Samling af Fællesskabsbestemmelserne om Social Sikring

-

Documents
444 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 1987 (3. udgave) Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring 3. udgave (31. december 1986) Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber— 1987 Den tredje udgave af »Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring«· er blevet udarbejdet efter anmodning af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber af afdelingen for vandrende arbejdstageres sociale sikring under Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Uddannelse i samarbejde med G. Perl, assisterende rådgiver i Socialforsorgs-ministeriet i Bruxelles. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer har stået for den tekniske udførelse. De Europæiske Fællesskaber påtager sig intet ansvar for værkets indhold. Det foreligger ligeledes på ES ISBN-92-825-7313-3 DE ISBN-92-825-7315-X GR ISBN-92-825-7316-8 EN ISBN-92-825-7317-6 FR ISBN-92-825-7318-4 IT ISBN-92-825-7319-2 NL ISBN-92-825-7320-6 PT ISBN-92-825-7321-4 En bibliografi findes bagest i denne bog Manuskript afsluttet i december 1986 Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988 ISBN 92-825-7314-1 Katalognummer: CE-48-87-444-DA-C © EKSF — EØF — Euratom, Bruxelles - Luxembourg, 1988 Det er tilladt at gengive artiklerne og teksterne i denne bog enten i deres helhed eller i uddrag, med angivelse af kilde.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 57
Langue Norwegian
Signaler un problème

Samling
af fællesskabsbestemmelserne
om social sikring
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
1987 (3. udgave) Samling
af fællesskabsbestemmelserne
om social sikring
3. udgave (31. december 1986)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber— 1987 Den tredje udgave af »Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring«· er blevet
udarbejdet efter anmodning af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber af afdelingen for
vandrende arbejdstageres sociale sikring under Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale
Anliggender og Uddannelse i samarbejde med G. Perl, assisterende rådgiver i Socialforsorgs-
ministeriet i Bruxelles. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer har
stået for den tekniske udførelse.
De Europæiske Fællesskaber påtager sig intet ansvar for værkets indhold. Det foreligger
ligeledes på
ES ISBN-92-825-7313-3
DE ISBN-92-825-7315-X
GR ISBN-92-825-7316-8
EN ISBN-92-825-7317-6
FR ISBN-92-825-7318-4
IT ISBN-92-825-7319-2
NL ISBN-92-825-7320-6
PT ISBN-92-825-7321-4
En bibliografi findes bagest i denne bog
Manuskript afsluttet i december 1986
Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1988
ISBN 92-825-7314-1
Katalognummer: CE-48-87-444-DA-C
© EKSF — EØF — Euratom, Bruxelles - Luxembourg, 1988
Det er tilladt at gengive artiklerne og teksterne i denne bog enten i deres helhed eller i uddrag,
med angivelse af kilde.
Printed in Belgium Oversigt
Indledning 4
Første del
I — Retsakter 6
II — Den Administrative Kommission 163
III — Domme afsagt af De Europæiske Fællesskabers Domstol 217
Anden del
I — Kommentarer 265
II — Fortegnelse over blanketter 35
III — Vejledninger7
IV — Henvisninger og betragtninger i Rådets og Kommissionens
forordninger9
Fortegnelse over Rådets og Kommissionens ændringsforordninger . . . 375
Domsregister . 37
Alfabetisk register - 38Indledning
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber offentliggjorde i — Afgørelser og erklæringer fra medlemsstaterne om forordnin­
1983 den anden udgave af Samling af Fællesskabsbestemmelser­ gernes anvendelse.
ne om Social Sikring. Denne udgave blev ajourført pr. 30. juni — Afgørelser og henstillinger fra Den Administrative Kommis­
1985. sion for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring.
Den foreliggende publikation er tredje udgave af Samlingen — Domme afsagt af Domstolen i kronologisk orden efter
pr. 31. december 1986. sagsnummer og i den form, de er blevet offentliggjort i De
Europæiske Fællesskabers Tidende.
Samlingens første del indeholder de ændringer, der er blevet
Anden del indeholder: foretaget til forordningerne (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72 efter
deres ajourføring ved forordning (EØF) nr. 2001/83 af 2. juni 1983 — Kommentarer til bestemmelserne i forordningerne i samme
(EFT L 230 af 22.8.1983), nemlig: rækkefølge some i forordning (EØF) nr.
1408/71. — Rådets forordning (EØF) nr. 1660/85 af 13. juni 1985 (EFT L 160
af 13.6.1985), og Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 af 13. juni — Fortegnelse over afgørelser og blanketter, som Den Admini­
1985 (EFT L 160 af 20.6.1985) om fastsættelse af tekniske strative Kommission har udarbejdet med henblik påforordnin
tilpasninger til fællesskabsbestemmelserne og om vandrende gernes anvendelse.
arbejdstageres sociale sikring for så vidt angår Grønland.
— Henvisninger og betragtninger i forordningerne (EØF)
— Akt af 12. juni 1985 vedrørende Vilkårene for Kongeriget nr. 1408/71 og nr. 574/72 og senere forordninger er ligeledes
Spaniens og Republikken Portugals Tiltrædelse og tilpasnin­ medtaget i deres helhed. Læseren må meget nøje tage disse
gerne af Traktaterne (EFT L 302 af 25.11.1985). bestemmelser i betragtning, da de giver udtryk for fælles­
skabslovgiverens hensigt. — Rådets forordning (EØF) nr. 3811/86 af 11. december 1986
(EFT L 355 af 16.12.1986) om ændring af artikel 14 c i Rådets Denne publikation har først og fremmest til formål i en enkelt
forordning (EØF) nr. 1408/71, der finder anvendelse på håndbog at samle alle kilder til fællesskabsretten.
personer, som samtidig udøver lønnet og selvstændig
Kommentarerne har nødvendigvis en begrænset rækkevidde, beskæftigelse på to el ler flere medlemsstaters område, og om
idet de skal give læseren mulighed for at få kendskab til regler til gennemførelse af denne artikel.
fællesskabslovgiverens generelle hensigt og gøre det nemmere
at konsultere Domstolens retspraksis og Den Administrative Alle fællesskabsbestemmelserne er nummererede.
Kommissions afgørelser.
Der henvises til ændringsforordningerne (se fortegnelse over
Samlingen indeholder ligeledes følgende bilag:
ændringsforordningerne), til domme afsagt af De Europæiske
— Fortegnelse over Rådets og Kommissionens forordninger. Fællesskabers Domstol (se fortegnelse over Domstolens domme)
samt til kommentarerne (se anden del). —e over domme afsagt af Domstolen.
Dernæst følger: — Alfabetisk register med indgangsord, der gør det nemmere at
slå op i håndbogen. Første del Oversigt — Første del
I — Retsakter
1. Rådets og Kommissionens forordninger 7
A — Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 7
B — s g ) nr. 574/72 67
C — Rådets forordning (EØF) nr. 1661/85 143
2. Erklæringer og meddelelser fra medlemsstaterne om forordningernes anvendelse
A — Erklæringer (artikel 5) 149
Β — Meddelelser l 1, litra j) og artikel 8, stk. 2) 161
II Den Administrative Kommission
1. Vedtægter 163
2. Afgørelser og henstillinger 169
III Domme afsagt af De Europæiske Fællesskabers Domstol 217 I — Retsakter
1. Rådets og Kommissionens forordninger
A. Forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige
erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet
Side
AFSNIT I:
ALMINDELIGE BESTEMMELSER (artikel 1-12) 9
AFSNIT II: BESTEMMELSE AF, HVILKEN LOVGIVNING DER SKAL ANVENDES (artikel 13-17) .... 15
AFSNIT III: SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE ARTER AF YDELSER 19
Kapitel 1 : Sygdom og moderskab 1
Afdeling : Fælles bestemmelser (artikel 18) 1
Afdeling 2: Arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende og
deres familiemedlemmer (artikel 19-24)9
Afdeling 3: Arbejdsløse og deres familiemedlemmer (artikel 25) 21
Afdeling 4 : Pensions- eller renteansøgere og deres familiemedlemmer
(artikel 26) 21
Afdeling 5 : Pensionister eller rentemodtagere og deres familiemedlem­
mer (artikel 27-34)
Afdeling 6: Forskellige bestemmelser (artikel 35) 23
Afdeling 7: Refusion mellem institutionerne (artikel 36)4
Kapitel 2: Invaliditet
Afdeling 1 : Arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der
udelukkende har været omfattet af lovgivninger, hvorefter
størrelsen af ydelser ved invaliditet er uafhængig af
forsikringsperiodernes længde (artikel 37-39) 24
Afdeling 2: Arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der
enten udelukkende har været omfattet af lovgivninger,
hvorefter størrelsen af ydelser ved invaliditet afhænger af
forsikrings- eller bopælsperiodernes længde, eller af
lovgivninger af denne art og af den i afdeling 1 omhandlede
art (artikel 40) 25
Afdeling 3 : Forværring af en invaliditet (artikel 41)
Afdeling 4: Genoptagelse af udbetaling af ydelser, efter at disse har
været stillet i bero eller bortfaldet — Overgang fra ydelser
ved invaliditet til ydelser ved alderdom (artikel 42-43) 26
Kapitel 3: Alderdom og dødsfald (pensioner) (artikel 44-51) 26 FÆLLESSKABSBESTEMMELSER OM SOCIAL SIKRING
Kapitel 4: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme 29
Afdeling 1 : Ret til ydelser (artikel 52-59)
Afdeling 2: Forværring af en erhvervssygdom, for hvilken der er ydet
erstatning (artikel 60) 31
Afdeling 3: Forskellige bestemmelser (artikel 61-62)2
Afdeling 4: Refusion mellem institutionerne (artikel 63) 3
Kapitel 5 : Ydelser ved dødsfald (artikel 64-66)3
Kapitel 6: Arbejdsløshed 3
Afdeling 1 : Fælles bestemmelser (artikel 67-68) 3
Afdeling 2: Arbejdsløse, der rejser til en anden medlemsstat end den
kompetente stat (artikel 69-70)4
Afdeling:, som under deres seneste beskæftigelse var
bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat
(artikel 71)
Kapitel 7: Familieydelser og børnetilskud5
Afdeling 1: Fælles bestemmelse for ydelser til arbejdstagere, selvstæn­
dige erhvervsdrivende og arbejdsløse (artikel 72) 3
Afdeling 2: Arbejdstagere og arbejdsløse, hvis familiemedlemmer er
bosat i en anden medlemsstat end den kompetente stat
(artikel 73-76) 3
Kapitel 8: Ydelser ti I børn, der forsørges af pensionister eller rentemodtagere, samt ti I
børn, der har mistet begge forældre eller en af dem (artikel 77-79) 36
AFSNIT IV: Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring (artikel
80-81) 39
AFSNIT V: Det Rådgivende Udvalg for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring (artikel 82-83) 41
AFSNIT VI: Forskellige bestemmelser (artikel 84-93) 43
AFSNIT VII: Overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser (artikel 94-100) 45
BILAG
Bilag I: Forordningens personkreds 46
Særordninger for selvstændige erhvervsdrivende, der i henhold til artikel 1, litra j), Bilag II:
fjerde underafsnit, ikke er omfattet at forordningens anvendelsesområde — Særlige
ydelser i anledning af fødsel, der i henhold til artikel 1, litra u), ikke er omfattet af
forordningens anvendelsesområde7
Bilag III: Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft uanset
forordningens artikel 6 — Bestemmelser i overenskomster om social sikring, som ikke
finder anvendelse på alle af forordningen omfattede personer 48
Bilag IV: Lovgivning, der omhandles i forordningens artikel 37, stk. 1, hvorefter størrelsen af
ydelser ved invaliditet er uafhængig af forsikringsperiodernes længde 52
Overensstemmelse mellem de i medlemsstaternes lovgivninger fastlagte kriterier for Bilag V:
inval¡ditet 53
Særregler for anvendelsen af visse medlemsstaters lovgivning 57 Bilag VI:
Bilag VII: Tilfælde, hvor en person samtidig er omfattet af lovgivningen i to medlemsstater .... 64