Sociaal beleid van de Gemeenschap

Sociaal beleid van de Gemeenschap

-

Documents
416 pages
Lire
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

INTERNE MARKT STAND VAN ZAKEN OP 1 JULI 1994 SOCIAAL BELEID VAN DE GEMEENSCHAP EUROPESE COMMISSIE JULI 1994 Deel 6 n december 1989 hebben de staatshoofden en Iregeringsleiders van elf staten het Gemeenschaps­handvest van de sociale grondrechten van de wer­kenden goedgekeurd. De Commissie heeft een actieprogramma tot uit­werking van het handvest goedgekeurd. In december 1993 heeft de Commissie haar „Derde verslag over de uitvoering van het Gemeenschaps­handvest van de sociale grondrechten van de werken­den" voorgesteld. Deze brochure is één uit een reeks van zes brochures over de interne markt. De volledige reeks brochures behandelt: Een gemeenschappelijke markt voor diensten Afschaffing van de controles aan de grenzen Voorwaarden voor samenwerking tussen ondernemingen Een gemeenschappelijke markt voor overheidsopdrachten Interne markt voor energie Een nieuw communautair normenbeleid Veterinaire en fytosanitaire controles Sociaal beleid van de Gemeenschap © EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1994 Volledige of gedeeltelijke reproduktie is toegestaan met vermelding van de herkomst, behalve voor commerciële doeleinden. Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1994 Dit deel : ISBN 92-826-7282-4 Set van 6 delen: ISBN 92-826-7301-4 Printed in Belgium 94mm um SOCIAAL BELEID VAN DE GEMEENSCHAP Hoe deze brochure te raadplegen?

Informations

Publié par
Nombre de lectures 86
Langue Nederlandse
Poids de l'ouvrage 47 Mo
Signaler un problème

INTERNE MARKT
STAND VAN ZAKEN OP 1 JULI 1994
SOCIAAL BELEID
VAN DE GEMEENSCHAP
EUROPESE COMMISSIE
JULI 1994 Deel 6 n december 1989 hebben de staatshoofden en
Iregeringsleiders van elf staten het Gemeenschaps­
handvest van de sociale grondrechten van de wer­
kenden goedgekeurd.
De Commissie heeft een actieprogramma tot uit­
werking van het handvest goedgekeurd.
In december 1993 heeft de Commissie haar „Derde
verslag over de uitvoering van het Gemeenschaps­
handvest van de sociale grondrechten van de werken­
den" voorgesteld.
Deze brochure is één uit een reeks van zes brochures
over de interne markt.
De volledige reeks brochures behandelt:
Een gemeenschappelijke markt voor diensten
Afschaffing van de controles aan de grenzen
Voorwaarden voor samenwerking tussen
ondernemingen
Een gemeenschappelijke markt voor
overheidsopdrachten
Interne markt voor energie
Een nieuw communautair normenbeleid
Veterinaire en fytosanitaire controles
Sociaal beleid van de Gemeenschap
© EGKS-EG-EGA, Brussel · Luxemburg, 1994
Volledige of gedeeltelijke reproduktie is toegestaan met vermelding
van de herkomst, behalve voor commerciële doeleinden.
Luxemburg: Bureau voor officiële publikaties
der Europese Gemeenschappen, 1994
Dit deel : ISBN 92-826-7282-4
Set van 6 delen: ISBN 92-826-7301-4
Printed in Belgium 94mm um
SOCIAAL BELEID VAN DE GEMEENSCHAP
Hoe deze brochure te raadplegen?
Doelstellingen die met deze reeks brochures worden nagestreefd
— Het Europese publiek voorlichten over de maatregelen die worden
voorgesteld of goedgekeurd met het oog op de toepassing van de in
het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de
werkenden vermelde basisbeginselen, alsmede uit hoofde van het
bij het Verdrag betreffende de Europees Unie gevoegde Protocol
betreffende de sociale politiek.
— In samengevatte vorm weergeven Welke de strategie is die wordt
gevolgd in de verschillende sectoren waar sociale activiteiten
plaatsvinden.
— Als eerste referentie te dienen met betrekking tot de huidige inhoud
van de verschillende voorstellen die door de Commissie worden
opgesteld met het oog op de tenuitvoerlegging van de in haar
actieprogramma neergelegde maatregelen.
Inhoud van deze brochure
— Een beknopte beschrijving van de wijze waarop het regelgevend
werk van de Gemeenschap verloopt.
— Een algemene inleiding op de kwesties en vraagstukken in verband
met de sociale dimensie van de interne markt.
— Afzonderlijke inleidingen met betrekking tot de diverse sectoren van
het sociaal beleid.
— Een overzicht, per gebied, van de wetgeving voorafgaande aan de
goedkeuring van het handvest.
— Steekkaarten waarop de voorgestelde dan wel goedgekeurde
maatregelen gericht op het verlenen van een echte sociale dimensie
van de interne markt in samengevatte vorm worden weergegeven.
Ten aanzien van voorstellen die nog niet zijn goedgekeurd, bevatten
deze overzichten eveneens het advies van het Europees Parlement
en de actuele stand van zaken in verband met het voorstel. In geval
van reeds goedgekeurde maatregelen wordt vermeld wanneer de
wetgeving in de Lid-Staten uiterlijk ten uitvoer moet worden gelegd
alsook welke de eventuele verdere werkzaamheden en de
uitvoeringsmaatregelen van de Commissie zijn.
Wijze waarop van de brochure kennis kan worden genomen
— Personen die niet vertrouwd zijn met de wijze waarop het
regelgevend werk van de Gemeenschap verloopt enp zij haar
aanbevelingen formuleert worden verwezen naar bladzijde iii van
deze brochure.
— Zij worden verzocht kennis te nemen van de algemene inleiding op
de sociale maatregelen om een overzicht te hebben van de
belangrijkste actuele vraagstukken (bladzijde 1).
— Zij kunnen voorts in de inhoudsopgavee ix) kennis nemen
van de rubrieken met betrekking tot de sectoren die hun belangstel­
ling hebben.
In de samenvattingen worden de referenties vermeld van de nummers van
het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen ten einde degenen
die zulks wensen meer gedetailleerde inlichtingen te verschaffen over de
maatregelen die hen meer in het bijzonder mochten interesseren.
Nummers van het Publikatieblad kunnen worden verkregen bij de
verkoopkantoren, waarvan de lijst te vinden is op de achterkant van het
Publikatieblad.
DEEL 6 - JULI 1994 - NL Woord vooraf
Deze brochure is een momentopname, op 1 juli 1994, van een situatie die in voortdurende
ontwikkeling is. Deze publikatie is bedoeld als hulpmiddel voor de documentatie en komt tot
stand buiten de verantwoordelijkheid van de Commissie.
DEEL 6 - JULI 1994 - NL 94MÊM I IIII:
WETGEVINGSPROCEDURES VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP
OVERZICHT
Voor een beter begrip van de in de samenvattingen opgenomen gegevens verdient het
aanbeveling zich vertrouwd te maken met de wetgevingsprocedures van de Gemeenschap. Elk
overzicht heeft betrekking op een specifieke maatregel waarmee wordt beoogd de oprichting van
de ene markt te vergemakkelijken. In het algemeen geldt dat:
— de Commissie, die over besluitvormings- en uitvoerende bevoegdheden beschikt, een
initiatiefrecht bezit: zij werkt ontwerp-voorstellen uit, die zij aan de Raad voorlegt;
— de Raad bestaat uit leden die elk van de Lid-Staten op ministerieel niveau vertegen­
woordigen. Te zamen met het Parlement en de Commissie stelt de Raad, op basis van deze
voorstellen, communautaire besluiten vast;
— het Europees Parlement (dat wordt verkozen door de burgers van de Gemeenschap) deze
voorstellen onderzoekt en, binnen de limieten van zijn bevoegdheden, deelneemt aan de
vaststelling van deze communautaire besluiten;
— het Economisch en Sociaal Comité (dat bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties
van werkgevers, vakbonden en andere belangengroepen) moet worden geraadpleegd ten
aanzien van sommige van deze voorstellen;
— ook het Comité van de regio's, bestaande uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale
gemeenschappen, op bepaalde gebieden moet worden geraadpleegd.
1. WETTEN EN ANDERE MAATREGELEN
Verordeningen
Een verordening is een wet die bindend isen rechtstreeks van toepassing is in alle Lid-Staten
zonder dat deze in de nationale wetgeving wordt opgenomen. Zowel de Raad als de
Commissie kunnen verordeningen aannemen.
Richtlijnen
Een richtlijn is een EEG-wet die bindend is voor de Lid-Staten met betrekking tot het gestelde
resultaat, maar die de Lid-Staten vrij laat wat betreft de uitvoeringsmethode. In de praktijk zijn
meestal nationale uitvoeringsbesluiten nodig in een geschikte vorm voor elke Lid-Staat. Dit is
niet onbelangrijk, omdat bedrijven waarvoor de richtlijn bedoeld is, zowel met de nationale
wetgeving als de richtlijn rekening moeten houden.
Beschikkingen
Een beschikking is volledig bindend voor iedereen voor wie ze bedoeld is. Nationale
uitvoeringsbesluiten zijn niet vereist. De in deze brochure opgenomen beschikkingen zijn
beschikkingen van de Raad. De Commissie is echter in bepaalde gevallen bevoegd de Commissie goed te keuren.
Aanbevelingen
Een aanbeveling is niet bindend (het is geen wet). Aanbevelingen kunnen zowel door de
Raad als door de Commissie goedgekeurd worden.
De meeste in deze brochure opgenomen maatregelen zijn richtlijnen van de Raad.
DEEL 6-JULI 1994- NL III EG-wetgeving van begin- tot eindpunt
(richtlijnen en verordeningen)
Raadplegingsprocedure Samenwerkingsprocedure
Eerste lezing
f \
Goedkeuring van een
Advies
gemeenschappelijk
van het Europees
standpunt door de
Parlement
Raad van ministers
J
Tweede lezing
Onderzoek van een ^v
gemeenschappelijk \_
standpunt door het y~
Europees Parlement^' <
Voorstel
voor advies
bij de Raad
Tekst
goedgekeurd
IV DEEL 6-JULI 1994-NL 94 J IIII
Medebeslissingsprocedure
Eerste lezing
Goedkeuring van een
gemeenschappelijk
standpunt door de
Raad van ministers
Onderzoek van een
gemeenschappelijk
Tweede lezing
standpunt door hel
.Europees Parlement
Bedoeling van het
Parlement het
gemeenschappelijk
standpunt af te stemmen
Bijeenroeping
van het
bemiddeüngscomitè
Tekst
goedgekeurd
Tekst
goedgekeurd
DEEL 6-JULI 1994- NL 2. WETGEVENDE PROCEDURES
De beste manier om een beeld te geven van de communautaire besluitvormingsprocedures
is de weg te beschrijven die wordt afgelegd tot aan de goedkeuring van een wetgevend
besluit. Het verdient aanbeveling bij het lezen van de hierna volgende tekst de in de
voorgaande bladzijden opgenomen schema's te raadplegen.
Sedert de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Europese Unie op 1 november
1993 bestaan er vier afzonderlijke procedures voor de goedkeuring van een besluit: de
raadplegingsprocedure, de instemmingsprocedure, de samenwerkingsprocedure en de
medebeslissingsprocedure.
Welke procedure moet worden gevolgd, hangt af van het artikel van het EG-Verdrag waarop
het voorstel is gebaseerd, en elk besluit van de Raad heeft zijn oorsprong in een voorstel dat
de Commissie aan de Raad doet toekomen.
In het kader van de raadplegingsprocedure vraagt de Raad het Europees Parlement, en in de
meeste gevallen ook het Economisch en Sociaal Comité, om advies. Wanneer deze adviezen
zijn uitgebracht, heeft de Commissie de mogelijkheid haar voorstel desgewenst te
amenderen. Vervolgens wordt het voorstel onderzocht door de Raad, die het ongewijzigd of
na het te hebben geamendeerd kan goedkeuren. Het kan gebeuren dat de Raad niet tot een
akkoord komt. Het voorstel blijft in dat geval „op tafel".
Het akkoord van het Parlement is onontbeerlijk in alle gevallen waarin de instemmings­
procedure moet worden gevolgd — in verband met de uitoefening van het recht van vrij
verkeer en van verblijf van Gemeenschapsonderdanen. Hetzij wordt de tekst goedgekeurd,
hetzij wordt hij afgewezen. In dat geval moet de Raad het voorstel opnieuw behandelen tot het
Parlement ermee instemt. Het Parlement kan de tekst die het wordt voorgelegd weliswaar
niet wijzigen, maar beschikt in feite over een vetorecht.
Bij de samenwerkingsprocedure daarentegen kan het Parlement het voorstel dat het wordt
voorgelegd niet één, maar twee maal wijzigen. Na hett en het Economisch en
Sociaal Comité, en eventueel het Comité van de regio's te hebben geraadpleegd moet de
Raad een gemeenschappelijk standpunt vaststellen. Dit wordt vervolgens toegezonden aan
het Parlement, dat over drie maanden beschikt om het goed te keuren, het te verwerpen of
amendementen voor te stellen in tweede lezing. De Commissie behandelt het voorstel aan de
hand van de amendementen van het Parlement opnieuw en legt het voor aan de Raad, die
binnen drie maanden een definitief besluitdientte nemen. Bij gebreke van een besluit vervalt
het voorstel.
De medebeslissingsprocedure is een procedure in drie fasen, waarbij het Parlement over
een vetorecht beschikt betreffende de voorstellen die het worden voorgelegd. De procedure
verloopt op dezelfde wijze als de samenwerkingsprocedure tot aan de tweede lezing in het
Parlement. Het enige verschil is dat de medebeslissingsprocedure de mogelijkheid biedt een
comité in te schakelen om het standpunt van de Raad nader te omlijnen, wanneer het
Parlement voornemens is het gemeenschappelijk standpunt af te wijzen. Dit comité, dat
bemiddelingscomité is genoemd, bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad en het
Parlement, en de Commissie is bij de werkzaamheden ervan betrokken. Wanneer het
Parlement amendementen op hetk standpunt heeft voorgesteld, geeft de
Commissie haar mening daarover te kennen en wordt de tekst doorgezonden naar de Raad.
Binnen een termijn van drie maanden (derde fase) stelt deze het besluit vast of roept hij het
bemiddelingscomité bijeen, dat dan over zes weken beschikt om te trachten een compromis
tussen het Parlement en de Raad te bewerkstelligen. Indien er overeenstemming wordt
bereikt, kunnen het Parlement en de Raad deze tekst alleen nog goedkeuren of afwijzen.
Wanneer er geen overeenstemming is, blijven er twee mogelijkheden over:
— hetzij vervalt het voorstel ;
— hetzij wordt het oorspronkelijke gemeenschappelijke standpunt, dat de Raad opnieuw,
eventueel in geamendeerde vorm, heeft opgenomen, door het Parlement goedgekeurd of
afgewezen.
VI DEEL 6-JULI 1994- NL 94mm un
De meeste onderwerpen waarvoor deze procedure geldt, vielen tot de inwerkingtreding van
het Verdrag betreffende de Europese Unie onder de samenwerkingsprocedure : dit gold bij
voorbeeld voor de harmonisatie van de wetgevingen in het kader van de interne markt, het
vrije verkeer van werkenden of de onderlinge erkenning van diploma's. In de onderstaande
tabel is de volledige lijst opgenomen van de gebieden waarvoor de medebeslissings­
procedure geldt.
Gebied van toepassing van de medebeslissingsprocedure
Vrij verkeer van werknemers
Recht van vestiging
Onderlinge erkenning van diploma's
Diensten
Harmonisatie van de wetgevingen betreffende de interne markt
Onderwijs (aanmoedigingsmaatregelen)
Cultuur)
Gezondheid)
Bescherming van de consumenten
Transeuropese netwerken (richtsnoeren)
Onderzoek (meerjarig kaderprogramma)
Milieu (actieprogramma van algemene aard)
De stemmingsprocedure binnen de Raad (gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van
stemmen) hangt af van het artikel van het Verdrag waarop het voorstel is gebaseerd. Er zijn
een aantal situaties waarin eenstemmigheid van de Raad zonder meer vereist is:
— wanneer de Raad het initiatief neemt om amendementen aan te brengen in het voorstel,
behalve in het geval van het bemiddelingscomité bij de medebeslissingsprocedure ;
— wanneer het erom gaat door het Parlement voorgestelde amendementen, die echter niet
door de Commissie worden overgenomen, goed te keuren.
— wanneer het erom gaat een maatregel goed te keuren terwijl het Parlement het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad dat in het kader van de samenwerkings­
procedure was aangenomen heeft verworpen.
Er wordt in deze brochure slechts een beperkt aantal besluiten vermeld. Betreffende
sommige daarvan brengt het Europees Parlement, evenals het Economisch en Sociaal
Comité en het Comité van de regio's, advies uit.
Hetzelfde geldt voor äeaanbevelingen, waarvan de opsomming eveneens beperkt is. Vóór de
goedkeuring van bepaalde aanbevelingen brengt het Europees Parlement advies uit, terwijl
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's worden geraadpleegd.
DEEL 6-JULI 1994- NL VII 3. PUBLIKATIE VAN TEKSTEN
In bepaalde fasen van het besluitvormingsproces van de Gemeenschap worden teksten
gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Er bestaat een
„L"-reeks met wetgeving en een „C"-reeks met andere informatie, zoals de mededelingen
van de Commissie.
Deze brochure bevat een samenvatting van de goedgekeurde wetgeving en wetsvoorstellen.
Wat de goedgekeurde wetgeving betreft, verwijst de samenvatting naar het Publikatieblad
met de „L"-reeks, waarin de tekst gepubliceerd is. Lezers die geïnteresseerd zijn in de
wetgevende achtergrond van een maatregel, vinden in de tekst verwijzingen naar het
Publikatieblad met de „C"-reeks voor het (de) overeenkomstig(e) voorstel(len) van de
Commissie en de adviezen van het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal
Comité.
Wat de wetsvoorstellen betreft, verwijst de samenvatting naar het Publikatieblad met de
„C"-reeks voor het (de) voorstel(len) van de Commissie en de adviezen van het Europese
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, indien gepubliceerd voor 30 juni 1994.
VIII DEEL 6-JULI 1994- NL