de EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Supplement 8¡75 Medezeggenschap van werknemers en structuur van de vennootschap Commissie van de Europese Gemeenschappen Dit „groenboek." vormt een discussiebijdrage terzake van de medezeggenschap van werknemers en de besluitvormingsstruk-tuur van vennootschappen, in het bijzonder van „de naamloze vennootschappen" in de Europese Gemeenschap. De belang­rijkste in de Gemeenschap te registreren standpunten en trends worden daarin behandeld alsook de belangrijkste problemen die deze onderwerpen doen rijzen bij het ontwerpen van een gemeenschappelijk kader voor de op „naamloze vennootschap­pen" toe te passen wetgeving. Denkbare oplossingen worden voorgesteld als basis voor de discussie waarmede een positief resultaat van de uitwisseling van gedachten op Gemeenschaps­niveau wordt nagestreefd met name met betrekking tot de vijfde richtlijn betreffende de structuur van de „naamloze vennoot­schappen".

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 20
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Exrait

Bulletin
van de
EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
Supplement 8¡75
Medezeggenschap
van werknemers
en structuur
van de vennootschap
Commissie
van de Europese Gemeenschappen Dit „groenboek." vormt een discussiebijdrage terzake van de
medezeggenschap van werknemers en de besluitvormingsstruk-
tuur van vennootschappen, in het bijzonder van „de naamloze
vennootschappen" in de Europese Gemeenschap. De belang­
rijkste in de Gemeenschap te registreren standpunten en trends
worden daarin behandeld alsook de belangrijkste problemen
die deze onderwerpen doen rijzen bij het ontwerpen van een
gemeenschappelijk kader voor de op „naamloze vennootschap­
pen" toe te passen wetgeving. Denkbare oplossingen worden
voorgesteld als basis voor de discussie waarmede een positief
resultaat van de uitwisseling van gedachten op Gemeenschaps­
niveau wordt nagestreefd met name met betrekking tot de vijfde
richtlijn betreffende de structuur van de „naamloze vennoot­
schappen". Bulletin
van de Europese Gemeenschappen
Supplement 8/75
Medezeggenschap
van werknemers en structuur
van de vennootschap
in de Europese Gemeenschap
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Commissie Inhoud
Deel I
Inleiding: de noodzaak van een communautaire regeling 7
Communautaire programma's en voorstellen 13
Structuur van de vennootschap 18
Het probleem18
Benaderingen van hetprobleem18
Het bestuur endealgemenevergadering18
Een afzonderlijketoezichthoudendefunctie 20
Medezeggenschap van werknemers23
Algemeen 23
Devoornaamstebenaderingen24
Collectievearbeidsovereenkomsten 24
Vertegenwoordigendeorganen:informatie, raadplegingen
goedkeuring28
Medezeggenschap in besluitvormende organen32
Werknemersaandelen 35
Convergentie35
Structuurvandevennootschap35
Medezeggenschapvanwerknemers37
Collectieve arbeidsovereenkomsten 37
Werknemersaandelen37
Vertegenwoordigendeorganen38
Medezeggenschap in besluitvormende organen 40
Flexibele oplossingen 44
Structuurvandevennootschap44
Medezeggenschapvanwerknemers45
Deinhoudvaneencommunautair kader 46
Eenovergangsoplossing47
Conclusie51
Deel Π
België 55
Denemarken60
Duitsland65
S. 8/75 Frankrijk 75
Ierland 84
Italië8
Luxemburg 96
Nederland9
Verenigd Koninkrijk 10
Bijlage I
Vennootschappen die behoren tot een groep 115
Bijlage II
Voorgestelde taken van een Europese ondernemingsraad .... 120
S. 8/75 en voorts welke de rol is van de Commissie ten Inleiding
aanzien van de ontwikkeling van een economische
De noodzaak van een en sociale politiek in de Gemeenschap.
communautaire regeling Indien voortgang moet worden gemaakt met het
verwezenlijken van een Europese Gemeenschap in
de werkelijke betekenis van deze woorden, vormt In de gehele Gemeenschap zijn de op ondernemin­
een gemeenschappelijke markt voor vennoot­gen, en met name op vennootschappen, toepasse­
schappen een wezenlijk onderdeel van de te schep­lijke wettelijke regelingen reeds enige tijd onder­
pen basisstructuur. werp van discussie. Inhoudelijk is deze discussie
veelomvattend; centraal staat echter steeds de
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besluitvormingsstructuur van de ondernemingen
en een in aandelen verdeeld kapitaal is de rechts­
en vooral de rol van de werknemers van een onder­
vorm bij uitstek waarin het merendeel van de
neming in deze structuur. In elk der Lid-Staten zijn
belangrijkste industriële en handelsondernemingen
over deze kwesties soms zeer levendige politieke
in de Gemeenschap is georganiseerd. Deze zijn de
discussies gevoerd, en structurele hervormingen
voornaamste kopers en verkopers van goederen
voorgesteld, soms met een vérstrekkend karakter.
geworden, de grootste leners en uitleners van kapi­
Op communautair niveau zijn voorstellen gedaan
taal, en de belangrijkste ontwikkelaars en gebruikers
die in de discussie een belangrijke rol hebben
van de moderne technologie. Zij zijn de voornaam­
gespeeld, met name het voorstel voor een statuut
ste producenten van welvaart en als werkgevers
voor Europese naamloze vennootschappen (*), het
hebben zij een rechtstreekse invloed op het leven
voorstel voor een vijfde richtlijn tot coördinatie
van grote aantallen burgers van de Gemeenschap.
van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende de
Kortom, zij zijn instellingen van strategisch belang
structuur van de naamloze vennootschap (2) en het
voor de economische en sociale stelsels van de
gewijzigde voorstel voor een derde richtlijn ter
Gemeenschap.
coördinatie van de waarborgen in verband met
fusies tussen naamloze vennootschappen (3). Deze vennootschappen zijn thans onderworpen
aan de individuele wettelijke regelingen van de
Om te beginnen dient een aantal fundamentele
negen Lid-Staten. Daartussen bestaan aanzienlijke
vragen te worden beantwoord. Waarom heeft de
verschillen, met name ten aanzien van de interne
Commissie een communautaire regeling voorge­
structuur van vennootschappen, de bevoegdheden
steld met betrekking tot het ontegenzeglijk om­
van de bestuurders, de rechten van aandeelhouders
streden en moeilijke punt van de rol van de werk­
en werknemers. Deze situatie vormt een reële
nemers ten aanzien van de besluitvormingsstruc­
barrière voor grensoverschrijdende activiteiten,
turen van vennootschappen ? Is dit niet een onder­
zowel voor degenen die zakelijke relaties met een
werp dat als een in wezen interne aangelegenheid
aan de Lid-Staten zou moeten worden overgelaten
(!) Bij de Raad ingediend op 30 juni 1970. Bull. EG, Suppl.
om dit op eigen wijze te regelen? Aan critici die
8/1970.
de noodzaak ener communautaire regeling hebben (2) Door de Commissie in oktober 1972 bij de Raad inge­
diend. Buil. EG, Suppl. 10/1972. De bij benadering vergelijk­aangevochten, heeft het stellig niet ontbroken.
bare rechtsvormen zijn de „société anonyme" in België,
Frankrijk en Luxemburg, de „aktieselskab" in Denemarken,
Om deze vragen te beantwoorden dient in de eerste
de „Aktiengesellschaft" in Duitsland, de „società per azioni"
plaats te worden bezien welke redenen ten grond­ in Italië, de „naamloze vennootschap" in België en Nederland
en de „public limited liability company" in Ierland en het slag liggen aan het voorstellen van een communau­
Verenigd Koninkrijk.
taire regeling tot oprichting van een gemeenschap­
(3) Bij de Raad ingediend op 4.1.1973. Bull. EG 1-1973,
pelijke markt voor vennootschappen als zodanig punt 2113.
