38 pages
Polish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Magazyn

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
38 pages
Polish

Description

NC-BT-08-029-PL-CISSN 1725-8189DG Edukacja i KulturaKOMISJA EUROPEJSKAMagazynDyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyhttp://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmlKształcenie i szkolenie I Kultura I Młodzież I Wielojęzyczność I Sport I Obywatelstwo nr 29Kształcenie i szkoleniehttp://ec.europa.eu/educationEIT Zwiększanie innowacyjności http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_en.htmlErasmus w dziedzinie innowacji. Powstaje EIThttp://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmusErasmus Mundushttp://ec.europa.eu/education/programmes/mundusKulturahttp://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.htmlPortal Kulturahttp://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htmEuropejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008http://www.interculturaldialogue2008.eu/Wielojęzycznośćhttp://ec.europa.eu/languagesSporthttp://ec.europa.eu/sportObywatelstwohttp://ec.europa.eu/citizenshipMłodzieżhttp://ec.europa.eu/youthPortal Młodzieżhttp://europa.eu/youth/Prenumerata „Magazynu”„Magazyn” to okresowy przegląd zagadnień edukacji i kultury w Europie ze szczegółowymi artykułami i raportami na temat polityki europejskiej w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży, kultury, języków, sportu i społeczeństwa obywatelskiego. Jest dostępnyw językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i polskim. W celu dokonania prenumeraty odwiedź stronę:• http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/mag_en.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 61
Langue Polish
Poids de l'ouvrage 21 Mo

Exrait

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/indexen.html _
Kształcenie i szkolenie http://ec.europa.eu/education
EIT http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_en.html
Erasmus http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus
Erasmus Mundus http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus
Kultura http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html
Portal Kultura http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego 2008 http://www.interculturaldialogue2008.eu/
Wielojęzyczność http://ec.europa.eu/languages
Sport http://ec.europa.eu/sport
Obywatelstwo http://ec.europa.eu/citizenship
Młodzież http://ec.europa.eu/youth
Portal Młodzież http://europa.eu/youth/
Prenumerata „Magazynu” „Magazyn” to okresowy przegląd zagadnień edukacji i kultury w Europie ze szczegółowymi artykułami i raportami na temat polityki europejskiej w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży, kultury, języków, sportu i społeczeństwa obywatelskiego. Jest dostępny
w językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i polskim.
W celu dokonania prenumeraty odwiedź stronę: • http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/mag_en.html
Chcesz otrzymać więcej egzemplarzy „Magazynu”? Zamów je: eac-info@ec.europa.eu
© WspÓlnoty Europejskie, 2008
ISSN 1725-8189
DG Edukacja i Kultura KOMISJA EUROPEJSKA Magazyn Kształcenie i szkolenieIKulturaIMłodzieżIyzęjoleiWśćnoczISportIObywatelstwonr29 Zwiększanie innowacyjności w dziedzinie innowacji. Powstaje EIT
MSagPazIySn 29TREŚCI
Słowo wstępne str. 3
Zwiększanie innowacyjności w dziedzinie innowacji str. 5
Pilotażowe wprowadzanie nowego zarządzania zintegrowanymi partnerstwami w zakresie wiedzy str. 10
2008 – rok wprowadzenia europejskich ram kwalifikacji str. 13
Uczenie się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacyjności str. 17
Amin Maalouf Tożsamość, różnorodność i wielojęzyczność str.
Języki to biznes Wielojęzyczność może zwiększyć konkurencyjność Europy str.
Erasmus Mundus Europejskie szkolnictwo wyższe dąży do dalszego rozszerzenia swego zakresu w 2008 r. str. 24 To już stanowisko oficjalne: „Kultura ma duże znaczenie dla projektu europejskiego” str. 27 Razem w ramach różnorodności w kierunku nowej perspektywy międzykulturowej w Europie str. 30 Nagrody Złotej Gwiazdy dla najlepszych projektów europejskich str. 34
Biała księga na temat sportu Czas na pracę zespołową str. 36
Kolejne 50-lecie – Biblioteka Komisji str. 38
© WSPLNOTY EUROPEJSKIE, 2008 REDAKCJA: KAREL BARTAK PROJEKT GRAFICZNY: STEFANO MATTEI POWIELANIE MATERIAŁW DOZWOLONE POD WARUNKIEM PODANIA ŹRDŁA. Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: 00 800 6 7 8 9 10 11 * NIEKTRZY OPERATORZY TELEFONII KOMRKOWEJ NIE UDOSTĘPNIAJĄ POŁĄCZEŃ Z NUMERAMI 00 800 LUB POBIERAJĄ ZA NIE OPŁATY Wiele informacji o Unii Europejskiej znajduje się w Internecie w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008 ISSN 1725-8189 Printed in Belgium WYDRUKOO  R Y OROY
WIADOMOŚCI
3–4 marca 2008 Konferencja „Angażowanie osób młodych mających mniejsze szanse”
W dniach 3–4 marca Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli konferen-cję „Angażowanie osób młodych mających mniejsze szanse” (Participation of 10 kwietnia 2008 r.young people with fewer opportunities). To pierwsze wydarzenie europejskie Przyjęcie wniosku dotyczącego systemu ECVETanowtrennckosm iirogetak an ebędąsób ch ołodyzrsyeiokw n ychccjuaspi ejtnyt snokecimoceło-onzuropie. znej w EokfnreneoPcdaz sgę na oconu awjc iwzór s ołeczeństwie oraz Komisja Europejska uczyniła pierwszy krok w kierunku stworzenia ogólnoeuro-ozkarcehśęlcoannoi eg łdóow nued zcizayłun nmikai rsgiunkacleizsou wwa pnryocjhe kmtłaocdh ypcrho owsaódbz ownycph w tejdziedzinie.  pejskiego systemu punktów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, Wzięło w niej udział ponad 150 uczestników z całej Europy, w tym przedstawicie-zwanego ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), a -przyjmując projekt zalecenia mającego ułatwić obywatelom formalne uznanie lnei z2a3c jin apdorzzaęrzdąndycohw yocrhg azn iwzsazcjyis tpkoiczha rzpąadńostwwy cchz łoornakz okwrsajkoicwhy,chm łi oldozki aplnrayccoh wonrigcy  ich wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w innym kraju. Państwa człon- i decydenci polityczni.  kowskie zostały zachęcone do przyłączenia się do tego dobrowolnego systemu, który nie ma na celu zastąpienia systemów krajowych, lecz ułatwienie transferu punktów między nimi. ECVET jest w całości zgodny zarówno z europejskim syste-18 lutego 2008 mem punktów w szkolnictwie wyższym, jak i z krajowymi systemami kształcenia i szkolenia zawodowego. Wniosek przedłożono do zatwierdzenia ParlamentowiPierwsza prognoza UE dotycząca przyszłego Europejskiemu i Radzie. Państwa członkowskie będą mogły przyjąć go dobrowol-zapotrzebowania na umiejętności nie i wdrożyć z zachowaniem zgodności z własnymi przepisami. Zapotrzebowanie na umiejętności i kwalifikacje wzrasta w większości zawodów, nawet tych najprostszych, co jest skutkiem ciągłego zwiększania się sektora 2 kwietnia 2008usług oraz znacznych zmian technologicznych i organizacyjnych. Takie są główne Debaty brukselskie ERDM w tokuikindab ainarP wyaławorpo etoinimrpro z zeowaceganik eeCtnuEorepsjoju Ksztrum Rozwbezrtopaz ełzsyzjęieuma  nieanowpoeiE ruicw ntśorednza śogno: pr -Wiosną rozpoczęły się debaty brukselskie, stanowiące jedną z centralnych c eCnEiaD EZFaOwPo)d. owego (European Centre for the Development of Vocational Training imprez organizowanych w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturo-15 w Europie przybędzie 12,5 mln dodat-wego. W pierwszej debacie, która odbyła się 11 marca, uczestniczyli wiceprze- Przewiduje ono, że w okresie 2006–20 wodniczący Komisji Franco Frattini oraz niemiecki poseł do PE pochodzenia tu- kowych miejsc pracy wymagających najwyższego poziomu kwalifikacji oraz 9,5 mln miejsc wymagających średniego poziomu kwalifikacji (zwłaszcza zawodo-reckiego Cem Ozdemir, który podjął żywą dyskusję z Bashym Quarishy i Jorisem wych). Natomiast liczba miejsc pracy dla pracowników najmniej wykwalifikowa-Rijbroekiem oraz z publicznością. W drugiej debacie, która koncentrowała się nych zmniejszy się o 8,5 mln. Nawet praca dla niewykwalifikowanych pracow-na wymianie kulturalnej, wzięli udział m.in. komisarz Ján Figel’ oraz francuska posłanka do PE i znana dyrygentka Claire Gibault. Dyskusja z publicznością kon- ników fizycznych będzie wymagać więcej kwalifikacji, a od wykwalifikowanych centrowa pracowników fizycznych będzie się wymagać coraz częściej kwalifikacji na po-przez ludłzai  swięł ansna erjo ltio kżuslatumroy śjcaik. oD neobśantiak am zajmoiwana,  ba ętdazkiżee  dnoat yscpzoysłoa bidei awloyrgauż amniięa- ziomie średnim. Będzie to mieć poważne skutki dla zatrudnienia. Zmniejszająca dz się liczba ludności oznacza ciągłą potrzebę zastępowania pracowników, nawet w yreligijnego. zanikających sektorach i zawodach. Wraz z olbrzymim wzrostem wymagań zwią-zanych z poziomem umiejętności nowi pracownicy będą potrzebować wyższych kwalifikacji, by wykonywać ten sam zawód. 31 marca 2008 Komisja proponuje ogłosić rok 2009 Rokiem Kreatywności i Innowacji27 stycznia 2008 EUROPEAN BORDER Komisja Europejska zaproponowała, by po obchodach obecnego EuropejskiegoBREAKERS AWARDS 2008 Roku Dialogu Międzykulturowego rok 2009 ogłosić Europejskim Rokiem Kre-adtlya wEnuroośpci i Insnkoalwi aglcjoi.b aMlna etj oo rnaaz  czenlaul ezzwireónciee nrioez wuiwąazgaiń ,n ap onlaejgwaijęąkcsyzceh  wczyęzswtao nniaa  W dniu 27 stycznia odbyła się piąta doroczna edycja nagród European Border przyjęciu yk rwe atywnego i iacjnego podejścia we wszystkich obszarach dzia-Breakers Awards (EBBA), przyznawanych artystom, którzy uzyskali poza granica-nnow y mi swojego kraju najlepsze wyniki sprzedaży debiutanckiego albumu na konty-łwailendozśyc ii czyłobkwiiee kwap. roWwspadółzcazneisen iy nśnwoiwaat ckjił,a ddlzaitee gnoa ctiesżk  cnzaę slteop kszoen iewcyzknoer zjyesstt arnoize- nencie europejskim w 2007 r. Ceremonia odbyła się przy okazji światowych tar-sz gów muzycznych MIDEM w Cannes (Francja). Nagrody wręczał Ján Figeľ, komisarz spzoetrrzzeenbine eb saąz yu kmreieajtęytwnnoyśccih  iz dkoolmnopśetcie nwc jcea łuymm osżpliowłeiacjząeceń sltuwdizei. W szcozstergzóelgnaonśicei  ds. kształcenia, szkolenia, kultury i młodzieży. Częścią imprezy EBBA w Cannes om p było także nieformalne spotkanie ministrów kultury UE i przedstawicieli europej-zcomiwaann jyakok uslztaunrosyw oo rsapz oołtewcizeerńasntiwe isei ęo pnaar tnyomw ne ap woimeydszłyy.  wW cnioorasze kb zaordstzaiłe jp zrrzóeżsłnai--skiej branży muzycznej, umożliwiające omówienie wyzwań stojących przed eu-ny Radzime  i Parlamentowi Europejskiemu. ropejską branżą muzyczną. Komisja Europejska przygotowała specjalne stoisko poświęcone sektorowi muzycznemu i programowi Kultura 2007–2013.
© WSPLNOTY EUROPEJSKIE, 2008  POWIELANIE MATERIAŁW DOZWOLONE POD WARUNKIEM PODANIA ŹRDŁA.  LUKSEMBURG: URZĄD OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPLNOT EUROPEJSKICH, 2007  2008 — 40 str. — 21 X 2,7 cm  ISSN 1725  818
> JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE?  PUBLIKACJE URZĘDU PUBLIKACJI SĄ DOSTĘPNE  W EU BOOKSHOP • HTTP://BOOKSHOP.EUROPA.EU/, > ZE STRONY TEJ MOŻNA ZŁOŻYĆ ZAMWIENIE NA PUBLIKACJE W DOWOLNYM BIURZE  SPRZEDAŻY. PEŁNĄ LISTĘ SPRZEDAWCW NASZYCH PUBLIKACJI NA CAŁYM ŚWIECIE  MOŻNA UZYSKAĆ, WYSYŁAJĄC FAKS POD NUMER 352 22 42758
Słowo wstępne Innowacyjność jest kluczowym elementem strategicznego podejścia Unii Europejskiej: cele gospodarcze i społeczne Unii mogą zostać w pełni osiągnięte jedynie przez wykorzystanie eu-ropejskiego geniuszu w dziedzinie innowacji. Dlatego to właśnie innowacyjność jest głównym tematem niniejszego wydaniaMagazynu. W 2008 r. formalnie rozpoczyna działanie jeden z głównym mechanizmów tworzonych przez UE w celu stymulowania innowacyjności  Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). EIT jest przykładem nowego podejściaywy pektodargospoPrpepsrwa ae główny  przed y na ianew tinnaednik jee yn-djezcruE  ypoj otesownter zaimiot naai do zwiększania europejskiegoW niniejszym wydaniu dużo uwagi poświęca się takżeUE. potencjału w dziedzinie innowacji.jakości życia obywateli oraz jakości relacji między nimi. Rok 2008 jest Rokiem Dialogu Międzykulturowego, i w bieżącym numerze można przeczytać także o rozwoju inicjatyw z tym związanych. Dowiedzą się Państwo również, jakie są plany europejskiej agendy kultury. Nowy program wspierający agendę ma wy-miar historyczny ze względu na to, że jest wynikiem wyraź-nego uznania znaczenia kultury jako głównego aspektu Unii Europejskiej przez wszystkie państwa członkowskie na naj-wyższym szczeblu  podczas posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu 2007 r.
Celem EIT jest przezwyciężenie jednej z trwałych słabości Eu-ropy: Europa ma znakomitych naukowców, ale jest za mało skuteczna w tworzeniu innowacji i w przekładaniu tego poten-cjału na użyteczne produkty. EIT stanowi zatem innowację w sztuce innowacji. Będzie mo-delowym przykładem doskonałości na poziomie europejskim, łączącym w sobie najlepsze elementy ze świata nauki, przed -siębiorczości i edukacji, w celu zwiększenia potencjału UE w dziedzinie innowacji. W artykule wstępnym obecnego wyda-nia „Magazynu” można przeczytać najświeższe informacje o rozwoju EIT. Można się również dowiedzieć, co sądzą na jego temat najważniejsze osoby z branży i środowiska badawcze-go i co mają nadzieję dzięki niemu uzyskać.
Bieżący numer „Magazynu” poświęcony jest również pozo-stałym synergiom między biznesem, szkolnictwem i kulturą. Znajdują się tu aktualne informacje o tym, jak przedsiębior-stwa zaczynają dostrzegać zalety wielojęzyczności, w jaki sposób UE reaguje na potrzeby przedsiębiorczości i edukacji dotyczące transgranicznej porównywalności kwalifikacji, jak program prac „Edukacja i szkolenie 2010” przyczynia się do tego, by kształcenie i szkolenie zapewniały znaczny wkład w proces lizboński, oraz jak inicjatywa Erasmus Mundus zosta-nie włączona w następny etap tego rozszerzającego się pro-gramu szkolnictwa wyższego.
W 2008 r. Unia Europejska bardziej niż kiedykolwiek stanowi wyjątkowe połączenie pragmatyzmu i wartości osobistych, przedsiębiorczości i kultury, wzmacniane przez rosnące po-czucie obywatelstwa europejskiego. DG ds. Edukacji i Kultury jest dumna ze swojego wkładu w to połączenie. Jesteśmy zde-cydowani wypełniać naszą misję polegającą na wspieraniu edukacji i kultury tak, aby całkowicie pełniły one swoją rolę podczas dalszego rozwoju Europy. Mamy nadzieję, że lektura niniejszego wydaniaMagazynu sprawi Państwu przyjemność.
Odile Quintin Dyrektor generalna ds. edukacji i kultury
3