Mots croisés en langue bàsàa
153 pages

Mots croisés en langue bàsàa

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
153 pages
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Les 30 jeux de mots croisés présentés ici offrent un cadre de réflexion et de développement des aptitudes individuelles des jeunes passionnés de la langue bàsàa. L'innovation apportée, dans ces mots croisés en langue bàsàa, est que ceux-ci sortent du cadre traditionnel des jeux en langue occidentale pour pénétrer au coeur de la culture camerounaise: il s'agit donc à la fois d'une école de la stratégie, de la culture camerounaise et de la sagesse ancestrale.


Découvrez toute la collection Harmattan Cameroun !

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 février 2015
Nombre de lectures 27
EAN13 9782336369594
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait


Découvrez toute la collection Harmattan Cameroun !
" />

0276 &52,6e6 (1 /$1*8( Ű­6­$
­ ŰŰ­ ­

XQ FDGUH GH UpیH[LRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GHV

ODQJXH ǢjVjD /·LQQRYDWLRQ DSSRUWpH GDQV FHV PRWV
FURLVpV HQ ODQJXH ǢjVjD HVW TXH FHX[FL VRUWHQW GX

OD FXOWXUH FDPHURXQDLVH HW GH OD VDJHVVH DQFHVWUDOH

1WNXPLQOXJJjPLELǢXNQuǢjVjDXPǢjńǢǣńD×
ZHV L NPOj Wɐǣ uPEǪ Q\j ńJɐǣEGj MjP Qu u Oj WɐǣńǣO
Ɍ
\ǣ/ǣńJǪMkPNuOǪXńńĐEDǢHVOuQǪɐOLKǣSZHVX
OLǢHqOǪGuQOjJZHOĐOZǣLǢɐǣńWɐǣNLQMǪ×Q\jMjPǢD
ɍ
PǢǣń Qu PjKǣS PjSǪ 8 QKņORV \L \HV LNqWH PuQVɐǣńJL
QGL WHQWHQ LNqWH EuOǪP 0j\L OuǢɐǣJǢjJj Qu OuWuOj KǣS
ǢDVjD Qu PjWuOj PD KHOĦ

GH O·HKWQLH ŰjVjD ,QJpQLHXU VWDWLVWLFLHQ GH

SURMHWV &RIRQGDWHXU HW DFWXHO SUpVLGHQW GX
&HUFOH SRXU OD SURPRWLRQ GH OD ODQJXH ǢjVjD

GX OLYUH © SURYHUEHV HW H[SUHVVLRQV HQ ODQJXH ǢjVjD
DYHF OHXU VLJQLۋFDWLRQ &DXVHULHV QRFWXUQHVª

6DńJR(WLHQQH*pUDUG0ERXL%LORQJj\qPɍDQǢjVjDQXj
ELJZĐHQǪ L GuOǣ GL VRń OuǢX\ OL Ľ\qH ńZuL L WĦVɐǣQ
0EDOPD\RLOǣɐń.DPjGQ­\qPWPuQVɐǣńJLɐńNɐǪQjPjVjń
QuɐńNǪɐQjOuNɐǣGDOLQQ\JǪKǣSǢDVjD3%&uǢzGzO­\q
NuLSĐPrVNjjWu©0uńNZǪɐOPLMXުPDńJqQLQuEuǢXN
ELKǣ×JLQuǢjVjDQuńJǣɐEɐǣO\DSPXQXQɐOqOqPVDEǪEuNjjW

A
­
S
Ű­

UK NÌ
Ű

MI BI
­

MÌNLUGG
A
­
S
Ű­

Étienne Gérard Mboui Bilong

MOTS CROISÉS
(1 /$1*8( Ű­6­$

MÌNLUGG­MI BIŰUK NÌŰ­S­A

MOTS CROISÉS EN LANGUE
Préface de / Lìtàmàl kààt
Marc Makong ma Se

16/01/15 15:30


MOTS CROISÉS EN LANGUE ÄAÈSAÈA
MIÌNLUGGAÈ MI BIÄUK NIÌ ÄAÈSAÈA


Étienne Gérard Mboui BilongMOTS CROISÉS
EN LANGUE ÄAÈSAÈA

MIÌNLUGGAÈ MI BIÄUK
NIÌ ÄAÈSAÈA

Préface de / Ltaïìaèèmkal ètèa
Marc Makong ma Se


Du même auteur


1 4// OQNUDQADR ETEXPRESSIONSDM K@MFTD
¢@¶R@¶@ @UDB KDTQ RHFMHEHB@SHNM- B@TRDQHDR
MNBSTQMDR
1 4// L@ØFD¶MH MH™ AH™¢TJ AH±GF¥H MH™ ¢@R@¶@ MH™
ØF±¶A±¶K X@O- LH™ØJVü¶K LH ITT¥

L’HARMATTAN, 2015


© L’Harmattan, 2015
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris

http://www.harmattan.fr
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-343-03493-5
EAN : 9782343034935

Remerciements-Maèyeègaè

Nos remerciements vont à tous nos pères qui ont su faire
naître en nousl’amour dela célébrissime et noblissime
langueäaèsaèa:iäaöláö muèt aè nnyuöñguöl äee è,wáá uè ñkóèmbäaè
äee (si on ne te chatouille pas, tu ne te grattes pas). Nous
pensons toutparticulièrement au Dr Pierre Emmanuel
Njock dont les recherches et les publications en langueäaèsaèa
à l’instar dudictionnaire en langueäaèsaèa etles livres des
proverbes ont constitué de profondes ressources dans
lesquelles nous avons puisé pour élaborer ce jeu de mots
croisés.Un grand merci à Marc Makong ma Se qui nous a
initié dansl’écriturede la langueäaèsaèa.
Nous pensons également aux patriarches Äaèsaèa,
Mbómbóèk Mpouma Babei Dieudonné et Robert Ntamack
Bong, immenses bibliothèques vivantes qui nous ont
enseigné un certain nombre de motsäaèsaèa, pas toujours
employés dansle parler courant. Nous disons à tous :háè
joèm äee, ki ñgoès ïì táhá äeö ñèóèñ (sansl’aide dubaobab, le
perroquetn’auraisjamais vu la savane),muèt maèyeègaè aè ñkaèp
äee…

Lïìtaèmaèl kaèaèt - Préface

Ñgïìm ñwïìi ïìni láèn lá Etienne Mboui Bilong aè bitïðná
má kaèaèt yeèe ïì mïìntuèk aè bitïìlaè.
Máè bikóèn masee kilïì, inyuèuláö máè äe yi láö aè nsaöl i nsóön
iïì; maèliga lá äeâhnaè nyá dïì äe salak mïìnsón mi nleèleèm
njáêl, mi pooènaègaè ndi mi äa äe nleèleèm. Äaèsó nyá aè mpala
yonoös njombïð yeeö…
Maèsee máêm lá Sañgo Mboui Bilong Etienne aè biäaö
má kïìi maèn wáêm i jáâln yïìgïîl ïì aèègjo li binóègaè bi maêm ma
äasaèa : hóp-bïìlám-Maèyi-lïìäógäaègaè-lïìtïìlaè, ikb; tóè halaè kïìi
aè bipaöla puuèáè.
Lóñgá jêam kïì lá a ñeba ndaèaèbaè gweha aè gweèeèná hóöp
äasaèa, nïì lïìten li äasaèa yaga ndigïî. AÈ gweèe maèkend
ñgaèndaèk i huöñgá lïìñgaèn li liñgwaèñ li mbók äaèsaèa. Helha
jaêm lá aè bigweöená äe äáäáèáè nïì lóèñ äasaèa, tóè nañ, aè
bineöñel äe i lóèñ äasaèa…
Maèsee máêm ma ye kïì lá i kaèaèt ïìni, aè ntilaö yó nïì lïìtïìlaè li
helïð, inyuèuláö jón li èatñ mahóp ma Afrïûkaè mómasoê; jón li
nhoöla lá di laaö tïìla äuk kïìi dïì nsïðs yó, dïì sóñglaèk äuk kïìi
äa ntilaö yó.
Pót hoya aè yeè mòäá. aMsèee máè gweèe i nsóön u mintuèk
mi man wáêm ma ta äeö yámál. Yeèñáè i mintuèk aè nhyá¢l nïì
hóp u äasaèa u eñabö kïìi jaèm li bisu lá hóp äasaèa u nlaè sela
nïì tóè imbá nyaè jaèm, nèleèleèm kïìkïìi maèhóp ma äakana dïì
ñkáèá dïì ntóöndaaè.
Li lïð nnóèñ lá mïìntuèk mi nsón u man wáêm mi nhoöla lá
äóèña a laaö nïì máèyaè sal manjáèl mómasoê : bïìäuäuèdi,
bïìkokoèñi, gweègweèe, maèua-bïìtedeèe, bïìnïìnïìñi, nèhoêdäaèk,
ñèkuhäaèk,

nètóènóêk, ikb.
Lini li nsoök lá èntuèk u minluggaè mi biäuk ïì Etienne
Mboui Bilong u mäaèñ äóñaö i kuèmlaè tóè ïìmbá nyaè ñgóèbdaè
jaèm nïì ïì laè tóèñól yóê. I ye lóöñgá äeâs äaèsaèa, di nollak ñgeèdaè
i toèk i nyaè mintuèk ini ïìlóèóèlá di wel i tuèuès äaèäóèña i bïìláèñláè
bi maêm.
Inyuèu bini bïìnóègaè bi maêm máè nènï¢t haaè, máè ñkoèndáè
umbá man wáêm byèasìï : máèá nètoèñ ni tnèo,ñ káènga ini nènsó
nïì bïìsu aè Kámbááè è a.sy
Wáè nu uè ntoèk i mïìntuèk mini, mwgêe lep u nsóè äe hinóèó.
Tóè kii i láöñák, uè ganïðgil ndigïì jaèm jada munu. UÈ yimbáö
jaêm li tee äeöe, yi ndïîk lá hóp u nloèl äe äáäáèáè; kógól
inyuèu nèsáñ wóñ, u yeêñ kïì njáâl i yïðs maèn wáêm Etienne
Mboui Bilong yuinèu jaèm lini, lá li kógla, inyuèu nèsáñ u
mbodaè yeâs nïì lïìpem li hóp wes. Inyuèu ïì yáêm páès, ñèkóñ
tok u nsiñhana hiloèbaè.

Marc Makong ma Se

10

Introduction
Les mots croisés sont cette dimension d’apprentissagequi
permet àl’enfantà etl’adulte d’améliorer leurs
connaissances. En jouant sur son niveau de discernement et
d’analyse, l’affinement duraisonnementqu’ilchez procure
celui quis’yprête contribue significativement à renforcer son
esprit de critique et de synthèse.
Le jeu de mots croisés enäaèsaèanous proposons ici que
survient dans le contexte bien particulier de la mondialisation
qui tombe sur la tête des Africains comme une épée de
Damoclès. Ce cadred’échanges sans limites, favorable aux
pays occidentaux, a permis la pénétrationd’un certain
nombre demœurs etde valeurs sans réactions particulières
des Africains. Ces valeurs externes, sil’on nepeut nier les
avantages que certaines nous procurent, ont contribué à
freinerl’élande certains Africains dans la promotion de leurs
langues et cultures qui pourtant, ne sont pas subordonnées
aux cultures occidentales; mais bien au contraire, ont
fortement inspiré quelques-unesd’elles.
La diffusion et l’utilisation deslangues occidentales sont
faites via tous genres de moyens de communication. Ils’agit,
pour la plupart, des nouvelles technologies del’information
et de la communication, des jeux vidéo, livres, romans, et
autres distractions intellectuelles.
Le jeu de mots croisés en langueäaèsaèanous que
proposons ici n’est pas à inscrire comme une volonté
réactionnaire des’opposercultures étrangères, loin auxs’en
faut, mais au contraire de promouvoir aussi nos cultures et
traditions qui, ens’intégrantautres, contribueront à aux
apporter une valeur ajoutée àl’individudans son universalité.

Ce jeu de trente (30) mots croisés enaäaèsaè, qui
fondamentalement ne diffère pas des jeux de mots croisés en
français, a pour butd’éduquer lesäaèsaèales autres tribus et
qui sont passionnés et avides de connaissances à la fois sur le
plan historique, culturel et social de leur pays. Les inconnues
qu’il faudralever enäaèsaèa relèventtantôt de la géographie,
des sciences exactes, des proverbes,de l’histoire du
Cameroun et des autres pays, de la grammaire, etc.

Il est suivid’une partie« solutions »où se trouvent les
réponses aux mots croisés accompagnéesd’une explication
de certains mots et un exemple de leur utilisation dans une
phrase.

Nous conseillons à tous les passionnés des mots croisés
quis’y engagerontde prendre beaucoup de temps dans la
recherche des solutions à écrire dans les différentes cases, en
horizontal et en vertical avant des’engager àregarder les
solutions et si possible, de jouer en commun. Les exemples
présentés ci-dessous dans la partie «comment jouer
facilement aux mots croisés » aideront les candidats à aborder
facilement les 30 mots croisés de ce document.
Comment jouer facilement aux mots croisés enäaèsaèa
La technique pour aborder facilement le jeu de mots
croisés enäaèsaèa répondaux mêmes principes que les mots
croisés en français, à quelques variantes près.
Il est conseillé, pour tout jeu, de commencer par les
questions évidentes, dont la détermination ne nécessite pas
beaucoupd’effortsqui aident à percer le mystère qui se et
cache derrière les autres questions, plus complexes.
Un ensembled’arguments présentstout au long de ce jeu
peuvent très rapidement être utilisés pour combler les cases
vides du jeu. Et progressivement, àl’aide d’autresindices, les
joueurs pourront combler les cases vides afind’avoir lejeu
de mots croisés parfait.

12

Nous aurons donc de temps à autre des expressions :
1. Tïìla: ce mot voudrait dire‘écrire’. Il recommande au
joueur de tout simplement écrire le mot qui lui est donné. Le
nombre de lettres de ce mot correspondra àl’emplacement
réservé à cet effet.
Exemple : tïìla inyuèu in yuè u

2. Maèua :ce mot renvoie à la notion de contraire ou
renversé. Renverser une expression renvoie àl’écrire en
commençant par la dernière lettrejusqu’àla première de sorte
qu’enplaçant dans le sens opposé à la lecture normale, se
l’onpuisse toujours lirel’expression.

Sil’onpar exemple : ditinyuèu maèua,l’on demandeau
joueurd’écrire l’expressioninyuèu de manière renversée.
Ceci nous donne :
uuè yn i
inyuèu maèua

3. Tïìla …. uè hoya ou …. uè hoya:à contrairement
d’autres langues,la langueäaèsaèa abesoin del’ensemble de
ses syllabes et tons pour une correcte prononciationd’unmot.
L’exercice d’écrire unmot en oubliant une lettre ou un ton
doit amener le joueur, au-delà du jeu, à percevoirl’étendue
del’erreurcommise en oubliant un ton ou une lettre dans un
mot.

Sil’onau joueur ceci par exemple demande: inyuèu uè
hoya `y' (inyuèu, tu oublies `y'), le joueur doitécrire le
motinyuèu dansles cases correspondantes en omettant la
lettre y (ceci revientà la notion de‘presque’ dansles mots
croisés en français).

De même, direlaa uè hoya ‘a' nu skoö laa en (écrire
oubliant le‘a’de la fin) voudrait dire quel’onécrive plus que
‘la’(lécher) qui est différent dulaaqui veut dire comment.

13

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents