5 pages
Français

Partition Sonata No.1, 12 sonates pour 2 violons avec a basse pour pour violoncelle ou Harpsicord par William Boyce

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Retrouvez les partitions de 12 sonates pour 2 violons avec a basse pour pour violoncelle ou Harpsicord Sonata No. 1, sonates, composition de Boyce, William. La partition de musique baroque dédiée aux instruments suivants:
  • 2 violons
  • continuo

Cette partition enchaine plusieurs mouvements et est répertoriée dans les genres pour 3 enregistrements (arr), partitions pour violon, pour 2 musiciens avec continuo, partitions avec basso continuo, partitions pour enregistrement, pour 2 violons, continuo, sonates, pour 3 musiciens, pour 2 violons, piano, violoncelle ad lib. (arr)
Obtenez encore tout un choix de musique pour continuo, 2 violons sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique baroque.
Edition: R. D. Tennent

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 33
Langue Français

ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
`
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˝

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˛
˝
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
˘
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˜
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ą
-
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¸
ˆ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
`
ˇ

?

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
>
˘
ˇ
?
ˇ

7
`
ˇ
ˇ
Š
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ

Š
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¸
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
†Sonata i
from Twelve Sonatas for Two Violins; with a Bass for the Violoncello or Harpsicord (1747)
Arranged for ATB recorders by R. D. Tennent William Boyce (1711–1779)
1. Largo
= = = =23 Ã ÏÃ ÏAG4 Ã ÏÃ Ï ÚÚ =423T G 4
8 ÉÉI 3 4B 24
7 4 6 6 642 ÈŁ ÉÉG
4= =2 ÈÈG È ÉÈ ÉŁ ŊŊŐŐŐ4
8 4I2 ÉÉ
tr13 6 6 ˝Z4 tr ÈÈŊŊ2 6 6 6ÈÈ ŐŐGÈÈ
p6 Ď42 6 6 6G 4 4 4È ÈÈ ÈÃ Ï pà Ï
8I2 6 6 Ï ÏÏ Ï
p
19 4 66 6 2ÃÃÃ ÚÃ ÚÈ2Ĺ ÉG ĽĽ
f42G È
f
8I ÃÃ2 ÏÏ Ï Ï
f
25 trtr42 ŽŽ È ÄG È ĹĹ
p pf
4 4 4 42G ĹĹĽĽ
pfp
8I4 6 42 Ž pŽp f
†original in A minor.
c R. D. Tennent 2009 Licensed under a Creative Commons Attribution–Share Alike license.›
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˆ
`
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
¯
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
?
¨
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
˘
˘
ˆ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
˘
-
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
¨
?
ˇ

ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
`

(

´
`

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ

˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
¨
>
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
`
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
-
(
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
ˇ
˘
˘
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
`
>
˘
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
2. Fuga: Allegro
4 6 64 ÏÏ ÏÏÏ2S ČČA ÏG Ï
4= = = =2ST G Ï ČČ
8I = = = = = = =SB 2
8 6 4 ˝^2 Ï Ï ÚG Ï ÏÚ ÉÏ ÉÏ Ú Ú4 4 4 4 ˝^2 6 6 6 6G ÏŐ 4
8I = =Ï2 ĎĎ
14 6 6442 6G Ú
pŁŁ ÚÚ 4 442 ˝Z 6 6 ÏÏ ÚG 4 ÐÚ
8 4I = =2 Ï Ď
220 ˝Z 6 ˝Z2 ÊG
f4 4 42 ÚÚ ÚG Ŕ
p f
8I 4 =2
p
25 6 ˝Z 2ÊÊ2G Ä
p Ð4 ˝^ 42 ÚG Ú ÚÚ Äp
8I 4 42 Ľ
pf
– 2 –ˇ

˘

>

ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
˘
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˜
`
˘
ˇ
ˇ
F
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

F
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
`
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
P
ˇ
F
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
F
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˜
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
>
˘
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
P
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
˜
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
>
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
˜
-
˘
ˇ
˘
ˇ
?
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
`

-

´
ˇ
`
`
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
?
˘
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
˜
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
(
ˇ
`
?
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
30 42G
p pf f4 442 <G ŔŘ ŔŔŔ Ř
p pff
8I 4 44 62 ÏÏ Ŕ ŔŔ Ŕ ŔŔ
f p f
35 6 4ÏÏ2 ÚG
pf 2 22 ÚGŔ ŔŔ
pf
8I 22 ÕÏ Ľ ÕĽŔ
pfp
41 6 6 24 Ú2 < Ĺ ÚÈÈG
pf4 422 ÏG Ï ÚÚ
pf
8 4 6I = = 422 Ï Ď
p
f
47 64 Ï2 ÏÚ ÚG Ŕ
f ŔŔ 4 42 ˝Z 6ÏG Ï
f
8I = =42 6
f
53 Adagio trÏ Ê Ê2 <ÐG
Ð
4 4 4 426 2 <G Ú
˝Z8 4 4I <Ï2
– 3 –ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
A

