Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy
324 pages
English, Middle (1100-1500)

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy , livre ebook

-

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
324 pages
English, Middle (1100-1500)
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

One man's way of thinking about God has decisively shaped the political and economic rise of Nordic social democracy. 500 years ago, Martin Luther's writings led to the Reformation in the Nordic countries, and his values and beliefs shaped more than just the church. Lutheranism is one of the most important influences on the Nordic welfare system and a general belief in social democracy. Indeed, Nordic social democracy itself can be seen as a modern form of religion, or "secular Lutheranism". In Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy, Robert Nelson, an American observer and professor of political economy at the University of Maryland, brings a fresh perspective to the interrelated questions of religion, national identity, and governance in the Nordic world. Exploring how Lutheranism never went away as the true path to a new heaven on earth, Nelson shows how the form of Lutheran Nordic religion and culture changed radically, while its substance remained surprisingly unaltered.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 août 2017
Nombre de lectures 19
EAN13 9788771844160
Langue English, Middle (1100-1500)
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,007€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Robert H. Nelson
Lutheranism andthe Nordic Spirit oF Social Democracy
A Diferent ProtestantEthic
Aarhus University Press
robert h. nelson
Lutheranîsm and the Nordîc Spîrît o Socîal Democracy: A Dîferent Protestant Ethîc
aarhus university press
Lutheranîsm and the Nordîc Spîrît o Socîa Democrac
© Rôé H. Néŝô à Aàûŝ Uéŝ Péŝŝ 2017 Côé: Téô àôû à éŝé: Cà-H.K. Zàŝŝô Pûŝ Eô: Kàà é Oôŝé Tŝ ôô ŝ éŝé  ô E-ôô ôûçô  Nàààà Péŝŝ, Déà
îsBn 978 87 7184 416 0
Aàûŝ Uéŝ Péŝŝ àŝàé 29 DK-8200 Aàûŝ N Déà .ûéŝŝ.
î n t e r nat î ona L d î s t r î Bu t o r s :
Gàéé ôô Séçéŝ . Wé Côŝŝ Mŝ Hô, àçàŝé, A1 4XS Ué Kô .àééôôŝéçéŝ.çô.û
SD 70 Eéŝé Dé, Sûé 2 ŝô, CT 06010 USA .ŝŝûô.çô
/ In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
Table o Contents
 ôéô 7  Péàçé 11  Açôéééŝ 15
 în t ro d u c t îon Tô Pôéŝà Eçŝ 17 1 ûéàŝ à é Wô ô Nôç Sôçà Déôçàç 26 2 Ré é ûéà Rôôŝ ô Nôç Sôçà Déôçàç 35 3 Sé é Sàé: ô é Vŝ ô ûéàŝ 53 4 Mà ûé: Géà Pôçà Réôûôà 64 5 ûéà Téôçàçéŝ ô é Nô 87 6 Té ûéà Eç à é S ô Sôçà Déôçàç 106 7 ûé à é Eûà ô Wôé 134 8 A “Séçô Réôàô” 162 9 ô ûéà Gô ô Eçôôç Gô 184 10 Nôç Pàŝ ô Môé: ôû Vààôŝ ô à Téé 215 11 Tééàçé à Eûéçŝ: éŝŝ Hà “SçéIç” Oûçôéŝ 236 12 ç ûéàŝ: Té Réô ô Nôç Sôçà Déôçàç 268  e pîLo g u e Sçé 1980: Té Nôç Cŝŝ ô Sôçà Déôçàç 285
 ôà  é 310
297
or Jî, Who Made ït A Possîbe
Foreword
 é ô Néŝô  éŝô ô é Iŝ é  Sééé 2016, é é çàé ô é à éôé àéŝŝ à é Uéŝ ô Héŝ ŝ-ôŝû ‘Hô ôé? Eçôô àŝ Réô’, ç  à éé ô ôàé.  à éà ŝ ô éôé, çû à àûŝç ô ŝ ôô, à àŝ éàé ô éé é éŝô é . S  CàÉ Eé  é Séàé Sûàé  Héŝ, ô ô é é àŝ à à ŝàé ô ŝ çàéé éé é à é éé ô çôôŝ é ôçŝ é éŝ àôû àŝé ô ŝ ééŝŝ, çû ôçŝ ç à ŝéé ûçô-éôà é ŝ ŝçéIç àçôû. Néŝô àŝ à éŝŝé çàéé  à ôûŝé àçàéà, à çô-ŝé é ôç ô ŝ ôô éàŝ ŝûŝ  éçôôçŝ à ûç ôç. Hôéé,  é 1990ŝ é àŝ àéà çô ŝ àçôû  éçôôçŝ  éôûŝ ŝûéŝ  ŝ ôŝ ô éçô-ôçŝ àŝ à ŝéçûà (ô ç ô ûçôà) éô, à àŝ ŝçé çôûé ô é ôà ô ŝ à ôé éôûŝ ééŝ.  à-ô ô é àç à Néŝô ŝ à ‘ô-éôôà’  àôû é-ô, é ŝ àŝô à Aéçà (àôû  Nôç ôôŝ)  àôû é Nôç çôûéŝ. ô ô éŝé àçŝ àé Néŝô’ŝ ôôà ô ééàô, û ôéŝŝ ŝ ééé ô  éô é ô-à ôûàéŝ. A  ŝééŝ ŝôééŝ ŝ çà é éé éé ô à ŝ-àçé. Té ôç ô ŝ ôô, é lûéçé ô ûéàŝ ô é Nôç çôûéŝ, ŝ ûàéà ô é éôŝ ô à éàŝ é ŝôçà ŝçéçéŝ, ŝô, à éôûŝ ŝûéŝ. Yé  ŝ à ô çô-ô  Nôç éàûé. Té lûéçé ô éô ŝ ôé ôéôôé  à éŝé çôéŝ, à éàŝ àà éçàûŝé ô é ŝéçûàà-ô àŝŝûôŝ ô é 20 çéû. ûéôé, à àôàç ŝûç
TaBLe o c on ten ts
Thîs page îs protected b cop rîght and m a not be redîstrîbuted.
n dex
8
Lu th eran îsm an d th e nordîc spîrît o socîaL democracy
àŝ Néŝô’ŝ éûéŝ ô ŝéŝéŝ ô éôŝ. Sûç û-ŝç-à ô ŝ çàéé  é çéàŝ àô ŝéçààôŝ ô àçàéà ôà. éé, Néŝô’ŝ ôôû ô é àôû à ééŝŝ  àŝ é ô à àôûŝ ôjéç à à çôé ôô.  ŝ àé  ŝ çô-ééŝé, û-ŝçà àôàç ô é ôé ô ûéàŝ  é ŝô ô Nôç çôûéŝ, ŝ éçéé ààŝŝ ô é ûéà éŝô ô é ôéŝà éç, à ŝ à ô ŝô ô éô çôûéŝ ô é à ééà çûûà lûéçé éé  ŝûŝàé ŝéçûàé çôéŝ. ô  éô àŝ à ŝ éôôà, Néŝô çôç à éçéé ààéŝ é àŝ  ç ûéàŝ ééŝ  à àé ô éôéà  ŝ çûûé à ŝôçé.  éà é àûŝç ô ŝ ôô û é ŝûé ô 2016, é  àŝ à ôŝô Uéŝ àŝ à ŝ ŝçôà.  ôŝô  à é éé ô ŝçûŝŝ ôéŝà éçŝ ôà  é éôé Wéé ŝçôà, Séé Kàé, ô à éçé àé  ô Aéçà ôçŝ. Téŝé ŝçûŝŝôŝ, ôéé  ŝé é  é US (àŝ é éà à ô é éŝéà çàà à ôû àé é  é ééçô ô Dôà Tû), éé à ûû éàçô  é àûŝç ô ŝ ôô. Té éàçô àŝ ééé ŝ-ûà ô  ô  à ààŝŝ, à éé ééôé  éŝéàç.  ééé à ŝà éàçô ééé éŝé çôéŝ, Aéçà à Nôç, àŝ éé à é lûéçé ô Néŝô ôô. Hé àŝ Nôç àçéŝ, à àŝ ŝé é  é Nôç çôûéŝ, éŝéçà  à. Tŝ ôô àŝ ŝé  à à éàŝ àà ééé ôû ô é àçéŝ ô é Pôéŝà Rôôŝ ô ŝ Nàôà é-éŝ (Pô) éô, ç àŝ éŝàŝé  2014 é Néŝô àŝ ŝ é Héŝ Côéû ô Aàçé Sûéŝ. Tŝ û-ŝçà éô àŝ à éà é ô-é éFéçŝ ô é Réôàô, à éŝéçà ôŝé ô ûéàŝ, ô é ôàô ô ŝ ŝôçé, çûûé, à àôà é.
TaBLe o c on ten ts
Thîs page îs protected b cop rîght and m a not be redîstrîbuted.
n dex
or e w o r d
9
Séé ŝûç éŝéàç àôàçéŝ  à à ôéŝéçIç çôéŝ ŝ ééé ôà. û é àŝô éé ûéôôûéŝ ô ûàé ôû çôéŝ  çôàŝô  ôŝéô ôéŝ. Tô ûéŝà û-éŝôà éôéà éé, é éé û-ŝçà, éàôà éàçô – à ô  à . Néŝô’ŝ ôô é éôŝàéŝ é ŝûàé é-éIŝ ô ŝûç à àôàç. ô Néŝô’ŝ ôô  é ééIçà à,  ééé, à éjôàé éà ô ŝçôàŝ à ŝûéŝ  à àà ô ŝçéŝ.  ôé   éàç à é àûéçé  é Nôç çôûéŝ û àŝô ôé é, àŝ ŝ ààŝŝ ô é Nôç çàŝé ôàéŝ ûéŝà ô é -lûéçéŝ ô (ç) éô  ééà. Aôé ééŝé  éŝôçà à ŝôçéà lûéçé ô éô ŝôû éà ŝ ôô, éé  Nôç çôûéŝ ô éŝééé.
Hééà Göû Uéŝ éçûé à é àçû ô Téôô, Uéŝ ô Héŝ, à A 15, 2017
TaBLe o c on ten ts
Thîs page îs protected b cop rîght and m a not be redîstrîbuted.
n dex
  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents