Turquie
478 pages
Français

Turquie , livre ebook

-

478 pages
Français

Description

En partant de la nouvelle rhétorique de la politique extérieure turque de l'actuel gouvernement, ce double numéro tentera d'explorer les nouveaux paradigmes de la politique extérieure turque, ainsi que les atouts et les défis résultant de ceux-ci.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 novembre 2011
Nombre de lectures 40
EAN13 9782296472822
Langue Français
Poids de l'ouvrage 17 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,2000€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

5HYXH SpULRGLTXH SDUDLVVDQW WURLV IRLV SDU DQ 1XPpUR G·HQUHJLVWUHPHQW 'LUHFWHXU GH SXEOLFDWLRQ :DILN 5DRXI ZDILNBUDRXI#KRWPDLOFRP &RRUGLQDWHXU $WD $\DWL DWDD\DWL#\DKRRIU /HFWXUHV HW FRUUHFWLRQV 0LFKHO *XLOORQ 0RQLTXH -RXIIUR\ $OH[DQGUH /HQJDJQH &RPLWp GH OHFWXUH x'MDPVKLG $VVDGL*URXSH (6& 'LMRQ%RXUJRJQHx)DEULFH %DODQFKH8QLYHUVLWp GH /\RQ ,,x /RWIL%HQQRXU8QLYHUVLWp GH 7HFKQRORJLH GH %HOIRUW 0RQWEpOLDUGx -DFTXHV )RQWDLQH&156 HW 8QLYHUVLWp GH )UDQFKH&RPWpx*pUDOG *DLOODUG8QLYHUVLWp GH /LOOHx+DHULQJHU 3KLOLSSH 8QLYHUVLWp GH3DULV 2XHVW 1DQWHUUH/D 'pIHQVHx (GPRQG -RXYH8QLYHUVLWp GH 3DULV 9x(PHO 3DUODU 'DO8QLYHUVLWp GH 0DUPDUD GH 7XUTXLHx 6DODK 2XHVODWL8QLYHUVLWp GH 3RLWLHUV7g DYHQXH GX 5RXOH dAd[W`f 1HXLOO\ )UDQFH 7pO  HXURULHQW#IUHHIU ZZZHXURULHQWQHW
5HYXH SXEOLpH DYHF OH FRQFRXUV GX &HQWUH QDWLRQDO GX OLYUH /D ORL GX PDUV LQWHUGLW OHV FRSLHV RX UHSURGXFWLRQV GHVWLQpHV j XQH XWLOLVDWLRQ FROOHFWLYH 7RXWH UHSUpVHQWDWLRQ RX UHSURGXFWLRQ LQWpJUDOH RX SDUWLHOOH IDLWH SDU TXHOTXH SURFpGp TXH FH VRLW VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH O·DXWHXU RX VHV D\DQWV GURLWV HVW LOOLFLWH HW FRQVWLWXH XQH FRQWUHIDoRQ VDQFWLRQQpH SDU OHV DUWLFOHV HW VXLYDQWV GX &RGH SpQDO 3KRWR GH OD FRXYHUWXUH0R\HQ2ULHQW PDJD]LQH WULPHVWULHQ Qƒ MDQYLHU ² PDUV S ‹ /·+DUPDWWDQ  UXH GH O·eFROH 3RO\WHFKQLTXH  3DULV KWWSZZZOLEUDLULHKDUPDWWDQFRP GLIIXVLRQKDUPDWWDQW#ZDQDGRRIU KDUPDWWDQ#ZDQGRRIU ,6%1  ($1 
3285482, /$ 5(98( (8525,(17 " 8Q SRQW HQWUH GHX[ PRQGHV (Q XQ WHPSV R O·2ULHQW HW O·2FFLGHQW VHPEOHQW UHYLYUH XQ pSLVRGH G·LQFRPSUpKHQVLRQ UpFLSURTXH j OD IRLV FXOWXUHOOH SROLWLTXH HW pFRQRPLTXH LO HVW ERQ GH MHWHU GHV SRQWV 8QH ORQJXH KLVWRLUH G·LQWHUGpSHQGDQFH HQWUH FHV GHX[ EHUFHDX[ GH FLYLOLVDWLRQ LQYLWH j FH UDSSURFKHPHQW &HWWH UHYXH SURSRVpH SDU GHV LQWHOOHFWXHOV GHV GHX[ YHUVDQWV GH OD 0pGLWHUUDQpH VRXKDLWH DSSRUWHU VD FRQWULEXWLRQ QH FUDLJQDQW SDV G·pODUJLU O·pFKDQJH j O·RXHVW MXVTX·HQ $PpULTXH j O·HVW HW DX VXG MXVTX·DX SOXV SURIRQG GH O·$VLH HW GH O·$IULTXH /HV VXMHWV SXEOLpV VRQW VRXYHQW GH O·RUGUH GHVVFLHQFHV SROLWLTXHV PDLV FRQFHUQHQW pJDOHPHQW OHVTXHVWLRQV GH VRFLpWp OHPRQGH XUEDLQ OHVGpILV pFRQRPLTXHVHW OHVPLJUDWLRQV (Q ILOLJUDQH DSSDUDLVVHQW GHV YLVLRQV GX PRQGH HW GH O·KRPPH TXL SDUIRLV FRQYHUJHQW SDUIRLV V·pORLJQHQW 0DLV O·pFKDQJH GHV VDYRLUV HVW OD PHLOOHXUH IDoRQ G·DGGLWLRQQHU OHV H[SpULHQFHV HW G·HQ YDORULVHU OD GLYHUVLWp
7gdAd[W`f Qƒ ² 78548,( /D QRXYHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH HQWUH lH P\WKH © HXURSpHQ ª HW OD QRVWDOJLH © RWWRPDQH ª 'RVVLHU GLULJp SDU(PHO 3DUODU 'DO(PHO 3DUODU 'DO 3UpVHQWDWLRQ  35(0,(5 92/80(3DVVDJHV HW IURQWLqUHV GH OD QRXYHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH (PHO 3DUODU 'DO (QWUH SD\VDJH VSpFLILTXH GH OD 7XUTXLH HW SD\VDJH j O·HXURSpHQQH  *HUDUG *URF /D 7XUTXLH XQ HVSDFHIURQWLqUH GH PpGLDWLRQ  $PDGRX %D/·DGKpVLRQ GH FK\SUH GLYLVpH j O 8( 0LFKHO 0DNLQVN\ /D 7XUTXLH HW OH QXFOpDLUH LUDQLHQ  (PHO 3DUODU 'DO /D 7XUTXLH HW O·DPELYDOHQFH GHV UHODWLRQV WUDQVDWODQWLTXHV  -HDQ 0DUFRX /D SROLWLTXH WXUTXH GH YRLVLQDJH  3DXO .XELFHN 2YHUFRPLQJ WKH 'HDGORFN LQ 7XUNLVK(8 5HODWLRQV  $ORQ %HQ0HLU 7XUNH\ DQG ,VUDHO $Q $OOLDQFH LQ 7DWWHUV '(8;,Ë0( 92/80(5pJLRQDOLVDWLRQ HW DQJOHV FRUUHVSRQGDQWV GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH 6HOFHQ gQHU (XURSHDQL]DWLRQ RI 7XUNLVK )RUHLJQ 3ROLF\ DQG ,QFUHDVLQJ 0XOWLGLPHQVLRQDO $SSURDFK 
(EUX 2øXUOX 7XUNH\ &DXJKW EHWZHHQ (XURSH DQG WKH 0HGLWHUUDQHDQ(PUH (UûHQ 7XUNH\ DQG 5XVVLD DQ HPHUJLQJ ¶VWUDWHJLF D[LV· LQ (XUDVLD "  6DPXHO /XVVDF /·LPSRVVLELOLWp GXKXEpQHUJpWLTXH  'DYLG 5LJRXOHW5R]H *pRSROLWLTXH GHV IURQWLqUHV HXURSpHQQHV HQ FDV G·DGKpVLRQ GH OD 7XUTXLH FRQWHPSRUDLQH j O·8(  'HQL] $NDJO /D SROLWLTXH HW OH FRPPHUFH H[WpULHXU WXUFV  +VH\LQ 6HYLP /HV DFWHXUV pFRQRPLTXHV GDQV O·pODERUDWLRQ GH OD SROLWLTXH HXURSpHQQH HQ 7XUTXLH  (OpRQRUH <DVUL/DEULTXH/·LPDJLQDLUH WXUF GH OD )UDQFH  %HOJLQ %LOJH /·LPSDFW GHV PpGLDV IUDQFRWXUFV GDQV O·DGKpVLRQ GH OD 7XUTXLH D O·8(  $WD $\DWL 8QH GHV SDJHV LQpGLWHV GH O·KLVWRLUH GHV UHODWLRQV IUDQFRWXUTXHV  5(98( '(6 /,95(6 ‡(OpRQRUH<$65,/$%5,48( /D 7XUTXLH HW QRXV $ $\DWL ‡.L\PHW $17 /·DGKpVLRQ GH OD 7XUTXLH j O·8QLRQ HXURSpHQQH 8QH FRQGLWRQQDOLWp KRUV GX FRPPXQ $ $\DWL ‡ 6DPXHO/866$& *pRSROLWLTXH GX &DXFDVH $X FDUUHIRXU pQHUJpWLTXH GH O·2XHVW $ $\DWL ‡'DYLG5,*28/(752=( /·,UDQ 3OXULHO 5HJDUGV *pRSROLWLTXHV 0LFKHO 0DNLQVNy 5(98( '(6 3e5,2',48(6‡/D 1RXYHOOH 5HYXH *pRSROLWLTXH/D 7XUTXLH DYHF RX VDQV O·(XURSH Qƒ 'DYLG 5LJRXOHW5R]H  ‡0R\HQ2ULHQW7XUTXLH FKDQJHPHQW GH FDS " Qƒ $ $\DWL ‡$XMRXUG·KXL OD 7XUTXLH $ $\DWL
3UpVHQWDWLRQ /D QRXYHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH HQWUH OH P\WKH ´HXURSpHQµ HW OD QRVWDOJLH ´RWWRPDQHµ KPHW 'DYXWRøOX DFWXHO PLQLVWUH GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV WXUF D $ LQGLTXp GDQV XQH GH VHV GpFODUDWLRQV j SURSRV GX GpFOHQFKHPHQW GHV UpYROWHV DUDEHV DX 0R\HQ2ULHQW GDQV OHV SUHPLHUV PRLV GH O·DQQpH TXH OH WHPSV pWDLW YHQX SRXU QRUPDOLVHU OH IOX[ GH O·KLVWRLUH 3RXU OXL´VL O·RQ pFKRXH j WHQLU FRPSWH GH OD QpFHVVLWp GH UHFRQQHFWHU OHV VRFLpWpV OHV FRPPXQDXWpV OHV WULEXV DLQVL TXH OHV HWKQLFLWpV GDQV QRWUH UpJLRQ RQ SHUGUD OH PRPHQWXP GH O·KLVWRLUH 1RWUH IXWXU HVW QRWUH VHQV GX GHVWLQ FRPPXQ 1RXV DYRQV WRXV XQ GHVWLQ FRPPXQ GDQV FHWWH UpJLRQ >@ (Q JpQpUDO ÓH 0R\HQ2ULHQWµ WHUPH RULHQWDOLVWH HVW FRQVLGpUp FRPPH V\QRQ\PH GH WHQVLRQV FRQIOLWV HW VRXVGpYHORSSHPHQW 0DLV QRWUH UpJLRQ D pWp GHSXLV GHV PLOOpQDLUHV OH FHQWUH GHV FLYLOLVDWLRQV WpPRLJQDQW GH IRUWHV WUDGLWLRQV GH O·RUGUH SROLWLTXH GDQV OHTXHO GHV HQYLURQQHPHQWV PXOWLFXOWXUHOV VH VRQW GpYHORSSpV (Q GHKRUV GH FHW KpULWDJH FLYLOLVDWLRQQHO HW SROLWLTXH QRXV DYRQV DXMRXUG·KXL VXIILVDPPHQW GH UHVVRXUFHV pFRQRPLTXHV DILQ GH IDLUH GH QRWUH UpJLRQ XQ FHQWUH GH JUDYLWp JOREDOµ ,O HVW FODLU TXH FHWWH GpFODUDWLRQ G·$KPHW 'DYXWRøOX V·LQVFULW GDQV XQ FDGUH GH SULVH GH FRQVFLHQFH GH O·H[LVWHQFH G·XQ GHVWLQ FRPPXQ SRXU OHV SHXSOHV GX 0R\HQ2ULHQW &HUWHV XQH FHUWDLQH FRQVFLHQFH G·DSSDUWHQDQFH j XQH FRPPXQDXWp GDQV ODTXHOOH OHV SHXSOHV SDUWDJHUDLHQW GHV LQWpUrWV FRPPXQV D FRPPHQFp j pPHUJHU FHV GHUQLqUHV DQQpHV DX 0R\HQ2ULHQW 'H PrPH OH IpYULHU GDQV XQH GpFODUDWLRQ IDLWH j OD FKDvQH QDWLRQDOH &11 7UN 'DYXWRøOX DYDLW DYDQFp j SURSRV GHV UpYROWHV HQ eJ\SWH TX·XQH FRQVFLHQFH FRPPXQH H[LVWDQW HQ GHKRUV GH O·pWDWQDWLRQ YLHQW G·pPHUJHU GDQV OD UpJLRQµ6HORQ 'DYXWRøOX O·pPHUJHQFH GH FHWWH FRQVFLHQFH FRPPXQH UHSUpVHQWH OH GpEXW G·XQ WRXUQDQW KLVWRULTXH DX 0R\HQ 2ULHQW 3RXU FHUWDLQV REVHUYDWHXUV WXUFV HW LQWHUQDWLRQDX[ O·LGpH GH O·pPHUJHQFH G·XQH FRQVFLHQFH FROOHFWLYH DX 0R\HQ2ULHQW H[SULPpH SDU 'DYXWRøOX HVW UpYpODWULFH GH OD WHQGDQFH QpRRWWRPDQLVWH GH OD QRXYHOOH 9RLU OH GLVFRXUV RIILFLHO G·$KPHW 'DYXWRøOX GpOLYUp ORUV GX VL[LqPH IRUXP $O-D]HHUD j 'RKD 'LVSRQLEOH VXU KWWSZZZJXDUGLDQFRXNFRPPHQWLVIUHHPDUPLGGOH HDVWGLJQLW\FRPPRQGHVWLQ\SULQW  FRQVXOWp OH DYULO  3RXU XQH DQDO\VH GH OD GpFODUDWLRQ IDLWH SDU 'DYXWRøOX OH IpYULHU j OD FKDvQH QDWLRQDOH WXUTXH &11 7h5. YRLU 6HPLK ,GL] ´:KDW GLG 'DYXWRøOX PHDQ"µ +XUUL\HW 'DLO\ 1HZV IpYULHU 'LVSRQLEOH VXU XOPDHQGYDWXJRDWZKLGGSKQQS"VZHPRFDGWHQ\OLUUL\ZKXZZWWSK FRQVXOWp OH DYULO 
SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH &HSHQGDQW QL 'DYXWRøOX QL OHV DXWUHV GLULJHDQWV SROLWLTXHV GH O·$.3 DSSURXYHQW O·HPSORL GX WHUPH ´QpR RWWRPDQLVPHµ SRXU FRQFHSWXDOLVHU O·DFWLYLVPH GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH G·DXMRXUG·KXL ,O VHPEOH TXH FHV SURSRV GH O·DFWXHO PLQLVWUH GHV DIIDLUHV pWUDQJqUHV WXUF VRXOLJQHQW OD QpFHVVLWp GH MHWHU OHV EDVHV G·XQH QRXYHOOH FRPPXQDXWp GX 0R\HQ2ULHQW XQH VRUWH GH ´FRPPXQDXWp GH VpFXULWpµ SDUWDJHDQW OHV PrPHV YDOHXUV GpPRFUDWLTXHV HW FXOWXUHOOHV DXWRXU G·LQWpUrWV VWUDWpJLTXHV FRPPXQV 7RXV FHVSURSRV G·$KPHW 'DYXWRøOX QH VRQWLOV SDV UpYpODWHXUV G·XQ FKDQJHPHQW GRFWULQDLUH GH O·DFWXHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH " 4XHOOH HVW OD VXEVWDQFH GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH G·DXMRXUG·KXL " 4X·HVW FH TX·LO \ D GH ´QRXYHDXµ GDQV FHWWH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH " 6L O·RQ DGPHW TX·LO V·DJLW G·XQ ´UHQRXYHDXµ GDQV O·DFWXHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH Qƒ ² WXUTXH VXU TXHOOHV SDUDPqWUHV VH EDVHWLO " &RPPHQW GpFRGHU OD UpRULHQWDWLRQ GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH G·$QNDUD " 3HXWRQ SDUOHU DXMRXUG·KXL G·XQH UpHOOH YRORQWp FKH] OHV DFWXHOV GLULJHDQWV SROLWLTXHV WXUFV GH UHVWDXUHU OD FXOWXUH VWUDWpJLTXH GH OD 7XUTXLH " 4XHOOH SODFH RFFXSH O·2FFLGHQW RX SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW O·(XURSH GDQV O·DFWXHO 7gdAd[W`f DJHQGD GH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH " /H UpHQJDJHPHQW GH OD 7XUTXLH DYHF OH 0R\HQ2ULHQW VH IDLWLO DX GpWULPHQW GH VHV UHODWLRQV DYHF O·(XURSH " 3DU TXHOOH UKpWRULTXH GX JRXYHUQHPHQW $.3 OD IRUWH UpJLRQDOLVDWLRQ GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH GH FHV GHUQLqUHV DQQpHV HVWHOOH DOLPHQWpH " /H UHSRVLWLRQQHPHQW WXUF VXU OD VFqQH LQWHUQDWLRQDOH HQ WDQW TX·DFWHXU SOXV FRQILDQW LQGpSHQGDQW HW SURDFWLI YLVDQW j XWLOLVHU VRQ VRIW SRZHU FRQIqUHWLO j $QNDUD GH QRXYHDX[ U{OHV VXSSOpPHQWDLUHV" 4XHOOH YDOHXU DMRXWpH JpQqUH O·DFWXHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH SRXU O·(XURSH OH 0R\HQ2ULHQW DLQVL TXH SRXU WRXWHV OHV DXWUHV UpJLRQV R OD 7XUTXLH H[HUFH XQH LQIOXHQFH SROLWLTXH pFRQRPLTXH HW FXOWXUHOOH" 7RXWHV FHV TXHVWLRQV FRQVWLWXHQW DXWDQW GH SRLQWV G·LQWHUURJDWLRQV SRXU OHVTXHOV OHV REVHUYDWHXUV HW SROLWRORJXHV LQWHUQDWLRQDX[ HW WXUFV FKHUFKHQW FHV GHUQLqUHV DQQpHV GHV UpSRQVHV DGpTXDWHV DILQ GH PLHX[ WHQLU FRPSWH GH O·DFWLYLVPH SOXV SRXVVp GH OD GLSORPDWLH DFWXHOOH G·$QNDUD 4X·HOOH VRLW FRQVLGpUpH FRPPH QRXYHOOH RX SDV O·DFWXHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH HVW SOXV DFWLYH SOXV LQGpSHQGDQWH HW SOXV IOH[LEOH HW SDU FRQVpTXHQW PRLQV GpSHQGDQWH GH VHV DOOLpV RFFLGHQWDX[ TXH GDQV OH SDVVp /HV FKDQJHPHQWV HIIHFWXpV GDQV OD FRQMRQFWXUH LQWHUQDWLRQDOH GHSXLV HW O·DUULYpH DX SRXYRLU HQ 7XUTXLH HQ G·XQ QRXYHDX SDUWL SROLWLTXH j O·RULJLQH GX PRXYHPHQW LVODPLVWH O·$.3 RQW pJDOHPHQW FRQWULEXp j OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH VXU GHV QRXYHOOHV EDVHV GRFWULQDLUHV SUHQDQW OHXU VRXUFH PDMRULWDLUHPHQW GDQV OD GRFWULQH GHSURIRQGHXU VWUDWpJLTXH G·$KPHW 'DYXWRøOX H[XQLYHUVLWDLUH QRXYHDX PLQLVWUH GHV $IIDLUHV pWUDQJqUHV WXUF GHSXLV 
9HUV OH ´UHQRXYHDX GLSORPDWLTXH WXUFµ VRXV OD FRQIOXHQFH GHV IDFWHXUV UpJLRQDX[ LQWHUQDWLRQDX[ HW GRPHVWLTXHV'HSXLV FHV GL[ GHUQLqUHV DQQpHV OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH YLHQW GH FRQQDvWUH GHV PXWDWLRQV WUqV SURIRQGHV /HV SUHPLqUHV DQQpHV GH O·DSUqVJXHUUH IURLGH RQW pWp FDUDFWpULVpHV SDU XQH SULVH GH FRQVFLHQFH SRXU OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH GH VHV DWRXWV HW GH VHV FRQWUDLQWHV /H GpPHPEUHPHQW GH O·8QLRQ VRYLpWLTXH HW OD GLVSDULWLRQ GH OD PHQDFH FRPPXQLVWH RQW HQ HIIHW FRQWULEXp j OD PXOWLSOLFDWLRQ GHV FKRL[ G·$QNDUD HQ PDWLqUH GH SROLWLTXH H[WpULHXUH ,O V·DYqUH GRQF FODLU TXH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WUDGLWLRQQHOOH GH OD 7XUTXLH RULHQWpH YHUV O·2FFLGHQW HW IRUPXOpH PDMRULWDLUHPHQW VHORQ OHV LQWpUrWV GH VpFXULWp GH FH GHUQLHU QH SHXW SOXV rWUH YDOLGH GDQV XQ HQYLURQQHPHQW LQWHUQDWLRQDO R O·8566 Q·H[LVWH SOXV HW R OHV eWDWV8QLV RQW pPHUJp FRPPH VHXOH VXSHUSXLVVDQFH GX QRXYHO RUGUH PRQGLDO G·DSUqVJXHUUH IURLGH )DFH DX GpPDQWqOHPHQW GH O·8566 OD 7XUTXLH TXL V·HVW UHWURXYpH GDQV XQ YRLVLQDJH GLIIpUHQFLp HW HQWRXUp SDU GH QRXYHDX[ eWDWV LQGpSHQGDQWV D G€ UHIRUPXOHU VD SROLWLTXH H[WpULHXUH WUDGLWLRQQHOOH HQ GpWHUPLQDQW VHV QRXYHOOHV IURQWLqUHV HW SDVVDJHV &HWWH QRXYHOOH SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH SOXV GLYHUVLILpH TX·DYDQW QpFHVVLWDLW OD UHYDORULVDWLRQ GH OD SODFH JpRVWUDWpJLTXH GH OD 7XUTXLH DXWRXU G·XQH QRXYHOOH JpRSROLWLTXH DXVVL ELHQ UpHOOH TX·LPDJLQDLUH j O·XVDJH GHV GLULJHDQWV SROLWLTXHV WXUFV GH O·pSRTXH /·HPSORL UpJXOLHU SDU FHV GHUQLHUV GH OD PpWDSKRUH GH ´SRQWµ HQWUH O·2FFLGHQW HW O·2ULHQW GHSXLV OD VHFRQGH PRLWLp GHV DQQpHV SRXU DFFHQWXHU O·LGHQWLWp GXDOLVWH GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH DLQVL TXH O·LGHQWLWp RFFLGHQWDOH ´K\EULGHµ RX ´HQWUH OHV GHX[µ GH OD 7XUTXLH HVW GRQF GHYHQX OD FDUDFWpULVWLTXH OD SOXV LPSRUWDQWH GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH GHV DQQpHV /HV SUHPLqUHV WUDFHV GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH PXOWLGLUHFWLRQQHOOH SHXYHQW rWUH GRQF UHWURXYpHV GDQV OD GpFHQQLH VXLYDQW OD ILQ GH OD JXHUUH IURLGH GXUDQW ODTXHOOH $QNDUD D WHQWp GH V·RXYULU j O·$VLH FHQWUDOH YHUV OHV H[SD\V VRYLpWLTXHV WXUFRSKRQHV DLQVL TXH YHUV OHV SHXSOHV PXVXOPDQV GHV %DONDQV DYHF OHVTXHOV GH IRUWV OLHQV KLVWRULTXHV HW FXOWXUHOV H[LVWHQW /D JXHUUH GX *ROIH pFODWDQW HQ IXW UpYpODWULFH GX IDLW TXH OHV eWDWV8QLV HW OHV SXLVVDQFHV RFFLGHQWDOHV FRQWLQXHUDLHQW j MRXHU OHXUV U{OHV GH UpJXODWHXUV HW G·rWUH OHV SULQFLSDX[ DFWHXUV GH OD VFqQH LQWHUQDWLRQDOH TXL GpWHUPLQHUDLHQW OH FRXUV GHV pYpQHPHQWV LQWHUQDWLRQDX[ /HV SUHPLqUHV DQQpHV GH O·DSUqVJXHUUH RQW pWp pJDOHPHQW PDUTXpHV SDU OD UppPHUJHQFH GH O·(XURSH FRPPH JUDQGH SXLVVDQFH SROLWLTXH HW pFRQRPLTXH SURPRWULFH GH QRXYHDX[ FKDQJHPHQWV GDQV OH
 %DUoÖQ <LQDQo ´$.3 KDV QRW DOWHUHG 7XUNH\·V HVVHQWLDO IRUHLJQ SROLF\ H[SHUW DUJXHVµ +XUUL\HW 'DLO\ 1HZV MXLQ 'LVSRQLEOH VXU KWWSZZZKXUUL\HWGDLO\QHZVFRPQSKS"QDNSGLGQRWDOWHUWXUNH\VIRUHLJQSROLF\VD\H[SHUW FRQVXOWp OH 
( 3DUODU 'DO 3UpVHQWDWLRQ

V\VWqPH LQWHUQDWLRQDO j WUDYHUV QRWDPPHQW VD SROLWLTXH G·pODUJLVVHPHQW YHUV O·HVW GH O·(XURSH /D SULVH GH FRQVFLHQFH SDU OD GLSORPDWLH WXUTXH GHV DWRXWV JpRSROLWLTXHV GH VD JpRJUDSKLH QRXYHOOHPHQW FRQVWUXLWH j OD VXLWH GHV FKDQJHPHQWV PDMHXUV DSSDUXV VXU OD VFqQH LQWHUQDWLRQDOH ´GLIIpUHQFLpHµ GDQV OD SpULRGH G·DSUqVJXHUUH IURLGH V·HVW DFFpOpUpH DYHF OD GpFLVLRQ HXURSpHQQH GH O·RFWURL j $QNDUD GX VWDWXW GH FDQGLGDW j O·8( HQ /·DQQpH HVW GRQF GHYHQXH XQ WRXUQDQW LPSRUWDQW SRXU OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH TXL pWDLW IRUWHPHQW DOLJQpH VXU O·2FFLGHQW GHSXLV OH GHUQLHU VLqFOH GH O·qUH RWWRPDQH &HSHQGDQW OD SpULRGH SRVW+HOVLQNL QH IXW SDV VDQV SUREOqPH SRXU OD 7XUTXLH TXL V·pWDLW HQJDJpH j HIIHFWXHU XQH VpULH GH UpIRUPHV HXURSpHQQHV j XQ U\WKPH DFFpOpUp 8Q DQ DSUqV O·RXYHUWXUH GHV QpJRFLDWLRQV DYHF OD 7XUTXLH HQ RFWREUH OHV Qƒ ² UHODWLRQV WXUFRHXURSpHQQHV VRQW HQWUpHV GDQV XQH LPSDVVH DYHF OD GpFLVLRQ GX &RQVHLO HXURSpHQ GH VXVSHQGUH SDUWLHOOHPHQW OHV QpJRFLDWLRQV DYHF OD 7XUTXLH HQ GpFHPEUH VXLWH DX UHIXV WXUF G·RXYULU VHV SRUWV HW VRQ HVSDFH DpULHQ j OD 5pSXEOLTXH GH &K\SUH j FDXVH GX PDLQWLHQ GH O·HPEDUJR pFRQRPLTXH HW GH O·LVROHPHQW LPSRVp SDU O·8( 7gdjA O·dp[JWD`UfG GHV &K\SULRWHV WXUFV 'qV ORUV DYHF OD KDXVVH GX WRQ GHV FULWLTXHV GH FHUWDLQV SD\V HXURSpHQV j O·pJDUG G·XQH pYHQWXHOOH DGKpVLRQ GH OD 7XUTXLH j O·8( OHV UHODWLRQV HQWUH $QNDUD HW %UX[HOOHV RQW SULV XQ FDUDFWqUH DPELJX 8Q DXWUH pYpQHPHQW TXL D DXVVL FRQWULEXp j XQ FKDQJHPHQW GH SDUDGLJPH GH OD SROLWLTXH H[WpULHXUH WXUTXH GH O·LQWHUGpSHQGDQFH YHUV O·DXWRQRPLVDWLRQ HW OD IOH[LELOLWp SUDJPDWLTXH HVW OHV DWWHQWDWV GX VHSWHPEUH /D JXHUUH FRQWUH OH WHUURULVPH GpFOHQFKpH SDU OHV eWDWV 8QLV G·DERUG FRQWUH O·$IJKDQLVWDQ HW HQVXLWH FRQWUH OHV DXWUHV eWDWV ´YR\RXVµ RQW HQ IDLW UDSSURFKp j QRXYHDX OHV SHUFHSWLRQV GH VpFXULWp G·$QNDUD HW GH :DVKLQJWRQ &HSHQGDQW DYHF OH UHIXV GX 3DUOHPHQW WXUF HU GH OD PRWLRQ GX PDUV SRXU OH WUDQVLW GHV VROGDWV DPpULFDLQV j WUDYHUV OH WHUULWRLUH WXUF YHUV O·,UDN OHV UHODWLRQV HQWUH OHV GHX[ SD\V VRQW SDVVpHV SDU XQH pSUHXYH PDMHXUH HW VH VRQW FRQVLGpUDEOHPHQW GpWpULRUpHV %LHQ pYLGHPPHQW FHUWDLQV pYpQHPHQWV PDUTXDQWV V·pWDQW GpURXOpV DSUqV OD JXHUUH G·,UDN GH FRPPH OHV pYpQHPHQWV GH 6XOH\PDQLH HW O·DXJPHQWDWLRQ GHV DWWDTXHV WHUURULVWHV GX 3.. HQYHUV OH VRO WXUF RQW DXVVL FRQWULEXp j OD FUpDWLRQ G·XQH JUDQGH EUqFKH GDQV OHV UHODWLRQV WXUFR DPpULFDLQHV GRQW OHV WUDFHV QH VRQW SDV HQFRUH FRPSOqWHPHQW GLVVLSpHV /D QRXYHOOH JpRSROLWLTXH SRVW6DGGDP DSSDUXH DX 0R\HQ2ULHQW DYHF OH FKDQJHPHQW GHV pTXLOLEUHV HQ IDYHXU GHV eWDWV8QLV D pJDOHPHQW WpPRLJQp GHV pYpQHPHQWV WUqV LPSRUWDQWV VXU OD VFqQH GH OD SROLWLTXH LQWpULHXUH WXUTXH FRPPH OHV KpVLWDWLRQV GX JRXYHUQHPHQW $.3 HQ PDWLqUH GH SROLWLTXH H[WpULHXUH HW O·DFFpOpUDWLRQ GX SURFHVVXV GHV UpIRUPHV HXURSpHQQHV GDQV OH SD\V /D SpULRGH G·DSUqV OD JUDQGH UXSWXUH GH OD JXHUUH G·,UDN GH D pWp FDUDFWpULVpH SDU OD SULVH GH FRQVFLHQFH GHV GLULJHDQWV SROLWLTXHV WXUFV j SURSRV GHV GpVpTXLOLEUHV GH OD SROLWLTXH
 • Univers Univers
 • Ebooks Ebooks
 • Livres audio Livres audio
 • Presse Presse
 • Podcasts Podcasts
 • BD BD
 • Documents Documents