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ

-
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
«
Ą
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
«
ˇ
?
ˇ
?
?
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
@
?
ˇ
?
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
«
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
@
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
Ś
»
-
ˇ
-
ˇ
>
ś
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
«
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
»
´
ˇ
«
ˇ
´
ˇ
ˇ
1
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
«
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
A
?
ˇ
ˇ
Č
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
?
-
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
Á
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
?
A
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
A
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
1
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
?
ˇ
»
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
«
ˇ
?
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
-
1
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
@
Č
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˜
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
-
ˇ

?
ˇ
?
-

ˇ

«
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
7
ˇ
7
«
7
ˇ
ˇ
-

ˇ

«
7

7
ˇ
7
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
3. Allegro ma non Troppo
4 4 ÎÏÎ22 Ĺ ÏA ĽG Ú ĽÚ4 Ő Ú Ő ÚŐ ŐŔŔŐŐŔŔŐŐp f
4 4 422T G ÚÚ4 ÚŐ Ú Ő ŐŔ Ő Ŕ ŐŐ Ŕ ŔŐŐp f
8I 2 4B 24 ŁŁp
f
6
4 ÈÈÉ2 ÉÚÚ ÃG È ÃÉ ÚÉÚ ŐÈÉ ŔÉÉ Ż ŔŐÉÉÈ2 Ĺ È ÉÉG ĽĽ ÇÉÉÚÚÐ
8I2 ĎĎ
13 6Ï ÛÐ Ð2 Ő ŐŔŔ ÚGŐŐ Ú
p pf fĄ` Ą`
Ð2 ÏŐ Ő ÕGŔŔ ÐŐŐ ĹĹ
p pfÊÊ Å
8I2
p pf f
19
Ð2Ő ŐŔ Ŕ ÚGŐŐ Ú
p f
Ą` ÉÉÈÐ2Ő Ő ÕG Ŕ Ŕ ŔŐŐ Û
pf fÅ Å
8I2
p f
25 42 Ú Ú ŐÚG Ő ŐÚ ŐÚŔŐ ŐŐŔ ÚŔŔŐŐŐŔŔŐŐp pÚ Ú fÚ Ú ŐŔŐŔ ŐŔ ŐŔŐŔ ŐŔ ŐŐ Ő ŐŐ Ő2G 4
p
f
8I 42
p f
– 4 –ˇ

ˇ

ˇ
7
ˇ
7
-
7
ˇ
ˇ
ˇ
P`
A
ˇ
ˇ
`
-
P
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
»
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
Ą
-
ˇ
ˇ
À
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
Ť
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
1
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

?
ˇ
»
ˇ
@
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
À
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ř
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ť
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
@
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
`
`
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
?
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
´
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
»
ˇ
@
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
»
Ť
?
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
?
-
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
»
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
-
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
?
-
»
ˇ
1
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
-
ˇ
ˇ

-

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
@
ˇ
-
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
?
ˇ
?
ˇ
»
?
ˇ
ˇ
ˇ
A
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
?
ˇ
»
ˇ
@
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ś
A
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
@
ˇ
ˇ
»
ˇ

ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ť
?
ˇ
1
ˇ
ˇ
ˇ
»
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
1
ˇ
ˇ
@
-
231 4 Ő ĹÚ É Ú2ŐÚ Ő ĽÚ ĽG ŐŔŐŔŐ
pÚ Ú fÚ ÚŐŔ ŔŐŐ 4 4Ő2 ÎŐGÎ Û4 4 Ő ÚÛ
p f
8 ŁĽŁĽI Ğ2
f
p
37 42 ÚÚ ŐŐG ŐŐŔŔŔŔ
pÚ Ú fÚ Ú ŐŔŔŐŐŔŔŐ2G 4 4
p f
8I2 ĎĎp f p
43
4 42G É ÚÚÚÚ ŐŐ Ŕ Ő ŐŔ ŔŔ
4 4 42G ÚÚÚÚ ŐÉ ŐŔ ŐŐ Ŕ Ŕp Ŕ4
8I 42 6 ŁŁ
49 4
2G ÈÉÉ
p ff 42G
pf fÊÊÊ Ê ÄÄÊ Ê8I 42
ff p
55
42 ÐG Ő Ő ÏŔ ŔŔŐ ŔŐp f ÉÉÈ42 ÐG Ő ŐŔ Ŕ ÏŐ Ő Û
p fÅ Å4 Ä8 ÄI 42 ŁŁ
fp
– 5 –