Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet

-

Finnish
168 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan yhteisön toimet Työllisyys Se sosiaaliasiat Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan yhteisön toimet Työllisyys & sosiaaliasiat Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet Euroopan komissio Työllisyys-, työmarkkinasuhde-ja sosiaaliasiain pääosasto Yksikkö V/D.5 Käsikirjoitus valmistunut kesäkuussa 1998 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu.int). Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999 ISBN 92-827-7670-0 © Euroopan yhteisöt, 1999 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Printed in Germany PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Esipuhe Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu on yksi Euroopan yhteisön sosiaalipolitiikan kulma­kivistä. Se on yhteisön taloudellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäänty­misen perusedellytys. Tasa-arvoisen kohtelun periaate on kasvanut perustamissopimuksen 119 artiklaan kirjatusta yk­sittäisestä samapalkkaisuuden periaatteesta täysimittaiseksi tasa-arvoa edistäväksi toimenpide­ohjelmaksi. Komissio on 1970-luvun alusta lähtien edistänyt näkyvästi tasa-arvoa sekä direk­tiiviehdotusten, tiedotuskampanjoiden että rahoitusaloitteiden kautta.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 21
Langue Finnish
Poids de l'ouvrage 3 Mo
Signaler un problème

Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet
Euroopan yhteisön toimet
Työllisyys Se sosiaaliasiat Naisten ja miesten yhtäläiset
mahdollisuudet
Euroopan yhteisön toimet
Työllisyys & sosiaaliasiat
Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet
Euroopan komissio
Työllisyys-, työmarkkinasuhde-
ja sosiaaliasiain pääosasto
Yksikkö V/D.5
Käsikirjoitus valmistunut kesäkuussa 1998 Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä Internetissä Europa-palvelimen kautta
(http://europa.eu.int).
Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.
Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1999
ISBN 92-827-7670-0
© Euroopan yhteisöt, 1999
Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.
Printed in Germany
PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE Esipuhe
Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu on yksi Euroopan yhteisön sosiaalipolitiikan kulma­
kivistä. Se on yhteisön taloudellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäänty­
misen perusedellytys.
Tasa-arvoisen kohtelun periaate on kasvanut perustamissopimuksen 119 artiklaan kirjatusta yk­
sittäisestä samapalkkaisuuden periaatteesta täysimittaiseksi tasa-arvoa edistäväksi toimenpide­
ohjelmaksi. Komissio on 1970-luvun alusta lähtien edistänyt näkyvästi tasa-arvoa sekä direk­
tiiviehdotusten, tiedotuskampanjoiden että rahoitusaloitteiden kautta. Se on omilla toimillaan
korostanut tasa-arvokysymysten painoarvoa yhteiskunnan keskeisille vaikuttajille ja työsken­
nellyt yhteistyössä heidän kanssaan tasa-arvon edistämiseksi. Keskeisiä vaikuttajia ovat jäsen­
valtioiden lisäksi alueelliset ja paikalliset viranomaiset, työmarkkinaosapuolet, yritysjohtajat,
korkeakoulut, tiedotusvälineet ja tietenkin kaikki Euroopan kansalaiset.
Sekundaarilainsäädännössä on saatu aikaan merkittäviä uudistuksia: useilla direktiiveillä on
luotu lainsäädännöllinen perusta asenteiden ja toimintatapojen laajamittaiselle muuttamiselle.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on selkiinnyttänyt yhtäläisten mahdolli­
suuksien käsitteen sisältöä ja laajentanut sen sovellettavuutta työnsaantimahdollisuuksiin, so­
siaaliturvaan ja palkkaukseen. Neuvoston ja komission antamilla suosituksilla, päätöslausel­
milla ja tiedonannoilla on lisäksi vahvistettu näkemystä tarjoamalla runsaasti ohjeita hyvistä
menettelytavoista ja määrittelemällä tulevien toimien puitteet.
Maastrichtin sopimus toi mukanaan uuden lainsäädännöllisen menettelytavan, sopimuksen so­
siaalipolitiikasta. Komissio on korostanut, että työmarkkinaosapuolet voivat yhteistyössä mer­
kittävästi edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia. Sen vuoksi ei liene sattumaa, että ensimmäinen so­
siaalipolitiikkaa koskevan sopimuksen perusteella neuvoteltu asiakirja ja siitä seurannut säädös
käsittelevät naisten ja miesten tasa-arvoa (vanhempainloman saadessa erityisestä huomiota).
Amsterdamin sopimus on myös vahvistanut yhtäläisten mahdollisuuksien tärkeyttä ja avannut
uusia mahdollisuuksia (artiklat 2,3,13 ja 141). Tasa-arvo miesten ja naisten välillä tulee olemaan
yksi yhteisön painopistealueista. Nyt sille on luotu lainsäädännöllinen perusta.
Tähän täydennysosaan kootut säädöstekstit ovat yhteisön yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan
politiikan perusta. Todellisen tasa-arvon edistämiseen ei kuitenkaan riitä se, että laaditaan di­
rektiivejä. Lainsäädännön on oltava tasa-arvoista, mutta sen on myös vaikutettava käytäntöön.
Liian monet kansalaiset ovat tietämättömiä niistä oikeuksista, joita yhteisön lainsäädäntö heille
suo, ja oikeuksia toimeenpanevat koneistot ovat usein liian etäisiä. Tasa-arvoisia mahdollisuuk­
sia koskevan yhteisön toimintaohjelman keskeisenä tavoitteena on siitä syystä kannustaa kaikkia
oikeusalan toimijoita osallistumaan aktiivisesti yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseen, pa­
rantaa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanomenettelyjä ja lisätä yhteisön lainsäädännöstä ja
sosiaalipolitiikasta tiedottamisen laatua ja määrää.
Tasa-arvoa edistävä lainsäädäntö on vain yksi toiminnan osa-alue. Euroopan yhteisön on toi­
mittava yhä tehokkaammin yhtäläisten mahdollisuuksien puolesta, jotta voimme poistaa yhä
vallitsevan epätasa-arvon. Naisten asema työmarkkinoilla on oiva esimerkki tasa-arvon puut­
teesta: naisten työttömyysaste on yhä korkeampi kuin miesten, enemmistö pitkäaikaistyöttö­
mistä on naisia, naiset ovat usein matalapalkkaisissa, vähän ammattitaitoa vaativissa ja epätyy­
pillisissä työsuhteissa, ja naisten ja miesten ansiotasoissa on edelleen eroja kaikissa unionin
maissa. Lainsäädännön ohella komissio on vastannut näihin haasteisiin käynnistämällä joukon monivuo­
tisia toimintaohjelmia, jotka muodostavat yhteiset puitteet erityistarpeita vastaavan politiikan
kehittämiselle. Niiden kautta myös rahoitetaan ja tuetaan tasa-arvoa edistäviä innovatiivisia ja
monikansallisia toimenpiteitä.
Todellinen tasa-arvo saavutetaan vain, jos kaikki yhteisön jäsenet nostavat yhtäläisten mahdol­
lisuuksien saavuttamisen etusijalle. Tavoitteen on oltava etusijalla kaikilla politiikan osa-alueilla
ja kaikilla toiminnan tasoilla niin paikallisella, alueellisella kuin yhteisönkin tasolla. Tasa-ar-
vonäkökulman sisällyttämistä kaikille politiikan osa-alueille ja kaikille tasoille kutsutaan
mainstreaming-penaatteeksi. Periaate on neljännen toimintaohjelman punainen lanka, jota seu­
rataan komissiossa aktiivisesti. Tavoitteena on varmistaa, että yhtäläiset mahdollisuudet sisäl­
tyvät yhteisön jokaiseen politiikkaan ja että niistä tulee kiinteä osa yhteisön kaikkea toimintaa.
Sen vuoksi komission pääosastot tarkastelevat parhaillaan kaikkia komission ohjelmia ja toi­
mintamuotoja, joilla on — tai voisi olla — merkitystä yhtäläisten mahdollisuuksien kannalta.
Tarkastelun perusteella voidaan tehdä ehdotuksia uusista tavoista, joilla naisasiakysymykset si­
sällytetään osaksi laajempaa poliittista toimintaa.
Lainsäädäntö, mainstreaming-penaate. ja käytännön aloitteet muodostavat kokonaisuuden, jolla
edistetään Euroopan unionin kilpailukykyä ja hyvinvointia. Sen avulla voidaan hyödyntää täy­
sipainoisesti niin naisten kuin miestenkin kyvyt. Tasa-arvo on avainasemassa rakennettaessa sel­
laista yhteiskuntaa, jossa naisten panos on yhtä arvokas kuin miestenkin ja jossa sekä miehillä
että naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet sovittaa yhteen työn ja perheelämän asettamat vaati­
mukset. Näin edistetään kulttuuria, joka arvostaa sekä naisia että miehiä ja jossa molemmat osal­
listuvat tasa-arvoisesti päätöksentekoon.
Euroopan yhteisön tehtävänä on varmistaa, että sukupuoli ei enää ensi vuosisadalla aseta esteitä
tulevaisuudensuunnitelmille, vaan kaikki koulutus- ja ammattivaihtoehdot ovat sekä tytöille että
pojille esteettä ja ennakkoluulottomasti avoimia.
Pádraig Flynn
Työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava Euroopan komission jäsen Sisällysluettelo
Sopimus
— Amsterdamin sopimus Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten muuttamisesta, al­
lekirjoitettu Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta 1997,2,3,13 ja 141 artikla — EYVL
C 340, 10.11.1997 11
Direktiivit
— Neuvoston direktiivi, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, todistustaakasta sukupuo­
leen perustuvissa syrjintätapauksissa (97/80/EY) — EYVL L 14, 20.1.1998 15
— Neuvoston direktiivi, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, UNICE.m, CEEP:n ja
EAY:n tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta annetun direktii­
vin 96/34/EY muuttamisesta ja ulottamisesta koskemaan Yhdistynyttä kuningaskun­
taa (97/75/EY) — EYVL L 10, 16.1.1998 18
— Neuvoston direktiivi, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, miesten ja naisten tasa-ar-
voisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä
annetun direktiivin 86/378/ETY muuttamisesta (96/97/EY) — EYVL L 46,17.2.1997 19
— Neuvoston direktiivi, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1996, UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n
tekemästä vanhempainlomaa koskevasta puitesopimuksesta (96/34/EY) — EYVL
L 145, 19.6.1996 24
— Neuvoston direktiivi, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä raskaana ole­
vien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja tervey­
den parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes direktiivin 89/39 l/ETY 16 ar­
tiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (92/85/ETY) — EYVL L 348,
28.11.1992 30
— Neuvoston direktiivi, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, miesten ja naisten tasa-ar-
voisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin, maata­
lousalalla toimivat ammatinharjoittajat mukaan lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoit­
tajina toimivien naisten suojeluun raskauden ja synnytyksen perusteella (86/613/
ETY) — EYVL L 359, 19.12.19869
— Neuvoston direktiivi, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1986, miesten ja naisten tasa-ar-
voisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä
(86/378/ETY) — EYVL L 225, 12.8.1986 42
— Neuvoston direktiivi, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, miesten ja naisten tasa-ar-
voisen kohtelun periaatteen asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa ky­
symyksissä (79/7/ETY) — EYVL L 6, 10.1.19795 Neuvoston direktiivi, annettu 9 päivänä helmikuuta 1976, miesten ja naisten tasa-ar-
voisen kohtelun periaatteen toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, ammatilliseen
koulutukseen ja uralla etenemiseen sekä työoloissa (76/207/ETY) — EYVL L 39,
14.2.1976 47
Neuvoston direktiivi, annettu 10 päivänä helmikuuta 1975, miesten ja naisten sama­
palkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä­
hentämisestä (75/117/ETY) — EYVL L 45, 19.2.1975 50
Neuvoston päätös
— Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1995, miesten ja naisten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia koskevasta yhteisön keskipitkän aikavälin toimintaohjelmasta
(1996—2000) (95/593/EY) — EYVL L 335, 30.12.1995 55
Komission päätökset
— Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1995, miesten ja naisten yhtäläisiä
mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta tehdyn pää­
töksen 82/43/ETY muuttamisesta (95/420/EY) — EYVL L 249, 17.10.1995 65
— Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1981, miesten janaisten yhtäläisiä mah­
dollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (82/43/ETY) —
EYVL L 20, 28.1.1982 69
Neuvoston suositukset
— Neuvoston suositus, annettu 2 päivänä joulukuuta 1996, naisten ja miesten tasapuo­
lisesta osallistumisesta päätöksentekoon (96/694/EY) — EYVL L 319, 10.12.1996 75
— Council Recommendation of 31 March 1992 on child care (92/241/EEC) — OJL 123,
8.5.19920) 80
— Council Recommendation of 13 December 1984 on the promotion of positive action
for women (84/635/EEC) — OJ L 331, 19.12.19840) 83
Komission suositukset
— Commission Recommendation of 27 November 1991 on the protection of the dignity
of women and men at work (92/131/EEC) — OJ L 49, 24.2.19920) 87
— Commission Recommendation of 24 November 1987 on vocational training for wo­
men (87/567/EEC) — OJ L 342, 4.12.19870) 94
(') Englanninkieliset tekstit eivät ole saatavissa suomenkielisinä.
6 Neuvoston päätöslauselmat
— Neuvoston päätöslauselma, annettu 4 päivänä joulukuuta 1997, naisten terveydentilaa
Euroopan yhteisössä käsittelevästä kertomuksesta — EYVL C 394, 30.12.1997 ... 99
— Neuvoston päätöslauselma, annettu 2 päivänä joulukuuta 1996, miesten ja naisten yh­
täläisten mahdollisuuksien periaatteen sisällyttämisestä Euroopan rakennerahastojen
politiikkaan — EYVL C 386, 20.12.1996 101
— Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien pää­
töslauselma, annettu 5 päivänä lokakuuta 1995, naisia ja miehiä koskevien mieliku­
vien käsittelemisestä mainonnassa ja tiedotusvälineissä — EYVL C 296, 10.11.1995 104
— Neuvoston päätöslauselma, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1995, naisten ja miesten
tasapainoisesta osallistumisesta päätöksentekoon — EYVL C 168, 4.7.1995 106
— Resolution of the Council and of the representatives of the Governments of the Mem­
ber States meeting within the Council of 6 December 1994 on equal participation by
women in an employment-intensive economic growth strategy within the European
Union —OJC 368, 23.12.19940) 108
— Council Resolution of 22 June 1994 on the promotion of equal opportunities for
men and women through action by the European Structural Funds — OJ C 231,
20.8.19940) 112
— Council Resolution of 21 May 1991 on the third medium-term Community action pro­
gramme on equal opportunities for women and men (1991 to 1995) — OJ C 142,
31.5.19910)3
— Council Resolution of 29 May 1990 on the protection of the dignity of women and
men at work — OJ C 157, 27.6.19900) 116
— Council Resolution of 16 December 1988 on the reintegration and late integration
of women into working life — OJ C 333, 28.12.1988(')8
— Second Council Resolution of 24 July 1986 on the promotion of equal opportunities
for women — OJ C 203, 12.8.19860) 120
— Resolution of the Council and of the Ministers for Education, meeting within the
Council, of 3 June 1985 containing an action programme on equal opportunities for
girls and boys in education — OJ C 166, 5.7.19850)2
— Council Resolution of 7 June 1984 on action to combat unemployment amongst wo­
men — OJ C 161,21.6.19840) 126
— Council Resolution of 12 July 1982 on the promotion of equal opportunities for wo­
men — OJ 186,21.7.19820)9
(') Englanninkieliset tekstit eivät ole saatavissa suomenkielisinä.
7 Neuvoston päätelmät
— Conclusions of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council
of 31 May 1990 on the enhanced treatment of equality of educational opportunity
for girls and boys in the initial and in-service training of teachers — OJ C 162,
3.7.19900) 133
— Council Conclusions of 26 May 1987 on protective legislation for women in the Mem­
ber States of the European Community — OJ C 178,7.7.19870) 134
Komission tiedonannot
— Käyttäytymissäännöstö naisten ja miesten samanarvoisen työn samapalkkaisuuden to­
teuttamiseksi — KOM(96) 336 lopullinen, 17.7.1996 137
— "Naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien sisällyttäminen yhteisön politiik­
kaan ja toimintaan kaikilla aloilla" — KOM(96) 67 lopullinen, 21.2.1996 14
(') Englanninkieliset tekstit eivät ole saatavissa suomenkielisinä.