Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet

-

Documents
236 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Euroopan unionissa liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeudet Käytännön opas Työllisyys & sosiaaliasiat EUROOPAN UNIONISSA LIIKKUVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALITURVAOIKEUDET Käytännön opas Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa. Tämän oppaan on laatinut siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta (sihteeristö: Rue de la Loi 200, B-1049 Bryssel) Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1997 ISBN 92-827-5612-2 © Euroopan yhteisöt, 1997 Tämän julkaisun jäljentäminen kokonaan tai osittain on sallittua, jos lähde mainitaan. Printed in Germany MIKSI TÄMÄ OPAS ON LAADITTU? Tämän oppaan tarkoituksena on antaa helposti ymmärrettävää tietoa kansalaisten oikeuksista ja velvolli­suuksista sosiaaliturvan alalla. Siinä selvitetään yhteisön sosiaaliturvasäännöksiä (I osa) ja eri jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä tällä alalla (II osa). Tässä oppaassa annetut tiedot ja viittaukset voivat olla hyödyllisiä jouduttaessa tekemisiin muiden jäsenval­tioiden sosiaaliturvajärjestelmien kanssa. Tämä koskee niitä, jotka työskentelevät tai harjoittavat ammattia ulkomailla, muuttavat asumaan Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai vain oleskelevat tilapäisesti toi­sessa jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi on suositeltavaa tutustua tämän oppaan asianomaisiin lukuihin ennen toiseen Euroopan unio­nin tai Euroopan talousalueen valtioon muuttamista.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 117
Langue Finnish
Signaler un problème

Euroopan unionissa
liikkuvien henkilöiden
sosiaaliturvaoikeudet
Käytännön opas
Työllisyys & sosiaaliasiat EUROOPAN UNIONISSA
LIIKKUVIEN HENKILÖIDEN
SOSIAALITURVAOIKEUDET
Käytännön opas Luettelointitiedot ovat teoksen lopussa.
Tämän oppaan on laatinut siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta (sihteeristö: Rue de la Loi 200,
B-1049 Bryssel)
Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 1997
ISBN 92-827-5612-2
© Euroopan yhteisöt, 1997
Tämän julkaisun jäljentäminen kokonaan tai osittain on sallittua, jos lähde mainitaan.
Printed in Germany MIKSI TÄMÄ OPAS ON LAADITTU?
Tämän oppaan tarkoituksena on antaa helposti ymmärrettävää tietoa kansalaisten oikeuksista ja velvolli­
suuksista sosiaaliturvan alalla. Siinä selvitetään yhteisön sosiaaliturvasäännöksiä (I osa) ja eri jäsenvaltioiden
kansallista lainsäädäntöä tällä alalla (II osa).
Tässä oppaassa annetut tiedot ja viittaukset voivat olla hyödyllisiä jouduttaessa tekemisiin muiden jäsenval­
tioiden sosiaaliturvajärjestelmien kanssa. Tämä koskee niitä, jotka työskentelevät tai harjoittavat ammattia
ulkomailla, muuttavat asumaan Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai vain oleskelevat tilapäisesti toi­
sessa jäsenvaltiossa.
Tämän vuoksi on suositeltavaa tutustua tämän oppaan asianomaisiin lukuihin ennen toiseen Euroopan unio­
nin tai Euroopan talousalueen valtioon muuttamista. Tällä tavoin voidaan varmistaa se, että sosiaaliturva­
etuuksia ei menetetä sen vuoksi, että ulkomaan lainsäädännön sisältö ei ole tiedossa.
Tässä oppaassa annetaan kuitenkin ainoastaan yleisiä tietoja. Opas ei ole tyhjentävä, eikä sitä voida pitää vi­
rallisena kannanottona yksittäistapauksissa. Tämän vuoksi on suositeltavaa ottaa yhteyttä oppaassa mainit­
tuihin laitoksiin yksityiskohtaisemman tiedon saamiseksi.
Bryssel,
syyskuu 1995 SISÄLLYSLUETTELO
OSA — YHTEISÖN SOSIAALITURVASÄÄNNÖKSET — EUROOPAN UNIONI
SUOJAA KANSALAISIAAN 1
1. Miksi yhteisön sosiaaliturvasäännöksiä tarvitaan? 3
2. Keneen näitä säännöksiä sovelletaan? 4
3. Missä maissa näihin säännöksiin voidaan vedota? 5
4. Yhteisön säännöksien asiallinen soveltamisala 6
5. Yhteisön sosiaaliturvasäännösten sisältö 7
5.1. Missä maassa henkilö on vakuutettu? 8
5.2. Mitkä ovat henkilön oikeudet ja velvollisuudet maassa, jossa hänet on
vakuutettu? 9
5.3. Mitä olisi tiedettävä sairaustapauksissa tai äitiyden varalta? 10
5.4. Työtapaturmat ja ammattitaudit 12
5.5. Työkyvyttömyys — yhä ongelma
5.6. Kuka maksaa vanhuuseläkkeen?4
5.7. Kuolemantapauksissa: perhe-eläkkeet ja hautausavustus6
5.8. Miten menetellä jouduttaessa työttömäksi?7
5.9. Perhe-etuudet8
6. Tiivistelmä — seuraavien henkilöryhmien oikeudet: 20
6.1. Rajatyöntekijät 2
6.2. Kausityöntekijät
6.3. Lähetetyt työntekijät
6.4. Eläkkeensaajat1
6.5. Opiskelijat
6.6. Turistit2
6.7. Muut kuin aktiiviseen väestöön kuuluvat
6.8. Kolmansien valtioiden kansalaiset
7. Miten yhteisön säännökset toimivat käytännössä? 23
7.1. Yhteisön säännösten etusija: niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset lait tai asetuk­
set syrjäytyvät 2
7.2. Lomakkeet ja menettelymääräykset
7.3. Ulkomaat — vieras kieli: ei välttämättä ongelma4
7.4. Jäsenvaltioiden sosiaaliturvalaitokset: yhteydenotot ongelmatilanteissa 25
7.5. Jokaisella on oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi 2
7.6. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin: Euroopan kansalaisten oikeuksien turvaaja . 2
8. Lisäkysymyksiä7 OSA — JÄSENVALTIOIDEN SOSIAALITURVAJÄRJESTELMÄT 29
BELGIA 31
/ luku — Palkansaajat
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys2
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit3
4. Työkyvyttömyys5
5. Vanhuuseläkkeet
6. Hautausavustus ja perhe-eläkkeet 36
7. Työttömyys7
8. Perhe-etuudet8
// luku — Itsenäiset ammatinharjoittajat 40
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys
3. Työkyvyttömyysvakuutus1
4. Eläkevakuutus (perhe-eläke, vanhuuseläke)2
5. Eronneen puolison eläke
6. Perhe-etuudet
7. Lisätietoja 43
TANSKA5
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit8
4. Työkyvyttömyyseläkkeet9
5. Vanhuuseläkkeet 51
6. Hautausavustus2
7. Työttömyysvakuutus3
8. Perhe-etuudet4
9. Lisätietoja
SAKSA7
1. Yleistä
2. Sosiaalivakuutuslaitokset8
3. Sairaus ja äitiys
4. Hoitoetuudet 61
5. Työtapaturmat ja ammattitaudit
6. Työkyvyttömyys2
7. Vanhuuseläke3
8. Perhe-eläke4
9. Työttömyys5
10. Perhe-etuudet6
11. LisätietojaKREIKKA 69
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys 70
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit2
4. Työkyvyttömyys
5. Vanhuuseläkkeet3
6. Perhe-eläkkeet ja hautausavustukset4
7. Työttömyys5
8. Perhe-etuudet 77
9. Lisätietoja
ESPANJA '79
1. Yleistä 7
2. Sairaus ja äitiys 81
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit3
4. Pysyvä työkyvyttömyys
5. Vanhuuseläkkeet4
6. Hautausavustus sekä lesken-ja lapseneläkkeet 85
7. Työttömyys6
8. Perhe-etuudet7
9. Sosiaalipalvelut
10. Lisätietoja
RANSKA 9
/ luku —Palkansaajat1
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit 94
4. Työkyvyttömyys
5. Vanhuus-ja perhe-eläkevakuutus5
6. Hautausavustus7
7. Työttömyys
8. Perhe-etuudet8
// luku — Itsenäiset ammatinharjoittajat 100
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys
3. Vanhuus-, työkyvyttömyys-ja leskeneläkkeet1
4. Lisätietoja2
IRLANTI 103
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys5
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit7
4. Työkyvyttömyys8
5. Vanhuuseläkkeet
6. Lesken- ja lapseneläkkeet 109
7. Työttömyys 110 8. Perhe-etuudet 111
9. Sosiaaliapu2
10. Hakemuksia koskevat päätökset
11. Lisätietoja
ITALIA5
1. Yleistä 11
2. Sosiaaliturvalaitokset6
3. Sairaus ja äitiys7
4. Työtapaturmat ja ammattitaudit9
5. Työkyvyttömyysetuudet 120
6. Vanhuuseläkkeet2
7. Perhe-eläkkeet
8. Työttömyys3
9. Perhe-etuudet4
10. Lisätietoja 125
LUXEMBURG
1. Yleistä 127
2. Sairaus ja äitiys
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit9
4. Työkyvyttömyys 131
5. Vanhuuseläkkeet
6. Hautausavustus ja perhe-eläkkeet2
7. Työttömyys3
8. Perhe-etuudet4
9. Lisätietoja5
ALANKOMAAT7
1. Yleistä
2. Sairaus ja äitiys 138
3. Työtapaturmat ja ammattitaudit 140
4. Työkyvyttömyys
5. Vanhuuseläkkeet1
6. Perhe-eläkevakuutus2
7. Työntekijöiden lisäeläketurva3
8. Työttömyys4
9. Perhe-etuudet5
10. Lisätietoja 14
ITÄVALTA 147
1. Yleistä
2. Sosiaalivakuutuslaitokset
3. Sairaus ja äitiys8
4. Työtapaturmat ja ammattitaudit 150
5. Työkyvyttömyys1
6. Vanhuuseläke2
7. Perhe-eläke3
8. Hoitoraha
9. Työttömyys