Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring

-

Documents
204 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring 1994 (4. udgave) EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKÆFTIGELSE, ARBEJDSMARKEDSRELATIONER OG SOCIALE ANLIGGENDER Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring 4. udgave (1. juli 1994) Europa-Kommissionen Den Admini Den fjerde udgave af Samling af fællesskabsbestemmelserne om social sikring er blevet udarbejdet af Kontoret for Vandrende Ar­bejdstageres Sociale Sikring under Europa-Kommissionens Ge­neraldirektorat V (Beskæftigelse, Industri og Sociale Anliggender). Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer har stået for den tekniske udførelse. En bibliografi findes bagest i denne bog. Luxembourg. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers officielle publikationer, 1996 ISBN 92-826-8270-6 © EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1995 Det er tilladt at gengive artiklerne og teksterne i denne bog enten i deres helhed eller i uddrag med angivelse af kilde. Printed in the Netherlands Indholdsfortegnelse Indledning 5 Førstedel:Den Administrative Kommission I­Vedtægter for Den Administrative Kommission9II­DenAdministrative Kommissions afgørelser, henstillingerogresolutioner13A­Afgørelser 13Β­Henstillinger70 C­Resolutioner81Anden del: KommentarerIndledning. Generelt93Afsnit I ­ Anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de visites sur la page 64
Langue Danish
Signaler un problème

Samling
af fællesskabsbestemmelserne
om social sikring
1994 (4. udgave)
EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORAT
BESKÆFTIGELSE,
ARBEJDSMARKEDSRELATIONER
OG SOCIALE ANLIGGENDER Samling
af fællesskabsbestemmelserne
om social sikring
4. udgave (1. juli 1994)
Europa-Kommissionen Den Admini
Den fjerde udgave af Samling af fællesskabsbestemmelserne om
social sikring er blevet udarbejdet af Kontoret for Vandrende Ar­
bejdstageres Sociale Sikring under Europa-Kommissionens Ge­
neraldirektorat V (Beskæftigelse, Industri og Sociale Anliggender).
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer
har stået for den tekniske udførelse.
En bibliografi findes bagest i denne bog.
Luxembourg. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers officielle
publikationer, 1996
ISBN 92-826-8270-6
© EKSF-EF-EAEF, Bruxelles · Luxembourg, 1995
Det er tilladt at gengive artiklerne og teksterne i denne bog enten
i deres helhed eller i uddrag med angivelse af kilde.
Printed in the Netherlands Indholdsfortegnelse
Indledning 5
Første del: Den Administrative Kommission
I ­ Vedtægter for Den Administrative Kommission 9
II ­ Den Administrative Kommissions afgørelser, henstillinger og
resolutioner 13
A­Afgørelser 13
Β ­ Henstillinger 70
C ­ Resolutioner 81
Anden del: Kommentarer
Indledning. Generelt 93
Afsnit I ­ Anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 1408/71:
personkreds, ydelser, område 98
Afsnit II ­ Hvilken lovgivning der skal anvendes 115
Afsnit III ­ Særlige bestemmelser om visse kategorier af ydelser.. 120
A: Sygdom og moderskab 120
B: Invaliditet 128
C: Alderdom og dødsfald (pensioner) 132
D: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme 140
E: Begravelseshjælp 148
F: Ydelser ved arbejdsløshed 149
G: Familieydelser og børnetilskud. Ydelser til børn, der
forsørges af pensionister 155
Afsnit IV ­ Den Administrative Kommission for Vandrende
Arbejdstageres Sociale Sikring og Revisionsudvalget.. 165
Tredje del: Supplerende lovgivning, domsregister og andre
tekster
I ­ Fortegnelse over blanketter 169
II ­ Vejledninger om social sikring 173
III ­ Fortegnelse over Rådets ændringsforordninger 174
IV ­ Aftaler og konventioner mellem Fællesskabet og tredjelande. 176
V ­ Fortegnelse over domme afsagt af Domstolen 177 Indledning
Indledning
Denne publikation er en ajourføring af tredje udgave af Samling af fællesskabs­
bestemmelserne om social sikring, som blev offentliggjort i 1987. Der er taget
hensyn til udviklingen i fællesskabsretten indtil den 1. jun i 1994.
Denne publikation indeholder ikke som den tidligere udgave teksten til forord­
ningerne (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72. Den senestee af den konsolide­
rede udgave af forordningerne er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers
Tidende C 325 af 10. december 1982.
Publikationerne indeholder heller ikke et resumé af de afgørelser, der er truffet af
De Europæiske Fællesskabers Domstol. Disse resuméer er blevet offentliggjort i
1995 i en publikation med titlen Judgments of the Court of Justice of the Euro­
pean Communities related to Social Security for Migrant Workers - A Systematic
Survey.
Første del indeholder afgørelserne og henstillingerne fra Den Administrative
Kommission for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring samt Den Admini­
strative Kommissions vedtægter.
Anden del af Samlingen indeholder kommentarer til de to forordninger i samme
rækkefølge som bestemmelserne i forordnin g nr. 1408/71. Publikationen har først
og fremmest til formål at underrette læseren om fællesskabslovgiverens gene­
relle målsætning inden for det sociale sikringsområde og gøre det nemmere at
konsultere Domstolens og Den Administrative Kommissions afgørelser.
Tredje del indeholder en række fortegnelser og skemaer, hvori der gives en over­
sigt over flere af de informationskilder, der behandles i de to første dele. Denne
del indeholder en fortegnelse over de afgørelser og blanketter, som Den Admi­
nistrative Kommission har udarbejdet med henblik på forordningernes anven­
delse, en oversigt over de forordninger, som ændrer forordningerne nr. 1408/71
og nr. 574/71, samt en oversigt over Domstolens afgørelser. FØRSTE DEL
Den Administrative Kommission