Tempus PHARE

-

Danish
156 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

* * * * * * *UDDANNELSE OG UNGDOMS­ANLIGGENDER Tempus Vejledning for ansøgere Det akademiske år 1997/98 EUROPA­KOMMISSIONEN Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1996 ISBN 92-827-6769-8 © EKSF-EF-EAEF, Bruselles . Luxembourg, 1996 Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kemercielle formål. Printed in Germany * * * * * * * * UDDANNELSE OG UNGDOMS­ANLIGGENDER Vejledning for ansøgere Generel introduktion Det akademiske år 1997/98 Te m ρ U S (^Phare Programmet for tværeuropæisk samarbejde indenfor videregående uddannelse mellem Central- og Østeuropa og Den Europæiske Union EUROPA KOMMISSIONEN Udarbejdet for Europa-Kommissionen Generaldirektorat XXII - Uddannelse og Ungdomsanliggender af LI European Training Foundation Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, 1-10133 Torino Tel: (39)11 630 22 22 / Fax: (39)11 630 22 00 I e-mail: info@etf.it WWW: http://ivunu.etf.it Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut er et agentur under den Europæiske Union, der har til formål at støtte og koordinere aktiviteter mellem EU og partner] ande i Central- og Østeuropa samt i Centralasien inden for erhvervsuddannelse samt at bistå Europa-Kommissionen med implementeringen af Tempus programmet. INDHOLDSFORTEGNELSE Sid« DEFINITIONER 4 WORLD WIDE WEB1. INTRODUKTION TIL TEMPUS-PHARE-PROGRAMMET 5 2. MÅLSÆTNINGER3. ADMINISTRATION 6 4. DELTAGELSE5. PRIORITETER 7 6. BUDGET7.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 18
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 18 Mo
Signaler un problème

* * *
* *
* *
UDDANNELSE
OG UNGDOMS­
ANLIGGENDER
Tempus
Vejledning for
ansøgere
Det akademiske år 1997/98
EUROPA­
KOMMISSIONEN Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1996
ISBN 92-827-6769-8
© EKSF-EF-EAEF, Bruselles . Luxembourg, 1996
Eftertryk tilladt med kildeangivelse, dog ikke til kemercielle formål.
Printed in Germany * * *
* *
* * *
UDDANNELSE
OG UNGDOMS­
ANLIGGENDER
Vejledning for ansøgere
Generel introduktion
Det akademiske år 1997/98
Te m ρ U S (^Phare
Programmet for tværeuropæisk samarbejde indenfor
videregående uddannelse mellem Central- og Østeuropa og
Den Europæiske Union
EUROPA
KOMMISSIONEN Udarbejdet for Europa-Kommissionen
Generaldirektorat XXII - Uddannelse og Ungdomsanliggender
af
LI
European Training Foundation
Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65, 1-10133 Torino
Tel: (39)11 630 22 22 / Fax: (39)11 630 22 00 I e-mail: info@etf.it
WWW: http://ivunu.etf.it
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut er et agentur under den
Europæiske Union, der har til formål at støtte og koordinere aktiviteter mellem
EU og partner] ande i Central- og Østeuropa samt i Centralasien inden for
erhvervsuddannelse samt at bistå Europa-Kommissionen med implementeringen
af Tempus programmet. INDHOLDSFORTEGNELSE
Sid«
DEFINITIONER 4
WORLD WIDE WEB
1. INTRODUKTION TIL TEMPUS-PHARE-PROGRAMMET 5
2. MÅLSÆTNINGER
3. ADMINISTRATION 6
4. DELTAGELSE
5. PRIORITETER 7
6. BUDGET
7. STØTTEBERETTIGEDE PROJEKTTYPER
7.1. Fælleseiiropa^iske projekter (JEP'er)
7.2. Supplerende foranstaltninger 8
7.3. Individuelle Mobilitetsstipendier
8 SÅDAN FÅS YDERLIGERE EKSEMPLARER AF DENNE VEJLEDNING 9
BILAG 1: OVERSIGT OVER KODER i
BILAG 2: KONTAKTADRESSER
— 3 — DEFINITIONER
I dette dokument anvendes udtrykkene "EU-medlemastater", "partnerlande" og
"partnere" således;
"EU-medlemsstater" henviser til de lande, der er medlemmer af Den Europæiske
Union. I skrivende stund er der tale om Østrig, Belgien,Danmark, Finland,
Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene,
Portugal, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige.
"Partnerlande" henviser til alle de lande, der er omfattet af EU s Phare-program.
ï skrivende stund er der tale om Albanien, Bosnien, Bulgarien, Den Tjekkiske
Republik, Estland, Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Ungarn,
Letland, lithauen, Polen, Rumænien, Den Slovakiske Republik og Slovenien.
"Partoerle)" henviser til all e medlemmer af projektkonsortiet i et fælleseuropæisk
projekt uanset, Ï hvilket land de hører hjemme..
WORLD WIDE WEB
Den fuldstændige vejledning for ansøgere kan fas på alle officielle EU-sprog fra
World Wide Web på følgende adresse: hUp://ww.etf.it/(download),
Ansøgninger kan dog kun fremsendes med post og ikke elektronisk eller per fax.
• 4 — 1. INTRODUKTION TIL TEMPUS­PHARE­PROGRAMMET
Tempus­programmet blev vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 7. maj 1990 og blev den
29. april 1993* forlænget med en ny fire­årig periode, der indledes med det akademiske år 1994/95
(Tempus II).
Tempus indgår i Den Europæiske Unions overordnede programmer til støtte for den økonomiske og
sociale omstrukturering af landene i Central­ og Østeuropa (kaldet Phare­programmet) og for
økonomisk reform og genopretning i de nye uafhængige stater i det tidligere Sovjetunionen og
Mongoliet (kaldet Tacis­programmet). Rådets afgørelse om Tempus udgør retsgrundlaget for aktiviteter
inden for rammerne af begge programmer.
Inden for rammerne af Phare og Tacis er udvikling af menneskelige ressourcer blevet identificeret som
et af prioritetsområderne for samarbejdet mellem Den Europæiske Union og de Central­ og
Østeuropæiske lande samt de nye uafhængige stater i det tidligere Sovjetunionen og Mongoliet.
Tempus er således blevet udpeget som et vigtigt program for udvikling af menneskelige ressourcer
inden for videregående uddanelse, som sigter på at styrke dennes evne til at opfylde behovene for
videregående uddannelse og undervisning på nationalt plan.
Tempus­Phare og Tempus­Tacis skal opfattes som to sideløbende, men særskilte programmer, hvad
administration og budget angår.
Nærværende dokument fokuserer udelukkende på aktiviteter og støttemuligheder inden for rammerne
af Tempus­Phare. En særskilt vejledning for ansøgere for Tempus Tacis, der indeholder detaljeret
information, retningslinjer og ansøgningsformularer, kan fås på anmodning.
2. MÅLSÆTNINGER
Tempus­Phare programmet er udformet med henblik på at dække de særlige behov i Central­ og
Østeuropa og har følgende hovedformål:
♦ at forbedre kvaliteten og støtte udviklingen og fornyelsen af videregående uddannelse i
partnerlandene;
♦ at tilskynde disse lande til et voksende samspil og samarbejde med partnere i Den Europæiske
Union, der er så velbalanceret som muligt, gennem fælles aktiviteter og relevant mobilitet.
I forbindelse med samarbejde inden for videregående uddannelseser retter Tempus sig særligt mod:
♦ udarbejdelse og revision af læseplaner inden for prioritetsområder;
♦ omlægning af strukturer og institutioner inden for de videregående uddannelser samt af
forvaltningen heraf;
♦ udvikling af praktisk betonede uddannelser med henblik på at imødekomme specifikke behov
under den økonomiske reform, navnlig gennem forbedrede og udvidede forbindelser til
erhvervslivet.
Rådets afgørelse 93/246 af 29. april 1993, EFT nr. L 112/34. 3. ADMINISTRATION
Tempus­programmet administreres af EU­Kommissionen (DG XXII, Uddannelse og
Ungdomsanliggender) med teknisk bistand fra Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, der ligger
i Torino. De nationale Tempus­kontorer, der er etableret af de nationale myndigheder med ansvar for
videregående uddannelse i hvert af partnerlandene, bistår Det Europæiske
Erhvervsuddannelsesinstitut i forbindelse med de operationelle aspekter af programmet.
4. DELTAGELSE
I skrivende stund er partnerlandene inden for Tempus­Phare:
Albanien Letland
Bosnien Litauen
Bulgarien Polen
Den Tjekkiske Republik Rumænien
Estland Den Slovakiske Republik
Den tidligere jugoslaviske republi Slovenien
Makedonien
Ungarn
Udover EU­medlemslandene kan følgende andre lande tilhørende G24­landegruppen, på hvis vegne
EU­Kommissionen koordinerer bistanden til partnerlandene, deltage i Tempus:
♦ de 4 EFTA­lande (Island, Lichtenstein, Norge, Schweiz),
♦ Australien, Canada, Japan, New Zealand, Tyrkiet og USA, samt:
♦ Cypern og Malta.
I forbindelse med Tempus­Phare:
♦ anvendes begrebet universitet om alle kategorier af videregående uddannelsesinstitutioner
anerkendt af de nationale myndigheder uanset deres betegnelse i de enkelte medlemsstater i Den
Europæiske Union eller i partnerlandene;
♦ anvendes begrebet virksomhed om alle former for økonomisk aktivitet, herunder ikke blot store men
også små og mellemstore virksomheder (uanset deres juridiske status);
♦ anvendes begrebet organisation om offentlige og lokale myndigheder, uafhængige økonomiske
organisationer, navnlig handels­ og industrikamre, faglige sammenslutninger, fonde, arbejdsgiver­
og arbejdstagerorganisationer samt andre lignende sammenslutninger.
Tempus­midler må kun anvendes til aktiviteter mellem EU­medlemslande og partnerlande. Dette
indebærer, at ikke­EU­ G24­lande samt Cypern og Malta skal finansiere deres deltagelse i Tempus
projekter ud af egne ressourcer. 5. PRIORITETER
Der ydes støtte fra Tempus-Phare på basis af klart definerede prioritetsområder, som bliver fastlagt i
fællesskab af de nationle myndigheder fra partnerlandene og EU-Kommissionen, og som ligger tæt op
ad de nationale mål for udviklingen af videregående uddannelse i hvert land. Disse prioritetsområder
er forskellige fra land til land og er opstillet i et særskilt dokument vedrørende prioriteterne for
Tempus-Phare. Kun ansøgninger, der falder inden for de prioritetsområder, der er fastsat for hvert
partnerland, vil komme i betragtning.
6. BUDGET
Tempus' budget hidrører fra de samlede midler, som stilles til rådighed for Phare i et givent år. Phare-
budgettet fordeles indledningsvist mellem de lande, der er berettigede til støtte. Herefter fastlægger de
nationale myndigheder i partnerlandene i samråd med EU-Kommissionen det beløb, der inden for hver
enkelt national tildeling stilles til rådighed for Tempus.
I 1995 beløb det samlede Phare-budget sig til 1 080 mio. ecu og beløbet for Tempus var 102,1 mio.
2ecu i nationale tildelinger til 11 lande .
7. STØTTEBERETTIGEDE PROJEKTTYPER
7.1. Fælleseuropæiske projekter (JEP'er)
Med fælleseuropæiske projekter tilsigtes det at opfordre til at samarbejde mellem konsortier af
institutioner i partnerlandene, EU, og hvor det er relevant, andre G24-lande samt Cypern og Malta om
aktiviteter, der er udformet med henblik på at fremme omstruktureringen af de videregående
uddannelser i Central- og Østeuropa.
Fælleseuropæiske projekter skal være baseret på deltagelse af mindst én videregående
uddannelsesinstitution pr. partnerland, én videregående uddannelsesinstitution fra en EU-medlemsstat
og et universitet, en virksomhed eller en organisation fra en anden EU-medlemsstat. Hvert projekt har
en varighed på højst tre år.
Ændringer i år:
Projekter, der hovedsagligt tager sigte på mobilitet for studerende (M
JEP), findes ikke mere. Mobilitet for studerende kan dog i begrænset
omfang tilrettelægges inden for strukturelle projekter (S JJEP) (jf.
Vejledning for fælleseuropæiske projekter, afsnit 4 og afsnit 9.2.2).
Bosnien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien er blevel
inddraget i programmet.
Fordelingen per land (i mio. ecu) var: Albanien: 3,5. Bulgarien: 12. Den Tjekkiske Republik:8. Estland: 1,5.
Ungarn: 16, Letland: 2. Lithauen: 3,5 Polen: 30, Rumænien: 18, Den Slovakiske Republik: 5, Slovenien: 2,6. Fælleseuropæiske projekter skal fokusere på EN af følgende målsætninger:
♦ Indføring af nye akademiske kurser eller omstrukturering af eksisterende akademiske kurser og
deres indhold.
♦ Revision og forbedring af universitetsförvaltningen.
♦ Opbygning af nye institutioner eller fakulteter eller omstrukturering af eksisterende institutioner
eller fakulteter.
♦ Udvikling af universiteters strukturelle kapacitet til at samarbejde med virksomheder og andre
lokale organer. I særdeleshed at indføre eller forbedre universiteternes udbud af efter­ og
videreuddannelse.
Jf. venligst de relevante vejledninger for mere detaljeret information.
7.2 . Supplerende foranstaltninger
Der ydes stipendier til en række foranstaltninger, der har til formål at underbygge det generelle mål om
at bidrage til udvikling og fornyelse af de højere uddannelsessystemer i partnerlandene.
Inden for rammerne af supplerende foranstaltninger kan der ydes stipendier til projekter inden for
følgende områder:
♦ institutionel omstrukturering;
♦ udbredelse; og
♦ national politik for højere uddannelse.
Jf. venligst de relevante vejledninger for mere detaljeret information.
7.3. Individuelle Mobilitetsstipendier
Udover de fælleseuropæiske projekter ydes der også støtte til Individuelle Mobilitetsstipendier.
Ansøgere skal være direkte involveret i videregående uddannelse og stamme fra en af følgende
kategorier: lærere, undervisere og administratorer ved videregående uddannelsesinstitutioner;
overordnede ministerielle embedsmænd eller uddannelsesplanlæggere.
individuelle mobilitetetsstipendier kan i 199?/ΐ 99 8 søges af deltagere
fra partnerlande* der ønsker at besøge en EU^medlemastat, eller vice
versa.
Målet med programmet for Individuelle Mobilitetsstipendier er at give støtte til ophold, der kan fremme
kvalitet, udvikling og fornyelse af videregående uddannelse i partnerlande. Besøgene skal bidrage til
udviklingen af videregående uddannelse i partnerlandet og især i den deltagende institution i det
pågældende land.
— 8 —