84 pages
Nederlandse

Werkstress

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

werk-oorzaken, gevolgen en preventie gids voor het midden- en kleinbedrijf * Europese Stichting * • "r^LI* tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden * * * De Stichting heeft als opdracht hetere levens- en arbeidsomstandigheden uit te werken en te verwezenlijken door middel van een actie ter ontwikkeling en verspreiding van de kennis die deze evolutie kan hexorderen. Met het oog daarop heeft de Stichting tot taak om, op basis van de praktische ervaring, studies over de verbetering van het leefklimaat en de arbeidsomstandigheden op middellange en lange termijn te ontwikkelen en uit te diepen, en de factoren die veranderingen kunnen bewerkstelligen op te sporen (Verordening [EEG] Nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975. artikel 2). Europese Stichting tot * ι * ] • verbetering van de levens- en * * arbeidsomstandigheden Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland. Telefoon: +358 1 2S2 6SSS Telex: 80726 EURE EI Fax: +853 1 282 6456 werk-oorzaken, gevolgen en preventie gids voor het midden-en kleinbedrijf EF/94/13/NL Leden van de wetenschappelijke commissie can de conferentie"Stress op het werk: een oproep tot actie" Brussel, 9-10 november 1993: Dr. Jaume Costa, Europese Stichting, Dublin: Mevrouw Dagmar Diergarten, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Keulen; Dr. Ronald Haigh, Commissie van de Europese Gemeenschappen. Luxemburg: Prof.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 27
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 4 Mo

werk-
oorzaken, gevolgen
en preventie
gids voor het midden- en kleinbedrijf
* Europese Stichting
*
• "r^LI* tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
* * * De Stichting heeft als opdracht hetere
levens- en arbeidsomstandigheden uit
te werken en te verwezenlijken door
middel van een actie ter ontwikkeling
en verspreiding van de kennis die deze
evolutie kan hexorderen. Met het oog
daarop heeft de Stichting tot taak om,
op basis van de praktische ervaring,
studies over de verbetering van het
leefklimaat en de
arbeidsomstandigheden op middellange
en lange termijn te ontwikkelen en uit
te diepen, en de factoren die
veranderingen kunnen bewerkstelligen
op te sporen
(Verordening [EEG]
Nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei
1975. artikel 2).
Europese Stichting tot
* ι *
] • verbetering van de levens- en *
* arbeidsomstandigheden
Loughlinstown House, Shankill,
Co. Dublin, Ierland.
Telefoon: +358 1 2S2 6SSS
Telex: 80726 EURE EI
Fax: +853 1 282 6456 werk-
oorzaken, gevolgen
en preventie
gids voor het midden-
en kleinbedrijf
EF/94/13/NL Leden van de wetenschappelijke
commissie can de conferentie"Stress
op het werk: een oproep tot actie"
Brussel, 9-10 november 1993:
Dr. Jaume Costa,
Europese Stichting, Dublin:
Mevrouw Dagmar Diergarten,
Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA), Keulen;
Dr. Ronald Haigh,
Commissie van de Europese
Gemeenschappen. Luxemburg:
Prof. Mare Heselmans,
Ministerie van Tewerkstelling en
Arbeid, Brussel:
Prof. Robert A. Karasek,
University of Massachusetts, Lowell:
Dr. Michiel Kompier,
TNO Preventie en Gezondheid,
Leiden:
Prof. Lennart Le\i,
Karolinska Institute, Stockholm:
De heer Henrik Litske,
Europese Stichting. Dublin;
De heer Eduardo Marclaras Platas,
Mutua General, Barcelona:
Dr. Vittorio Di Martino,
Internationaal Arbeidsbureau (IAB).
Genève;
Dr. Salvador Moneada,
Centre de Salut Laboral, Barcelona;
De heer Pascal Paoli,
Europese Stichting. Dublin;
De heer Marcel Wilders,
Federatie Nederlandse Vakbeweging
(FNV), Amsterdam werk-

oorzaken, gevolgen
en preventie
gids voor het midden-
en kleinbedrijf
door
Michiel Kompier &
Lennart Levi
***
* 1 5 1 *
••*
Europese Stichting tot verbetering van
de levens- en arbeidsomstandigheden, Dublin
Loughlinstown House, Shankill, Co. Dublin, Ierland
Telefoon: (+353) 1 2S2 68 88 Fax: (+353) 1 282 64 56
Telex: 307 26 EURF EI Bibliografiselle gegevens bevinden zieh aan liet einde van deze publikatie.
Luxemburg: Bureau voor ollieiëïe publikaties der Europese Gemeeuscliappen. 1994
ISBN 92-S26-S597
© De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. 1994
Verzoeken om vertaal- en reproduktiereehten te liebten aan de directeur van de
stichting, Loughlinstown House. Shankill. Co. Dublin. Ierland.
Printed in Ireland VOORWOORD
tress is tot een belangrijk probleem uitgegroeid. Het begrip "stress"
wordt echter door verschillende mensen in verschillende contexten en S voor verschillende doeleinden gebruikt. Hierdoor valt soms moeilijk te
achterhalen wat precies met deze term bedoeld wordt. Om die reden willen wij
in dit hoekje allereerst proberen te verduidelijken wat stress inhoudt en wat de
gevolgen ervan kunnen zijn.
Vervolgens wordt een aantal beknopte, praktische richtsnoeren gegeven voor
bedrijven, werknemers, hun vertegenwoordigers en alle andere betrokken
partijen voor het opsporen van stressoren en het treffen van maatregelen om
de bronnen van werkstress weg te nemen.
De Stichting heeft de auteurs verzocht om bierbij ook uit te gaan van reeds
bestaande handboeken en andere in de Lid-Staten van de Europese Unie en
andere landen ontwikkelde richtlijnen en benaderingen ten einde tot een
Europese 'aanpak' van stresspreventie te komen.
Wij danken de auteurs voor hun geestdriftige inzet bij het samenstellen van
dit praktische, gebruikersvriendelijke en toegankelijke boekje. Verder danken
wij de leden van de wetenschappelijke commissie van de Europese conferentie
"Stress op het werk - een oproep tot actie" voor hun commentaar, waarmee ze
een nuttige bijdrage aan dit boekje hebben geleverd.
Clive Purkiss, Eric Verborgh,
CT '
Directeur Adj 11 n ct-directeur INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
HOOFDSTUK 1 inleiding
HOOFDSTUK 2 Wat is stress? n
HOOFDSTUK 3 Wie zijn kwetsbaar voor stress? 19
HOOFDSTUK 4 Waarom moet er in het midden- en
kleinbedrijf (MKB) een stress-
inventarisatie worden gemaakt? 27
HOOFDSTUK 5 Welke instrumenten om stressrisico's te
inventariseren bestaan er op
bedrijfsniveau? 33
HOOFDSTUK 6 Wie moet de inventarisatie uitvoeren? 41
HOOFDSTUK 7 Werkstresspreventie 45
HOOFDSTUK 8 Conclusies 51
BIBLIOGRAFIE 53
Bijlagen: Checklists en vragenlijsten 57