S. 8/75 vennootschap zouden willen aanknopen, als voor stelsel en kan niet tot expansie of combinatie met
de vennootschappen zelf. een andere vennootschap buiten haar eigen natio­
nale grenzen komen op dezelfde wijze en met
Personen die worden verzocht zakelijke relaties dezelfde handelingsvrijheid als in de Lid-Staat
aan te gaan met ofte investeren in een vennootschap waarin zij is gevestigd.
die onder buitenlandse wettelijke regelingen valt,
Een harmonisatie van het nationale recht dat van waarmede zij niet bekend zijn, zullen natuurlijk
toepassing is op vennootschappen, door het vast­aarzelen om zulks te doen omdat men zich zelfs
stellen van passende richtlijnen alsmede de schep­voor aangelegenheden van groot belang thans niet
ping van een geheel nieuw communautair vennoot­kan verlaten op een gemeenschappelijke juridische
schapsrecht, zoals het Statuut voor Europese standaard ter bescherming tegen verlies of moeilijk­
naamloze vennootschappen (}) en het verdrag heden. Bovendien biedt een vennootschap die in
omtrent internationale fusies (2) zullen het mogelijk een andere staat via een juridisch onzelfstandige
maken deze beletsels uit de weg te ruimen. Onder­vestiging optreedt, dikwijls niet aan degenen die
nemingen zullen dan binnen de Gemeenschap voor zaken doen met de vennootschap, dezelfde feitelijke
hun bedrijfsvoering gebruik kunnen maken van zekerheden en waarborgen als een vennootschap
soortgelijke voorzieningen als hun binnen de die onder het vennootschapsrecht van de betrokken
grenzen van een enkele Lid-Staat ten dienste staan.
staat is opgericht. Anderzijds zal, indien een ven­
Dientengevolge zullen industriële en economische nootschap deze problemen wil voorkomen door de
activiteiten zich vrij over de grenzen van de Lid-oprichting van een dochteronderneming naar het
Staten heen kunnen ontwikkelen en zal het huidige vennootschapsrecht van een andere Lid-Staat,
vrijhandelsgebied de kans krijgen uit te groeien
deze dochteronderneming eene structuur
tot een krachtige industriële en handelsgemeen­hebben dan de moedermaatschappij. Voor een
schap. onderneming die in alle Lid-Staten wil opereren
is het resultaat een ingewikkelde, dure en inefficiënte
De vraag waarom een communautaire regeling
organisatie. Het is zeker zo dat ondernemingen
noodzakelijk is inzake de rol van de werknemers
onder deze omstandigheden in staat zijn om op
ten aanzien van de besluitvormingsstructuren van
internationaal niveau te functioneren, vooral wan­
vennootschappen, wordt ten dele door dezelfde
neer zij over ruime middelen beschikken. De
argumenten beantwoord. Gezien de fundamentele
kosten hiervan liggen echter aanmerkelijk hoger
betekenis van deze materie, zowel voor de vennoot­
dan nodig is.
schappen zelf, voor de werknemers en de hen
vertegenwoordigende organisaties, als voor de
Hier komt nog bij dat nu iedere vennootschap samenleving in haar geheel, hebben de argumenten
onder een bepaald nationaal rechtsstelsel valt er ten gunste van een convergentie van de nationale
aanzienlijke barrières bestaan voor een rationele wetten en de schepping van communautair recht
herstructurering van ondernemingen om voordeel bijzondere kracht. Met name zal een grotere mate
te trekken uit de Gemeenschap bestrijkende, niet van convergentie tussen de wettelijke regelingen met
alleen nationale markten. Zo kan een vennootschap
zich normaliter niet van één Lid-Staat naar een
0) Suppl. 4/75 - Bull. EG.
andere transfereren zonder een drastische ontbin­ (2) Er vinden thans werkzaamheden plaats in een werkgroep
onder voorzitterschap van de heer Berthold Goldman, ding en reconstructie. En wat belangrijker is, een
hoogleraar aan de Universiteit voor rechtswetenschappen,
vennootschap is in vrijwel alle gevallen niet in staat economische en sociale wetenschappen te Parijs, ter aan­
tot fusie met een vennootschap die in een andere passing van het ontwerp van verdrag over de internationale
fusie van naamloze vennootschappen in verband met de
Lid-Staat is gevestigd. Iedere vennootschap is in
uitbreiding van de Gemeenschap in 1973. (Bull. EG, Suppl.
zekere zin de gevangene van het eigen nationale 13/1973).
S. 8/75