Study of the south-eastern Baltic Sea development applying geological modeling methods ; Pietrytinės Baltijos jūros raidos analizė taikant geologinio modeliavimo metodus
34 pages

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Study of the south-eastern Baltic Sea development applying geological modeling methods ; Pietrytinės Baltijos jūros raidos analizė taikant geologinio modeliavimo metodus

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
34 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

VILNIAUS UNIVERSITETAS GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS Jonas Šečkus PIETRYČIŲ BALTIJOS JŪROS RAIDOS ANALIZö TAIKANT GEOLOGINIO MODELIAVIMO METODUS Daktaro disertacijos santrauka Fiziniai mokslai, geologija (05 P) Vilnius, 2009 Disertacija rengta Geologijos ir geografijos institute 2003-2009 metais Disertacija ginama eksternu Konsultantai: Prof. habil. dr. Algimantas Grigelis (Lietuvos mokslų akademija, fiziniai mokslai, geologija – 05 P); prof. habil. dr. Jan Harff, (Baltijos jūrų tyrimų institutas Varnemiund÷je, fiziniai mokslai, geologija – 05 P); dr. Leonora Živil÷ Gelumbauskait÷ (Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P). Disertacija ginama Vilniaus universiteto Geologijos mokslo krypties taryboje: Pirmininkas: Habil. dr. Valentinas Baltrūnas (Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P) Nariai: Prof. habil. dr. Olegas Pustelnikovas (Klaip÷dos universitetas, fiziniai mokslai, geografija – 06 P) Prof. habil. dr. Meilut÷ Kabailien÷ (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P) Dr. Saulius Gulbinskas (Klaip÷dos universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P) Dr. Antanas Brazauskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P) Oponentai: Prof. habil. dr. Egidijus Trimonis (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P, geografija 06 P) Dr.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2009
Nombre de lectures 40
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

VILNIAUS UNIVERSITETAS GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS       Jonas Šečkus  PIETRYČIŲBALTIJOS JŪROS RAIDOS ANALIZöTAIKANT GEOLOGINIO MODELIAVIMO METODUS      Daktaro disertacijos santrauka Fiziniai mokslai, geologija (05 P)          Vilnius, 2009
Disertacija rengta Geologijos ir geografijos institute 2003-2009 metais  Disertacija ginama eksternu  Konsultantai: Prof. habil. dr. Algimantas Grigelis (Lietuvos mokslų fiziniai mokslai, akademija, geologija – 05 P); prof. habil. dr. Jan Harff, (Baltijos jūrų tyrimų Varnemiund institutas÷je, fiziniai mokslai, geologija – 05 P); dr. Leonora ivil÷Gelumbauskait÷(Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P).   Disertacija ginama Vilniaus universiteto Geologijos mokslo krypties taryboje:  Pirmininkas: Habil. dr. Valentinas Baltrūnas (Geologijos ir geografijos institutas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P)  Nariai: Prof. habil. dr. Olegas Pustelnikovas (Klaip÷dos universitetas, fiziniai mokslai, geografija – 06 P) Prof. habil. dr. Meilut÷ Kabailien÷ universitetas, fiziniai mokslai, geologija – (Vilniaus 05 P) Dr. Saulius Gulbinskas (Klaip÷dos universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05P) Dr. Antanas Brazauskas (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P)  Oponentai: Prof. habil. dr. Egidijus Trimonis (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, geologija – 05 P, geografija 06 P) Dr. Albertas Bitinas (Lietuvos geologijos tarnyba, fiziniai mokslai, geologija – 05 P)  Disertacija bus ginama viešame Geologijos mokslo krypties tarybos pos÷dyje 2009 m. birelio 16 d., 15 val., Geologijos ir geografijosinstituto sal÷je.  Adresas: T. Ševčenkos 13, LT 03223, Vilnius, Lietuva Tel.: +370 5 2104711. Faksas: 370 5 5104695  Disertacijos santrauka išsiuntin÷ta 2009 m. gegu÷s 15 d.  Disertaciją galima periūr÷ti Geologijos ir geografijos instituto ir Vilniaus universiteto bibliotekose.
 
2
I.ĮVADAS  Baltijos jūra yra didiausias vidutinio druskingumo vandens baseinas pasaulyje. Ji prad÷jo formuotis prieš 13000 meų atsitraukus paskutiniajam pleistoceno apledt ,÷jimui. Baltijos jūros raidos istorija pleistoceno-holoceno laikotarpyje geologiniu poiūriu yra jauna, tačiau sud÷tinga,įtakota keliųesminiųfaktorių: globaliųeustatiniųvandens lygio pokyčių faktorius), diferencijuot (eustatinisų tektoninių judesių, kuriems didelę įtaką tur÷jo glacioizostazija (izostatinis faktorius), bei sedimentacinių procesų, kurių problematika yra plačiai diskutuojama iki šųi dienų. Tyrimų charakteristika. objekto Šiame darbe buvo analizuojama pietrytin÷ Baltijos jūros dalis (pagrindinai Lietuvos teritoriniai vandenys) bei jos pakrant÷. Trys didiausios up÷s (Nemunas, Dan÷ Šventoji) perneša nuo ir÷sdas iš sausumosį atvirą jūrą. Kuršųi Marias nuo atviros jūros atskiria Kuršių Nerija. Pietrytin÷s Baltijos jūros hidrometeorologinis reimas yra veikiamas procesų, vykstančiųatmosferoje bei vandens mas÷se, sąveikos. Pagrindin÷s hidrologin÷osngba– s kotiisvors ,ahartkresc ÷s ir vandens lygis yra vandens masiųreakcijaįatmosferinius procesus vykstančius regione (Gailiušis et al. 2002). Geologiniu poiūriu tiriamasis rajonas priklauso Vakarų granulit Lietuvosų blokui, litosferos svoris yra 42-45.5 km (Motuza 2004), o kristalinis pamatas sudarytas iš čarnokitųir granulitųmagminiųbei suprakrustaliniųuolienųslūgsančiųsiaurose zonose tarp jų (Motuza 2004). Virš kristalinio pamato sū paleozojaus ir mezozojausl gso nuos÷din÷s uolienos (klintys, dolomitai, argilitai), kurių storis siekia 2-2.5 km (Grigelis (red.) 1991; Monkevičius et al. 2007). Vakarųkryptimi nuo kranto išnyksta mezozojaus storym÷ ir po kvartero nuogulomis slūgso viršutiniojo devono uolienos. Prekvartero uolienų svarba ledyninei bei poledyninei sedimentacijai buvo išnagrin paviršiaus÷ta ankstesniuoseįvairių autorių (Grigelis 1995; Gelumbauskait darbuose÷ et al. 1995; Šliaupa et al. 1995a,b;Gelumbauskait÷1999; Monkevičius et al. 2007). Kvartero storym÷Baltijos jūroje buvo pragręta tik keliuose gręiniuose ir juose išskirtos trijų tipų (Bjerkeus et al. 1995). Kvartero nuos morenos÷dų storis siekia 15-45 m (Gelumbauskait÷ al. 1995). Šiuolaikin et÷s (poledynin÷s) nuos÷dos sudaro santykinai plonąsluoksnįir tik lokaliose vietov÷se viršija 20 m (pakrant÷je bei KuršiųMariose).
 
3
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents