//img.uscri.be/pth/94feb4ef3210012ebd2163662348941eb4c30272
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Multilingual dictionary of fishing vessels and safety on board

De
986 pages
Multilingual Dictionary
Fisheries policy
Terminology and linguistics
Target audience: Specialised/Technical
Voir plus Voir moins

Commission ofof thethe European Communities
MULTILINGUAL
DICTIONARY
OFOF FISHING VESSELS
AND SAFETY
ON BOARD
2nd Edition
* *
ir EUR *
opop **
"" *
***Commission of the European Communities
MULTILINGUAL
DICTIONARY
OF FISHING VESSELS
AND SAFETY
ONBOARDONBOARD
BUQUES PESQUEROS Y SEGURIDAD A BORDO
FISKESKIBE OG SIKKERHED OM BORD
.. FISCHEREIFAHRZEUGE UNDUND SICHERHEITSICHERHEIT ANAN BORDBORD
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ KAIKAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩΠΑΝΩ Σ'Σ' ΑΥΤΑΑΥΤΑ
BATEAUX DE PÊCHE ET SÉCURITÉ A BORD
NAVI DA PESCA E SICUREZZA A BORDO
VISSERSVAARTUIGEN EN VEILIGHEID AAN BOORD
EMBARCAÇÕES DE PESCA E SEGURANÇA A BORDO
2nd Edition
Fishing News Books * * *
if EUR ir
Office for Official Publications \Ά*
of the European Communities * * *Published byby FishingFishing NewsNews BooksBooks
A division of Blackwell Scientific Publications Ltd
Osney Mead, Oxford OX2 OEL
and
Office for Official Publications of the European Communities
2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Printed in Belgium
British Library
Cataloguing in Publication Data
A catalogue record for this book
is available from the British Library
ISBN 0-85238-191-3
Office for Official Publications of the European Communities
2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg
ISBN 92-825-9786-5
19921992 - XXXIII, 947947 pp.pp. - 17.617.6 x 2525 cmcm
EUR 12465
FirstFirst editionedition published underunder thethe titletitle
Glossarium Fishing vessels and safety on board
by the Commission of the European Communities,
Directorate-General
Telecommunications, Information Industries and Innovation
L-2920 Luxembourg, 1990
Second edition published jointly by
Fishing News Books and the
Office for Official Publications of the European Communities, 1992
AllAll rightsrights reserved.reserved.
No part of the publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the prior
permissionpermission ofof thethe publisher.
> ECSC-EEC-EAEC, Brussels · Luxembourg, 1992MULTILINGUAL
DICTIONARY
OF FISHING VESSELS
AND SAFETY
ONBOARD
BUQUES PESQUEROS Y SEGURIDAD A BORDO
FISKESKIBE OG SIKKERHED OM BORD
FISCHEREIFAHRZEUGE UND SICHERHEIT AN BORD
ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗΣΚΑΦΗ KAIKAI ΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ Σ'Σ' ΑΥΤΑΑΥΤΑ
BATEAUXBATEAUX DE PÊCHE ETET SÉCURITÉ A BORD
NAVI DA PESCA E SICUREZZA A BORDO
VISSERSVAARTUIGEN EN VEILIGHEID AAN BOORD
EMBARCAÇÕES DE PESCA E SEGURANÇA A BORDO
2nd EditionPreface
TheThe projects undertaken byby thethe Commission ofof thethe European Communities toto
improve safety, hygiene and health on board fishing vessels often encounter
terminological difficulties. Maritime glossaries and dictionaries provide only a very
approximate translation of the highly specialized fishing vocabulary and are
restricted to a few of the nine Community languages. The preparation of a
proposalproposal forfor aa Council Directive concerning minimum requirements forfor safety andand
healthhealth atat workwork onon boardboard fishing vesselsvessels providedprovided aa furtherfurther illustrationillustration ofof thisthis
phenomenon. It thus became clear that the compilation of a glossary in the
various Community languages was an essential requirement for promoting proper
understanding during Council discussions on the proposed Directive and,
following adoption of the Directive, for ensuring successful transposition of its
provisionsprovisions intointo thethe nationalnational lawslaws ofof thethe MemberMember States.States.
In policy terms, this project, which follows on from an initial glossary on fishing
gear, derives partly from the Council Resolution of 21 December 1 987 on safety,
hygiene and health at work and the Commission communication on its
programme concerning safety, hygiene and health at work (Official Journal C 28
ofof 33 February 11 988)988) andand partlypartly fromfrom thethe CommissionCommission concerningconcerning
itsits action programme relating to the implementation of the Community Charter of
Fundamental Social Rights for Workers (COM(89) 568 final).
In more general terms, these glossaries enhance the wide range of instructional
tools prepared by the Commission with the aim of broadening horizons in respect
ofof workwork andand enterprise throughout thethe post-1992post-1992 EuropeanEuropean Community,Community, taking fullfull
accountaccount ofof territory,territory, languagelanguage andand traditions.
Dr W. J. Hunter
Director DG V/EPrefacioPrefacio
LasLas acciones emprendidas porpor lala Comisión dede laslas Comunidades EuropeasEuropeas
concon vistasvistas aa mejorar lala seguridad, lala higienehigiene yy lala saludsalud aa bordo dede loslos buques
pesqueros tropiezan a menudo con dificultades de orden terminológico. Los
glosarios o diccionarios de marina sólo proporcionan una traducción muy vaga
del vocabulario de la pesca, que es muy específico; además, se limitan a algunas
de nuestras nueve lenguas comunitarias. Este fenómeno se ha vuelto
aa manifestar concon ocasiónocasión dede lala preparación dede unauna propuesta dede directivadirectiva deldel
Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo
a bordo de los buques pesqueros. Por esta razón, se ha considerado que la
realización de un glosario en las diferentes lenguas comunitarias es condición
indispensable para una buena comprensión durante las discusiones del Consejo
sobresobre lala propuestapropuesta dede directiva yy parapara unauna correcta incorporación dede sussus
disposicionesdisposiciones aa laslas legislacioneslegislaciones nacionales dede loslos Estados miembros, cuando
ya haya sido adoptada.
La justificación política de este proyecto, que es continuación de un primer
glosario sobre las artes de pesca, se halla, por un lado, en la resolución del
Consejo de 21 .12.1987 relativa a la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de
trabajo,trabajo, asíasí como enen lala comunicación dede lala Comisión sobresobre susu programa enen elel
ámbito de la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo (Diario Oficial
C 28 de 3.2. 1988), y, por otro lado, en la comunicación de la Comisión sobre su
programa de acción relativo a la aplicación de la Carta comunitaria de los
derechos sociales fundamentales de los trabajadores [COM (89) 568 final].
EnEn unun planoplano másmás general,general, estosestos glosarios sese inscribeninscriben enen elel amplio espectroespectro
de instrumentos pedagógicos elaborados por la Comisión con vistas a ampliar
la visión del trabajo y de la empresa, sea cual sea el lugar, la lengua
y las tradiciones, en la Comunidad Europea posterior a 1 992.
Dr.Dr. W.ü.W.ü. HUNTERHUNTER
Director de la DG V/E
VIForord
DeDe foranstaltninger, somsom Kommissionen forfor DeDe EuropæiskeEuropæiske FællesskaberFællesskaber harhar
iværksat med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet om bord på fiskeskibe, støder
ofte på vanskeligheder af terminologisk karakter. Søfartsglossarer og -ordbøger
giver kun en tilnærmet oversættelse af det meget specifikke ordforråd, der findes
inden for fiskeriet, hvortil kommer, at de ikke dækker alle vore ni
fællesskabssprog. DetteDette harhar endnuendnu enen ganggang vistvist sigsig ii forbindelse medmed
udarbejdelsenudarbejdelsen afaf etet forslagforslag tiltil RådetsRådets direktivdirektiv omom minimumsforskrifter forfor
arbejdsmiljøet om bord på fiskeskibe. Vi har derfor fundet det absolut nødvendigt
at udarbejde et glossar på de forskellige fællesskabssprog for at sikre en korrekt
forståelse af de enkelte dele i direktivforslaget under drøftelserne i Rådet og for at
gøre det muligt, at bestemmelserne efter vedtagelsen af direktivet kan omskrives
korrektkorrekt ii medlemsstaternes nationalenationale lovgivninger.
Dette projekt følger efter et allerede udgivet glossar om fiskeredskaber og har sin
politiske baggrund dels i Rådets resolution af 21 .12.1987 om sikkerhed, hygiejne
og sundhed på arbejdspladsen samt i meddelelse fra Kommissionen om dens
program for sikkerhed, hygiejne og sundhed på arbejdspladsen (EFT C 28 af
3.2.3.2. 1988), ogog delsdels ii meddelelsemeddelelse frafra Kommissionen omom densdens handlingsprogramhandlingsprogram forfor
gennemførelsen afaf fællesskabspagten omom arbejdstagernes grundlæggende
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder (KOM (89) 568 endelig udgave).
Set i et bredere perspektiv indgår disse glossarer som en del af de mange
pædagogiske hjælpemidler, som Kommissionen har udarbejdet for at forbedre
kendskabetkendskabet tiltil arbejdet ogog virksomheden uanset sted,sted, sprogsprog ogog traditioner ii DetDet
EuropæiskeEuropæiske Fællesskab efterefter 11 992.992.
Dr W.J. HUNTER
Direktør GD V/E
VIIVorwortVorwort
DieDie vonvon derder Kommission eingeleiteten MaßnahmenMaßnahmen zurzur Verbesserung derder
Sicherheit,Sicherheit, HygieneHygiene undund Gesundheit anan BordBord vonvon Fischereifahrzeugen stoßen oftoft
auf Schwierigkeiten terminologischer Art. Die Glossare oder Wörterbücher über
die Schiffahrt enthalten nur ungenaue Übersetzungen des hochspezifischen
Wortschatzes der Fischerei; außerdem umfassen sie nur einige der neun
Gemeinschaftssprachen. Dies wurde abermals bei der Erarbeitung eines
VorschlagsVorschlags fürfür eineeine RichtlinieRichtlinie desdes RatesRates überüber Mindestvorschriften fürfür SicherheitSicherheit
und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bord von Fischereifahrzeugen deutlich.
Die Ausarbeitung eines Glossars in den verschiedenen Gemeinschaftssprachen
wurde unerläßlich, um die Erörterung des Richtlinienvorschlags beim Rat zu
erleichtern, damit die entsprechenden Bestimmungen nach Erlaß der Richtlinie
vonvon denden Mitgliedstaaten korrektkorrekt inin innerstaatliches Recht umgesetztumgesetzt werden.werden.
Die politische Begründung für das vorliegende sowie für das bereits erschienene
Glossar Fischereigeräte" ergibt sich aus der Entschließung des Rates vom
21. Dezember 1987 über Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz sowie aus der Mitteilung der Kommission über ihr Aktionsprogramm
für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Amtsblatt
CC 2828 vomvom 3.2.1988)3.2.1988) einerseitseinerseits undund ausaus derder Mitteilung derder KommissionKommission überüber ihrihr
Aktionsprogramm zur Anwendung der Gemeinschaftscharta der sozialen
Grundrechte [KOM (89) 568 endg.] andererseits.
Generell kann gesagt werden, daß diese Glossare die Auswahl der Lehrmittel
vergrößern, die von der Kommission erarbeitet werden, um unabhängig von
Ort,Ort, Sprache undund TraditionTradition eineneinen besserenbesseren EinblickEinblick inin diedie
Arbeitsgegebenheiten und Betriebsbedingungen innerhalb der Europäischen
Gemeinschaft in der Zeit nach 1992 zu gewähren.
Dr.Dr. W.W. J.J. HUNTERHUNTER
Direktor GDGD V/EV/E
VIIIΠρόλογος
ΟιΟι δράσεις πουπου έχειέχει αναλάβειαναλάβει ηη Επιτροπή τωντων ΕυρωπαϊκώνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων γιαγια τητη
βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας επί των αλιευτικών σκαφών
προσκρούουν συχνά σε δυσκολίες ορολογικής φύσης. Τα γλωσσάρια ή τα
λεξικά ναυτιλίας παρέχουν μόνο μια κατά προσέγγιση μετάφραση του πολύ
ειδικού λεξιλογίου αλιείας και επιπλέον περιορίζονται σε ορισμένες μόνο από τις
εννέα κοινοτικές γλώσσες. Το φαινόμενο αυτό αποκαλύφθηκε ακόμα πιο έντονα
μεμε τηντην προπαρασκευή μιαςμιας πρότασηςπρότασης οδηγίαςοδηγίας τουτου Συμβουλίου πουπου αφοράαφορά τιςτις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής κατά την εργασία επί
αλιευτικών σκαφών. Για το λόγο αυτό, η εκπόνηση ενός γλωσσάριου στις
διάφορες κοινοτικές γλώσσες θεωρήθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια
σωστή κατανόηση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Συμβούλιο της
πρότασηςπρότασης οδηγίαςοδηγίας και,και, ότανόταν θαθα έχειέχει εκδοθείεκδοθεί ηη οδηγία,οδηγία, γιαγια τητη σωστή μεταφοράμεταφορά
τωντων διατάξεων αυτώναυτών στιςστις εθνικέςεθνικές νομοθεσίες τωντων κρατών μελών.μελών.
Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια ενός πρώτου γλωσσάριου σχετικά με τα
αλιευτικά εργαλεία, και εναρμονίζεται απόλυτα με την πολιτική της Κοινότητας,
όπως αυτή εκφράζεται τόσο στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου
11 987987 σχετικάσχετικά μεμε τηντην ασφάλεια,ασφάλεια, τηντην υγιεινήυγιεινή καικαι τηντην υγεία στοστο χώρο εργασίαςεργασίας
καθώςκαθώς καικαι στηνστην ανακοίνωση τηςτης Επιτροπής σχετικά μεμε τοτο πρόγραμμαπρόγραμμα τηςτης στονστον
τομέα της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας στον τόπο εργασίας (Επίσημη
Εφημερίδα C 28 της 3.2. 1988), όσο και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά
με το πρόγραμμα δράσης της που αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού χάρτη
των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων [COM (89) 568
τελικό].τελικό].
Γενικότερα, τα γλωσσάρια αυτά λαμβάνουν τη θέση που τους ανήκει ανάμεσα
σε όλα τα υπόλοιπα παιδαγωγικά μέσα που έχει επεξεργαστεί η Επιτροπή, με
σκοπό να επεκτείνει τον ορίζοντα της εργασίας και της επιχείρησης ανεξάρτητα
από τον τόπο, τη γλώσσα και τις παραδόσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
μετάμετά τοτο 1992.1992.
Δρ WJ. HUNTER
Διευθυντής ΓΔ V/E
IX