//img.uscri.be/pth/aedf901925fb16369f6dcc8978b8334ae9e56cc3
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

Vergelijkende tabellen van de stelsels van sociale zekerheid van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen

De
132 pages
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERGELIJKENDE TABELLEN VAN DE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 11e UITGAVE (1 juli 1980) ALGEMEEN STELSEL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERGELIJKENDE TABELLEN VAN DE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen 11e UITGAVE (1 juli 1980) ALGEMEEN STELSEL Deze pubükatie wordt eveneens ¡n de volgende talen uitgegeven DA ISBN 92-825-2332-2 DEN 92-825-2333-0 EN ISBN 92-825-2334-9 FRN 92-825-2335-7 IT ISBN 92-825-2336-5 Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze pubükatie Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1981 ISBN 92-825-2337-3 Catalogusnummer : CB-31-80-376-NL-C Nadruk, ook gedeeltelijk, slechts toegestaan wanneer de bron wordt vermeld Printed in Luxembourg Inhoudsopgave Inleiding 5 Organisatie Financiering 19 Geneeskundige verzorging " 31 Ziekengeld 4MoederschapInvaliditeit 55 Ouderdom 6Nabestaanden 7Arbeidsongevallen en beroepsziekten 83 Gezinsbijslagen 10Werkloosheid 11INLEIDING Met de hier getrachte verzameling schematische tabellen wordt een vlugge ver­gelijking beoogd tussen de sociale zekerheidsstelsels van de verschillende Lid-Staten. De tabellen werden bijgewerkt tot de situatie op 1 juli I98O en omvatten ook Griekenland dat binnenkort lid wordt van de Gemeenschap.
Voir plus Voir moins

COMMISSIE
VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERGELIJKENDE TABELLEN
VAN DE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID
van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen
11e UITGAVE
(1 juli 1980)
ALGEMEEN STELSEL COMMISSIE
VAN DE
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
VERGELIJKENDE TABELLEN
VAN DE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID
van toepassing in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen
11e UITGAVE
(1 juli 1980)
ALGEMEEN STELSEL Deze pubükatie wordt eveneens ¡n de volgende talen uitgegeven
DA ISBN 92-825-2332-2
DEN 92-825-2333-0
EN ISBN 92-825-2334-9
FRN 92-825-2335-7
IT ISBN 92-825-2336-5
Bibliografische data bevinden zich aan het einde van deze pubükatie
Luxemburg : Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, 1981
ISBN 92-825-2337-3
Catalogusnummer : CB-31-80-376-NL-C
Nadruk, ook gedeeltelijk, slechts toegestaan wanneer de bron wordt vermeld
Printed in Luxembourg Inhoudsopgave
Inleiding 5
Organisatie
Financiering 19
Geneeskundige verzorging " 31
Ziekengeld 4
Moederschap
Invaliditeit 55
Ouderdom 6
Nabestaanden 7
Arbeidsongevallen en beroepsziekten 83
Gezinsbijslagen 10
Werkloosheid 11INLEIDING
Met de hier getrachte verzameling schematische tabellen wordt een vlugge ver­
gelijking beoogd tussen de sociale zekerheidsstelsels van de verschillende
Lid-Staten.
De tabellen werden bijgewerkt tot de situatie op 1 juli I98O en omvatten ook
Griekenland dat binnenkort lid wordt van de Gemeenschap.
Het was niet de bedoeling een volledige documentatie te verschaffen, maar
veeleer een document aan de hand waarvan de lezer vlug de hoofdkenmerken van
de eigen wetgeving met die van de wetgeving van de andere Lid-Staten kan ver­
gelijken (voor bijzonderheden moet naar speciale studies worden verwezen).
Het leek dan ook niet nodig alle bijzonderheden te verstrekken over de rege­
lingen in elk land of zich strikt te houden aan de in elk land gebruikelijke
terminologie waarvan de zuiver formele verschillen gemakkelijk aanleiding
kunnen geven tot een overdreven interpretatie van de fundamentele verschil­
len.
De definitie van de sociale zekerheid stemt overeen met die van Overeenkomst
nr. 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie en omvat alle risico's die
in genoemde overeenkomst zijn opgenomen. Voor al deze risico's werden tabel­
len samengesteld. De eerste twee reeksen tabellen hebben betrekking op de al­
gemene organisatie en de financieringsmethoden van de sociale zekerheid. De
landen zijn in alfabetische volgorde gerangschikt. Afgezien hiervan volgt de­
ze uitgave hetzelfde schema als de voorgaande.
Voor een vergelijking in cijfers dient te worden verwezen naar de gespeciali­
seerde publicaties van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen­
schappen. ORGANISATIE ORGANISATIE IK ŒLGIE
Ministerie van Sociale Voorzorg
Ta-bel I - 1 Werkloosheid: Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
Arbeidsongevallen
Ziekte - invaliditeit nabestaanden Kinderbijal agen Werkloosheid
beroepsziekten
RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID (inning en verdeling van de premiebijdragen, behalve voor ongevallenverzekering)
Rijksinstituut vcor Ziekte- en Nationaal bureau voor pen­ Ponds voor beroepsziekten Rijksdienet voor Kinderbijslag Rijksdienst voor Arbeidsvoor­
Invaliditeitsverzekering (af­ sioenen voor werknemers voor werknemers ziening
zonderlijk beheer voor de ge­ Fonds voor arbeidsongevallen
neeskundige verzorging en de Rijkskas voor rust- en over­ Kinderbijslag-fondsen Werknemersorganisaties
ziekengelduitkeringen) levingspensioenen (uitbeta­ Erkende algemene verzeke­
lingsorgaan) ringsfondsen of particuliere of of
Erkende landsbonden van de verzekeringsmaatschappijen
Hulpkas voor werkloosheidsuit­verbonden van onderlinge (voor arbeidsongevallen) regionale bureaus van de
ziekenfondsen Rijksdienst voor kinderbijslag keringen
voor werknemers
of Plaatselijke afdelingen
of
of Hulpkas voor ziekte— en inva­
liditeitsverzekering bijzondere fondsen (voor een
aantal beroepen) bureaus van de Hulpkas
Onderlinge ziekenfondsen of
kantoren van de Hulpkas