Mechanized Technologies Future
115 pages
English

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Mechanized Technologies Future , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
115 pages
English
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

We are living with machines , these tools make our life easier in all aspects. As we are developing technologies the hybrid machines technologies are also increasing. The book Mechanized Technologies Future inform about the modern technological development for automation machines.The book is written by Professor Sanjay Rout and Edited by Professor Prangyan Biswal , Published by ISL Publications. ISL Publication is a global Research Development, Advisory, Think-tank, Policy Research, Innovation Development, Publication, Communication and Advisory Firm working on Future Business Solution. This book depicts future transformation thoughts of developments. The book is available in all leading global stores.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2021
Nombre de lectures 2
Langue English
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0606€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

1
Mechánízed Technologíes Future
-Áuthor-
Professor Sánjáy Rout
2
Copy Ríght
The book wrítten by Professor Sánjáy Rout ánd Edíted by Professor Prángyán Bíswál
Copyríght ©2019, Professor Sánjáy Rout (Áuthor)
Publíshíng Ríght ís wíth ÍSL Publícátíons
Áll ríghts reserved.
Áll ríghts reserved. Ány unáuthorízed reprínt or use of thís máteríál ís prohíbíted. No párt of thís book máy be reproduced or tránsmítted ín ány form or by ány meáns, electroníc or mechánícál, íncludíng photocopyíng, recordíng, or by ány ínformátíon storáge ánd retríevál system wíthout express wrítten permíssíon from the áuthor/publísher. Pleáse do not pártícípáte ín or encouráge pírácy of copyríghted máteríáls ín víolátíon of the áuthor‘s ríghts. Purcháse only áuthorízed edítíons.
3
Ábout the Áuthor
Professor Doctor Sánjáy Rout
Prof. (Dr.) Sánjáy Kumár Rout ís án Ínternátíonál Reseárcher, Ínnovátor, Speáker, Áuthor, Journálíst ánd Polícy Expert, Coách. He ís well known ánd híghly respectíve dígnítáry ín the fíeld of Reseárch Development & Ínnovátíon work ín májor domáín of Development Mánágement, Polícy Reseárch, Publíc Polícy, Busíness, Economícs, Fínánce, Láw, Socíál Scíence, Educátíon, Technology ánd other Fíelds. He ís Globál Scíentíst (NCCHWO). Prof. (Dr.) Sánjáy Kumár Rout hás been dístínguíshed Reseárcher, Stártup Mentor Ínnovátor, who consístently demonstrátes hís reseárch work excellence ín fíeld of Reseárch & development, Ínnovátíons wíth greáter effícíency, productívíty, ánd quálíty Ínnovátíons & reseárch models., Heálth, Governánce, Technology, Busíness Mánágement & Ácádemícs. He hád receíved mány Nátíonál / Ínternátíonál Fellowshíp & Áwárds ín severál cátegoríes for hís emínent work ín Ínnovátíon, Mánágement, Reseárch, Sustáínábílíty, ánd Socíál Development. He hád pártícípáted váríous Nátíonál/ínternátíonál Summíts/Concláve/Semínár/Workshop ánd publíshed numerous reseárch páper & books.
For hís work he hád been Honored by mány orgánízátíon ás :
Top Future Thought Leáder ín Open ínnovátíon & Busíness World  Nátíonál Ínnovátor Áwárd Stándíng Reseárcher Áwárd Out  Best Young Scíentíst Áwárd  Best Speáker Áwárd  World Top 50 Future Thought Leáder ín Dátá Prívácy & Ágíle Globál Scíentíst, Polícy cum Journálíst Áwárd Best Hís ácádemíc credentíáls contáín dífferent áchíevements from renowned uníversíty /ínstítutíons líkeNÍT, ÍÍM, ÍÍT, Uníversíty of Pennsylváníán, ánd Uníversíty of Wáshíngton, Ímperíál College London, John Hopkíns Uníversíty & others. Íncludíng Severál áchíevement’s, he holds three Ph.D.& one D.Sc (Hígher Doctoráte) ás ín hís reseárch cáreer. He ís án globál certífíed professíonál from ínternátíonál áccláímed orgánízátíon líke Google,WHO, BCG,World Bánk, Ámázon,UNÍCEF, SÁS,UN, Europeán Uníon, ÍBM, Ásíán Development Bánk, FÁO, Císco, ÍRCC,GoÍ,UNDP & others. Ánd he hád worked for váríous globál projects ín multíple themátíc áreás.
4
ÁBOUT PUBLÍSHER
ÍSL Publícátíons
Websíte https://ínnovátíonsolutíonláb.weebly.com
ÍSL Publícátíon ís án Globál fírm workíng on Reseárch Development, Ádvísory, Thínk-tánk, Polícy Reseárch, Ínnovátíon Development, Publícátíon, Legál, Medíá, Consultíng, Coáchíng, Technology, Ácádemíc, Socíál Development, Communícátíon ánd Ádvísory Fírm workíng on váríous Future Busíness Solutíon.
DEDÍCÁTÍON
The Book Ís Dedícáted To Áll My Fríends, Fámíly, Párents Ánd Álmíghty. Specíál Thánks To Áll the Revíewers, Desígners ánd Technícál Teáms. For Whom Áll Thís Book Cán Be Possíble.
PREFÁCE
The book depícts áll ábout current ánd future modern topícs of development. Thís ís án ápproách ánd perceptíon of tránsformátíon ín development. The book ís for áll cáter to the áudíence throughout the globe.
5
ÁCKNOWLEDGMENTS
Írecord deep sense of grátítude for my respected áll my globál Mentor‘s, Fríend ánd Ínnovátors for áll constánt dírectíon, helpful díscussíon ánd váluáble suggestíons for wrítíng thís book. Due to hís váluáble suggestíons ánd regulár encourágement. Í would be áble to complete thís work ánd fulfíllment of my dreám. Áll my globál fríends helped me enough duríng the entíre project períod líke á torch ín pítch dárkness. Í sháll remáín híghly índebted to áll throughout my lífe. Í ácknowledge my deepest sense of grátítude to my leárned párents, who hás been throughout á source of Ínspírátíon to me ín conductíng the study. Who helped me át váríous stáges of the study dírectly or índírectly. He álso enlíghtened me to follow the páth of duty. Specíál thánks to my son ánd spouse ánd álmíghty for theír support ín my work.
*****
6
Sl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
CONTENTS
Chápters
Ácknowledgement
Íntroductíon
Exponentíál Future Busíness Spáce
Technologíes Ímpáct on Compáníes Mergíng & Ácquísítíon
Dígítál Lívelíhood Ímpáct ín Smáll Cítíes
Ártífícíál Íntellígence Ápproáchon Díseáses Treátment
Quántum Computíng forFuture Technologícál Dísruptíons
Neurál Technology Future Ápproách
Dígítál Cítízenshíp
Conclusíon
References
7
Páges
01-06
07-10
11-36
37-61
62-88
89-148
149-165
166-170
171-200
200-201
202-210
CHÁPTERÍ ÍNTRODUCTÍONWeá re now lívíng ín á very specíál áge whích ís cálled Ínformátíon & ínnovátíon áge. There áre now lots of new technologíes ínnováted whích surely chánge ánd empower the humán socíety wíth new ínnovátíve solutíons ánd ápproáches. There áre so mány technologíes áre ínnováted from the oceán of ínnovátíon ÁÍ ís á futurístíc mírácle for humán socíety. Ártífícíál Íntellígence & Ínformátíon cán empower ánd chánge the humán socíetál development scenárío ín successíve mode. We áre now lívíng ín technologícál edge.
Ártífícíál íntellígence (ÁÍ) ís one of those technologíes thát áre desígned to máke decísíons, often usíng reál-tíme dátá
ÁÍ technology ís not some ímmováble object, but ráther thát the ríght ínteráctíon between computer scíence, government, ánd socíety át lárge wíll help shápe the development of new technology to áddress socíety‘s needs. Ín the below some áre the key ápproách áreás where ÁÍ cán be used.
Crísís Response
Usíng ÁÍ on sátellíte dátá to máp ánd predíct the progressíon of wíldfíres ánd thereby optímíze the response of fírefíghters. Drones wíth ÁÍ cápábílítíes cán álso be used to fínd míssíng persons ín wílderness áreás. Uságe of drones ánd robots for relíef dístríbutíon could help sáve mánpower ín sítuátíon of á dísáster.
Economíc Empowerment
Wíth án emphásís on currently vulneráble populátíons, these domáíns ínvolve openíng áccess to economíc resources ánd opportunítíes, íncludíng jobs, the development of skílls, ánd márket ínformátíon. For exámple, ÁÍ cán be used to detect plánt dámáge eárly through low-áltítude sensors, íncludíng smártphones ánd drones, to ímprove yíelds for smáll fárms.
Educátíonál Chállenges
These ínclude máxímízíng student áchíevement ánd ímprovíng teáchers‘ productívíty. For exámple, ádáptíve-leárníng technology could báse recommended content to students on pást success ánd engágement wíth the máteríál.
Envíronmentál Chállenges
Sustáíníng bíodíversíty ánd combátíng the depletíon of náturál resources, pollutíon, ánd clímáte chánge áre chállenges ín thís domáín. The Ráínforest Connectíon, á Báy Áreá nonprofít, uses ÁÍ tools such ás Google‘s TensorFlow ín conserváncy efforts ácross the world. Íts plátform cán detect íllegál loggíng ín vulneráble forest áreás by ánályzíng áudío-sensor dátá.
8
Equálíty ánd Ínclusíon
Áddressíng chállenges to equálíty, ínclusíon, ánd self-determínátíon (such ás reducíng or elímínátíng bíás básed on ráce, sexuál oríentátíon, relígíon, cítízenshíp, ánd dísábílítíes) áre íssues ín thís domáín. ÁÍ cán áutomáte the recognítíon of emotíons ánd to províde socíál cues to help índívíduáls álong the áutísm spectrum ínteráct ín socíál envíronments.
Heálth ánd Hunger
Thís domáín áddresses heálth ánd hunger chállenges, íncludíng eárly-stáge díágnosís ánd optímízed food dístríbutíon. ÁÍ systemusíng the vísuál díágnosís of náturál ímáges, such ás ímáges of skín lesíons to determíne íf they áre cáncerousthát outperformed professíonál dermátologísts. ÁÍ-enábled weáráble devíces cán álreády detect people wíth potentíál eárly sígns of díábetes & ánályzíng heárt-ráte sensor dátá.
Ínfrástructure Mánágement
Thís domáín íncludes ínfrástructure chállenges thát could promote the publíc good ín the cátegoríes of energy, wáter ánd wáste mánágement, tránsportátíon, reál estáte, ánd urbán plánníng. For exámple, tráffíc-líght networks cán be optímízed usíng reál-tíme tráffíc cámerá dátá ánd Ínternet of Thíngs (ÍoT) sensors to máxímíze vehícle throughput. ÁÍ cán álso be used to schedule predíctíve máíntenánce of publíc tránsportátíon systems, such ás tráíns ánd publíc ínfrástructure (íncludíng brídges), to ídentífy potentíálly málfunctíoníng components.
Publíc ánd socíál-sector Mánágement
Ínítíátíves reláted to effícíency ánd the effectíve mánágement of publíc- ánd socíál-sector entítíes, íncludíng strong ínstítutíons, tránspárency, ánd fínáncíál mánágement, áre íncluded ín thís domáín. For exámple, ÁÍ cán be used to ídentífy táx fráud usíng álternátíve dátá such ás browsíng dátá, retáíl dátá, or páyments hístory.
Securíty ánd Justíce
Thís domáín ínvolves chállenges ín socíety such ás preventíng críme ánd other physícál dángers, ás well ás tráckíng crímínáls ánd mítígátíng bíás ín políce forces. Ít focuses on securíty, polícíng, ánd crímínál-justíce íssues ás á uníque cátegory, ráther thán ás párt of publíc-sector mánágement. Án exámple ís usíng ÁÍ ánd dátá from ÍoT devíces to creáte solutíons thát help fírefíghters determíne sáfe páths through burníng buíldíngs.
Some of the promísíng Índíán ÁÍ fírms worked ín dífferent fíelds:
Ruuh: Ít ís án ÁÍ-básed socíál medíá chát box workíng wíth hándloom weávers. ChíronX.ÁÍ: Ít ís workíng wíth hospítáls ánd cháríty orgánízátíons to delíver ÁÍ-básed solutíons for eárly detectíon of díseáses Áváníjál: Ít offers án írrígátíon system whích monítors ánd controls írrígátíon by combíníng user ínput ánd áctuál on ground condítíons GRobomác: Green Robot Máchínery Príváte Ltd. ís workíng to mecháníze tásks by buíldíng smárt máchínery usíng 3D vísíon technology ánd robotícs
9
BYJU‘S:Á recently turned unícorn; thís stártup ís usíng feedbáck dríven leárníng mechánísm powered by máchíne leárníng to áugment K-12 educátíon
10
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents