Notice Amplificateur Plantronics  CA40
2 pages
Français

Notice Amplificateur Plantronics CA40

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
2 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

Notice utilisateur, mode d'emploi du modèle 'CA40' de marque 'Plantronics'

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 79
Langue Français

Exrait

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON N Les de følgende instruksjonene før bruk: • Produktetegner seg bare for innendørs bruk. • Hovedstikkontaktenfor vekselstrømadapteren må installeres nær stedet hvor base-enheten er plassert, og den må være lett tilgjengelig. • Brukbare den medfølgende vekselstrømadapteren: 230 V 50 Hz ACinn, 9 V DC 750 mA ut, EN60950 klasse II-utstyr, EN60950 begrenset strømkilde (kontakt leverandøren for mer informasjon). • Kontrollerat spenningsgraden (f.eks. 230 V 50 Hz) samsvarer med strømkilden du skal bruke. • Brukbare hodesett som er anbefalt av Plantronics for bruk med dette produktet (kontakt leverandøren for mer informasjon). • Brukbare reservebatterier av samme type som leveres med dette produktet (kontakt leverandøren for mer informasjon). • Batterietmå ikke brennes, demonteres eller kortsluttes. Batteriet må avhendes på en miljøvennlig måte. • Ikkesøl noen form for væske på produktet. • Ikkesenk det ned i noen form for væske. • Utvisforsiktighet når du håndterer base-enheten og den frittstående enheten, og ikke kortslutt metallkontaktene (på plastikkdekselet) med strømledende materialer som ringer, armbånd, nøkler og så videre. • Ladopp batteriet til den frittstående enheten bare i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken. • Forå redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke demontere dette produktet selv. • Holdalle produkter, ledninger og kabler borte fra maskiner i drift. • Ikkekoble jackpluggen for hodesett til eller fra den frittstående enheten under en samtale. • Hvisbaseenheten mister strømforsyningen fra lysnettet, vil den koble over til håndsettmodus. Når strømtilførselen er gjenopprettet, kan hodesettmodus velges på nytt ved å trykke på hodesettknappen på baseenheten eller taleknappen på den bærbare enheten. • Brukkun vertsporten som er spesielt avsatt for bruk med telefonhåndsett eller hodesett, når du kobler produktet til vertsterminalutstyret. Forbindelse gjennom porter med andre funksjoner, for eksempel en dataport, kan skade produktet og i noen tilfeller utgjøre en brannfare. Plantronics B.V. erklærer at denne CA40 DECT Adapter med tilleggsutstyr HL10 Handset Lifter overholder de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1995/5/EC. En kopi av Declaration of Conformity for de viktigste kravene i 1999/5/EC, finnes påwww.plantronics.com/ca40
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE N Lees de volgende instructies vóór gebruik goed door:  Hetproduct is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.  Hetstopcontact voor de netstroomadapter moet in de buurt van de basis unit zijn geplaatst en moet gemakkelijk bereikbaar zijn. alleen de bijgeleverde netstroomadapter: Invoer 230V 50 Hz Gebruik wisselstroom, uitvoer 9V gelijkstroom 750mA, EN60950 klasse IIapparatuur, EN60950 beperkte spanningsbron (neem contact op met uw leverancier voor nadere informatie).  Verzekeru ervan dat het voltage (bijvoorbeeld 230V 50Hz) overeenkomt met de plaatselijke netspanning die u wilt gebruiken.  Gebruikalleen headsets die door Plantronics bij dit product worden aanbevolen (neem contact op met uw leverancier voor nadere informatie).  Gebruikalleen reservebatterijen die van hetzelfde type zijn als de bij dit product bijgeleverde batterijen (neem contact op met uw leverancier voor nadere informatie). Batterij niet verbranden, demonteren of kortsluiten. Op veilige wijze opruimen. op dat u geen vloeistoffen op het product morst. Pas  Dompelhet product niet in een vloeistof onder. zorgvuldig te werk bij het bedienen van de basisunit en de mobiele unit Ga en veroorzaak geen kortsluiting op de metalen contactpunten (op de kunststof behuizing) met geleidende materialen zoals ringen, armbanden, sleutels, enzovoort. de batterij van de mobiele unit alleen op volgens de aanwijzingen in Laad deze handleiding.  Vermijdhet gevaar van een elektrische schok en neem dit product niet zelf uit elkaar.  Houdalle producten, snoeren en kabels uit de buurt van werkende machines. de headsetstekker niet aan op of af van de mobiele unit tijdens een gesprek. Sluit  Indiende stroom uitvalt, zal de basis unit overschakelen naar de handset stand. Zodra de stroomvoorziening is hersteld, kan de headset stand opnieuw worden ingesteld door te drukken op de headset knop op de basis unit, danwel op de spreekknop op de mobiele unit. Maak uitsluitend gebruik van de hostpoort die speciaal is bedoeld voor gebruik met telefoonhandsets of headsets wanneer u het product aansluit op hostterminal apparatuur. Aansluiting via poorten met een andere functie, zoals gegevenspoorten, kan het product beschadigen en zou, in sommige omstandigheden, kunnen leiden tot brandgevaar. Bij deze verklaart Plantronics B.V. dat deze CA40 DECT Adapter met optionele HL10 telefoonhoorn lifter voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. De tekst van de conformiteitsverklaring met de essentiële vereisten van 1999/5/EC vindt u op www.plantronics.com/ca40
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES P Leia as seguintes instruções antes de utilizar o aparelho:  Oproduto apenas se destina a utilização em recintos fechados. tomada de corrente do adaptador de CA tem de ser instalada pr Aóximo da unidade base e tem de ser facilmente acessível.  Utilizeapenas o adaptadpr de CA fornecido: entrada de CA de 230V 50 Hz, saída de 9V DC 750mA, equipamento EN60950 de classe II, fonte de alimentação EN60950 limitada (contacte o fornecedor para obter mais detalhes).  Certifiquesede que a definição de tensão (por ex. 230V 50Hz) correspondeà fonte de alimentação local que pretende utilizar. apenas auscultadores recomendados pela Plantronics para utiliza Utilizeção com este produto (contacte o fornecedor para obter mais detalhes).  Utilizeapenas baterias de substituição do mesmo tipo que as fornecidas com este produto (contacte o fornecedor para obter mais detalhes). Não queime, não desmonte, nem provoque um curto circuito na bateria. Deitea fora de acordo com a legislação em vigor.  Não derrame líquidos de nenhum tipo no produto.  Não mergulhe o produto em nenhum tipo de líquido. cuidadoso ao manusear as unidades base e remota e n Sejaão toque nos contactos metálicos (na caixa de plástico) com materiais condutores de electricidade, como anéis, pulseiras, chaves, etc.  Carreguea bateria da unidade remota apenas de acordo com as instruções deste manual. reduzir o risco de descarga el Paraéctrica, não desmonte o produto sozinho. todos os produtos, fios e cabos afastados da maquinaria operativa. Mantenha  Não ligue nem desligue a Tomada do Auscultador da unidade remota durante uma chamada. ocorrer uma falha de corrente, a unidade base passa para modo de Se Auscultador Manual. Quando a correnteérestaurada,épossível restabelecer o modo de Auscultador premindo o botão Auscultador na unidade base ou o botão de conversação no dispositivo remoto. Utilize apenas a porta de anfitrião explicitamente designada para utilização com microtelefones ou microauscultadores para efectuar a ligação do produto ao equipamento terminal anfitrião. A ligação através de portas com qualquer outra função, tais como portas de dados, poderádanificar o produto e, em determinadas circunstâncias, constituir perigo de incêndio. A Plantronics B.V. declara que este adaptador CA40 DECT, com suporte de telefone opcional HL10, estáem conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Uma cópia da Declaração de Conformidade com os requisitos essenciais da 1999/5/EC pode ser encontrada em www.plantronics.com/ca40
TÄRKEITÄTURVALLISUUSTIETOJA SF Lue seuraavat ohjeet ennen käyttöä: Tuote soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa. Verkkolaite tulee asentaa lähelle tukiasemaa, ja verkkolaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Käytävain laitteen mukana toimitettavaa verkkolaitetta: 230 VAC, 50 Hz; 9 VDC, 750 mA; EN60950 class II laite, rajoitettu EN60950virtalähde (saat lisätietoja myyjältä). Varmista, ettäjännitelukema (esimerkiksi 230 volttia, 50 hertsiä) vastaa käyttämääsi verkkosyöttöä. Käytätämän tuotteen kanssa vain Plantronicsin suosittelemaa kuuloketta (saat lisätietoja myyjältä). Käytätässätuotteessa vain tuotteen mukana toimitettujen akkujen kaltaisia akkuja (saat lisätietoja myyjältä). • Äläpolta, pura tai oikosulje akkuja. Huolehdi turvallisesta hävittämisestä. • Äläläikytätuotteen päälle nestettä. • Äläkasta tuotetta nesteeseen. Ole varovainen, kun käsittelet tukiasemaa tai kannettavaa osaa.Äläaiheuta oikosulkua muovikotelon metalliliittimiin sähköäjohtavalla materiaalilla, kuten sormuksilla, rannerenkailla, avaimilla ja niin edelleen. Lataa kannettavan osan akku vain tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Jotta välttäisit sähköiskun vaaran,äläpura tuotetta itse. Säilytäkaikki tuotteet, johdot ja kaapelit poissa käyttölaitteiden läheltä. • Äläliitäkuulokejakkia kannettavaan osaan tai irrota sitäpuhelun aikana. Jos verkkovirransyötto lakkaa, tukiasemaosa kytkeytyy luurinkäyttötilaan. Kun virransyötto palautuu, kevytkuulokekäyttövoidaan palauttaa painamalla joko tukiaseman kevytkuulokepainiketta tai kannettavan osan puhelupainiketta. Kun kytket tuotteen päätelaitteeseen, käytävain nimenomaan luurien tai kuulokkeiden kanssa käytettäväksi tarkoitettua isäntäporttia. Muiden porttien, kuten dataporttien, käyttösaattaa vioittaa tuotetta ja aiheuttaa palovaaran tietyissäolosuhteissa. Plantronics B.V. vakuuttaa täten ettäCA40 Dect sovitin varustettuna lisävarusteena saatavana HL10 luurinnostajalla tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitäkoskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Kopio direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on osoitteessa www.plantronics.com/ca40
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION S Läs följande anvisningar innan du börjar använda produkten: l Produktenämpar sig endast för användning inomhus. Det måste finnas ett lättillgängligt eluttag för en nätadapter i närheten av basenheten.  Använd endast den medföljande nätadaptern: 230 V 50 Hz växelström in, likström 750 mA ut, utrustning av klass II enligt EN60950, begränsad kraf enligt EN60950. (Kontakta enåterförsäljare för mer information). att sp Kontrolleraänningsmärkningen (tex 230V 50Hz) motsvarar spänning apparaten ska användas.  Använd endast headset som rekommenderas av Plantronics till denna pro (Kontakta enåterförsäljare för mer information). Använd endast batterier av samma typ som medföljer denna produkt. (Kontakta enåterförsäljare för mer information). Batteriet får ej brännas,öppnas eller kortslutas. Lämnas tillåtervinning.  Apparatenfår inte utsättas för fukt eller väta av något slag. bas och fj Hanteraärrenheten försiktigt och kortslut inte metallkontaktern (påplasthöljet) med elektriskt ledande material som ringar, armband eller  Laddafjärrenhetens batteri enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.  Taginte isär denna produkt själv. Det medför risk för elchock.  Håll alla produkter och kablar borta från maskiner med rörliga delar.  Headsetpluggenskall inte anslutas till eller kopplas bort från fjärrenheten ett samtal.  Vidbortfall av nätspänning växlar basenheten automatisktöver till lurläge När nätspänningenåter ansluts kan headsetläget kopplas in igen genom att trycka påheadsetknappen påbasenheten eller påsamtalsknappen på fjärrenheten. Använd endast de uttag som uttryckligenär avsedda för anslutning av tele eller headset när du ansluter produkten till telefonen. Anslutning via uttag andra funktioner, t.ex. dataportar, kan orsaka skador och i vissa falläven medföra brandrisk. Härmed intygar Plantronics B.V. att denna CA40 DECT adapter med extra tillbehör Lurlyftare HL10 står iöverensstämmelse med de väsentli egenskapskrav ochövriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Om du vill ha en kopia av försäkran omöverensstämmelse enligt de huvudsakliga kraven i 1999/5/EC går du till www.plantronics.com/ca40
IMPORTANT SAFETY INFORMATION
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
INFORMATIONS DE SÉCURITÉIMPORTANTES
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
TÄRKEITÄTURVALLISUUSTIETOJA
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
IMPORTANT SAFETY INFORMATION U
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT D
er cn e
 n ene un er www.p an ron cs.com ca
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED D
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD E
norma 1999/5/EC estádisponible en www.plantronics.com/ca40
INFORMATIONS DE SÉCURITÉIMPORTANTES F
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA I
seguenti istruzioni prima delluso: sclusivamente per uso interno. ore CA deve essere posizionata nelle vicinanze della base accessibile. tore CA in dotazione: alimentazione CA 230V 50 Hz, asse EN60950 apparecchiatura II, sorgente di energia 50 (per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore). ne nominale (230V 50Hz) sia conforme alla rete locale intende utilizzare. comandate da Plantronics per questo tipo di prodotto r ulteriori informazioni). i ricambio dello stesso tipo fornito con il prodotto r ulteriori informazioni). semblare, non cortocircuitare. Non disperdere
rodotto. tto in liquidi. base e lunitàmobile e non mettere in corto circuito i ti sullinvolucro di plastica) con materiale conducente ecc). unitàmobile seguendo attentamente le istruzioni riportate
cosse elettriche, non smontare il prodotto. ti, fili e cavi ad una certa distanza dallapparecchiatura
are lo spinotto jack della cuffia dallunitàmobile durante
ell'alimentazione, l'unitàbase si posizìoneràdalitàcornetta. Quando l'alimentazione saràcuffia potràessere riselezionata mediate base o il tasto conversazione sull'unitàmobile. ost studiata appositamente per l'uso con cuffia o cornetta lega il prodotto a terminali host. Il collegamento tramite diverse, quali porte dati, potrebbe danneggiare il prodotto anze, potrebbe creare pericoli di incendio. cs B.V. dichiara che questo Adattatore CA40 con atico HL10èconforme ai requisiti essenziali ed alle ti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. una copia della dichiarazione di conformitàai evisti dalla norma 1999/5/CE all'indirizzo
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents