Cultures et urbanités

-

Livres
258 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Cet ouvrage, issu du colloque international "Cultures et Urbanités à l'Epoque Contemporaine", cherche à élucider la portée de la culture sur la construction du lien entre la ville et ses habitants. Les auteurs nous offrent chacun une réflexion particulière sur la nature de la relation entre la culture et l'urbanité à partir de leurs domaines scientifiques et de leurs horizons géographiques européen, américain et latino-américain.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 juin 2015
Nombre de lectures 31
EAN13 9782336377230
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

Ğƚ ŽƵǀƌĂŐĞ͕ ŝƐƐƵ ĚƵ ĐŽůůŽƋƵĞ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ͨ ƵůƚƵƌĞƐ Ğƚ hƌďĂŶŝƚĠƐ
ă ů͛ƉŽƋƵĞ ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞ ͕ͩ ĐŚĞƌĐŚĞ ă ĠůƵĐŝĚĞƌ ůĂ ƉŽƌƚĠĞ ĚĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ
ƐƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ĚƵ ůŝĞŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ǀŝůůĞ Ğƚ ƐĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ >ĞƐ ĂƵƚĞƵƌƐ ŶŽƵƐ
ŽīƌĞŶƚ ĐŚĂĐƵŶ ƵŶĞ ƌĠŇĞdžŝŽŶ ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ ƐƵƌ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂƟŽŶ
ĞŶƚƌĞ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ ů͛ƵƌďĂŶŝƚĠ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ
ƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞƐ ;ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ͕ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ ƐŽĐŝŽůŽŐŝĞ͕ ůŝƩĠƌĂƚƵƌĞ Ğƚ
ůŝŶŐƵŝƐƟƋƵĞͿ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌƐ ŚŽƌŝnjŽŶƐ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶ͕ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ
Ğƚ ůĂƟŶŽͲĂŵĠƌŝĐĂŝŶ͘ >ĞƵƌƐ ƚƌĂǀĂƵdž ĂŝĚĞŶƚ ă ĠĐůĂŝƌĞƌ ĚĞƐ ƋƵĞƐƟŽŶƐ
ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ů͛ĂƉƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƚĠ ă ƉĂƌƟƌ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ĂƌƟƐƟƋƵĞ͕ ůĞ ƚLJƉĞ ĚĞ ƌĞůĂƟŽŶ ĐƵůƚƵƌĞůůĞ ƋƵŝ ƉĞƵƚ Ɛ͛ĠƚĂďůŝƌ ĞŶƚƌĞ ůĂ ǀŝůůĞ
Ğƚ ƐŽŶ ŚŝŶƚĞƌůĂŶĚ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ůĞƐ ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ ĐƵůƚƵƌĞůƐ ĂƐƐŽĐŝĠƐ ĂƵdž
ŵŝŐƌĂƟŽŶƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞƐ͘

ĠŶĠǀĞŶƚ 'ŽŶnjĄůĞnj͕ ůďĞƌƟŶĂ ZƵŝǀŽ͕ 'ĞŶĞǀŝğǀĞ sŝůŶĞƚ͕ dŚĂŝƐ ĚĞ

DĂƌĐŽƐ͕ EĂĚŝĂ dĂŚŝƌ͕ 'ĞŽƌŐĞƐ Ă ŽƐƚĂ͕ DĂƌşĂ ŵƉĂƌŽ ƌƵnjͲ^ĂĐŽ
KLJĂŐƵĞ͕ ŵŝůŝŽ&ĞƌŶĂŶĚŽ KƌŝŚƵĞůĂͲŐŽĂǀŝů

Sous la direction de
Geneviève Vilnet et Emilio Fernando Orihuela

O O
C Y
Z K
U O
Cultures
i i
e t
s O
b
O d
e
n e
m
n
O
e J
a
urbanités
n
e
e e
i
r w
P a r i
r
l
O
i Y
n O
r
K

&XOWXUHV HW XUEDQLWpV


6RXV OD GLUHFWLRQ GH
*HQHYLqYH 9LOQHW HW (PLOLR )HUQDQGR 2ULKXHOD
&8/785(6 (7 85%$1,7e6
/¶+DUPDWWDQ
UXH GH O¶(FROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV

KWWSZZZKDUPDWWDQIU
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU

,6%1
($1

6RXV OD GLUHFWLRQ GH *HQHYLqYH 9LOQHW
HW G¶(PLOLR )HUQDQGR 2ULKXHOD

$YHF OD SDUWLFLSDWLRQ GH 3KLOLSSH 6LPRQ 8QLYHUVLWp 3DULV
6RUERQQH 2OLYLHU *DXGLQ 8QLYHUVLWp GH 3RLWLHUV 'RPLQLTXH %LOOLHU
(FROH GH 0DQDJHPHQW $XGHQFLD1DQWHV (FROH 6SpFLDOH
G¶$UFKLWHFWXUH 3DULV 6LOYLQD %pQpYHQW *RQ]iOH] 8QLYHUVLWp 3DXO
9DOpU\ ± 0RQWSHOOLHU $OEHUWLQD 5XLYR 8QLYHUVLWp 6RUERQQH 1RX
YHOOH 3DULV ± &5(3$/ 8QLYHUVLWp 1RXYHOOH GH /LVERQQH ± ,802
*HQHYLqYH 9LOQHW 8QLYHUVLWp GH &DHQ %DVVH1RUPDQGLH 7KDLV GH
$OFkQWDUD 3HUHV HW :HQGHU $UD~MR 1~FOHR GH ,QRYDomR 1DWXUD
$PD]{QLD 1,1$ ± 8QLYHUVLGDGH )HGHUDO GR $PD]RQDV 0DULH /H
FRXUW 8QLYHUVLWp GH &DHQ %DVVH1RUPDQGLH ÈOYDUR )OHLWHV 0DUFRV
8QLYHUVLWp GH &DHQ %DVVH1RUPDQGLH 1DGLD 7DKLU 8QLYHUVLWp GH
&DHQ %DVVH1RUPDQGLH *HRUJHV GD &RVWD 8QLYHUVLWp GH &DHQ
%DVVH1RUPDQGLH 0DUtD $PSDUR &UX]6DFR 2\DJXH &RQQHFWLFXW
&ROOHJH &7 86$ ± 8QLYHUVLWp GX 3DFLILTXH /LPD (PLOLR )HUQDQGR
2ULKXHOD(JRDYLO 8QLYHUVLWp GH &DHQ %DVVH1RUPDQGLH

&289(5785( -($13,(55( &2518(7


6200$,5(

$9$17352326
,1752'8&7,21
CittàFLWpYLOOH GDQV TXHOTXHV GLFWLRQQDLUHV LWDOLHQV HW IUDQoDLV
Philippe Simon

3UHPLqUH SDUWLH
$3352&+( $57,67,48( '( /¶85%$1,7e


8Q DXWUH VHQV GH O¶© HVWKpWLTXH XUEDLQH ª O¶pODERUDWLRQ DUWLVWLTXH
GH OD SHUFHSWLRQ GHV HVSDFHV XUEDLQV
Olivier Gaudin
/¶DUWLVWH XQ DFWHXU GH O¶XUEDQLWp GDQV OD YLOOH " eWXGH GHV DUWLVWHV
GDQV OHV ORJHPHQWV VRFLDX[
Dominique Billier
6XUIDFHV HW VXUSKUDVHV GDQVVerboG¶(GXDUGR &KDSHUR-DFNVRQ
OD YLOOH FRPPH SDUFKHPLQ
Silvina Bénévent González
/¶HVSDFH XUEDLQ DWHOLHU DUWLVWLTXH HW FXOWXUHO GH )HUQDQGR 3HVVRD
Albertina Ruivo
/D SHUFHSWLRQ pWKLTXH HW HVWKpWLTXH GH 5LR GH -DQHLUR
GDQV ODDécouverte du mondeGH &ODULFH /LVSHFWRU HWEmbrouille
GH &KLFR %XDUTXH
Geneviève Vilnet

3$57,( ,,
$332576 &8/785(/6 (7 &2175$',&7,216
62&,2&8/785(//(6 '(6 9,//(6

4XHO FRUSV KDELOOHU " /HV LQYHQWLRQV GH OD YLOOH GH 0DQDXV
MHX[ G¶RPEUH HW GH OXPLqUH GHV LGHQWLWpV FXOWXUHOOHV GpWHUPLQpHV
SDU OH MRXJ pFRQRPLTXH
Thais de Alcântara-Peres, Wender Araújo
/HV ©casas maternasª GDQV OHV YLOOHV GH O¶$OWLSODQR $QGLQ
XQ FRPSURPLV HQWUH OD PRGHUQLWp GHV YLOOHV HW OHV WUDGLWLRQV
GHV FDPSDJQHV DX 3pURX
Marie Lecourt

3UHVVH PRUDO GH OD SRSXODWLRQ HW DQWDJRQLVPH FDSLWDOHSURYLQFH
GDQV XQ FRQIOLW FLYLO /H FDV G¶2YLHGR SHQGDQW OD JXHUUH G¶(VSDJQH
HW O¶DSSURFKH GH VD UpSHUFXVVLRQ DFWXHOOH

Álvaro Fleites Marcos
'H ODBrigada de investigacionesj OD &RPPLVVLRQ 3URYLQFLDOH
SRXU OD 0pPRLUH GX &KDFR OD PpPRLUH ORFDOH DX F°XU GH OD YLOOH
Nadia Tahir

3$57,( ,,,
© &2175(&8/785(6 ª
(7 0,*5$7,216 ,17(51$7,21$/(6

/HV RXYULHUV SRUWXJDLV GH 1HZ <RUN GDQV O¶°XYUH
GH -RVp 5RGULJXHV 0LJXpLV SRUWUDLWV GH YDOHXUV
Georges Da Costa
1HZ 3ODFHV 1HZ 6SDFHV"
+LVSDQLFV LQ WKH 86 DQG LQ 1HZ /RQGRQ &7
Maria Amparo Cruz-Saco Oyague
/D SODFH GHV 3pUXYLHQV GDQV O¶HVSDFH VRFLDO GH 3DULV
Emilio Fernando Orihuela-Egoavil

$87(856

$9$17352326

/H SUpVHQW RXYUDJH HVW LVVX G¶XQ FROORTXH LQWHUQDWLRQDO
© &XOWXUHVHW 8UEDQLWpV j O¶(SRTXH &RQWHPSRUDLQHª RUJDQLVp
SDU O¶(TXLSH GH UHFKHUFKH VXU OHV OLWWpUDWXUHV OHV LPDJLQDLUHV HW
OHV VRFLpWpV (5/,6