Europa i jej mieszkańcy, podstawowe fakty i liczby
2 pages
Polish
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Europa i jej mieszkańcy, podstawowe fakty i liczby

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Polish

Description

NA-67-05-686-PL-C Europaijejmieszkańcy Europaijejmieszkańcy–podstawowefaktyiliczby Unia Europejska–podstawowefaktyiliczbySkładająca się z 25 państw członkowskich Unia EuropejskaPL(UE) obejmuje dużą część kontynentu europejskiego. Kiedyw2007rokuprzystąpiądoniejkolejnedwakraje,Uniabędzieliczyłabliskopółmiliardamieszkańców.Unia Europejska chce być społeczeństwem sprawiedliwymi opiekuńczym. Wszystkie kraje UE dążą do poszanowaniapokoju, demokracji, praworządności oraz przestrzeganiaprawczłowieka;razempodejmująteżdziałanianarzeczpromowaniatychwartościwświecie.WcelupodniesieniapoziomukonkurencyjnościizamożnościUniatworzynoweilepszemiejscapracyiumożliwiaswoimobywatelomdobywanieowychmiejętności.artnerstwiezbliskimisąsiadamiUniastarasięrównieżrozpowszechniaćobrobytostępemokratycznyozawoimiranicami.Zapomocąwykresówiilustracjininiejszaksiążeczkaprzedstawia podstawowe fakty i dane liczbowe dotyczące UniiEuropejskiej. Zawiera ciekawe porównania między poszczególnymiczłonkamiUnii,atakżemiędzyUniąainnymipotęgamigospodarczymi.W oddzielnej sekcji zamieszczono też informacje o krajachkandydującychdoczłonkostwawUE.UrządPublikacjiPublications.eu.intŹródłainformacjinatematUniiEuropejskiejInformacjedostępnesąwjęzykachurzędowychUEnaserwerzeEuropa: europa.eu.intWcałejEuropieistniejąsetkimiejscowychcentrówinformacjieuropejskiej.Adresnajbliższegobiuramożeszznaleźćnastronie internetowej:europa.eu.int/comm/relays/index_en.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 70
Langue Polish

Exrait

Europa i jej mieszkańcy – podstawowe fakty i liczby Składająca się z 25 państw członkowskich Unia Europejska PL (UE) obejmuje dużą część kontynentu europejskiego. Kiedy w 2007 roku przystąpią do niej kolejne dwa kraje, Unia będzie liczyła blisko pół miliarda mieszkańców. Unia Europejska chce być społeczeństwem sprawiedliwym i opiekuńczym. Wszystkie kraje UE dążą do poszanowania pokoju, demokracji, praworządności oraz przestrzegania praw człowieka; razem podejmują też działania na rzecz pro-mowania tych wartości w świecie. W celu podniesienia poziomu konkurencyjności i zamożności Unia tworzy nowe i lepsze miejsca pracy i umożliwia swoim obywatelom zdobywanie nowych umiejętności. W partnerst-wie z bliskimi sąsiadami Unia stara się również rozpowszech-niać dobrobyt i postęp demokratyczny poza swoimi granica-mi. Za pomocą wykresów i ilustracji niniejsza książeczka przed-stawia podstawowe fakty i dane liczbowe dotyczące Unii Europejskiej. Zawiera ciekawe porównania między po-szczególnymi członkami Unii, a także między Unią a innymi potęgami gospodarczymi. W oddzielnej sekcji zamieszczono też informacje o krajach kandydujących do członkostwa w UE.
Urząd Publikacji Publications.eu.int
Unia Europejska
Europa i jej mieszkańcy – podstawowe fakty i liczby
Niniejsza broszura oraz inne informacje dotyczące Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej UE:europa.eu.int/comm/publications/
Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Prasy i Komunikacji Dział Publikacji B-1049 Bruksela
Tekst ukończono w maju 2005 r.
Okładka, ilustracje i skład: Zack
Dane katalogowe zamieszczono na końcu publikacji.
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2006
ISBN 92-894-9563-4
Nr kat. NA-67-05-686-PL-C
© Wspólnoty Europejskie, 2006 Zezwala się na reprodukcję niniejszej broszury.
Printed in Germany
DRUK NA PAPIERZE BIELONYM BEZ UśYCIA CHLORU
Źródła informacji na temat Unii Europejskiej
Informacje dostępne są w językach urzędowych UE na serwerze Europa:europa.eu.int
istnieją setki miejscowych centrów informacji europejskiej. Adres najbliższego biura możesz znaleźć na stronie internetowej: omm/relays/index_en.htm
EUROPEDIRECTjest miejscem, gdzie otrzymasz odpowiedzi na pytania związane z Unią Europejską. Z osobami udzielającymi informacji możesz skontaktować się telefonicznie poprzez bezpłatny numer:00 800 6 7 8 9 10 11(lub dzwoniąc na płatną linię spoza UE: +32-2 299 96 96), lub drogą elektroniczną poprzezeuropa.eu.int/europedirect Informacje oraz broszury na temat Unii Europejskiej w języku polskim możesz także otrzymać w następujących miejscach: Reprezentacja Komisji EuropejskiejPłock KrakówCzęstochowa Warszawskie Centrum FinansoweRegionalne Centrum Informacji EuropejskiejRegionalne Centrum Informacji EuropejskiejRegionalne Centrum Informacji Europejskiej ul. Emilii Plater 53, 00-113 WarszawaAl. Kilińskiego 12 , 09-402 Płockul. Mikołajska 4 (Mały Rynek), 31-027 Krakówul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa tel: +48 22 520 82 00tel. +48 24 366 41 66tel. +48 12 421 30 15tel./faks +48 34 368 42 13 faks +48 22 520 82 82faks +48 24 366 41 48faks +48 12 421 33 15e-mail: rcie@rcie.czest.pl e-mail: press-rep-poland@cec.eu.inte-mail: rcie@rcie.plock.ple-mail: centrum@federacja.krakow.plwww.rcie.czest.pl www.europa.delpol.pl www.rcie.plock.plwww.centrum.krakow.pl Katowice Biuro Informacyjne Parlamentu EuropejskiegoRadom OpoleRegionalne Centrum Informacji Europejskiej Warszawskie Centrum FinansoweRegionalne Centrum Informacji EuropejskiejRegionalne Centrum Informacji Europejskiejul. Kościuszki 6, 40-026 Katowice ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawaul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radomul. Słowackiego 10, 45-346 Opoletel. +48 32 209 17 01 tel. +48 22 520 66 55tel. +48 48 365 69 08tel. +48 77 454 26 21faks +48 32 209 16 90 faks +48 22 520 66 59faks +48 48 365 49 70faks +48 77 454 56 10e-mail: centrum@rcie.katowice.pl e-mail: epwarszawa@europarl.eu.inte-mail: info@rcie.radom.ple-mail: domeuropejski@fundacja.opole.pl,www.rcie.katowice.pl www.rcie.radom.pl rcie@fundacja.opole.pl Centrum Informacji Europejskiej UKIEKielce www.rcie.opole.pl ul. Krucza 38/42, 00-512 WarszawaLublinRegionalne Centrum Informacji Europejskiej tel. +48 22 455 54 54Regionalne Centrum Informacji EuropejskiejBiałystokul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce faks +48 22 455-54-53ul. 3 Maja 18/3A, 20-078 LublinRegionalne Centrum Informacji Europejskiejtel./faks +48 41 343 00 38 e-mail: cie@mail.ukie.gov.pltel./faks +48 81 534 61 91, +48 81 532 82 19ul. Lipowa 14 (róg Nowego Światu 2), 15-427 Białystoke-mail: rcie@rcie.kielce.pl www.cie.gov.pl faks+48 81 534 61 92tel./faks +48 85 653 77 53www.rcie.kielce.pl e-mail: biuro@rcie.lublin.ple-mail: eurobialystok@bia.pl Regionalne Centra Informacji EuropejskiejPoznań www.rcie.lublin.pl www.rcie.bialystok.pl Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Toruń Zielona GóraRzeszówul. Mostowa 27, 61-854 Poznań Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Regionalne Centrum Informacji EuropejskiejRegionalne Centrum Informacji Europejskiejtel./faks +48 61 852 49 48 Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góraul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszówe-mail: rcie@rcie.poznan.pl tel./faks +48 56 652 11 21 tel./faks +48 68 453 26 37tel. +48 17 866 11 82www.rcie.poznan.pl e-mail: centrum@europa.torun.pl e-mail: rcie@rcie.zgora.plfaks +48 17 866 11 83 www.europa.torun.plKoszalin www.rcie.zgora.pl e-mail:rcie@wsiz.rzeszow.pl Regionalne Centrum Informacji Europejskiej www.rcie.rzeszow.pl Ostrołęka Łódźul. Młyńska 2, 75-054 Koszalin Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Regionalne Centrum Informacji EuropejskiejGdańsktel./faks +48 94 347 13 17 ul. Hallera 13, 07-412 Ostrołęka ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 ŁódźRegionalne Centrum Informacji Europejskieje-mail: rcie@rcie.koszalin.pl tel./faks +48 29 760 30 45 tel./faks +48 42 637 79 76Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańskwww.rcie.koszalin.pl e-mail: rcie_ostroleka@arrmpw.org.pl e-mail: rcie@ie.lodz.pltel. +48 58 305 60 18 www.arrmpw.org.plCentra Euro-Info – program Komisji Europejskiej dla www.rcie.lodz.pl faks+48 58 301 02 16 MŚP – znajdują się przy następujących instytucjach: e-mail: rcie@piph.pl www.euroinfo.org.pl/kontakt/ www.rcie.gdansk.pl Reprezentacje i biura Komisji i Parlamentu znajdują się we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej rozmieszczone są także w innych częściach świata.
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents