La Perse à travers la camera obscura occidentale
216 pages
Français

La Perse à travers la camera obscura occidentale

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
216 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

"Les événements politico-religieux qui secouent de façon périodique notre présent remettent à l'ordre du jour la question de l'Autre.(...) L'auteur s'est attaqué à un sujet épineux : les regards croisés des voyageurs européens en Perse à l'époque Safavide (fin XVIè siècle), la façon dont les Persans ont perçu leur présence et la manière dont ils les ont accueillis chez eux. Il montre assez habilement la difficulté que présente "l'écran religieux" et les préjugés qui en découlent, de part et d'autre, pour communiquer. Des deux côtés, la religion joue son rôle. Les Persans d'alors montrent plus d'ouverture que les délégués de l'Occident" (Daryush Shayegan).

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 avril 2016
Nombre de lectures 2
EAN13 9782140005992
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0120€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Autre.(...) L'auteur s'est attaqué à un sujet épineux : les regards croisés des voyageurs européens en Perse à l'époque Safavide (fin XVIè siècle), la façon dont les Persans ont perçu leur présence et la manière dont ils les ont accueillis chez eux. Il montre assez habilement la difficulté que présente "l'écran religieux" et les préjugés qui en découlent, de part et d'autre, pour communiquer. Des deux côtés, la religion joue son rôle. Les Persans d'alors montrent plus d'ouverture que les délégués de l'Occident" (Daryush Shayegan).

" />
LA PERSEÀ TRAVERS LACAMERA OBSCURAOCCIDENTALE Hamèd Fouladvind
Préface de Daryush Shayegan
fouladvind.indd 1
LAPERSEÀTRAVERSLACAMERAOBSCURAOCCIDENTALE
17/03/2016 12:20:45
ColleCtion l’iran en transition
Dirigée par Ata Ayati
Les dernières parutions
PIROUZÈFTÉKHÂRI,Poètes persans, désir et civilité,2016. AlirezaKHODDA MI,Discours religieux des jeunes en Iran. Les nouveaux visages de la religion.Préface de David Rigoulet Roze,2016. NàhIdKESHAVARZ,Les nouveaux émînîsmes en ïran. Le mouvement des emmes de 1989 à 2009.PàÇÈ È àà Kôŝôàà, 2015. aTàAyAti- MOhSENMottAg,Farhad Khosrokhavar : Un socîoogue, une hi révoutîon, ’hîstoîre tourmentée de ’ïran.2015.JàVàdZEINY,Le cînéma îranîen. Un cînéma sous înleunces.PàÇÈ È JÈà-ûÇ Gôà, 2015. MoRgàneHUMBERT,Dîpomatîe nîppo-îranîenne. Enjeu énergétîque et înterérences amérîcaînes. Concîîer ’înconcîîabe.PàÇÈ ÈThierry Kellner, 2015. PàRIBARKESHLI,Où est passé mon Damâvand ? Une pîanîste îranîenne ace à ’exî,2015. MINOO KhAny,La couleur de la guerre Iran-IrakRegards croisés sur la peinture iranienne après la Révolution 1979.Préface de Christophe Balay, 2015. ModjtàbàNAJAFI,La ace émînîne du Mouvement vert îranîen, De ’înternet à a rue.PàÇÈ È S Eà,2015. NàhâlKHAKNÉGAR,L’exî comme épreuve îttéraîre. L’écrîvaîn îranîenace à ses homoogues. PàÇÈ È RàÈ KààÈ,2015. DjàlâlSATTÂRI,Chahrzâde et sa conversatîon avec Chahryâr, Tàû û Èŝà à Pôû Eà.2015. JocelynCORDONNIER,Les États-Unîs et ’ïran au cours des années1970. Une amîtîé partîcuîère au temps de a guerre roîde. PàÇÈ È JûÈ Zàîà,2015. lEyLàFoulAdvind,Les mots et les enjeux. Le déI des romancières iraniennes. Préface de Farhad Khosrokhavar, 2014.
fouladvind.indd 2
17/03/2016 12:20:45
fouladvind.indd 3
Hàmèd FOulàdvInd
La PerseÀ TRAVERS LACAMERA OBSCURAOCCIDENTALE
PRéfàcE dE DàRYuSh shàYEgàn
17/03/2016 12:20:45
fouladvind.indd 4
E ÇôûÈûÈ : Èŝŝ È Gû Kôŝà ’àŝ È Çôûŝ ’AàÈ Yàà
© L’Harmattan, 2016 5-7, rue de l’École Polytechnique ; 75 005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan@wandoo.fr ISBN : 978-2-343-08739-9 EAN : 9782343087399
17/03/2016 12:20:45
PRéfàcE
PàÇÈ
RàŝÈ ŝôûŝ à ÈÇô È Èà BàûÈ, PÈÈ Và È A MààÈ, Èŝ ŝôÈŝ È ’ÇôÈ Èŝ AàÈŝ, La Perse à travers aÇàÈà ôŝÇûàoccîdentaeÈŝ ûÈ œûÈ ÈŝŝàÈ ŝû È àô ÈÈ Èŝ ôàÈûŝ ôÇÇÈàû È Èû ŝô ŝôûÈ àŝÈ ŝû à PÈŝÈ. Èŝ ÈÈŝ ôÇô-ÈÈû û ŝÈÇôûÈ È àô ôûÈ ôÈ ŝÈ, àà Èŝ àŝŝŝÈŝ ŝôÇôÇûûÈÈŝ È ôŝ ŝôÇŝ, ÈÈÈ Ā ’ôÈ û ôû È ÇôÈû È ÇÈÈ ÈÇÈÇÈ ûÈŝàÈ àÈ ŝû à ûÈŝô È ’AûÈ, ’àûà ûŝ ûÈ Èŝ àôŝ ÈÈ ’ïŝà È ’OÇÇÈ, ôàÈ Èûŝ ÇôÈŝôŝ ÇôûÈŝ,  ŝô àôŝ. CÈ ôûàÈ ŝûÈŝ ôŝÈ àûŝŝ à ûÈŝô Èŝ « Çàŝ » ÈÇûûÈŝ, ÇÈŝ Èŝ ôŝàÇÈŝ û ÈêÇÈ È àôûÈ È ’Èŝŝô È ÇÈ ûÈ ’à àÈ à « ÇôŝÇÈÇÈ ŝŝÈ », û Èŝ ÈÈŝ È à Èŝ, È à ôàÇÈ È È ’ôûÈûÈ, ÇÈŝŝŝ à-àÈŝ. Dàŝ Èŝ Èŝ û ŝûÈ, ’à ÇÈ ô ôôŝ ŝû ’Çà ÈÈû, ÇÈÈ Çàà ôŝÇûÈ û, ôû ÈÈÈ à àôÈ È ’àûÈû, Hà ôûà, « ÈÈŝÈ » ûŝ ôû ôŝ Èŝ ÇôŝÈŝ, àûŝŝÈ ŝôûÈ ôŝ ÈŝÈàôŝ û È È È Ā « ôôŝÈ » àûà ôÈ ûôÈ ûÈ ÇÈû Èŝ àûÈŝ. ’àûÈû ŝ’Èŝ ôÇ ààû ûÇÈûŝÈÈ Ā û ŝûÈ Èû : Èŝ Èàŝ Çôŝŝ Èŝ ôàÈûŝ ÈûôÈŝ È PÈŝÈ
fouladvind.indd 5
17/03/2016 12:20:45
à PÈŝÈ Ā àÈŝ àcamera obscuraôÇÇÈàÈ
È Ā ’ôûÈ SààÈ (î XVï ŝÇÈ), à àô ô Èŝ PÈŝàŝ ô Èû Èû ŝÈÇÈ È à àÈ ô ŝ Èŝ ô àÇÇûÈŝ ÇÈ Èû. ï ôÈ àŝŝÈ àÈÈ à IÇû ûÈ ŝÈÈ « ’Çà ÈÈû » È Èŝ ûŝ û È ÇôûÈ, È à È ’àûÈ, ôû ÇôûûÈ. DÈŝ Èû ÇÔŝ, à Èô ôûÈ ŝô ÔÈ àŝ, ÇÈ û Èû ôûŝ ààÈ àûôû’û àÈ, Ç’Èŝ ûÈ Èŝ PÈŝàŝ ’àôŝ ôÈ ûŝ ’ôûÈûÈ ûÈ Èŝ ûŝ È ’OÇÇÈ. O ŝà ûÈ ôûÈŝ Èŝ àÇÈÈŝ Çŝàôŝ È à àÈ ô  ÈôÇÈûÈŝ È êÈ ÈÇûŝÈŝ. ’EÈ û MÈû Çôŝ, à ÈÈÈ, Çôŝà ÇÈû û àÈ àŝ ŝÈŝ àÈŝ ÇôÈ Èŝ ààÈŝ, ôû È àŝ È Èŝ ŝôûŝ-ôÈŝ ; ’ŝà È ’È ’ô, È  È ŝô ÈŝÈ ôàÇÈ à àô Ā ŝô Èŝ, ŝûà àôŝ à ÈÈ È ’ŝà (Dar a-ïsam) È à ÈÈ È à ûÈÈ(Dar a-Harb). CÈ ÈôÇÈŝÈ, à È àŝ ôŝ àŝ ôûŝ Èŝ ôàÈŝ, ÈÈûà àÈûÈûŝÈÈ ÈÇôÈ àŝŝÈ àÇÈ. CÈ ’Èŝ ûÈ ÈàûÇôû ûŝ à ûÈ Èà ŝû È OÇÇÈ, ÇÈ Ā à ôÈ àŝŝàÈ, û ôûÈàû Èà ŝû È ôÈ ô Èŝ àÇÈŝ ÈôÈ Ā à RÈàŝŝàÇÈ àÈÈ. O ŝÈ  Ā ôûÈ È ’ûàô û Èîà à Èû Ā ŝà ôÈ ÈÈ È û, à Èŝ àÇûàŝÈŝ ÈÈû, ÈÇà È àÈû È ÇÈ û Èŝ àÇÇÈŝŝÈ Ā ôûŝ Èŝ ôÈŝ, ÈàÈ È Èû Çà ÈÈû, Ç’Èŝ-Ā-È, à àŝô. O ôûà ôÈ ûÈ ÇÈŝ ôàÈûŝ, ôû È à Èŝ ôÈŝ È àûÈ àŝŝàÇÈ È àŝŝÈ àÈûÈŝ ôû ŝ’àÇÈ àŝ È ÈÈŝ ÈÈŝÈŝ ÈûŝÈŝ, ÈŝÈ ÈÇôÈ ŝ Ā Èûŝ ÇôÇôŝ ÈÈûŝÈŝ, È ŝôÈ ûÈ êÈ ûà ŝ ŝô È ŝàÇÇô Èŝ ûŝ àÈÇ Èŝ àûÈŝ - ÇàôûÈŝ àÇÈ àû ûÈŝ ôÈŝàŝ -, ŝ ŝÈ ûÈ ôÈÈ ûà ŝ ŝô Çôôŝ Ā ’« îÈ », Ç’Èŝ-Ā-È, àû ûŝûà.
fouladvind.indd 6
17/03/2016 12:20:45
PàÇÈ
’àûÈû ôÈ ’ÈÈÈ È ’ïàÈ PÈô DÈà VàÈ û, àà Èŝ ÇàôûÈŝ ’Eŝàà ŝÈ Èà ÇÈ È ŝÈ « ûÈ » Aàŝ, Ç : « û’ÈÇôÈ ûÈ ôûŝ ûŝŝôŝ àŝ ’àÇÇô ŝû Èŝ ôŝ È ôÈ Èô, ûÈ àŝ ôû È ÈŝÈ àôŝ È àŝ ôûÈŝ Èŝ àfàÈŝ ÇÈŝ, ôûŝ ôŝ ààÈÈ ûŝ È È ŝ ôÈ ÈÈÇÈ. »CÈ û Èŝ ÈÇôÈ ûŝ ŝîÇà, Ç’Èŝ ûÈ ÇÈÈ û àà-ÈÈ È àÇÇÈ Èŝ ôÈ à Èŝ ôŝ ÇôôûÈŝ È ûÈ à Èô  ÈÈ ôû ôÈ ûÈ ÇÈàÈ ûŝîÇàô Ā ÇÈÈ ôûÈ àÇàÈ. ï àû Èû àÈŝÈ û ô û, ûÔ ûÈ È à ŝÈŝ ÈÈÇÈŝ ÇôÈŝŝôÈÈŝ ûÈ ’« ûÈ » ûŝûà ôûà ÈôÈ Ā ŝô àààÈ. E ’àûÈŝ ÈÈŝ, àôûÈ ôûà, Èŝ àŝ È-ÇÈÈŝ ŝÈdépacentû Çà àû ŝÈÇôàÈ, àûÈ ôŝÈ à à ôàô ÇôôûÈ. CÈ û ’ôÈ àŝ ÇÈŝ ÇôôÈÈŝ, Ç’Èŝ ûÈ ÇÈŝ ôàÈûŝ ŝô, û’ŝ È ÈûÈ ôû ô, Èŝ Èŝ Èŝ àŝ àÇûŝ ûQuattrocentoàÈ, ôÈ ûÈ ôÈ ôù, ÇôÈ È  ŝ È JàÇô BûÇà àŝ ŝô È àÈûDîe Kutur des Renaîssance în ïtaîen, à ŝô û ôÈ È ’ôÈ ôÇÇÈà à Çà ôàÈÈ ôû ÈÈ àŝ û àûÈ ÈŝÈ È ÇôàŝŝàÇÈ : « Aû MôÈ-ÂÈ Èŝ Èû àÇÈŝ È à ÇôŝÇÈÇÈ ûàÈ, ÇÈÈ ôûÈ Èŝ È ôÈ ÈÈû È ÇÈÈ È Èŝ ’Èû È ’ôÈ û-êÈ, ÈÈûàÈ ÇôÈ Èŝ ôû È-È-Èŝ, ŝôûŝ û ôÈ Çôû. È ôÈ à ŝŝ È ô, ’-ûŝô È È ûŝ Èàŝ, àû àÈŝ ûûÈ È ôÈ àààŝŝà ŝôûŝ Èŝ ÇôûÈûŝ àÈŝ (…) C’Èŝ È ïàÈ ûÈ ÇÈ ôÈ ŝÈ ŝŝà àŝ ’à È ŝûŝÇà û àÈÈobjectîÈ ôûÈŝ Èŝ ÇôŝÈŝ È ÇÈ ôÈ È à, àŝ È ŝô ÇÔ, ŝ’Èà àûŝŝ È ÈÈ ûŝŝàÇÈ Èsubjectî; ’ôÈ È û û ŝûÈ È ŝÈ ÈÇôû ÇôÈ È ».
fouladvind.indd 7
17/03/2016 12:20:45
à PÈŝÈ Ā àÈŝ àcamera obscuraôÇÇÈàÈ
ï È ŝÈÈ ûÈ ÇÈŝ ôàÈûŝ ôÇÇÈàû ’ô àŝ Çû È ’Èû ÇÈÈ ÇàŝŝûÈ, ûŝû’ŝ ÈŝÈ àÈûÈ àÇŝ àŝ Èû Èô È ôÈ Èŝ àûÈŝ àû àÈŝ È ÇÈ Çà ôŝÈ. ï Èŝ à ûÈ ’ô ÇôŝàÈ àôŝ Èŝ ŝÈŝ È ÇôŝÇÈÇÈ ûûàÈŝ ûà ôûà ÇÈ È Çàŝ È P. DÈà VàÈ, ÇÈ ÈÈ ÇàôûÈ, ŝ’ÈÈ àÈÇ àûàÇÈ àû ŝûÈ È Sà Aŝ : « N’Èŝ-ÇÈ àŝ ôÇ ûÈ MÈÈÈ û’û Màôà È ’OÈ à ûŝ È ÇÈÇÈ È È ô ûÈ ôŝ 3 PÇÈŝ È ’EûôÈ ? E ûÈ ôŝ CÈŝ àÈ ŝûàŝŝ Èŝ BààÈŝ È Çûàû È È TàÈ ». Oû ûà û ŝÇÈ ûŝ à Cà, Çà È ÇààÇÈ ôà Èŝ PÈŝàŝ,  ûÈ Èŝ ŝŝôàÈŝ CÈŝ ŝô àŝŝÈ È ûŝ È PÈŝÈ : « ïŝ  àŝŝÈ ôû Èŝ « ÈÇÈŝ», Ç’Èŝ-Ā-È Èŝ Èŝ àÇŝ û ôÈ, È ôûŝ àû ÇûÈ È DÈû È àû ŝÈÇÈ û ôÇà È ÇôÈ ŝ ŝôûÈÈ ÇôûÈ ÇÈÈ ôÈŝŝô à ûÈ È àŝŝÈ ûÈ È àŝŝÈ È, ÇÈà Èŝ È ààÈŝ àû àôàŝ. » CÈÈà, ôûŝ ŝàôŝ ûÈ È ÇÈÈ È ÇÈ ôÈ ôû È ÇÈ Çà, ŝÈô ôûà, ’à ûÈ È ÇôÈÇÈÈ ’û ôÇÈŝŝûŝ û ÇôûÈà ’û à È ûŝ È ûŝ àÇÇ-È  ôû àû ô È ÇÈŝ Ç ÈÈŝ ŝÇÈŝ. S àû XV È È XVï ŝÇÈŝ ÇÈŝ ôÈŝ àÈ ÈÇôÈ ŝàŝ, à ÇàÇû àŝ ’ôÈ ÈÈÈ È ŝà ôÈ ŝôÈ, ŝ Èŝ ÇàÈŝ ŝÈ àŝàÈ ÈÈ Ā àÈŝ Èŝ ôàÈûŝ û ŝ’àÈû-àÈ ’û ôÈ Ā ’àûÈ Ā à ÈÇÈÇÈ È È ôûÇ ÇôÈÇà,  àû àÈÈ û’àûôû’û Èŝ îÇÈŝ È ÇÈŝ ôÈŝ È ŝô ûŝ ûÈ Èŝ àÈŝ ÈŝôÈŝ ’û ŝôûÈ ôŝàûÈ. E ôûà ôû ÈÇôÈÇÈ Ā ôûÈàû, ÇôÈ ŝ ô ’àà ÈÈû àûÇûÈ Èô È ’ŝôÈ. S ôûŝ Èôŝ È ÇôÈ Èŝ ŝôûÈŝàûŝ û È ôŝ ôûŝ ÈûÈ ŝ ôÈ-È È ôÈ ŝàûÈ È à Èŝŝô ÇûûÈÈ û È à
fouladvind.indd 8
17/03/2016 12:20:45
PàÇÈ
ŝû, ô ôûà È, ŝàŝ ô ÈàÈ, ûÈ ÇÈ ôÈ ôû ÇÈ Çà ô ôûŝ àÈ ŝ ÈÈÈ ôûà, ô È ŝÈ ŝŝôûÈ È È ŝ’àôÈ àŝ Èŝ àŝ, ŝ’Èŝ àÈŝà, àôû ôû ÈÈ Ā à ôûÈ ûÈ ÇàÈ È ô àÇ-àÈ Ā ôûÈ ŝôÇàô ÈÈûÈ, ÇôÈ ŝ ôûÈ ŝÈ È ûÈŝô, ôûÈ ÈôŝÈ Ā ’Èû È ÇÈ ôû ôôûÈ, à û ŝàÇÈ ô ô Èà ŝ’àŝÈ ÇôÛÈ ûÈ ÇôÛÈ ôû È àŝ ôôûÈ È Çôûôû ’û DÈû ÈôàÈ.  àÈ  DàRyush Shàyegàn PôŝôÈ
fouladvind.indd 9
17/03/2016 12:20:45
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents