Religion and Normativity, Volume III
186 pages
English

Religion and Normativity, Volume III

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
186 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

The volumes of Religion and Normativity present the latest research in three central fields. Volume III discusses religious pluralism and the development of a Western European version of Islam. The question of religious authority in a European tradition of enlightenment is also included. The analyses are inter-disciplinary, including the ideas of the study of religion, theology, politology and the history of ideas.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 31 décembre 2009
Nombre de lectures 0
EAN13 9788779346567
Langue English
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0038€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

R E  ï G ï O N , P O  ï  ï C S , A N D  AW
R E  ï G ï O N A N D N O R M A ï V ï  Y VO U M E
R E  ï G ï O N , P O  ï  ï C S , A N D  AW
Edited by Peter Lodberg
Acà Juàndîcà héoogîcà Sérîés
Aàrus Unîvérsîy Préss |
Religion, politics, and law Réîgîon ànd normàîvîy vo.3 © Āàûŝ Uéŝ éŝŝ à é àûôŝ 2009
Çôé, éŝ à éŝé  Jøé Śàé
Ś 978 87 7934 656 7 ŚŚ 0065 1354 – Āçà Jûàçà ŚŚ 0106 0945 – héôôçà Śééŝ
ûŝé  é îàçà ŝûô ô Āàûŝ Uéŝ éŝéàç ôûàô hé éàé Śôçé  Āàûŝ hé héôôçà àçû à Āàûŝ Uéŝ
Āàûŝ Uéŝ éŝŝ àéàŝàé 177 K8200 Āàûŝ  .ûéŝŝ.
ÉĀÔĀ ŚUÔŚ: Gàéé ôô Śéçéŝ . é Çôŝŝ ŝ ô, àçàŝé, Ā1 4XŚ Ué Kô .àééôôŝéçéŝ.çô.û
hé à ô ôô Çôà ôx 511 Ôàé, Ç 06779 UŚĀ .ôxôôôŝ.çô
Ā   É Ô  Ç Ô   É   Ś
7
9
Part ï:
14
30
44
53
62
71
84
94
éàçé
Peter Lodberg ôûçô
éôçàç, éô, à ôé
Svend Andersen éôçàç à ôé – Ā ûéà éŝéçé
Lars Albinus ôûçàû à àéàŝ hé éà ô ôé ŝ. àôà
Vagn Andersen Ô é ŝôçàé éû ô éô: ŝôé ççà éàŝ ô à ôŝôçà ô ô é
Johannes Adamsen ééô ô éxéŝŝô – éô, çéŝôŝ, à çéŝ
Henrik Reintoἀ Christensen ‘Śô çà éôôŝ’, ‘ûàéà àûéŝ’ à ‘éçà ôéŝ’: ééŝéàôŝ ô éô  é àŝ ààé
Morten Brænder  é àé ô é àéŝ: éŝôŝ ô ç éô  à àççôûŝ
John Møller Larsen hé à ŝôé Śà Qût’ŝ àçà ŝàŝ é ô éôçàç
Karen-Lise Johansen Karman ŝàç à  Éûôé hé çàéé ô éà ûàŝ
6
R e l I g I o n a n d n o r m a t I v I t y
Part ïï: éôçàç, çûç, à éçŝ
106
119
129
138
151
163
175
184
Johannes Nissen hé àûô ô é é  àé à ûç é
Peter Lodberg Çûç ééé àô à éé
Per Ingesman Ś à çé, éàçé à ûŝé
Else Marie Wiberg Pedersen Śà é ô. Śà Éûôé: hé éàô ééé Çûç à ôçŝ  é éôô ô éà ô Çààûx
Jens Holger Schjørring ôààà éôôéŝ à é Çŝà çûçéŝ
Viggo Mortensen é àŝ çôé à ŝàéŝ éé
Ulrik Nissen hé ŝéôûŝ éŝéçé ô é é
Āôû é àûôŝ
  É Ā Ç É
 2005 é àçû ô héôô, Āàûŝ Uéŝ, çôŝé àŝ ŝ éŝéàç ô àéà Religionandnormativity. hŝ éŝéàç ô àéà ûŝ ô éxŝ éŝéàç ô ôçŝ çôéé  é àçû’ŝ ŝéŝ, à ŝ é ô éé ééŝ:
héé 1: hé ŝçûŝé î ôé éôûŝ éxŝ héé 2: é à éàûé – éçéôŝ à àŝôàôŝ ô é é héé 3: éô, ôçŝ, à à.
hé éŝéàç ô àéà àŝ çôûé ô à ééé ûéŝà ô é ôé àé  éô  éî àŝ à éŝé çûûéŝ à ŝôçééŝ. ŝ àçàŝ àé çôàé Jûàŝ, Çŝà, ŝà à àqûé éôŝ  é  ô éxééçà, ŝôçà à ŝŝéàç éŝéçéŝ.  à çôéôà çôéx, é àé éxôé éé éô ŝ ŝ ôàé.
hé éŝû ô é éŝéàç ŝ éŝéé  à ééôûé ô éé:
hediscursiveIghtoverreligioustextsinantiquity,Religionandnormativity, Vol. 1,é.  ĀéŝÇŝà Jàçôŝé.
ReceptionsandtransformationsoftheBible,Religionandnormativity, Vol. 2, é.  Kŝé éŝé,
Religion,politics,andlaw,Religionandnormativity, Vol. 3,é.  éé ôé.
hé éé éôŝ ŝ ô éxéŝŝ é ŝçéé àŝ ô é àçàŝ  é éŝéàç àéà ô à ŝûà ŝçûŝŝôŝ û é éŝéàç éô, à ô é çô ûôŝ ô éŝé éé ôûéŝ.  hé àçû ô héôô, Āàûŝ Uéŝ, àŝ ôé éxçéé ô çô ôŝ à îàçà ŝûô, ô ç é àé ôŝ àéû.  hàŝ àé àŝô ûé ô Āàûŝ Uéŝ éŝŝ ô à çàé ô é ûŝ  à é ôéŝŝôà à.  à é ŝ ô à é Uéŝ éŝéàç ôûàô à é æé Śéŝà é éàé Śôçé Āàûŝ ô îàçà ŝûô.
Anders-Christian Jacobsen, Peter Lodberg, Kirsten Nielsen Aarhus, April, 2009
    Ô  U Ç   Ô 
Peter Lodberg
hîs ook îs àou é réàîonsîp éwéén réîgîon, poîîcs, ànd àw, ànd éîr roé în modérn dîscussîons concérnîng é roé o réîgîon în é puîc spéré. hé àu-ors work à Aàrus Unîvérsîy, Dénmàrk, în é Iéd o éoogy, réîgîous sudîés, ànd poîîcà scîéncé. hé îdéà îs o dîscuss dîférén àspécs o réîgîon în réàîon o é puîc déàé égînnîng wî é mos undàménà quésîon: îs é so-càéd ‘réurn o réîgîon’ réà, or îs î à sé-încréàsîng ànd sé-àirmîng ru? Oné coud àso àsk wéér réîgîon àd évér réày dîsàppéàréd rom é goà poîîcà scéné, or wéér î àd àkén orms à màdé réîgîon ook îké à îddén résourcé în é îvés o màny péopé.  owévér, odày – à éàs în à Dànîs ànd Nor Européàn conéx – réîgîon pàys àn împoràn roé în poîîcà déàés ànd în é puîc dîscoursé. Bu goà càngés ànd poîîcà conLîcs àround é goé àso învové sérîous réîgîous îssués ànd îm-poràn réîgîous pàyérs. hé ïrànîàn révouîon às épéd o unéàs é poénîà or réîgîousy égîîmîséd réîgîous vîoéncé; é poîîcà conLîc în é Mîddé Eàs às één ‘désécuàrîséd’; îndu nàîonàîsm pàys àn împoràn roé în é conLîc éwéén ïndîà ànd Pàkîsàn; ànd în é US é Crîsîàn Rîg îs moîîsîng poîî-cà préssuré on îssués îké àorîon, sàmé-séx màrrîàgés or é învàsîon o ïràq. ïn Décémér 2005 é puîc ànd poîîcà déàé on réîgîon, poîîcs, ànd àw éxpodéd în Dénmàrk écàusé o é puîcàîon în à Dànîs néwspàpér o à sérîés o càroons dépîcîng é propé Moàmméd. hé vîoén réàcîon în màny counrîés àround é word àgàîns é Dànîs govérnmén ànd é sàé o Dénmàrk créàéd é mos sérîous înérnàîonà crîsîs or Dénmàrk sîncé é Sécond Word Wàr – é so-càéd ‘càroon crîsîs’.  hésé ànd màny oér éxàmpés sow à oné o é mos împoràn àréàs o réséàrc odày îs é àréà o éoogy ànd réîgîon, écàusé îs îs àn àréà à învovés à puîc dîménsîon àou é normàîvé roé o réîgîon în poîîcs ànd àw. hîs ook doés no – o coursé – sové é îssué. Somé àuors woud îké réîgîon o é modés ànd umé în é Iéd o poîîcs ànd àw în ordér o réspéc é îdéà o à common sécuàr àrénà or à cîîzéns îrréspécîvé o crééd ànd réîgîous àiîàîon. Oérs poîn o é résourcés în réîgîon à càn ép o ésàîs opén ànd démocràîc socîéîés or évéryody. hîs învovés réspéc or réîgîous réédom, ànd dîàogué àmong réîgîous éîévérs ànd éîr réîgîous însîuîons régàrdîng îssués o common concérn ànd dîs-àgréémén. As révéàéd y somé o é àrîcés în îs ook, é dîscussîon o réîgîon ànd normàîvîy în à Dànîs conéx àso învovés àn împoràn ré-ormuàîon o é uéràn érîàgé, écàusé é Evàngéîcà-uéràn Curc pàys àn împoràn roé
1 0
R e l I g I o n a n d n o r m a t I v I t y
în Dànîs socîéy ànd é màjorîy o é Dànîs popuàîon (àpprox. 85%) àré sî mémérs.  Oné possîé réormuàîon o uéràn poîîcà éîcs îs suggéséd în é Irs àrîcé y Svénd Andérsén. hîs încudés à sécuàr, générà éory à îs compéménàry o à Crîsîàn éîcs o néîgoury ové, ànd càn é înérprééd às à nàurà àw éory. As à sourcé o înspîràîon Svénd Andérsén dràws on Jon Ràws’ éory o jusîcé ànd Jürgén àérmàs’ Kànîàn répuîcànîsm.  àrs Aînus vîéws é opîc o ‘réîgîon în é puîc spéré’ rom é pérspécîvé o ràîonàîy ànd powér. é înroducés à ràngé o ougs rom é works o Mîcé Foucàu ànd Jürgén àérmàs. àrs Aînus wàrns àgàîns é réé réîgn o ràdîîonà or réîgîous communîîés ànd éîr înéràcîon y wàévér méàns éy séé I, écàusé îs wî créàé à sîuàîon o càoîc conLîc. é àppéàs o sécuàr sàndàrds or com-munîcàîvé réàson, àckéd up y non-réîgîous însîuîons ànd poîîcà procéssés o réîgîousy ‘néurà’ décîsîon-màkîng.  Vàgn Andérsén préséns à crîîcà ànàysîs o rééréncés o ‘é réurn o réîgîon’ în é puîc spéré. é àrgués à în é modérn médîà socîéy îs kînd o éàdîné îs écomîng à sé-încréàsîng ànd sé-àirmîng ru. Vàgn Andérsén Inds à é émpîrîcà quésîon àou é grow o réîgîon ànd é crîîcà pîosopîcà quésîon àou é réàîy o réîgîon nééd o é ànswéréd, ànd àmong oérs é réérs o é work o Jürgén àérmàs, Màx orkéîmér ànd héodor W. Adorno în îs crîîcà àsséssmén o é wày réîgîon îs présénéd ànd préséns îsé o é puîc odày.  Joànnés Adàmsén dîscussés é îssué o réédom o éxpréssîon în réàîon o réîgîon, cénsorsîp, ànd cîîzénsîp. é poîns o é àc à récén dîscussîons o réédom o éxpréssîon énd o conràs réîgîon wî réé spééc. hé Dànîs càroon crîsîs îs înérprééd às à récén éxàmpé o ow réédom o éxpréssîon càn càs wî réîgîous ééîngs. o àvoîd sîmîàr càsés în é uuré, Joànnés Adàmsén càs or é ésàîsmén o à démocràcy wî morà couràgé ànd à céàr undérsàndîng o cîîzénsîp or à.  énrîk Réînot Crîsénsén ànàysés réprésénàîons o réîgîon în é Dànîs pàrîàmén în é wàké o é càroon crîsîs, àn évén wîc ét é Dànîs poîîcîàns ruîséd ànd àéréd. hé déàés în é pàrîàmén révéàéd dîsàgréémén àou é prîvàé ànd puîc roé o réîgîon în Dànîs socîéy. hé Prîmé Mînîsér àrguéd à réîgîon wàs à prîvàé màér, wîé sévérà MPs àrguéd à réîgîon mîg nécéssîàé àirmàîvé àcîon în somé orm or ànoér.  Morén Brændér déàs wî é dîménsîons o cîvî réîgîon în wàr àccouns. For à ong îmé é poîîcà spééc às één régàrdéd às é àrcéypîcà médîum or éxpréssîng îs kînd o réîgîon. ïn îs ànàysîs Morén Brændér undérsànds cîvî réîgîon rom é pérspécîvé o ràdîîonà réîgîon, u îs ocus îs on osé wo pu éîr îé à sàké în é nàmé o é nàîon: US mîîàry pérsonné pàrîcîpàîng în é goà wàr on érror.  Jon Møér àrsén àkés à cosé ook îno é work o Sàyyîd Qut, é Egypîàn éàcér wo às écomé à màjor sourcé o înspîràîon or ïsàmîs ràdîcàs ànd or
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents