Living as Equals
313 pages
English

Living as Equals , livre ebook

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
313 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Using interviews with leaders and participants, as well as historical archives, the author documents three interracial sites where white Americans put themselves into unprecedented relationships with African Americans, Mexican Americans, and Asian Americans. In teen summer camps in the New York City and Los Angeles areas, students from largely segregated schools worked and played together; in Washington, DC, families fought blockbusting and white flight to build an integrated neighborhood; and in San Antonio, white community activists joined in coalition with Mexican American groups to advocate for power in a city government monopolized by Anglos. Women often took the lead in organizations that were upsetting patterns of men's protective authority at the same time as white people's racial dominance.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 11 juillet 2008
Nombre de lectures 1
EAN13 9780826592446
Langue English
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1000€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Living as EquaLs
How three white communities struggled to make interracial connections during the civil rights era
Phyllis Palmer
Living as Equals
Living as Equals
How Three Whîte Communîtîes Struggled to Make Interracîal Connectîons Durîng the Cîvîl Rîghts Era
Pyîŝ Pàmér
Vàdérbît Uîérŝîty Préŝŝ nasHville
© 2008  Vàdé Uvéŝ Péŝŝ Nàŝvé, ééŝŝéé 37235 A gŝ éŝévéd
12 11 10 09 08 1 2 3 4 5
hŝ ôôk ŝ éd ô àçd-éé àé. Màûàçûéd  é Uéd Sàéŝ ô Aéçà
ôŝéçé: Négôŝ ïç. àûà éô, 1964 (çôûéŝ ô D.C. Pûç à, Wàŝgôàà Dvŝô, D.C. Cô-û Açvéŝ, Côéçô 110); NCCJ Bôéôôd Yôû ïŝûé, Cà Kà, Néw Yôk, Aûgûŝ 1962 (çôûéŝ ô Wàé Càéŝ); ŝkg wôkéŝ à édç Régéàô ïç., Sà Aôô, éxàŝ, 1964 (çôûéŝ ô Pàû Jàvô).
à ô Côgéŝŝ Cààôgg--Pûçàô Dàà
Pàé, Pŝ M. vg àŝ éqûàŝ : ôw éé wé çôûéŝ ŝûggéd ô àké éàçà çôéçôŝ dûg é çv gŝ éà / Pŝ Pàé.  . ç. ïçûdéŝ ôgàçà éééçéŝ àd déx. îsbn 978-0-8265-1596-4 (çô : àk. àé) îsbn 978-0-8265-1597-1 (k. : àk. àé)  1. Uéd Sàéŝ—Ràçé éàôŝ—Hŝô—20 çéû. 2. Uéd Sàéŝ—Eç éàôŝ—Hŝô—20 çéû. 3. Ràçŝ—Uéd Sàéŝ—Hŝô—20 çéû. 4. Ràçé dŝçàô—Uéd Sàéŝ—Hŝô—20 çéû. ï. é. e185.615.p35 2008 305.800973—dç22 2007051877
To Elîzabeth Johnson
and, în memorîam,
to Marcus Falkner Cunlîffe,
Ruth Barnes Marynîck,
and Joe Lee Stubbleield
1
2
3
4
5
6
Contents
Ackowédgmétŝ
Itroductîo
Càmpîg for Démocràcy Broerood Camps, 1957–1967
Réŝpéctîg A té Brotérŝ àd Sîŝtérŝ Broerood Camps, 1968–1974
Màkîg à Néîgborood Neîgbors ïnc., 1958–1965
Abîdîg Togétér Neîgbors ïnc., 1965–1975
hé Lîmîtŝ of Wîté Ago Bééoécé San Anonîo, 1948–1968
A Vîctory of Mutîcuturà Coàboràtîo San Anonîo, 1969–1983
Cocuŝîo
Notéŝ
Idéx
x
1
25
58
93
137
170
204
237
247
291
Acknowledgments
hŝ ôjéç wàŝ çôééd ôvé à éàŝ w àdvçé, éçôûàgéé, àd àŝŝŝàçé ô à édŝ, çôéàgûéŝ, àd ôéŝ wô ôFééd -ŝgŝ, ôàô, àd ŝàô. ï à çéà ô ŝŝ ŝôé ô ôû  éŝé àçkôwédgéŝ, û ï àéçàéd ôû é.  ï àk é Aéçà Côûç ô éàéd Sôçééŝ ô ŝ àgé àd ô à éà’ŝ ŝààçà éŝéàç  1993–1994 àd é Géôgé Wàŝg-ô Uvéŝ’ŝ àçû àçàg ûd àd é Céé ô Wàŝg-ô Aéà Sûdéŝ ô gàŝ ô çôvé éŝéàç éxéŝéŝ  1999 àd 2000 éŝéçvé.  Aôûg é ôjéç ééd à ô ôà ŝô évéwŝ, à û-é ô àçvŝŝ gàvé àŝŝŝàçé àd ûŝéû àdvçé: Dàvd Kààŝŝé ô é Sôçà Wéàé Hŝô Açvéŝ à é Uvéŝ ô Méŝôà; àé Hàŝkŝ àd Rà Sééŝ à é Wàŝgôàà Côéçô ô é Dŝ-ç ô Côûà Pûç à; àd Bôé Edwàd ôç à é Càôç Açvéŝ ô Sà Aôô, Rôà Càôç Açdôçéŝé ô Sà Aôô.  Côéàgûéŝ  é Aéçà Sûdéŝ Déàé àd é Wôé’ŝ Sûdéŝ Pôgà à é Géôgé Wàŝgô Uvéŝ ûàg ŝû-ôéd  wôk. Eŝéçà éû wéé éà çôéŝ  Jàéŝ Mé àd Méà MçAŝé àd àçû àd gàdûàé ŝûdéŝ  é Aéçà-ŝ ŝéà. Jàéŝ Hôô çôàûg à éà çôûŝé àôû àçé  Aéçà w é àd wàŝ ôé ô é ôjéç’ŝ ŝàôŝ. Cà Mé ô  Uvéŝ, Sà Aôô, ŝôŝôéd é ô à éà’ŝ àIàô àd ô-dûçéd é ô ŝ wdé-àgg ŝçôà éwôk àd kôwédgé àôû Sà Aôô ôçŝ. ï wàŝ ôûàé ô éà àôû é ôwé àd àççé ô gôû dàçŝ ôûg Déé Hà-Rôŝ àd A Rôŝ, wô wàŝ éàd-g é Md-Aàç àg àd Côŝûg gôû dûg é 1980ŝ. A çôŝà ŝàô wéé GW àçû çôéàgûéŝ àd ôûŝdé àdvŝôŝ wô àçàéd  é çûçûû wôkŝôŝ à gôû dàçŝ àg ééd é éàd éd “ïégàg Màéàŝ àôû Wôé ô Côô ô
îx
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents