PARLEMENT EUROPEEN ET SOCIETE CIVILE
333 pages
Français

PARLEMENT EUROPEEN ET SOCIETE CIVILE , livre ebook

-

333 pages
Français

Description

Est-ce que la représentation assure la garantie de démocratie représentative ? Au coeur de cette question se trouve le Parlement européen, seule institution directement élue par les citoyens européens. La présence de la société civile organisée au niveau

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 juillet 2009
Nombre de lectures 21
EAN13 9782296496521
Langue Français
Poids de l'ouvrage 4 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,1650€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Dutoit/Nouveauxamenag….indd1
Parlement européen et société civile
VERSDENOUVEAUX AMÉNAGEMENTSINSTITUTIONNELS
7/05/09 16:04:12
Déjà parus dans la collection «Publications de l’Institut Européen de l’Université de Genève»
Cette collection publie les travaux des colloques internationaux organisés par l’Institut Européen de l’Université de Genève, ainsi que des monographies de qualité, notamment les meilleures thèses de doctorat soutenues sur les questions euro-péennes ou les ouvrages des enseignants affiliés à l’IEUG. Elle constitue une vitrine de la recherche de l’IEUG.
4L’Union européenne et la sécurité internationale René S et Frédéric M (2009)
3Des valeurs pour l’Europe ? Samantha B, Francis C et Nicolas L (eds) (2008)
2?Vers un nouveau pouvoir citoyen Frédéric E (2007)
1Jusqu’où ira l’Europe ? Korine A et Nicolas L (eds) (2005)
Dutoit/Nouveauxamenag….indd2
7/05/09 16:04:12
Dutoit/Nouveauxamenag….indd3
PUBLICATIONS DE L’INSTITUT EUROPÉEN DE L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE N° 5
Parlement européen et société civile
VERSDENOUVEAUX AMÉNAGEMENTSINSTITUTIONNELS
Laurent Dutoit
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
7/05/09 16:04:12
MîŝÉ É àÉ : CW DÉŝî
D/2009/4910/21
© BruylantAcademia s.a. Gà’PàçÉ, 29 B-1348 Louvain-la-neuve
ISBN : 978-2-87209-944-3
Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque procédé que ce soit, réservés pour tous pays sans l’autorisation de l’éditeur ou de ses ayants droit. Imprimé en Belgique.
Dutoit/Nouveauxamenag….indd4
www.academîa-bruylant.be
7/05/09 16:04:12
R emercîements
CÉ ôûàÉ Éŝ ûî àÉç É ŝôûîÉ îàçîÉ É ’Iŝîû ÉûôÉ É ’UîÉŝî É GÉÉ É É à Fàçû Éŝ ŝçîÉçÉŝ çôôîûÉŝ É ŝôçîàÉŝ É ’UîÉŝî É GÉÉ. I Éŝ îŝŝû ’ûÉ ŝÉ ŝôûÉûÉ É jàîÉ 2008. Pôû ŝà àîŝàîô, ÉÉ à îçî É ôûŝÉŝ û Fôŝ àîôà ŝûîŝŝÉ É à ÉçÉçÉ ŝçîÉîîûÉ, É à ôàîô Eŝ & LûçîÉSçîÉî É É à Sôçî AçàîûÉ É GÉÉ. JÉ ÉÉçîÉ ôûÉŝ çÉŝ îŝîûîôŝ ÉŝŝÉîÉÉŝ â ’ÉçôûàÉÉ â à ÉçÉçÉ. CÉ ààî à  É ŝôûŝ à îÉçîô û ôÉŝŝÉû PîîÉ Bàîà ûî, ûà ôûÉŝ çÉŝ àÉŝ, ’à Éçôûà É ŝôûÉû àŝ çÉ ô çÉîÉÉ. JÉ ûî ÉîÉ îçî ôûÉ à ÉçôàîŝŝàçÉ. EÉ Éŝ àûŝŝî àÉŝŝÉ àû ÉÉŝ É ô jû É ŝÉ, à ôÉŝŝÉûÉ CîŝîÉ MîôÉŝçô É É ôÉŝŝÉû Cîŝîà Fàç. CÉ ôûàÉ à àÉÉ îçî ’çàÉŝ ûçûÉû àû QûÉç, ôàÉ àÉç É ÉÉ ôÉŝŝÉû TîÉ HÉŝç û àÉÉ É ŝçîÉçÉ ôîîûÉ â ’UQÀM É à ôÉŝŝÉûÉ JôŝîàÉ Bôûà-Aôû, îûàîÉ É à CàîÉ UNESCO ’ûÉŝ Éŝ ôÉÉŝ îôŝôî-ûÉŝ É à jûŝîçÉ É É à ŝôçî ôçàîûÉ É ’UQÀM. J’ÉîÉ àûŝŝî ôûÉ à àîûÉ â Éŝ àçîÉŝ çôûÉŝ É ’Iŝîû ÉûôÉ É ’UîÉŝî É GÉÉ, ôàÉ â Màîôŝ Aîîŝàîŝ, Fîç Eŝôŝîô, JÉà-Màç MÉÉ, SîÉ RàÉ É Màîà Zàôà. Tôû àîçûîÉÉ, jÉ ÉÉçîÉ Màç Rôîŝŝà É BÉÉ ûî à ûÉ à ÉîàÉ àŝ çÉÉ ûîçàîô. L’àûî É à àîÉ à àÉÉ ÉŝŝÉîÉ â ’àôûîŝŝÉÉ É çÉ ààî, jÉ ÉÉçîÉ ôû Éû ŝôûîÉ à É, ô É, à àîÉ àû Cààà, àîŝî ûÉ GÉôÉŝ É RôÉÉ Aàà.
Dutoit/Nouveauxamenag….indd5
7/05/09 16:04:12
6
Parlement européen et société civile
FîàÉÉ, jÉ ŝôûàîÉ ÉîÉ ôûÉ à ÉçôàîŝŝàçÉ â à çô-àÉ, MÉîà, ôû É Éŝ àŝŝ â É ŝûôÉ É â É ÉîÉ. Pôû ôû çÉà É ÉçôÉ ûŝ, jÉ É ôûàî jààîŝ ÉîÉÉ à ÉÉçîÉ. C’Éŝ ôû àûÉÉÉ â ÉÉ ûÉ jÉ îÉ çÉ ôûàÉ, àîŝî û’â QûÉî ûî Éŝ  àû êÉ ôÉ ôù çÉ ààî ôûçàî â ŝô ÉÉ. Eî ûÉ ôûŝ çÉû É çÉÉŝ ûî É ŝ ôû É ôî ’ô ŝôûÉû àŝ çÉ ààî É ŝôîÉ ÉÉçîŝ îçî.
Av er t i s s ement
CÉ ôûàÉ ÉÉ Éŝ Éŝ-çÉŝ ’ûÉ ŝÉ ÉûÉ É jàîÉ 2008. CÉÉ ÉîÉ Éŝ àççÉŝŝîÉ ŝû É ŝîÉ É ’UîÉŝî É GÉÉ àû îÉ :http ://archîve-ouverte.unîge.ch/unîge:529. LÉ Éç-Éû ôûà  ôûÉ ûÉ îîôàîÉ çôÉ àîŝî ûÉ ’ÉŝÉÉ û àîŝôÉÉ É ’àûÉû.
Dutoit/Nouveauxamenag….indd6
7/05/09 16:04:12
S ommaîre
Remerciements Liste des tableaux Liste des acronymes et abréviations Les partis et groupes parlementaires européens Les réseaux associatifs européens Introduction
PR E MI ÈR E PARTI ELa représentation politique : des principes généraux au cas de l’Union européenne
C  Défis et déficits de la représentation
C  L: un régimea représentation au sein de lUnion européenne semi-parlementaire
Dutoit/Nouveauxamenag….indd7
7/05/09 16:04:12
8
Parlement européen et société civile
DE UXI È ME PARTI ELa représentation au Parlement européen : difficultés et perspectives
C  Lorganisation de la représentation au Parlement européen
C  Partis politiques européens et agrégation des demandes
TR OI S I È ME PARTI ELa société civile ou la représentation en question
C  La place de la société civile dans les discours institutionnels C  Gouvernance européenne, société civile et représentativité
QUATR I È ME PARTI EUne alternative pour la représentation au sein du Parlement européen : vers des commissions parlementaires associatives
C  La difficile émergence des intergroupes parlementaires européens
C  Lespace politique des intergroupes parlementaires européens
C  Des commissions parlementaires associatives ?
Conclusion Bibliographie
Dutoit/Nouveauxamenag….indd8
7/05/09 16:04:12
L îste des tableaux
1.1. CàÉ Éŝ ôîŝ É Éôîŝ Éŝ àŝŝôçîàîôŝ ÉûôÉÉŝ 41 1.2. Fôçîôŝ Éŝ àŝŝôçîàîôŝ àŝ Éŝ îÉŝ ôÉŝ É à ôîÉ àŝŝôçîàîôîŝÉ 44 2.1. LÉŝ ŝÉàû ÉŝÉàîôÉŝ àŝ ’UE 64 2.2. LÉŝ ôçàîÉŝ ÉÉŝ : Éŝ Éû ôîÉŝ 67 2.3. Ràîô Éŝ CôîŝŝàîÉŝ îŝŝûŝ û PàÉÉ ÉûôÉ 81 2.4. Môîôŝ É çÉŝûÉ 83 2.5. LÉŝ ôîôŝ û àÉÉàîŝÉ ÉûôÉ 93 3.1. Ràîô Éŝ ûŝ à ôÉ É çôîŝŝîôŝ 128 4.1. NôÉ ’Èàŝ à àçÉ àû ŝÉî û PPE-DE É û PSE 143 4.2. Pàîŝ ÉûôÉŝ É ôûÉŝ àÉÉàîÉŝ 150 4.3. Aûàîô ÉÉ Éŝ ŝŝÉŝ ôîîûÉŝ 161 6.1. CîÉŝ ’îÉîîçàîô É à ŝôçî çîîÉ 207 6.2. Aŝŝôçîàîôŝ ÉŝÉàîÉŝ à ŝÉçÉû ’àçîî 211 6.3. LÉŝ ôîÉŝ ôû à ôûÉàçÉ ÉûôÉÉ É à ŝôçî çîîÉ 214 6.4. LÉŝ àîŝôŝ ôû àîôÉ à àîçîàîô Éŝ ôàîŝàîôŝ É à ŝôçî çîîÉ àŝ É ôçÉŝŝûŝ çîŝîôÉ É ’UE 217 7.1. Èôûîô É à çÉ É àîîô 244 8.1. Èôûîô Éŝ îÉôûÉŝ ôîçîÉÉÉ ÉÉîŝŝ É É ÉÉ à V É à VI îŝàûÉ 258 9.1. CîÉŝ É ÉŝÉàîî àû îÉàû ÉûôÉ 287
Dutoit/Nouveauxamenag….indd9
7/05/09 16:04:12
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents