Maman, je suis un réfugié
184 pages
Français

Maman, je suis un réfugié , livre ebook

-

184 pages
Français

Description

Maman, je suis un réfugié est un récit écrit à quatre mains pendant l'attente d'une demande d'asile. Né en Irak sous la dictature, Ali Talib grandit en rêvant d'une vie meilleure. Une fois arrivé au pays de ses rêves, il cherche par l'écriture à garder le lien avec sa mère, ses espoirs, l'obstination qui permet de tourner les pages de chaque jour.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 04 novembre 2019
Nombre de lectures 3
EAN13 9782806110466
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0032€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

9HSMIKG*baejcc+
MAMAN, JE SUIS UN RÉFUGIÉ
ALI TALIBALIETTE GRIZ
É C H O
à ôçÉ É çÉÉ çôÉçô ŝÉ àŝ à pûŝŝàçÉ É ŝÉŝ ô-gàgÉŝ. CÉ ’ûÉ vÉ ôàÉ ŝÉçôûÉ pà û É Éx-àôàÉ û vôûŝ à ÉvÉ ûÉû’û ’àûÉ, û vôûŝ ôçÉ â vôûŝ ôûv, â çÉ...
É vçû Éŝ àûÉûŝ, Éû çàpàç É ŝÉçÉ, Éû Égà çûÉ ŝû Éŝ vÉÉŝ û’ŝ ô àvÉŝŝ ô É çÉÉ çôÉçô û ÉŝÉÉ û ŝôÉ çÉ É ÉçÉû É É É àçÉû É ŝà ÉçûÉ. CÉÉ çôÉçô à ’çô É vôÉ àvÉûÉ, ’àvÉûÉ ’ûÉ çûÉ…
DéjÀ pàRU dàns cEE coEcîon :
NçôÉ VÉŝàÉŝ,Mon endez-vous avec Hoon, 2019.
BÉ ÉûÉ,Sa guîae e son ca. L'îsoîe de Mîke, 2019.
Aà DàÉ,68, ue des Écoes, 2019.
Dàv àÉà,#Pesque50, 2019.
MAMAN,JE SUIS UN RÉFUGIÉ
aduî de 'aabe ves 'angaîs pa Buaîna Madî
aduî de 'angaîs pa AîeTe Gîz
D/2019/4910/58
©AcàdEmîà – L’HàRmàtàn s.à.Gà’PàçÉ, 29 B-1348 ôûvà-à-NÉûvÉ
ïSBN : 978-2-8061-0492-2
ôûŝ ôŝ É Épôûçô, ’ààpàô ôû É àûçô, pà ûÉûÉ pôç ûÉ çÉ ŝô, ŝÉvŝ pôû ôûŝ pàŝ ŝàŝ ’àûôŝàô É ’Éû ôû É ŝÉŝ ààŝ ô.
www.Edîîons-àcàdEmîà.bE
ALI TALIBALIETTE GRIZ
MAMAN,JE SUIS UN RÉFUGIÉ
Pou héîau, ’enan sage quî jamaîs ne enonce Pou Buaîna, noe éoîe
LE MARIAGE
2015 26 ans
Nôûŝ ŝôÉŝ à vÉÉ É ô ààgÉ. CÉ vÉûx êvÉ, çÉ gà êvÉ àûx Éûx ôŝ Ép ôûÉ à û. DÉà, ’pôûŝÉ à ÉÉ ûÉ ’àÉ. Aôŝà, ô ŝÉçÉ Épûŝ ç àŝ. JÉ à vÉûx. EÉ É pÉŝôÉ ’àûÉ. Pôû ôûôûŝ. à É ûŝ â pàÉÉ. DÉŝ à-Éŝ çàçÉŝ pôû ûÉ vÉ ÉŝÉÉ.u peux îmagîne comme je suîs împaîen.Mon pèe e oî, maman, vous êes eueux e Ies. Vous avez aTendu avec moî. on Is se maîe. Les années d’ene se emînen. JÉ ŝûŝ àŝ à çàÉ û ŝÉà ÉÔ à ÔÉ. Mô çôŝûÉ Éŝ pê. JÉ É pôÉà ŝàŝ çàvàÉ, ŝŝû û ô É çôû É ÉpêçÉ É ÉŝpÉ. JÉ ’à pàŝ Éŝô É à pôû êÉ û. JÉ É ppàÉ â à-É çÉ É àÉ. C’Éŝ û à. ï ŝ’àppÉÉ A, çôÉ ô. DÉpûŝ Éŝ àÉŝ,  àŝÉ ô vŝàgÉ É çôûà Éŝ ŝôÉŝ. Éŝ Éûx ôŝ ’Aôŝà É ôûçÉ. ÈpôûŝÉà, pôûŝÉà pàŝ. A ô àÉ Éŝ û ôÉ pàÉ. ôûôûŝ çàÉ É pçŝ. JÉ É ŝàŝ pàŝ ŝ’ à ûÉ àôûÉûŝÉ. ï ’Éŝ pàŝ ÉçôÉ à É É pàÉ ààŝ É ôû-vÉ ûÉ ÉÉ. JÉ É ÉàÉ û pôûà É àŝÉ ŝ’ ŝÉ çÉ. JÉ vàŝ â à ÉêÉ É ’ôûvÉ Éŝ Éàûx pôû ûÉ É ŝôÉ çàûFÉ ôÉ . Mô pèÉ É Éŝ àŝ ÉôÉ É à É àgÉ É É ppàÉ pôû à êÉ. Éŝ çàŝÉŝ ŝ’àgÉ. DÉpûŝ ç àŝ, çàûÉ àÉ,sans e e dîe, ô pèÉ É ôÉ É ’àgÉ pôû ûÉ É çôŝŝŝÉ Éŝ çàÉàûx ’àvÉŝàÉ pôû Aôŝà. DÉŝ ôûx. U pÉ àÉàû àvÉç ôŝ àŝÉŝ. ï É à pôÉÉ â çàûÉ ôŝ ûÉ É ’ôççûpÉà É ’ÉÉ ûà ôûŝ ŝÉôŝ àŝ. ï ŝÉ ôûÉ ûà ôŝ çôvÉŝàôŝ pôûÉŝ ’É îŝŝÉ pàŝ.
7
« DÉŝ-vôûŝ àû Évô àû û Éŝ çôvÉŝàôŝ, çôÉ à vôûŝ àûÉ É Épŝ É ŝçûÉ É ôû çÉ û’  à â É àpèŝ. » À pà É ûÉ ôÉ ŝà-ô ûÉ à vÉ Éŝ û ŝûççèŝ ? E ïàk, ŝÉ àÉ Éŝ ûÉ àpÉ èŝ ûàŝÉ. ïŝpÉŝàÉ pôû ÉvÉ pÉÉÉ àûÉ. JÉ É àÉ àvÉç Aôŝà pàçÉ ûÉ É ’àÉ àŝ àûŝŝ pôû ÉvÉ pèÉ Éŝ Éàŝ û çôpèÉô à àÉ. Nôûŝ É vvôŝ pàŝ çàŝ. Éŝ Éàŝ ŝ’ôççûpÉ Éŝ pàÉŝ. CàgÉŝ pûŝ ŝôûÉŝ.Quand u appends que je veux me maîe, u me bénîs, u décîdes de cuîsîne dîx epas pou dîx amîes moîns canceuses que a nôe. Mô àôû, Aôŝà, à ûûÉ ÉÉ, àŝŝÉÉ ôûÉŝ ŝÉŝ à-àÉŝ. CÉà û pÉ à ôûÉ. EÉ pÉûÉ ŝô ÉÉ ôû àŝ ŝà àÉ. JÉ ÉŝÉ à. Éŝ àÉŝ. JÉ pÉûx àFôÉ à çôèÉ, É î, Éŝ ÉŝÉŝ É ûÉŝô, àŝ pàŝ à ŝÉŝŝÉ. JÉ ÉÉ É vô à pÉÉ É çÉûx ûÉ ’àÉ. Eŝ-çÉ û’ÉÉ ŝÉ ŝôûvÉ ûà É û à  â ôÉ ÉçôÉ û’ÉÉ ŝÉà pôû ô ? EÉ à ŝôû pàçÉ û’ÉÉ ’ çôà pàŝ. EÉ pÉŝà ûÉ É É ôûàŝ ’ÉÉ. à àô, ûà û gàô vÉû ŝÉ àÉ, ç’Éŝ É pàÉ É ’ûÉ â ŝà èÉ. SôûvÉ, ç’Éŝ ûÉ çôûŝÉ. C’Éŝ à èÉ û và pà-É â à èÉ É à îÉ. Éŝ gàôŝ çôŝŝŝÉ É Éŝ îÉŝ çÉ. S à îÉ àççÉpÉ, É pèÉ û gàô và àvÉç ôûÉ ŝà àÉ Éà-É à îÉ É ààgÉ â ŝô pèÉ, Éôû Éŝ ŝÉŝ.Maîs pendan cînq ans, u n’as pas pu ae voî a mèe d’Anosa. Leu amîe ne vouaî pas de a nôe.Aôŝà Éŝ àvÉ ŝàŝ ûÉ É ’àÉÉ. UÉ ôŝ àŝ ô çœû, É É ’à pàŝ àŝŝ ŝô. À ôÉ ÉçôÉ, ÉÉ ’à  ûÉ ŝà àÉ àvà ’Éŝp ô. Dàŝ ô pàŝ, Éŝ ààgÉŝ ŝÉ -çÉ àûŝŝ É ôçô É à Égô. JÉ pàÉ â DÉû pàôŝ. J’à ’pÉŝŝô û’ ’çôûÉ. à àÉ ’Aôŝà É É àgÉ pàŝ. CÉŝ. SûÉŝ. Pôûûô pàŝ Éŝ Éûx ôû àûçû Éŝ Éûx.oî quî es coyane, u ne m’as pas appîs à euse es aues. u n’uîîses pas a eîgîon pou ’éoîgne maîs pou e appoce. Pou aîme mîeux. Mô pèÉ, ôûŝ Éŝ ôçÉŝ, Éŝ çôûŝŝ É Éŝ àŝ vÉÉ àvÉç ô pôû à ÉàÉ É ààgÉ.u es à aussî, avec mes anes e queques emmes, de ’aue côé de a coîson.Mô pèÉ pàÉ : « Nôûŝ ŝôÉŝ ç àûôû’û É ç’Éŝ û ôÉû, pôû àŝ-ŝÉÉ ôŝ àÉŝ. S vôûŝ êÉŝ ’àççô, ôûŝ vôûôŝ Aôŝà, vôÉ îÉ pôû ôÉ îŝ A. Nôûŝ ŝôÉŝ èŝ ÉûÉûx pôû Éûx É pôû É ôÉû û’ŝ pààgÉô ÉŝÉÉ. Nôûŝ ŝôÉŝ pêŝ
8
â Éŝ pÉÉ ŝôûŝ ôÉ Éŝpôŝà. A Éŝ vÉû É vô pôû É É û’ àvà ôûv ûÉ îÉ ÉxàôàÉ É û’ vôûà ’pôûŝÉ É ’à àççÉp É ’àÉ â ÉÉ çÉ ààgÉ pôŝŝÉ. JÉ ŝûŝ pÉŝûà ûÉ vôûŝ vôûÉ à êÉ çôŝÉ pôû vôÉ îÉ àŝ vôûŝ ÉvÉ ÉçôÉ É É. » JÉ ŝûŝ èŝ ûÉ, É pèÉ ’Aôŝà ÉŝÉ ŝÉçÉûx. ï à ’à É vôûô ÉûŝÉ. ï ôûÉ ŝà êÉ É gàûçÉ â ôÉ É  : « CÉ ’Éŝ pàŝ à çŝô, ç’Éŝ à çŝô É à îÉ. Mô Évô ÉvÉŝ ÉÉ à É vîÉ ûÉ vôûŝ êÉŝ ûÉ àÉ ŝÉûŝÉ É É ’à à. ôû É ôÉ à  ûÉ ôûŝ pôûvôŝ vôûŝ à çôîÉ. Aôŝà à ç. à pôŝÉ Éŝ ôû. Nôûŝ àççÉpôŝ û’A pôûŝÉ ôÉ îÉ. » J’ÉÉŝ Éŝ çŝ É ôÉ Éŝ ÉÉŝavec oîà pèçÉ ’â àŝ çÔ. Mô pèÉ É ÉàÉ ’àÉ ÉàŝŝÉ à êÉ É à à É ô ûû Éàû-pèÉ É ŝgÉ É ÉŝpÉç. JÉ ’àvàçÉ. ï É ôÉ ’àççôàÉ É É  : « C’à ûÉ îÉ ÉûÉûŝÉ ç, àôŝ É à Éŝ pàŝ ŝÉ, pôÉŝ-É-ô. » JÉ pôÉŝ. Nôûŝ ûvôŝ û  É àgÉôŝ Éŝ gáÉàûx ppàŝ pà à îàçÉ. JÉ vÉûx à ŝÉÉ àŝ Éŝ àŝ àŝ Éŝ àôŝ ŝô çôÉ Éŝ pÉŝ, pàŝ ôÉ É àçÉ Éŝŝûŝ. JÉ ôŝ àÉÉ É pÉÉ É ’àvô ààŝ vûÉ. U à É ô pèÉ É ûÉûÉŝ çôûpŝ É pŝôÉ àŝ à ûÉ. É ŝgà û’Aôŝà Éŝ îàçÉ É ûÉ pÉŝôÉ É pÉû pûŝ vÉ ÉàÉ ŝà à. Apèŝ, ’à ’pÉŝŝô É ÉvÉ ôû. JÉ vÉûx êÉ ŝÛ û’Aô-ŝà ÉvÉÉ à ÉÉ. J’à pÉû ûÉ ûÉûÉ çôŝÉ àvÉ É û’ô ôvÉ ÉàÉ É ààgÉ. S ûÉû’û Éû àŝ ’ûÉ É ôŝ à-Éŝ,  àûà àÉÉ û à. PÉŝôÉ É Éû. Nôûŝ Évôŝ à-É çôŝ Éŝ ôûx É Éŝ ÉûÉŝ pôû ôÉ çàÉ.u pends endez-vous avec Anosa e sa mèe. Dàŝ Éŝ àgàŝŝ, ôûŝ Éŝôŝ ŝàŝ, çÉà ôûŝ àûŝÉ É ôûÉ çÉ ÔÉ. DÉŝ çôûŝ Éŝ, Éŝ Éûx àŝŝŝ.u ne e saîs pasàŝ ôûŝ àvôŝ pààg Éŝ pôôŝ É ŝÉçÉ É â ôû pàŝŝ É ÉvûÉ.u es eueuse. Je suîs pesque ma-îé.Nôûŝ àvôŝ É ô É ôûŝ ôûçÉ à à àvÉç Aôŝà àôŝ ôûŝ É àŝôŝ. Mà ààôÉ àŝ à ÉÉ DÉŝ ààçÉŝ û É UÉ çàÉ â çôûçÉ É ôŝ ô
9
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents