//img.uscri.be/pth/1abdcfb4c94530d9a5753fa952f159602ac3954c
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Stone, plaster, ceramics, glass

De
190 pages
External trade
Commercial policy
Voir plus Voir moins

COMERCIO EXTERIOR
Tablas analíticas - 1990
UDENRIGSHANDEL
Analytiske tabeller - 1990 eurostat
AUSSENHANDEL
Analytische Tabellen - 1990
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αναλυτικοί πίνακες - 1990
EXTERNAL TRADE
Analytical tables - 1990
COMMERCE EXTERIEUR
Tableaux analytiques - 1990
COMMERCIO ESTERO
Tavole analitiche - 1990
BUITENLANDSE HANDEL
Analytische tabelien - 1990
COMERCIO EXTERNO
Quadros analíticos - 1990
G 68-71
EXPORT eurostat
OFICINA ESTADÍSTICA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SERVIÇO DE ESTATÍSTICA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
L­2920 Luxembourg ­ Tél. 43011 ­ Télex : Comeur Lu 3423
B­1049 Bruxelles, bâtiment Berlaymont, rue de la Loi 200 (bureau de liaison) — Tél. 2351111
Las publicaciones de Eurostat están clasificadas por temas y por series. La clasificación se encuentra al
final de la obra. Para mayor información sobre las publicaciones, rogamos se pongan en contacto con
Eurostat.
Para los pedidos, diríjanse a las oficinas de venta cuyas direcciones figuran en la página interior de la
contracubierta.
Eurostats publikationer er klassificeret efter emne og serie. En oversigt herover findes bag i hæftet.
Yderligere oplysninger om publikationerne kan fås ved henvendelse til Eurostat.
Bestilling kan afgives til de salgssteder, der er anført på omslagets side 3.
Die Veröffentlichungen von Eurostat sind nach Themenkreisen und Reihen gegliedert. Die Gliederung ¡st
hinten in jedem Band aufgeführt. Genauere Auskünfte über die Veröffentlichungen erteilt Eurostat.
Ihre Bestellungen richten Sie bitte an die Verkaufsbüros, deren Anschriften jeweils auf der dritten
Umschlagseite der Veröffentlichungen zu finden sind.
Οι εκδόσεις της Eurostat ταξινομούνται κατά θέμα και κατά σειρά. Η ακριβής ταξινόμηση αναφέρεται στο
τέλος κάθε έκδοσης. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις, μπορείτε να απευθύνεσθε
στην Eurostat.
Για τις παραγγελίες μπορείτε να απευθύνεσθε στα γραφεία πώλησης, των οποίων οι διευθύνσεις αναγράφονται
στη σελίδα 3 του εξωφύλλου.
Eurostat's publications are classified according to themes and series. This classification is indicated at the
end of the. For more detailed information on publications, contact Eurostat.
Orders are obtainable from the sales offices mentioned on the inside back cover.
Les publications d'Eurostat sont classées par thème et par série. Cette classification est précisée à la fin
de l'ouvrage. Pour des informations plus détaillées sur les publications, contactez Eurostat.
Pour les commandes, adressez-vous aux bureaux de vente dont les adresses sont indiquées à la page 3
de la couverture.
Le pubblicazioni dell'Eurostat sono classificate per tema e per serie. Tale classificazione è precisata alla
fine dell'opera. Per informazioni più dettagliate sulle pubblicazioni rivolgersi all'Eurostat.
Per eventuali ordinazioni rivolgersi a uno degli uffici di vendita i cui indirizzi figurano nella 3a pagina
della copertina.
De publikaties van Eurostat zijn ingedeeld naar onderwerp en serie. Deze indeling is achter in het boek
opgenomen. Voor nadere informatie over de publikaties kunt u zich wenden tot Eurostat.
Gelieve bestellingen op te geven bij de verkoopbureaus, waarvan de adressen op bladzijde 3 van de
omslag zijn vermeld.
As publicações do Eurostat estão classificadas por tema e por série. Esta classificação está indicada
no fim da obra. Para mais informações sobre as publicações é favor contactar Eurostat.
Encomendas: serviços de venda cujos endereços estão indicados na contracapa. COMERCIO EXTERIOR
Tablas analíticas - 1990
UDENRIGSHANDEL
Analytiske tabeller - 1990
AUSSENHANDEL
Analytische Tabellen - 1990
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Αναλυτικοί πίνακες - 1990
EXTERNAL TRADE
Analytical tables - 1990
COMMERCE EXTERIEUR
Tableaux analytiques - 1990
COMMERCIO ESTERO
Tavole analitiche - 1990
BUITENLANDSE HANDEL
Analytische tabellen - 1990
COMÉRCIO EXTERNO
Quadros analíticos - 1990
G 68-71
EXPORT
Theme / Thème
Foreign trade / Commerce extérieur
Series / Série
Accounts, surveys and statistics / Comptes, enquêtes et statistiques
STATISTISCHES DOKUMENT D STATISTICAL DOCUMENT D DOCUMENT STATISTIQUE Una ficha bibliográfica figura al final de la obra.
Bibliografiske data findes bagest i denne publikation.
Bibliographische Daten befinden sich am Ende der Veröffentlichung.
Ένα βιβλιογραφικό σημείωμα υπάρχει στο τέλος του έργου.
Cataloguing data can be found at the end of this publication.
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Una scheda bibliograficaa alla fine del volume.
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze publikatie.
Urna ficha bibliográfica encontra-se no fim da obra.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1991
Vol. G: ISBN 92-826-2634-2
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2627-X
Kat./Cat.: CA-69-91-007-2A-C
© CECA - CEE - CEEA, Bruxelles · Luxembourg, 1991
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.
Printed in Germany Aviso importante Avis important
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados A partir d'octobre 1990, le commerce des États mem­
miembros con la República Federal de Alemania incluye bres avec la République fédérale d'Allemagne inclut le
el territorio de la antigua República Democrática Ale­ territoire de l'ancienne République démocratique alle­
mana, Berlín Este inclusive. Por el contrario, el comercio mande, Berlin­Est inclus. Par contre, le commerce de la
République fédérale d'Allemagne ne concerne que le de la República Federal de Alemania se refiere al territo­
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co­ territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et
n'inclut pas, comme par le passé, le commerce avec mo se hacía antes) el comercio con la antigua República
Democrática Alemana. Los resultados comunitarios, por l'ancienne République démocratique allemande. Les ré­
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. sultats communautaires sont établis en conséquence.
Vigtigt Avviso importante
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con la Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland også Repubblica federale di Germania è esteso al territorio
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks område, dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino
herunder Østberlin. Når der derimod er tale om Est. Il commercio della Repubblica federale di Germania
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre riguarda invece solo il territorio che la costituiva prima
lande, menes hermed det tidligere vesttyske område fra del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con l'ex
før den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri­
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo­
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF
udregnes i overensstemmelse hermed.
Belangrijke mededeling
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten
Wichtiger Hinweis met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG­Mitglied­ grondgebied van de voormalige Duitse Democratische
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra­ Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel alleen het
grondgebied van vóór 3 oktober 1990 en omvat dus, tischen Republik einschließlich Ostberlin. Dagegen
umfaßt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur evenmin als ín het verleden, de handel met de voormali­
den Gebietsstand vor dem 3. 10. 1990 und enthält wie ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire
bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deutschen resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld.
Demokratischen Republik. Die Gemeinschaftsergeb­
nisse sind dementsprechend dargestellt.
Importante
A partir de Outubro de 1990, o comércio dos Estados-
Σημαντική ανακοίνωση -membros corn a República Federal da Alemanha inclui
Από τον Οκτώβριο του 1990, στις εμπορικές συναλ­ o território da antiga República Democrática Alemã,
λαγές μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o
Γερμανίας και των λοιπών κρατών μελών περιλαμ­ comércio da República Federal da Alemanha diz apenas
βάνεται το έδαφος της πρώην Λαοκρατικής respeito ao território na sua situação antes de 3 de
Δημοκρατίας της Γερμανίας, περιλαμβανομένου και Outubro de 1990 e não inclui, como no passado, o
του Ανατολικού Βερολίνου. Αντίθετα, το εμπόριο της comércio com a antiga República Democrática Alemã.
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αφορά Os resultados comunitários serão estabelecidos em
αποκλειστικά και μόνο το έδαφος όπως είχε πριν conformidade.
από τις 3 Οκτωβρίου 1990 και δεν περιλαμβάνει,
όπως κατά το παρελθόν, τις εμπορικές συναλλαγές
με την πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμα­
νίας. Τα κοινοτικά αποτελέσματα καταρτίζονται ακο­
λουθώντας την προαναφερθείσα διευκρίνιση.
Important note
As from October 1990 the trade of Member States with
the Federal Republic of Germany includes the territory
of the former German Democratic Republic, including
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger­
many's trade as constituted prior to 3 October 1990
does not include, as in the past, trade with the former
German Democratic Republic. Community results are
drawn up accordingly. Indice D Indhold D Inhalt D Περιεχόμενα D Contents D Sommaire D Sommario D Inhoud D Sumário
PRODUCTOS POR PAÍSES PRODUCTS BY COUNTRIES
Volumen G: capítulos 68­71 Volume G: Chapters 68-71
Manufacturas de piedras, yeso, cemento etc.; productos cerá­ Articles of stone, plaster, cement,...; ceramics; glass and
micos; vidrio y manufacturas de vidrio; perlas finas y piedras glassware; pearls, precious stones, jewellery; coins
preciosas; joyas; monedas
1. Trade of the Community and its Member States broken
1. Comercio de la Comunidad y de sus Estados miembros cla­ down by Combined Nomenclature heading and partner
sificado según las partidas de la nomenclatura combinada y country, quantities and values
por países asociados, cantidades y valores 2. Supplementary units
2. Unidades suplementarias The methodological notes and the country index are published
Las observaciones de carácter metodológico y el Índice de paí­ separately in a glossary which will be sent on request.
ses se han publicado en un glosario aparte que se remitirá pre­
via solicitud.
PRODUITS PAR PAYS
Volume G: chapitres 68-71
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment ...; produits céramiques;
verre et ouvrages en verre; perles fines et pierres gemmes;
PRODUKTER EFTER LAND bijoux; monnaies
Bind G: Kapitel 68­71 1. Commerce de la Communauté et de ses États membres
ventilé par rubrique de la nomenclature combinée et par Varer af sten, gips, cement,...; keramik; glas og glasvarer;
pays partenaire, quantité et valeurs perler, ædelstene, smykker; mønter
2. Unités supplémentaires
1. Fællesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter
Les notes méthodologiques et la nomenclature des pays sont Kombinerede Nomenklatur­positioner, handelspartnere,
publiées séparément dans un glossaire qui est envoyé sur mængde og værdi
demande. 2. Supplerende enheder
Bemærkningerne til metoden samt landefortegnelsen er of­
fentliggjort særskilt i et glossarium, som på anmodning vil blive PRODOTTI PER PAESI
tilsendt.
Volume G: Capitoli 68-71
Lavori in pietra, gesso, cemento,...; prodotti della ceramica;
vetro e suoi lavori; perle fini e pietre preziose (gemme); gioielli,
monete
1. Commercio della Comunità e degli Stati membri classificato WAREN NACH LÄNDERN
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il
Band G: Kapitel 68­71
paese partner, quantità e valori
Waren aus Steinen, Gips, Zement...; Keramik; Glas und Glas­ 2. Unità supplementari
waren; Perlen, Edelsteine, Schmuck; Münzen
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie­ glossario a parte che sarà inviato su richiesta.
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur
und Partnerländern, Mengen und Werten
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 2. Besondere Maßeinheiten
Deel G: Hoofdstuk 68-71 Die methodischen Anmerkungen sowie das Länderverzeichnis
sind in einem Glossarium gesondert veröffentlicht und werden Werken van steen, van gips, van cement,...; keramische pro­
auf Anfrage zugesandt. dukten; glas en glaswerk; parels, edelstenen, bijouterieën;
munten
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge­
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΧΩΡΕΣ 2. Bijzondere maatstafeenheden
Τόμος G: Κεφάλαια 68-71 Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer­
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege­
Είδη από πέτρα, γύψο, τσιμέντο,..., κεραμικά, ύαλος και
zonden. υαλικά' μαργαριτάρια, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, νομί­
σματα
1. Εμπόριο της Κοινότητας και των κρατών μελών της, κα­ PRODUTOS POR PAÍSES
τανεμημένο κατά κατηγορίες της Συνδυασμένης Ονομα­
Volume G: capítulos 68-71
τολογίας και χώρες ανταλλαγής, ποσότητες και αξίες
2. Συμπληρωματικές μονάδες Obras de pedra, gesso, cimento...; produtos cerâmicos; vidro
e suas obras; pérolas naturais, gemas e similares; joalharia
Οι μεθοδολογικές παρατηρήσεις καθώς και ο κατάλογος των
falsa e de fantasia; moedas
χωρών δημοσιεύονται χωριστά σ' ένα γλωσσάριο, το οποίο
αποστέλλεται μετά από αίτηση. 1. Comércio da Comunidade e dos seus Estados-membros
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina­
da e por país parceiro, quantidades e valores
2. Unidades suplementares
As notas metodológicas, assim como o índice dos países, en-
contram-se num glossário publicado em separata e que será
enviado a pedido.
V Tablas analíticas de comercio exterior EN Analytical tables of external trade ES
The publication is divided into:
La publicación se subdivide en: Volumes A­L: products/countries
Vol. A Chap. 1­24: agricultural products A­L: Productos/países Volúmenes
Vol. Β . 25­27: ores and concentrates Vol. A Cap 1­24: productos agrarios
Vol. C Chap. 28­38: chemicals Vol. Β Cap . 25­27: s minerales
Vol. D . 39­43: plastics, leather . 28­38: productos químicos Vol. C Cap
Vol. E Chap. 44­49: wood, paper, cork . 39­43: materias plásticas, cuero Vol, Cap D
. 44­49: madera, papel, corcho Vol. F Chap. 50­67: textiles, footwear Cap Vol. E
. 50­67: materias textiles, calzado Vol. G . 68­71 : stone, plaster, ceramics, glass Vol. Cap F
. 68­71 : piedra, yeso, cerámica, vidrio Cap Vol. H Chap. 72­73: pig iron, iron and steel Vol. G
. 72­73: fundición, hierro, acero Vol. Cap Vol. I . 74­83: other base metals H
Vol. I Cap 74­83: otros metales comunes Vol. J Chap. 84­85: machinery and equipment
J Cap 84­85: máquinas y aparatos Vol. Vol. Κ . 86­89: transport equipment
Vol K Cap 86­89: material de transporte Vol. L Chap. 90­99: precision and optical instruments
L Cap 90­99: instrumentos de precisión, óptica Vol. Volume Z: countries/products
Vol. Ζ Chap. 1­99 Volumen Z: Países/productos
Vol. Ζ Cap. 1­99
FR Tableaux analytiques du commerce extérieur
La publication est répartie par:
Volumes A­L: Produits'Pays
Vol. A Chap. 1­24: produits agricoles
Vol. Β . 25­27: s minéraux
Vol. C Chap. 28­38: produits chimiques
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen Vol. D . 39­43: matières plastiques, cuirs
Publikationen omfatter folgende bind: Vol. E Chap. 44­49: bois, papier, liège
Bind A­L: Varer Ilande Vol. F . 50­67: matières textiles, chaussures
Bind A kap. 1­24: landbrugsprodukter Vol. G Chap. 68­71: pierres, plâtres, céramiques, verre
Bind B kap. 25­27: mineralske produkter Vol. H Chap. 72­73: fonte, fer et acier
Bind C kap. 28­38: kemiske r Vol. I . 74­83: autres métaux communs
Bind D kap. 39­43: plasticstoffer, læder Vol. J Chap. 84­85: machines, appareils
Bind E kap. 44­49: træ, papir, kork Vol. K . 86­89: matériel de transport
Bind F kap. 50­67: tekstilvarer, fodtoj Vol. L Chap. 90­99: instruments de précision, optique
Bind G kap. 68­71 : varer af sten, gips, keramik, glas Volume Z: Pays/Produits
Bind H kap. 72­73: støbejern, jern og stål Vol. Ζ Chap. 1­99
Bind I kap, 74­83: andre uædle metaller
Bind J kap. 84­85: maskiner, apparater
Tavole analitiche del commercio estero Bind K kap, 86­89: transportmateriel IT
Bind L kap. 90­99: finmekanik, optiske instrumenter La pubblicazione è suddivisa per:
Volumi A­L: prodotti/paesi Bind Z: Lande/varer
Vol. A Cap. 1­24: prodotti agricoli Bind Ζ kap. 1­99
Vol. Β Cap. 25­27: i minerali
Vol. C Cap. 28­38: prodotti chimici
Vol D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli
Vol E. 44-49: legno, carta, sughero
Vol F Cap. 50-67: materie tessili, calzature
pietre, gesso, ceramiche, vetro Vol G. 68-71 :
ghisa, ferro e acciaio Vol H Cap. 72-73:
altri metalli comuni I Cap. 74-83: Vol DE Analytische Übersichten des Außenhandels
J Cap. 84­85: macchine ed apparecchi Vol
Die Veröffentlichung verteilt sich auf folgende Bände: Vol. K Cap. 86­89: materiale da trasporto
Vol. L Cap. 90­99: strumenti di precisione, ottica
Bände A­L: Waren/Länder Volume Z: paesi/prodotti
Band A, Kapitel 1­24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse
Vol. Ζ Cap. 1­99 Band B, l 25­27: Mineralische Stoffe
Band C, Kapitel 28­38: Chemische Erzeugnisse
Band D, l 39­43: Kunststoffe, Leder Analytische tabellen van de buitenlandse handel NL Band E, Kapitel 44­49: Holz, Papier, Kork
De publikatie is onderverdeeld in: Band F, l 50­67: Spinnstoffe, Schuhe
Band G, Kapitel 68­71 : Steine, Gips, Keramik, Glas Delen A­L: produktenllanden
Band H, Kapitel 72­73: Eisen und Stahl Deel A, Hoofdstuk 1­24: landbouwprodukten
Band I, Kapitel 74­83: Unedle Metalle Deel B, k 25­27: minerale produkten
Band J, l 84­85: Maschinen, Apparate Deel C, Hoofdstuk 28­38: chemische n
Band K, Kapitel 86­89: Beförderungsmittel Deel D, k 39­43: plastische stoffen, leer
Band L, l 90­99: Präzisionsinstrumente, Optik Deel E, Hoofdstuk 44­49: hout, papier, kurk
Deel F, k 50­67: textiel, schoeisel Band Z: Länder/Waren
Deel G, Hoofdstuk 68­71 : steen, gips, keramiek, glas
Band Z, Kapitel 1­99 Deel H, k 72­73: gietijzer, ijzer en staal
Deel I, Hoofdstuk 74­83: andere onedele metalen
Deel J, k 84­85: machines, apparaten
Deel K, Hoofdstuk 86­89: vervoermaterieel
Deel L, Hoofdstuk 90­99: precisie­instrumenten
optische instrumenten
Deel Z: landenlprodukten
Q Ρ Αναλυτικοί πίνακες εξωτερικού εμπορίου Deel Z, Hoofdstuk 1­99
Το δημοσίευμα αποτελείται από τους εξής τόμους:
Quadros analíticos do comércio externo ΡΤ Τόμοι A-L: Προϊόντα /Χώρες
A publicação é composta por:
Τόμος Α, κεφάλαια 1-24: αγροτικά προϊόντα
Volumes A­L: Produtos/Países ς Β,α 25-27: ορυκτάα
Τόμος C, κεφάλαια 28-38: χημικά προϊόντα Vol. A, Cap. 1­24: produtos agricolas
Τόμος D, κεφάλαια 39-43: πλαστικές ύλες, δέρματα Vol. B, Cap. 25­27: produtos minerais
Τόμος Ε, κεφάλαια 44-49: προϊόντα ξύλου, χαρτιού, φελλού Vol. C, Cap. 28­38: produtos químicos ς F,α 50-67: υφαντικές ύλες, υποδήματα Vol. D, Cap. 39­43: matérias plásticas, couros
Τόμος G, κεφάλαια 68-71 : λίθοι, γύψος, κεραμικά, ύαλος Vol. E, Cap. 44­49: madeira, papel, cortiça ς Η,α 72-73: χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας Vol. F, Cap. 50­67: têxteis, calçado
Τόμος Ι, κεφάλαια 74-83: άλλα κοινά μέταλλα Vol. G, Cap. 68­71 : pedra, gesso, cerâmica, vidro ς J,α 84-85: μηχανές, συσκευές Vol. H, Cap. 72­73: ferro fundido, ferro e aço
Τόμος Κ,α 86-89: εξοπλισμός μεταφορών Vol. I, Cap. 74­83: outros metais comuns ς L, κεφάλαια 90-99: όργανα ακριβείας, οπτικά όργανα Vol. J, Cap. 84­85: máquinas, aparelhos
Vol. K, Cap. 86­89: material de transporte
Τόμος Ζ: Χώρες / Προϊόντα
Vol. L, Cap. 90­99: instrumentos de precisão óptica
Τόμος Ζ, κεφάλαια 1-99
Volume Z: Países/Produtos
Vol. Ζ, Cap. 1­99
VI I
erf]
Comercio por productos,
clasificados según el país asociado
Handel efter varer,
fordelt efter handelspartnere
Handel nach Waren,
gegliedert nach Partnerländern
Εμπόριο κατά προϊόντα
κατανεμημένα κατά χώρα ανταλλαγής
Trade by commodity
broken down by partner country
Commerce par produit,
ventilé par pays partenaire
Commercio per prodotti,
classificati secondo il paese partner
Handel volgens goederensoorten,
onderverdeeld volgens partnerland
Comércio por produtos,
discriminados por país parceiro 1990 Quant i ty - Quantités^ 1000 kg Export
Des tinat ion
Report ing country - Pays declarant
Co nb . Nomenclature
Nomane1 ature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutschi and Hellas Espagna France Ireland Ital i a Neder 1 and Portugal U.K.
6801.00 SETTS, CURBSTOHES AHD FLAG5T0HES. OF NATURAL STOHE (EXCEPT SLATE
6801.00-00,S ANO FLAG5TONES, OFL STONET SLATE
001 FRANCE 50953 3873 26067 690 13550 777
002 BELG.-LUXBG. 38365 1772 4400 6695 14607 10774 115
003 NETHERLANDS 20963 10280 1649 182 1358 7331 83
004 FR GERMANY 519955 22610 3 3038 159180 1(422 317528 133
005 ITALY 4302 296 30 241 3705
006 UTO. KINGDOM 30980 75 1939 13 28765
25 008 DENMARK 28314 4056 9 21 23860
028 NORWAY 16087 15 16068
11771 030 SWEDEN 2 2124 76 9496
100026 036 SWITZERLAND 481 1806 2567 59387 35785
26480 038 AUSTRIA 3337 45 23098
4670 100 USA 7970 640 2488 2
632 SAUDI ARABIA 14208 14148
224 53 732 JAPAN 7667 127 7260
1000 WORLD 41506 3359 13163 11779 216 299022 39276 476008 1945 890580 4205
1010 INTRA-EC 699570 39977 1089 7665 4005 7907 216 195340 31996 409633 1741
1011 EXTRA-EC 191010 1529 2271 5497 200 3872 103682 7280 66375 204
1020 CLASS 1 170893 707 2271 5269 78 3377 85488 7263 66375 65
2140 1021 EFTA COUNTR. 154743 483 5215 2612 82605 61684 4
492 1030 CLASS 2 19627 801 28 118 17930 140
6802.10 TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES, WHETHER OR NOT RECTANGULAR -INCLUDIHG SQUARE-, THE LARGEST SURFACE AREA OF WHICH IS
CAPABLE OF BEING ENCLOSED IH A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS LESS THAN 7 CM; ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPINGS AND
POWDER
6802.10-00 TILES, CUBES AND SIMILAR ARTICLES OF NATURAL STOHE -IHCLUDING SLATE- SQUARE, THE LARGEST SURFACE SURFACE AREA OF WHICH
IS CAPABLE OF BEING ENCLOSED IN A SQUARE THE SIDE OF WHICH IS < 7 CM ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES. CHIPPINGS AND
POWDER, OF NATURAL STONE -INCLUDING 5LATE-
001 FRANCE 117 5962 4 572 23 7065
002 BELG.-LUXBG. 5315 2147 806 119 2150 20
003 NETHERLANDS 1474 746 84 1 570 72 1
004 FR GERMANY 4176 114 29 520 3124 117 177
006 UTD. KINGDOM 1331 45 884 24 215 1
011 SPAIN 1894 22 113 1394 323
2157 036 SWITZERLAND 381 50 1551 169
6420 891 400 USA 2 105 283 5131
1577 404 CANADA 1501 76
5297 604 LEBANON 5297
1688 624 ISRAEL 1549 136
3321
632 SAUDI ARABIA 3118
2034
728 SOUTH KOREA 1937
4766
732 JAPAN 10 4572
1795 740 HONG KONG 1 1776
811 46 2 745 800 AUSTRALIA
1084 5577 562 1257 130 319 5390 1000 WORLD 66384 201 3180 48336 348
1010 INTRA-EC 22399 1078 30 2564 250 196 754 129 13331 289 3523 255
1011 EXTRA-EC 43970 6 171 616 5328 366 503 2 34986 30 1868
1020 CLASS 1 18323 171 500 133 235 392 2 15356 30 1460
70 452 1021 EFTA COUNTR. 4159 170 452 7 2960 30 12
102 408 1030 CLASS 2 25367 1 5 5193 19483 56
6802.21 MARBLE, TRAVERTIHE AND ALABASTER ARTICLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEH SURFACE (EXCL . 6802.10)
6802.21-00 MARBLE, TRAVERTINE AND ALABASTER ARTICLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWN, WITH A FLAT OR EVEH SURFACE (EXCL. 6802.10-00)
001 FRANCE 204 1642 30 4598 34975 67 4105 24325
002 BELG.-LUXBG. 9285 917 467 806 75 76 4743 2201
003 NETHERLANDS 15229 467 2 110 4054 3 9 9841 740 3
004 FR GERMANY 40166 1221 30 10845 75 224 25078 76 2617
005 ITALY 4896 125 23 2449 487 222 22 1485 11
006 UTD. KINGDOM 11371 82 1 1018 296 171 9311 47 313
007 IRELAND 1061 7 24 979 41 10
008 DENMARK 5492 142 15 4846 485 2
Oil SPAIN 50799 7633 20030 22559 7
021 CANARY ISLAN 3381 257 1060 70
028 NORWAY 1213 112 831 171
030 SWEDEN 5717 86 313 5 3817 1466
1616 210 032 FINLAND 30 3 1335 38
036 SWITZERLAND 7698 3 38 281 71 66 6723 216
038 AUSTRIA 4162 227 1126 28 14 2767
1627 043 ANDORRA 1592 5
204 MOROCCO 4023 68 98 3808 44
756 208 ALGERIA 37 716
216 LIBYA 10273 1 2845 7427
248 SENEGAL 955 915 21
288 NIGERIA 5112 57 5055
302 CAMEROON 720 3 229 172
314 GABON 172 114 58
3ÕÔ jgü i H ArftiCA 14Ú4
400 USA 117347 16 18010 93344 1036
404 CAHADA 13287 848 12227 97
412 MEXICO 1806 19 1786
528 ARGENTINA 1019 38 981
5850 S0O CYPRUS 4516 1333
604 LEBANON 14535 1431 12856 248
2002 612 IRAQ 6629 4457 170
624 ISRAEL 1 5050 15868 12 10724 81
632 SAUDI ARABIA 129157 41 40813 18 88223
1647 636 KUWAIT 23044 21336 40
1756 105 640 BAHRAIN 1634 17
644 QATAR 1653 1653
647 U.A.EMIRATES 26134 949 24949
649 OMAN 1406 1398
664 INDIA 3590 3552
700 INDONESIA 10871 10726
701 MALAYSIA 1610 1610
703 BRUNEI 1288 1287
706 SINGAPORE 13453 1367 206 11712 168
728 SOUTH KOREA 17785 657 200 137 16791
732 JAPAN 59769 7 3354 616 1128 54591 73
268 736 TAIWAH 6933 36 6629
740 HONG KOHG 1306 38 26113 24685 62
800 AUSTRALIA 9551 917 8554 41
804 HEW ZEALAND 1119 1119
1000 WORLD 751097 2226 928 118973 12103 7672 118 567832 1026 39885
1010 INTRA-EC 173539 2114 344 28708 5093 1669 116 99376 987 35039 37
1011 EXTRA-EC 577560 112 225 584 90265 7011 6004 468456 39 4847 16
28 1020 CLASS 1 226827 222 519 25621! 3630 5312 188255 24 3207
12 1021 EFTA COUNTR. 20420 215 512 2098 76 81 15475 24 1919
84 1030 CLASS 2 348774 60 64378 3380 670 278576 1616
20 1031 ACP (68) 10225 57 492 36 369 8806 443
1040 CLASS 3 1956 5 267 22 1624 23
CALCAREOUS STONE (EXCL. MARBLE, TRAVESTINE STONE AND GRANITE), ARTICLES THEREOF, SIMPLY CUT OR SAWH, WITH A FLAT OR EVEN 6802.22
SURFACE (EXCL. 6802.10)
6802.22-00 CALCAREOUS STOHE AND ARTICLES THEREOF, (EXCL. 6802.21-00), SIMPLY CUT OR SAWH, WITH A FLAT OR EVEH SURFACE (EXCL.
6802.10-00)
001 FRAHCE 5709 2357 57 623 20 602
002 BELG.-LUXBG. 8078 833 4268 2811 9 157
003 NETHERLANDS 891 271 24 9 123 218 30
004 FR GERMANY 2426 432 334 1165 216 184
006 UTD. KINGDOM 1000 11 164 629 164 32
4432 036 SWITZERLAND 101 1924 2227 91 9
2515 038 AUSTRIA 45 2251 16 169 34
1814 400 USA 82 1479 117
646 404 CANADA 647 1