Televisie zonder grenzen
384 pages
Nederlandse
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Televisie zonder grenzen

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
384 pages
Nederlandse

Description

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COM(84) 300 def. Brussel, 14 juni 1984 TELEVISIE ZONDER GRENZEN GROENBOEK OVER HET INSTELLEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VOOR DE OMROEP, MET NAME VIA SATELLIET EN KABEL (Mededeling van de Commissie aan de Raad) COM(84) 300 def. - II -Inhoud INLEIDING Blz, DE TAAK VAN DE GEMEENSCHAP 1 Doel van het groenboekEEG-Verdrag en culturele activiteiten 6 g en omroep 8 EERSTE DEEL DE TECHNISCHE SITUATIE 11 A. De nieuwe audiovisuele ontwikkelingen 1B. Rechtstreekse satel-^ttelevisie - Een concept om de ruimtelijke beperkingen van televisie-uitzendingen te overwinnen3 I. Volkenrechtelijke overeenkomstenII. Technisch conceptIII. Ontvangstmogelijkheden 14 IV. Verenigbaarheid van de zendsystemen 15 V. Planning in de Lid-Staten6 C. Kabeltelevisie - Een concept om de inhoudelijke beperking van de transmissie van televisieprogramma's te overwinnen 17 I. Uitbreiding van de transmissiecapaciteit 17 II. Technische principes 1III. OntvangstmogelijkhedenIV. Stand van de bekabeling8 D. Relatie tussen transmissie via satelliet en kabel 20 III -Biz, TWEEDE DEEL DE CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE 23 A. De politieke vrijheden 24 I. Vrijheid van informatie en meningsuiting 2II. Beperkingen6 III. Beleid om de vrijheden op het gebied van de communicatie te waarborgen7 B. De nieuwe technologieën als instrument voor de Europese integratie8 C.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 22
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 9 Mo

Exrait

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
COM(84) 300 def.
Brussel, 14 juni 1984
TELEVISIE ZONDER GRENZEN
GROENBOEK OVER HET INSTELLEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
MARKT VOOR DE OMROEP, MET NAME VIA SATELLIET EN KABEL
(Mededeling van de Commissie aan de Raad)
COM(84) 300 def. - II -
Inhoud
INLEIDING Blz,
DE TAAK VAN DE GEMEENSCHAP 1
Doel van het groenboek
EEG-Verdrag en culturele activiteiten 6 g en omroep 8
EERSTE DEEL
DE TECHNISCHE SITUATIE 11
A. De nieuwe audiovisuele ontwikkelingen 1
B. Rechtstreekse satel-^ttelevisie - Een concept om de
ruimtelijke beperkingen van televisie-uitzendingen
te overwinnen3
I. Volkenrechtelijke overeenkomsten
II. Technisch concept
III. Ontvangstmogelijkheden 14
IV. Verenigbaarheid van de zendsystemen 15
V. Planning in de Lid-Staten6
C. Kabeltelevisie - Een concept om de inhoudelijke beperking
van de transmissie van televisieprogramma's te overwinnen 17
I. Uitbreiding van de transmissiecapaciteit 17
II. Technische principes 1
III. Ontvangstmogelijkheden
IV. Stand van de bekabeling8
D. Relatie tussen transmissie via satelliet en kabel 20 III -
Biz,
TWEEDE DEEL
DE CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE 23
A. De politieke vrijheden 24
I. Vrijheid van informatie en meningsuiting 2
II. Beperkingen6
III. Beleid om de vrijheden op het gebied van de
communicatie te waarborgen7
B. De nieuwe technologieën als instrument voor de
Europese integratie8
C. De nieuwe technologieën als instrument voor de
culturele uitwisseling 30
D. De maatschappelijke verantwoordelijkheid 34
I. Gevolgen voor de toeschouwers
II.n voor de programma-inhoud5
DERDE DEEL
DE ECONOMISCHE SITUATIE 37
A. Radio en televisie9
I. Radio en televisie aLs economische factoren 3
II. De financiering van omroepinstellingen in het
kader van intracommunautaire concurrentie 42
B. Nieuwe overbrengingstechnieken : satelliet en kabel 44
I. Kosten 4
1. Rechtstreekse satelliet 44
2. Kabelomroep5
3. Programma's6
II. Financiering7
1. Kijk- en luistergelden 4
2. Reclame8
3. Abonneetelevisie (Pay-TV)9
4. Overheidssubsidies 51
5. Overige inkomsten
C. Betekenis en perspectieven van de betrokken economische
sectoren 52
D. Verspreiding van programma's over de Gemeenschap 53
E. Samenwerking van verschillende massamedia 56 - IV
Blz.
VIERDE DEEL
STAND VAN DE WETGEVING 63
A. Luxemburg 63
B. Italië 65
C. 69 Nederland
74 D. België
79 E. Verenigd Koninkrijk
86 F. Ierland
89 G. Frankrijk
94 H. Duitsland
98 I. Denemarken
101 K. Griekenland
VIJFDE DEEL
VRIJHEID VAN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN 105
A. Vrij verkeer van radio-uitzendingen
I. "Dienstverrichtingen" (Art. 59., lid 1, 2)
1. Goed of dienstverrichting ?
2. Verrichting tegen vergoeding 106
II. Plaats van vestiging van degene die de diensten
verricht in een andere Lid-Staat dan die te wiens
behoeve de dienst wordt verricht (Art. 59, lid 1) 109
1. Uitzending via de ether en doorgeven via kabel
als twee dienstverrichtingen 110
2. Uitzenden via de ether en verder doorgeven via
kabel als een dienstverrichting
a) Dienstverlener, ontvanger, vergoeding 111
b) Aard van de om roepui t zend ingen 112
3. Transmissie via straalzender, telekabel of tele-
communicatiesatelliet en verdere verspreiding
via kabel als een dienstverrichting3
4. Toekenning van de auteursrechtelijke concessie,
om binnenlandse programma's in het buitenland via
kabel verder te verspreiden, als verdere dienst­
verrichting 114
m m m f m m a ν -
Biz.
Β. Voor vreemdelingen discriminerende beperkingen
(Art. 59, lid 1, 62) 116
I.Inhetbijzonder: verdere verspreiding van
buitenlandseprogramma's van kabelnetten119
II.Hetbestrijkenvan het gebied van andere Lid-Staten
doorsatellieten122
III. Buitenlandseomroepprogramma's en binnenlandse
openbareorde125
1. Toepasselijkheid van bijzondere voorschriften
voor buitenlanders (Art. 56, lid 1) 125
a) Strekking van het voo-behoud125
b) Naleving van de fundamentele rechtenvan de
Conventie betreffende de Rechten van de Mens 127
c) In het bijzonder : vrije meningsuiting en
vrije ontvangst hiervan over de grenzen heen 128
(art. 10 ECRM)
d) Discriminerende beperkingen van buitenlandse
omroepprogramma's 136
2. Onderlingeaanpassingvan bijzondere voorschriften
voor vreemdelingen(Art. 56, lid 2) 138
C. Beperkingen die zonderonderscheid geldenvooreigen
onderdanen en buitenlanders(Art. 59 t/m 66) 139
I. Verdrag 140
1.Tekst140
2.Artikel60,lid 3140
3.Doelstellingenen systeem141
II.Toepassingvanhet Verdrag door de Commissie en
deRaad142
1. De nota van toelichting op het algemeen
programma 142
2.Algemeenprogramma en omroep 143
3.Standpuntinde rechtszakenCoditel/Ciné Vog en
Debauve144- VI -
Biz.
III. Interpretatie van het Verdrag door het Hof van
Justitie 145
1. De in de artikelen 59 en 62 bedoelde
"beperkingen"
2. Niet-toepasbaarheid van "soortgelijke" binnen­
landse voorschriften6
3. Omvang van de toepasbare rechtsstelsels,
respectievelijk internationale draagwijdte van
het recht inzake reclame 147
a) Is alleen het recht van de plaats waar de uit­
zending wordt geproduceerd van toepassing ? 14
b) Additionele toepasbaarheid van de rechtsstelsels
van de plaatsen waar de uitzending wordt ont­
vangen en via het kabelnet wordt verspreid 148
c) Additioneled van des
van de plaatsen waar de uitzendingen rechtstreeks
kunnen worden ontvangen 149
IV. Specialiter : Binnenlands algeneer belang en buiten­
landse reclameboodschappen 150
1. Toepasbaarheid van binnenlands recht inzake omroep-
reclame opn uit het buitenland 15
a) "Op grond van het algemeen belang gerechtvaar­
digde voorschriften" (Arrest Debauve) 15
b) "Uit hoofde van de openbare orde, de openbare
veiligheid en de volksgezondheid gerechtvaardigde"
en aangewende bepalingen (Art. 56, lid 1,
analoog) 151
2. Aanpassing van het recht inzake omroepreclame 152
a) Bevoegdheid, noodzaak, urgentie 153
b) Toepasbaarheid van artikel 57, lid 24
c) Doel van de aanpassing5
.../. VII -
Biz.
Binnenlands algemeen belang en internationale strekking
van de voorschriften inzake de uitoefening van omroep­
activiteiten 156
1. Beperking door artikelen 59 en 62 157
2. Praktijk en recht van de Lid-Staten8
3. Reikwijdte van uitzendmonopolies9
4. Vestiging in het binnenland 162
5. Toelating in hetd
VI. Binnenlands algemeen belang en verdere verspreiding
van buitenlandse programma's
1 . Toepasbaarheid van binnenlandse, "om redenen van het
algemeen belang gerechtvaardigde voorschriften"
'nzake programma's, jeugd- en persoonsbescherming 167
a) Grondbeginselen van de rechtspraak voor de intei—
pretatie 167
b) "Redenen betreffende het algemeen belang" 169
c) "Gerechtvaardigde voorschriften" 172
d) In het bijzonder : Eisen aan de inhoud van
buitenlandse programma's4
2. Aanpassing van het recht inzake de uitoefening van
omroepactiviteiten 175
a) Rechtsaanpassing en vrij dienstverleningsverkeer 17
b) Voorschriften ter bescherming van de openbare
veiligheid, orde en goede zeden6
c)n betreffende programma's 177
d) Toepasselijkheid van artikel 57, lid 29
VII. Bescherming van het auteursrecht op nationaal niveau
en buitenlandse uitzendingen 182
1. Toepasselijkheid van nationale voorschriften die op
grond van literaire of artistieke eigendom gerecht­
vaardigd zijn
2. Harmonisering van het auteursrecht voor de omroep 184
3. Toepasselijkheid van artikel 57, lid 2 18- VIII -
Biz.
D. Rechtstreekse werking van de vrijheid van het verrichten
van diensten 186
E. Uitzonderingen9
I. Bepalingen ten aanzien van ondernemingen die belast
zijn met het beheer van diensten van algemeen
economisch belang (Art. 90, lid 2) 18
1. "Ondernemingen"
2. "Belaste ondernemingen" 191
3. "Dienstan van algemeen economisch belang" 192
4. "Vervulling van de hun toevertrouwde bijzondere
taak" 197
5. "Belang van de Gemeenschap"8
II. Regels voor het recht van vestiging en het vrij verrichten
van diensten (Art. 52 t/m 66) 199
1. Uitgezonderde werkzaamheden : Omroep en uitoefening
van het openbaar gezag
a) Artikel 55, lid 1, en artikel 66
b)l 55, tweede alinea, en artikel 66 204
2. Begunstigde omroeporganisaties 20
a) Betrokken personen en organisatievormen
(Art. 52, 58, 59 en 66) 204
b) Omroepmaatschappijen en winstoogmerk
(Art. 58, tweede alinea)5 - IX -
Biz.
ZESDE DEEL
ONDERLINGE AANPASSING VAN WETGEVINGEN 209
A. De reclamewetgeving 20
I. De nationale voorschriften 210
1. Overzicht
2. De etherreclameregelingen van de afzonderlijke
Lid-Staten3
a) Lid-Staten met een verbod op etherreclame 21
b)n waar etherreclame is toegestaan7
c) Vergelijkend overzicht 234
3. Reclameverboden voor bepaalde goederen en
diensten 238
a) Tabaksartikelen
b) Alcoholhoudende dranken 240
c) Reclame voor andere produkten en diensten 244
4. Reclamecodes, reclamecontrole, vrijwillige
zelfdiscipline 245
II. Invloed van de nationale voorschriften op het vrije
omroepverkeer in de Gemeenschap; noodzaak van een
onderlinge aanpassing daarvan 254
1. Regelingen voor omroepreclame
2. Verbod van reclame voor tabak en alcohol 257
3. Reclamecodes, reclamecontrole, vrijwillige
zelfdiscipline 258
III. Mogelijkheden van onderlinge aanpassing 259
1. Voorschriften voor etherreclame
a) Uitgangspunt
b) Onderlinge aanpassing van het collisierecht door
verwijzing naar het recht van het land van uitzen­
ding of onderlinge aanpassing van het materiële
recht van het land van uitzending en fet I .nd van
ontvangst ? 260
c) Mate van harmonisering v/d voorschriften voor na­
tionale en grensoverschrijdende reclame 262
d) Etherreclame toestaan of verbieden ?3
e) Omvang van de omroepreclame8
f) Beperking van inkomsten uit reclame 275
g) Reclame op zon- en feestdagen
h) Tijdstip voor reclame-uitzendingen6