Erklæringer om EF's Uddannelsespolitik

-

Documents
184 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Rådet for De europæiske Fællesskaber Generalsekretariatet ERKLÆRINGER OM EFs UDDANNELSESPOLITIK Anden udgave, januar 1986 Rådet for De europæiske Fællesskaber Generalsekretariatet ERKLÆRINGER OM EFs UDDANNELSESPOLITIK Anden udgave, januar 1986 Denne publikation udgives også på følgende sprog: DE ISBN 92-824-0318-1 GR ISBN 92-824-0319-X EN ISBN 92-824-0320-3 FR ISBN 92-824-0321-1 IT ISBN 92-824-0322-X NL ISBN 92-824-0323-8 Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1986 ISBN 92-824-0317-3 Katalognummer: BX-44-85-791-DA-C © EKSF - EØF - Euratom, Bruxelles - Luxembourg, 1986 Printed in the FR of Germany INDLEDNING Med denne brochure, der udgives af Generalsekretariatet for Rådet, ajourføres »Tekster vedrørende den europæiske uddannnelsespolitik 1974-1983«. Samarbejdet på dette område blev indledt ved resolutionen af 9. februar 1976 vedrørende et handlingsprogram på uddannelsesområdet. Denne resolution samt de tekster, som Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, har vedtaget under gennemførelsen af hand­lingsprogrammet i de forløbne ti år, udgør den største del af denne brochure.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 25
Langue Danish
Signaler un problème

Rådet for De europæiske Fællesskaber
Generalsekretariatet
ERKLÆRINGER
OM EFs UDDANNELSESPOLITIK
Anden udgave, januar 1986 Rådet for De europæiske Fællesskaber
Generalsekretariatet
ERKLÆRINGER
OM EFs UDDANNELSESPOLITIK
Anden udgave, januar 1986 Denne publikation udgives også på følgende sprog:
DE ISBN 92-824-0318-1
GR ISBN 92-824-0319-X
EN ISBN 92-824-0320-3
FR ISBN 92-824-0321-1
IT ISBN 92-824-0322-X
NL ISBN 92-824-0323-8
Bibliografiske data er at finde bagest i denne publikation
Luxembourg: Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1986
ISBN 92-824-0317-3
Katalognummer: BX-44-85-791-DA-C
© EKSF - EØF - Euratom, Bruxelles - Luxembourg, 1986
Printed in the FR of Germany INDLEDNING
Med denne brochure, der udgives af Generalsekretariatet for Rådet, ajourføres »Tekster
vedrørende den europæiske uddannnelsespolitik 1974-1983«.
Samarbejdet på dette område blev indledt ved resolutionen af 9. februar 1976 vedrørende et
handlingsprogram på uddannelsesområdet. Denne resolution samt de tekster, som Rådet og
undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, har vedtaget under gennemførelsen af hand­
lingsprogrammet i de forløbne ti år, udgør den største del af denne brochure. Brochuren inde­
holder også nogle forberedende afgørelser, nogle resolutioner vedrørende erhvervsuddannelse,
Rådets direktiv om skolegang for "børn af migrantarbejdsstagere samt de konklusioner
vedrørende uddannelse, der er vedtaget af medlemstaternes stats- og regeringschefer.
Tekstsamlingen er først og fremmest udarbejdet med henblik på personer, som deltager i for­
beredelsen af uddannelsespolitikken på europæisk plan eller gennemførelsen af denne politik.
Der gøres i denne brochure ikke rede for de foranstaltninger, som medlemstaterne og Kommis­
sionen har truffet i medfør af førnævnte tekster; mere udførlige oplysninger kan findes i Kom­
missionens publikationer, herunder navnlig »Det europæiske Fællesskab og undervisning«
(Kommissionens Europa-noter nr. 3/85, udgivet af Kontoret for De europæiske Fællesskabers
officielle Publikationer). OVERSIGT
Indledning 3
Resolution af 16. november 1971 fra undervisningsministrene om samarbejde inden
for uddannelsesområdet 7
Resolution af undervisningsministrene, forsamlet i Rådet den 6. juni 1974 om
samarbejde på uddannelsesområdet 11
Rådets resolution af 6. juni 1974 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser,
certificater og andre kvalifikationsbeviser5
Resolution af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet af 9. februar 1976
vedrørende et handlingsprogram på uddannelsesområdet9
Resolution vedtaget af Rådet og, forsamlet i Rådet af
13. december 1976 vedrørende foranstaltninger ned henblik på at forbedre
forberedelsen af de unge til erhvervsarbejde og lette deres overgang fra uddannelse
til arbejdsliv 27
Rådets direktiv af 25. juli 1977 om skolegang for børn af migrantarbejdstagere 33
Rådets resolution af 18. december 1979 om vekseluddannelse for unge 3
Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet af
15. januar 1980 vedrørende foranstaltninger med henblik på at forbedre
forberedelsen af de unge til erhvervarbejde og lette deres overgang fra uddannelse
til arbejdsliv 41
Generel rapport fra uddannelsesudvalget, der i det væsentlige er vedtaget af Rådet
og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, på samlingen den 27. juni 1980 45
Formandes resumé af de betragtninger, der blev fremsat under samlingen i Rådet
og af, forsamlet i Rådet, den 22. juni 1981 7
Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet af
12. juli 1982 vedrørende foranstaltninger med henblik på at forbedre forberedelsen
af de unge erhvervsarbejde og lette deres overgang fra uddannelse til arbejdsliv 77
Rådets resolution af 2. juni 1983 om erhvervsuddannelsesforanstaltninger i
forbindelse med indførelsen af ny informationsteknologi 81
Konklusioner fra Rådet og undervisningsministrene forsamlet i Rådet den
2. juni 1983 vedrørende mobiliteten inden for den højere uddannelse7
Konklusioner fra Rådet og undervisningsministrene, (arbejds- og socialministrene)
forsamlet i Rådet den 3. juni 1983 vedrørende de unge fra deres overgang til
voksen- og arbejdsliv 93
Højtidelig erklæring om europæisk union, undertegnet af De Ti's stats- og
regeringschefer den 19.juni 1983 i Stuttgart
(Uddrag vedrørende undervisning og kultur)7
Rådets resolution af 11. juli 1983 om erhvervsuddannnelsespolitikken i Det
europæiske Fællesskab i 1980'erne 101 Resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet den
19. september 1983 om foranstalninger i forbindelse med indførelsen af den nye
informationsteknologi i undervisningen 109
Konklusioner fra Rådet og, forsamlet i Rådet den 4. juni 1984
I den teknologiske udvikling og dens samfundsmæssige konsekvenser 115
II fremmedsprogsundervisningen 118
III pilotforsøg inden for undervisningen af indvandrerbørn 121
IV handicappedes integration i skolerne 124
V bekæmpelse af analfabetismen6
Resolution vedtaget af Rådet og af undervisningsministrene, forsamlet i Rådet den
3. juni 1985 om et handlingsprogram om lige muligheder for piger og drenge på
uddannelsesområdet9
Rapport fra komiteen vedrørende Borgernes Europa, godkendt af Det europæiske
Råd på samlingen den 28.-29. juni 1985 i Milano
(Uddrag vedrørende undervisning og erhvervsuddannelse) 137
Konklusioner fra Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet den
27. september 1985 om i højere grad at tilgodese den europæiske dimension
i undervisningen 143
Resolution vedtaget af Rådet og, forsamlet i Rådet af
5. december 1985 om forlængelse med et år af visse foranstaltninger med henblik
på at forbedre forberedelsen af de unge til erhvervsarbejde og lette deres overgang
fra uddannelse til arbejdsliv (85/C 328/02)7
BILAG:
Rådets afgørelse af 2. april 1963 om opstilling af almindelige principper for
gennemforelse af en fælles politik for faglig uddannelse (63/266/EØF) 153
Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie
bevægelighed inden for Fællesskabet (uddrag) 161
Stikordsregister 169 RESOLUTION
AF 16. NOVEMBER 1971 FRA UNDERVISNINGSMINISTRENE
OM SAMARBEJDE INDEN FOR UDDANNELSESOMRÅDET